نتایج جستجو

5061

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

507

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مدیریت بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

تعیین نیاز آبی گیاه در مدیریت منابع آب کشاورزی بسیار مهم است. یکی از روش های ساده و موفق برای تعیین تبخیر و تعرق، روش فایو 56 است. مشکل اصلی در این روش، تخمین ضریب گیاهی یا KC به ویژه برای مناطقی است که از لحاظ متغیرهای مختلف پوشش گیاهی ناهمگن باشند. هدف از پژوهش حاضر تخمین ضریب گیاهی و رابطه KC-NDVI گیاه پسته با نام علمی Pistacia vera L. با استفاده از سنجش از دور و دستورالعمل فایو 56 در باغ های پسته حاشیه کویر ابرکوه استان یزد است. رابطه KC-NDVI در تعیین نیاز آبی و مدیریت منابع آب کاربرد زیادی دارد. در پژوهش حاضر ابتدا تبخیر و تعرق واقعی گیاه پسته به وسیله خوارزمیک (الگوریتم) سبال در 16 تاریخ مختلف مربوط به چرخه رشد یکساله پسته محاسبه شد. سپس با تقسیم مقدار تبخیر و تعرق واقعی بر تبخیر و تعرق گیاه مرجع نقشه های KC تهیه شد. در پایان رابطه این نقشه ها با شاخص NDVI به دست آمد. بر پایه نتایج، بین ضریب گیاهی پسته و شاخص NDVI همبستگی معنی داری در سطح 99 درصد (P-value < 0. 01) وجود دارد. در ابتدا و انتهای دوره رشد پسته، کمترین مقدار همبستگی بین ضریب گیاهی پسته و شاخص NDVI به دست آمد و در میانه فصل رشد و اوج گرما و تبخیر و تعرق، بیشترین مقدار همبستگی مشاهده شد. به طور کلی ضریب گیاهی پسته با توجه به مقدار شاخص NDVI در منطقه مورد مطالعه بین دو حد 0/3 تا 0/9 قرار می گیرد. رابطه KC و NDVI در مرحله: 1) شروع رشد، 2) توسعه رشد، 3) مرحله میانی رشد، و 4) برداشت و افول رشد به ترتیب به صورت KC-1=1. 66 NDVI+0. 261، KC-2=1. 29 NDVI+0. 338، KC-3=2. 10 NDVI+0. 147، KC-4=1. 21 NDVI+0. 231 است.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAFFARI MOGHADAM ZAHRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  341-345
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90773
 • دانلود: 

  31915
چکیده: 

In this study, yield-water and profit function was used to obtain water demand function in agriculture sector. The results showed that the ratio of ACTUAL to potential EVAPOTRANSPIRATION had positive, significant effect on the ratio of ACTUAL to potential yield for wheat and barley. Also, square ratio of ACTUAL to potential EVAPOTRANSPIRATION had negative, significant relationship. After estimation of product function, water demand function for agriculture sector was obtained by profit function. Price elasticity of water demand for agriculture was -1.10 being less than -1 and showing that price policies can be an important factor in the control of non-optimum use of their valuable inputs.

آمار یکساله:  

بازدید 90773

دانلود 31915 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1721-1734
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  651
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

در کاربردهای مختلفی چون مدل سازی پویای زراعی-هیدرولوژیکی، نیاز به برآوردهای زیرروزانه تبخیر-تعرق مرجع (ETo) می باشد. با این حال، در بسیاری از مناطق، عدم دسترسی به داده های هواشناسی زیرروزانه مانع از کمی سازی ETo زیرروزانه گردیده است. در این مقاله، ETo زیرروزانه با استفاده از مدل های پنمن-مانتیث ASCE و فائو 56 (به ترتیب، ASCE-PM و FAO56-PM) و اطلاعات هواشناسی زیرروزانه حاصل از چارچوب ریزمقیاس سازی توسعه یافته برآورد گردید. بدین منظور، از اطلاعات هواشناسی بلندمدت روزانه ایستگاه های سینوپتیک آبادان (59 ساله) و اهواز (50 ساله) استفاده شد. نتایج حاکی از یک انطباق بسیار بالا بین مقادیر روزانه و برآوردهای مجموع 24 ساعته ETo اشتقاق یافته از مدل های ASCE-PM (با ضریب کارآیی مدل (EF) بین 0.990 تا 0.994) و FAO56-PM (با EF بین 0.992 تا 0.995) در مقیاس های زمانی مختلف بود. برآوردهای مجموع 24 ساعته ETo زیرروزانه اشتقاق یافته از هر دو مدل ASCE-PM و FAO56-PM، مقادیر ETo روزانه در مناطق آبادان و اهواز را به ترتیب، کم برآورد (به ترتیب، 0.08 و 0.58 درصد) و بیش برآورد (به ترتیب، 1.63 و 0.98 درصد) نمودند. عملکرد هر دو مدل فوق در بازسازی مقادیر روزانه مولفه آیرودینامیک، در مقایسه با مقادیر روزانه مولفه تشعشع بهتر بود. به طور کلی، با افزایش مقیاس زمانی، میزان انطباق بین مقادیر مجموع 24 ساعته ETo با مقادیر روزانه فاقد روندی مشخص بود. نتایج نشان داد اتخاذ گام زمانی کوچکتر، لزوما به بهبود انطباق مقادیر مجموع 24 ساعته و روزانه ETo نمی انجامد.

آمار یکساله:  

بازدید 651

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3 (ب)
 • صفحات: 

  277-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

ضرورت افزایش بهره وری اقتصادی کشاورزی و افزایش تقاضای جهانی برای مصرف گیاهان دارویی و همچنین کم بودن نیاز آبی این گیاهان باعث تغییر الگوی کشت به نفع گیاهان دارویی شده است. با توجه به مشخص نبودن نیاز آبی گیاه دارویی سیاهدانه در منطقه خشک بیرجند، این تحقیق با هدف تعیین ضرایب گیاهی (Kc) مراحل مختلف رشد و همچنین تعیین نیاز آبی (ETc) این گیاه در سال 1397 اجرا شد. به منظور اجرای طرح از سه عدد میکرولایسیمتر وزنی با قطر 20 و ارتفاع 16 سانتی متر در سه تکرار استفاده شد. تبخیر و تعرق روزانه واقعی به روش بیلان آب در میکرولایسیمترها برآورد شد و تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از گیاه چمن 12 سانتی متری (گیاه مرجع) محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در مرحله ابتدایی میزان تبخیر و تعرق پایین بود، در مراحل توسعه روند افزایشی داشت، در مرحله میانی به حداکثر مقدار خود رسید و در مرحله انتهایی رشد گیاه به علت فرآیند پیری میزان تبخیر و تعرق به حداقل مقدار کاهش یافت. مقدار تبخیر و تعرق مرجع برابر با 1439 میلی متر، میانگین نیاز آبی سیاهدانه برابر با 670 میلی متر و مقدار ضرایب گیاهی در مراحل مختلف اولیه، توسعه، میانی و انتهایی به ترتیب برابر با 0/39، 0/53، 0/59 و 0/28 بدست آمد. نتیجه گیری کلی تحقیق این است که با استفاده از مقادیر ضرایب گیاهی و نیاز آبی بدست آمده می توان نسبت به کشت برنامه ریزی شده این محصول با حداکثر بهره وری آب در منطقه خشک بیرجند اقدام نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MILES S. | LEINSTER S.J.

نشریه: 

MEDICAL EDUCATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  265-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  860
 • بازدید: 

  22872
 • دانلود: 

  23269
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22872

دانلود 23269 استناد 860 مرجع 0
نویسندگان: 

SHIMIZU K. | YAMADA T. | TAGAMI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  15014
 • دانلود: 

  27293
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15014

دانلود 27293 استناد 452 مرجع 0
strs
نشریه: 

تحقیقات مالی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  509-530
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، اثر دستکاری فعالیت های واقعی شرکت به منظور مدیریت سود بر هزینه معاملات سهام است. روش: برای دستیابی به این هدف، اطلاعات مالی 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1394 بررسی شد. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره با روش داده های تابلویی و رویکرد اثرهای ثابت انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که هر سه مؤلفه دستکاری فعالیت های واقعی شرکت به منظور مدیریت سود واقعی (جریان های نقدی غیرعادی، هزینه اختیاری غیرعادی و هزینه تولید غیرعادی) موجب افزایش هزینه معاملات سهام می شوند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد این افزایش، به دلیل تشدید پدیده عدم تقارن اطلاعاتی مدیران در بازار سرمایه برای دستیابی به اهداف و موضع خودشان است. به دلیل تأثیر این اقدام و همچنین ارزش گذاری نادرست سرمایه گذاران در بازار سرمایه، هزینه معاملاتی حاصل از اجرای معامله افزایش می یابد. این موضوع نشان می دهد دستکاری فعالیت های واقعی شرکت، تأثیر متقارنی بر هزینه معاملات سهام می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  996
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

بر اساس متون تاریخی، در دوران هخامنشی در سیستان که آن زمان «درنگیانا» یا «زرنکه» نامیده می شد، اقوامی توانمند و ثروتمند می زیستند که در زمان لشکرکشی کوروش هخامنشی به شرق، با فرستادن مقدار زیادی آذوقه، به وی یاری رساندند و از آن پس به قوم «اورگانا» (اورگت) به معنی نیکوکار و یاری رسان شهرت یافتند. با شروع مطالعات باستان-شناسی در سیستان و کشف چند محل هخامنشی (دهانه غلامان و سرخ داغ)، یکی از مهم ترین پرسش های باستان-شناسی مطرح در منطقه، محل زندگی قوم اورگت بود؛ به طوری که هر یک از پژوهشگران، دهانه غلامان و یا سرخ داغ نادعلی را به عنوان مأمن آنها معرفی کردند، البته در حد نظریه و فاقد ادله کافی. با بررسی باستان شناختی سیستان و شناسایی محوطه های جدید هخامنشی زوایای تازه ای درباره باستان شناسی و تاریخ منطقه گشوده شد و امکان پژوهش علمی تر در زمینه مکان های تاریخی همانند محل استقرار اورگت ها فراهم آمد. در این پژوهش که بر مطالعات میدانی باستان شناسی و همچنین رهیافت تاریخی استوار است، با تکیه بر ویژگی های سرزمین اورگت ها در متون تاریخی و مقایسه و تطبیق آن با شواهد باستانی محوطه های سیستان، تلاش شده تا از یک سو محل واقعی استقرار اورگت ها مشخص و از سوی دیگر هویت واقعی مکان های باستانی مربوط به دوران هخامنشی سیستان آشکار شود.

آمار یکساله:  

بازدید 996

دانلود 429 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یوسفی محمدقلی

نشریه: 

مجلس و راهبرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76
 • صفحات: 

  35-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1629
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده میزان اشتغال و سطح سرمایه گذاری در 23 شاخه از صنایع مختلف کارخانه ای ایران براساس کدهای بین المللی ISIC میزان اشتغال زایی موجود با توان و ظرفیت اشتغال زایی صنایع مختلف در دوره زمانی 1388-1374 مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند اشتغال موجود نسبت به ظرفیت اشتغال زایی صنعتی کشور بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر روند رشد و تغییرات ساختاری در تولید نه تنها همراه با اشتغال زایی نبوده، بلکه موجب اشتغال زدایی صنعتی در کشور شده است. اگرچه برخی صنایع پویا مانند صنایع ماشین آلات و وسائط حمل ونقل و صنایع شیمیایی و پتروشیمی تا حدودی این نقصان را جبران کرده اند، اما بااین حال میزان و حدود اشتغال زایی آنها محدود بوده و در نتیجه طی دوره ذکر شده اشتغال زدایی صنعتی انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1629

دانلود 365 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1120
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

به منظور تعیین دقیق تبخیر - تعرق واقعی گوجه فرنگی در گلخانه، به بررسی ضریب گیاهی و ضریب تنش آب خاک پرداخته شد. تبخیر - تعرق واقعی این گیاه در پنج تیمار با دور آبیاری متفاوت (1، 2، 4، 6 و 8 روزه) و با 4 تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی تعیین و با هم مقایسه شد. این تحقیق در داخل گلخانه دو طرفه با پوشش شیشه ای به ضخامت 4 میلی متر انجام شد. هر 24 ساعت یکبار در داخل گلخانه، دمای حداقل و حداکثر و تشعشع خورشیدی و هر دو ساعت یکبار، رطوبت نسبی اندازه گیری و ثبت شد. اطلاعات هواشناسی در خارج گلخانه نیز به طور هم زمان در ایستگاه هواشناسی نصب شده در فاصله 100 متری گلخانه برداشت گردید. تبخیر - تعرق گیاه مرجع در داخل و خارج گلخانه با استفاده از روش فائو - پنمن - مانتیث محاسبه شد. نتایج نشان داد که تبخیر - تعرق گیاه مرجع داخل گلخانه %73 خارج گلخانه می باشد. به منظور تعیین تبخیر - تعرق واقعی گوجه فرنگی در داخل گلخانه، از روش بیلان آب استفاده شد. ضریب گیاهی در داخل گلخانه با اعمال اطلاعات به دست آمده از پرژئومتر و آلبیدومتر برای مراحل توسعه، میانی و پایانی رشد به ترتیب 0.85، 1.0 و 0.77 به دست آمد. ضریب تنش آب خاک با ضریب سهل الوصول 0.7 برای همه تیمارها در دامنه 0.53 تا 0.98 تعیین شد و برای تیمار با دور آبیاری 4 روزه، که طبق نتایج عملکرد دچار تنش شده بود، به طور متوسط برابر 0.88 به دست آمد. این ضریب برای تیمار با دور آبیاری 8 روزه به طور متوسط به 0.72 تقلیل یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1120

دانلود 385 استناد 0 مرجع 1
litScript