نتایج جستجو

5061

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

507

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MEHRAN N. | HASANZAHRAEI P. | FATHIZADEH N. | ABEDI H.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  79-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53947
 • دانلود: 

  31450
چکیده: 

Introduction: Regarding the recent increase in elective cesarean and satisfaction of women and physician, the Iranian government has tried to solve this problem by epidural painless delivery (E.P.D). Because of opposite views of people and society about epidural, this Study was done to find the real experiences of people. Its aim was description of mother's experiences of epidural painless delivery.Materials and Methods: This is a qualitative, phenomenological study. We selected 12 pregnant women that under wont epidural painless delivery in Shabihkhani Hospital. We used sampling method of based on object and continued until reaching fullness of information. We used depth interview for collection of information. Data analysis was done via collaizzi seven-stage method.Results: findings of these interviews were classified in 195 codes and 9 themes and 3 main concepts, consisting of choice of painless delivery.

آمار یکساله:  

بازدید 53947

دانلود 31450 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  868
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

تعیین تبخیر تعرق واقعی یکی از مهمترین اجزا مطالعه سیکل هیدرولوژی و طراحی و مدیریت سیستم های آبیاری کشاورزی است. در این تحقیق کارایی مدل های هوشمند مثل منطق فازی، رگرسیون فازی و شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین تبخیر و نعرق روزانه را بررسی و با مقادیر واقعی و مشاهده اندازه گیری شده در سیستم بر اساس گیاه مرجع چمن در منطقه اکباتان همدان در غرب ایران مقایسه گردیده است. داده های مورد استفاده در مدل های هوشمند عبارت است از حداکثر و حداقل درجه حرارت، حداکثر و حداقل رطوبت سنجی، سرعت باد و ساعت آفتابی در ایستگاه هواشناسی همدان. مقدار Rmse در سه روش منطق فازی، رگرسیون فازی و روش شبکه عصبی مصنوعی، به ترتیب برابر با 0.72، 0.86 و 0.74 میلی متر در روز و همچنین مقدار R 2 به ترتیب برابر 0.88، 0.86 و 0.84 می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده روش منطق فازی بهترین روش در بین مدل های هوشمند استفاده شده برای برآورد تبخیر و تعرق روزانه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 868

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

بررسی بار رسوب، رواناب و تبخیر-تعرق حوضه های آبخیز برای استفاده بهینه از منابع آب وخاک ومدیریت هرچه بهتر حوضه ها ضروری است. یکی از این مدل های که به بررسی رسوب، رواناب و تبخیر-تعرق می پردازد مدل هیدرولوژیکی SWAT می باشد. در این پژوهش، شبیه سازی رواناب، تبخیر-تعرق واقعی و بار رسوب حوضه سلطانی بافت با بکارگیری دو سناریو مدیریتی برای کاهش رسوب با استفاده از مدل SWAT برای دوره آماری 33 ساله از1358 تا 11391انجام گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی با شاخص های آماری NS، R2 و br2 ارزیابی شد که در مرحله واسنجی این شاخص ها برای رواناب به ترتیب 74/0، 77/0 و 68/0، برای تبخیر-تعرق به ترتیب 78/0، 81/0 و 69/0 و برای بار رسوب به ترتیب 75/0، 73/0 و 66/0 بدست آمدند. با توجه به نتایج مدل از عملکرد مطلوبی در مرجله واسنجی نشان داده است. همچنین در مرحله اعتبارسنجی نیز این شاخص ها برای رواناب به ترتیب 71/0، 7/0 و 59/0، برای تبخیر-تعرق 74/0، 72/0، 62/0 و برای بار رسوب به ترتیب 68/0، 69/0 و 56/0 محاسبه شدند که نشان دهنده نتایج مطلوبی است. استفاده از دوسناریوی تغییرکاربری و احداث فیلتر گیاهی در مرز بین خشکی و رودخانه به ترتیب باعث کاهش 7 و 38 درصدی بار رسوب گردید. بررسی بار رسوب، رواناب و تبخیر-تعرق حوضه های آبخیز برای استفاده بهینه از منابع آب وخاک ومدیریت هرچه بهتر حوضه ها ضروری است. یکی از این مدل های که به بررسی رسوب، رواناب و تبخیر-تعرق می پردازد مدل هیدرولوژیکی SWATمی باشد. در این پژوهش، شبیه سازی رواناب، تبخیر-تعرق واقعی و بار رسوب حوضه سلطانی بافت با بکارگیری دو سناریو مدیریتی برای کاهش رسوب با استفاده از مدل SWAT برای دوره آماری 33 ساله از1358 تا 11391انجام گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی با شاخص های آماری NS، R2 و br2 ارزیابی شد که در مرحله واسنجی این شاخص ها برای رواناب به ترتیب 74/0، 77/0 و 68/0، برای تبخیر-تعرق به ترتیب 78/0، 81/0 و 69/0 و برای بار رسوب به ترتیب 75/0، 73/0 و 66/0 بدست آمدند. با توجه به نتایج مدل از عملکرد مطلوبی در مرجله واسنجی نشان داده است. همچنین در مرحله اعتبارسنجی نیز این شاخص ها برای رواناب به ترتیب 71/0، 7/0 و 59/0، برای تبخیر-تعرق 74/0، 72/0، 62/0 و برای بار رسوب به ترتیب 68/0، 69/0 و 56/0 محاسبه شدند که نشان دهنده نتایج مطلوبی است. استفاده از دوسناریوی تغییرکاربری و احداث فیلتر گیاهی در مرز بین خشکی و رودخانه به ترتیب باعث کاهش 7 و 38 درصدی بار رسوب گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PERKINS MUNN T. | AKSOY L. | KEININGHAM T.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  245-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  448
 • بازدید: 

  23436
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23436

دانلود 26649 استناد 448 مرجع 0
نویسندگان: 

MOKDAD A.H. | FORD E.S. | ZHAO G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  291
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1238-1245
تعامل: 
 • استنادات: 

  918
 • بازدید: 

  34227
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34227

دانلود 28870 استناد 918 مرجع 0
نویسندگان: 

GORDEEV K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  145-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80972
 • دانلود: 

  28802
چکیده: 

Contemporary settlements' pattern of Northern Asia (Siberia) survives the stage of self- stabilization within the inter-settlements' mechanisms of self-organization, which are based (for the non-expanding societal systems) on the metropolitan communities' interests balance. The ACTUAL alterations should be related to the aims of a securing existing pattern's node and exaggerating their role and importance in the inter-settlements' interactions mentioning an expiration or a weakening of an active economical expansion in the region for a nearest period.      

آمار یکساله:  

بازدید 80972

دانلود 28802 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  816
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

مقدمه: آموزش بیمار یکی از اساسی ترین نقش های هر پرستار است و تعهد پرستارها نسبت به انجام آن تحت تاثیر درک آن ها از نقش آموزشی خود دارد. از آنجایی که موضوع آموزش بیمار روی تمامی جوانب پرستاری، درمان، بهبودی و هزینه ها تاثیر بسزایی دارد، پی بردن به وضعیت موجود آموزش بیمار بسیار حایز اهمیت است زیرا موجب می شود که پرستاران از عملکردشان آگاه شوند و اصلاح و ارتقا این وظیفه مهم پرستاری برای ایشان امکان پذیر تر باشد، لذا این پژوهش با هدف درک پرستاران شاغل در مراکز آموزشی - درمانی شهر تبریز از وضعیت موجود آموزش بیمار انجام شده است.مواد و روشها: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی است که به طور تصادفی طبقه بندی شده متناسب با مشارکت 400 نفر از پرستاران شاغل در بخش های بیمارستان های آموزشی شهر تبریز در سال 1389 اجرا گردید. گردآوری اطلاعات با ابزار «نقش پرستار در آموزش به بیمار» تاکلام (1991) انجام گرفت که با این ابزار دیدگاه پرستاران به آموزش بیمار در چهار بعد «بررسی نیازهای آموزشی بیمار»، «برنامه ریزی آموزشی»، «اجرای آموزش بیمار» و «ارزشیابی آموزش بیمار» در وضعیت موجود بررسی شد. تجزیه و تحلیل یافته ها توسط نرم افزار آماری  SPSS / ver14 انجام گرفت.یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در کلیه ابعاد وضعیت موجود در سطح متوسط و متمایل به نامطلوب قرار داشت، و از دیدگاه واحدهای مورد پژوهش به ترتیب ابعاد «بررسی نیازهای آموزشی بیمار» و «اجرا» بیشتر از ابعاد «برنامه ریزی آموزشی» و «ارزشیابی آموزش بیمار» انجام می شود.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج که حاکی از نیاز به توجه بیشتر به بهبود وضعیت آموزش بیمار می باشد، لزوم نگاه ویژه از سوی مسوولین امر بیش از پیش به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 816

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33) ویژه نامه حقوق
 • صفحات: 

  79-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4738
 • دانلود: 

  996
چکیده: 

ادغام قانونی یا واقعی شرکتهای سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع می گردد و مستلزم انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی ادغام کننده می باشد، پدیده ای نو در روابط قراردادی است. در حقوق آمریکا، بعضی از دادگاهها ضمن تفسیر ماهیت حقوقی ادغام واقعی، آن را نوعی بیع دارایی های شرکت سهامی ادغام شده دانسته اند. بعضی، برعکس، معتقدند انتقال دارایی و تعهدات شرکت سهامی ادغام شده بیع نمی باشد و طرفین قرارداد ادغام نقشی در این انتقال ندارند. بلکه این انتقال به حکم قانون و قهری است. در حقوق انگلیس، از تفاسیر دادگاهها بر می آید که این دادگاهها، همانند بعضی محاکم آمریکا، ادغام واقعی را بیع تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، قانون تجارت در خصوص ادغام شرکتهای سهامی ساکت است. لکن درباره ادغام واقعی بعضی شرکتهای دولتی (از جمله بانکها و شرکتهای بیمه) و شرکتهای تعاونی مقرراتی در قوانین خاص مشاهده می گردد که مشابه مقررات حقوق آمریکا است. در ارتباط با ماهیت حقوقی ادغام واقعی باید گفت هر چند می توان ادغام واقعی شرکتهای سهامی را تحت بعضی عقود مقرر در قانون مدنی تحلیل نمود، لکن انجام آن در عمل با مشکلات زیادی مواجه است، زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش بینی نگردیده است. ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می باشد. ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها عملی نیست.با توجه به مراتب فوق، شایسته و ضروری است قانونگذار ایران بر اساس نیازهای روز و با استفاده از مقررات ادغام شرکتهای سهامی در حقوق آمریکا – که به نظر ما بر مقررات حقوق انگلیسی ترجیح دارد – مقررات جامعی را در زمینه ادغام واقعی شرکتهای سهامی، تدوین کند.

آمار یکساله:  

بازدید 4738

دانلود 996 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  123-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  356
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

داده های اخذ شده توسط سنجنده های ماهواره ای به طور معمول به سه دسته تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین، متوسط و بالا تقسیم می شوند. بسیاری از تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین و متوسط و قدرت تفکیک زمانی بالا براحتی در دسترس کاربران می باشند، در حالی که تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا در اکثر مواقع دارای قدرت تفکیک زمانی بالایی نیستند و یا به صورت تجاری و با هزینه بالا در دسترس می باشند. علاوه بر این، تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا معمولا فاقد باند های حرارتی بوده و لذا در مدل کردن فرآیند های طبیعی مانند تبخیر-تعرق با محدودیت مواجه هستند. تولید نقشه های تبخیر-تعرق روزانه با قدرت تفکیک مکانی بالا همواره یکی از چالش های محققین سنجش ازدور بوده است. هدف این مطالعه تولید نقشه های تبخیر-تعرق روزانه با قدرت تفکیک مکانی 30 متر برای اراضی کشت و صنعت امیرکبیر می باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از الگوریتم های SADFAT[1] و STARFM[2] و تصاویر لندست 8 و مادیس باندهای مختلف شامل باندهای مرئی و مادون قرمز با قدرت تفکیک زمانی روزانه و قدرت تفکیک مکانی 30 متر تولید شدند و در نهایت نقشه های تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از باندهای تولید شده و الگوریتم سبال ایجاد شدند. مقایسه تبخیر-تعرق های واقعی شبیه سازی شده با تبخیر-تعرق های واقعی به دست آمده با روش فائو-پنمن-مانتیث نشان دهنده و می باشند. همچنین مقایسه تبخیر-تعرق واقعی شبیه سازی سازی شده با تبخیر-تعرق واقعی حاصل از تصویر لندست 8 در همان روز نشان دهنده و می باشد که نشان دهنده عملکرد خوب چهارچوب پیشنهادی برای ریز مقیاس نمایی در این مطالعه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 356

دانلود 264 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOKHTARI M.H. | AHMAD B. | HOVEIDI H. | BUSU I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  407-422
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117945
 • دانلود: 

  63736
چکیده: 

METRIC (Mapping EVAPOTRANSPIRATION at High Resolution with Internalized Calibration) is known as an appropriate surface energy balance model for the estimation of the spatial distribution of EVAPOTRANSPIRATION (ET) in semi-arid regions. Based on lysimeter measurements, METRIC has shown ET estimates of 10% on a sub-field scale on a daily basis. There is a need to identify how the model is sensitive to the input parameters. Therefore, the most influential parameters in the algorithm can be identified and the model can be further improved. Sensitivity analysis at three levels of vegetation cover shows that METRIC is highly sensitive to dT, surface temperature, net radiation, sensible heat flux, surface albedo, soil heat flux, and air temperature. It is also moderately sensitive to friction velocity, aerodynamic resistance to heat transfer, surface emissivity and less sensitive to leaf area index, soil adjusted vegetation index, wind speed (except wind speed at low level of vegetation cover), and roughness length for momentum (except Zom<0.1). A two-factor analysis of the algorithm’s primary inputs showed that the pair albedo-surface temperature is the most and the normalized vegetation index-soil adjusted vegetation index or normalized vegetation index-leaf area index is the least effective pair in this model. In order to improve the accuracy of METRIC, this study suggests upgrading the equations for the above-mentioned effective variables.

آمار یکساله:  

بازدید 117945

دانلود 63736 استناد 0 مرجع 0
litScript