نتایج جستجو

5056

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

506

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1227
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

تبخیر و تعرق یکی از مهمترین راه های مصرف یا هدر رفت آب در یک حوزه آبخیز است که پایش و بررسی تغییرات آن در دوره های زمانی معین می تواند ضمن نشان دادن میزان آب مصرفی در هر کاربری اراضی، در مدیریت آب در مقیاس حوزه و تعیین میزان آب مورد نیاز جهت تخصیص به هر کاربری اراضی مورد استفاده واقع شود. نظر به وسعت عرصه های منابع طبیعی و حوزه های آبخیز و عدم امکان بررسی ایستگاهی تبخیر و تعرق در یک حوزه، سامانه سنجش از دور می تواند در تعیین تبخیر و تعرق واقعی صورت گرفته از کاربری های مختلف یک حوزه آبخیز فناوری مناسبی باشد. هدف از انجام پژوهش، معرفی آلگوریتم توازن انرژی سطحی زمین (سبال) و نحوه محاسبه تبخیر و تعرق واقعی توسط آن در حوزه آبخیز منشاد در استان یزد است که به کمک یک سری زمانی از تصاویر ماهواره ای مودیس (15 تصویر) در سال آبی 86-1385 صورت گرفته است. بر این اساس نقشه تبخیر و تعرق واقعی پوشش های مختلف سطح حوزه برای یک سال آبی ترسیم و تجزیه تحلیل شد. نتایج حاصل از این پژوهش، ضمن نشان دادن تغییرات مکانی تبخیر و تعرق صورت گرفته از کاربری های مختلف اراضی (بین 27 تا 1174 میلی متر)، منعکس کننده تغییرات قابل توجه این عامل در کاربری های مختلف حوزه بود. لذا در مدیریت منابع آب و تخصیص حجم مشخص از آب حوزه به هر کاربری می تواند نقش قابل توجهی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1227

دانلود 387 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (مسلسل 22)
 • صفحات: 

  51-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1040
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

تبخیر - تعرق واقعی یکی از مولفه های اصلی چرخه آب در طبیعت بوده و تعیین دقیق آن در بسیاری از مطالعات مانند بیلان آبی حوضه، برنامه ریزی و مدیریت منابع آب مهم می باشد. به دلیل اثرات متقابل عوامل متعدد اقلیمی و گیاهی، پدیده تبخیر - تعرق پیچیده و غیرخطی است و لذا برای برآورد آن بر پایه داده ها و عناصر هواشناختی دیگر، باید از مدل های ریاضی پیشرفته استفاده کرد. در این مقاله، حداقل داده های هواشناسی لازم برای برآورد تبخیر - تعرق واقعی یکی از حوضه های معرف ایران، با استفاده از مدل های شبکه های عصبی مصنوعی بررسی شد. برای این منظور چهار نوع مدل شبکه عصبی با استفاده از ترکیب پارامترهای مختلف هواشناسی ساخته و نتایج آن ها با مقادیر بدست آمده از روش بیلان آبی مقایسه شدند. نتایج نشان داد، پارامترهای دمای بیشینه و کمینه هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد، حداقل داده های هواشناسی مورد نیاز برای برآورد تبخیر - تعرق هستند. میانگین جذر مربعات خطاها (RMSE) و ضریب تعیین (R2) بین مقادیر بدست آمده از مدل شبکه عصبی با ورودی های فوق و مقادیر واقعی به ترتیب 0.17 میلی متر در روز و 0.95 تعیین شدند. ترسیم مقادیر برآورد شده و واقعی نشان داد، خطای 82 درصد از داده ها کمتر از 15 درصد است.

آمار یکساله:  

بازدید 1040

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  373-383
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  861
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

در این مقاله، در ایستگاه مورد مطالعه ای واقع در مزرعه دانشگاه شهید باهنر کرمان، با عرض جغرافیایی ´15°30 شمالی و طول جغرافیایی 58°56، که به لایسیمتر وزنی الکترونیکی و دستگاه های اندازه گیری پارامترهای هواشناسی مجهز بود، با استفاده از 15 تصویر منتخب سنجندهMODIS ، که مربوط به بهار و تابستان 1386 است، مقدار تبخیر تعرق واقعی در منطقه مطالعاتی برآورد و نتایج حاصله با داده های زمینی حاصل از لایسیمترهای موجود در منطقه مقایسه شد. نتایج قابل قبول RMSE برابر با 0.62419، NOF برابر با 0.09079 و EF برابر با 0.87636 به دست آمد. همچنین، ضریب تبیین 0.71 بین داده های مشاهداتی و محاسباتی نشان داد که این الگوریتم در برآورد تبخیر تعرق واقعی دقت بالایی دارد. پس از برآورد پارامترهای دمای سطح زمین، آلبیدو، شاخص های پوشش گیاهی، گسیلندگی سطح و تابش خالص با توجه به تفکیک پیکسل لایسیمتر در منطقه، نقشه توزیع مکانی تبخیر تعرق روزانه در سطح منطقه ترسیم شد.

آمار یکساله:  

بازدید 861

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1051-1061
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  594
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

گیاه نیمه گرمسیری زعفران، به دلیل نیاز آبی کم و درآمد زیاد، جایگاه ویژه ای در الگوی کشت مناطق خشک و نیمه خشکی همچون منطقه ی خراسان رضوی دارد. در تحقیق حاضر، به تعیین میزان تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی و مناسب ترین مدل برآورد تبخیر و تعرق زعفران در منطقه ی تربت حیدریه (قطب تولید زعفران جهان) پرداخته شد. به این منظور، روش های مختلف فائوپنمن مانتیث، بلانی کریدل، هارگریوزسامانی، تورنت وایت، جنسن هیز و تورک ارزیابی شدند. بررسی مقایسه ی نتایج به دست آمده از روش فائو با سایر روش ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر انجام شد. نتایج مقایسه ی روش های مختلف با روش فائوپنمن مانتیث به عنوان روش استاندارد و مبنا نشان داد روش های بلانی کریدل، جنسن هیز و هارگریوزسامانی به ترتیب دقت بیشتری نسبت به سایر روش ها داشتند. مقدار نیاز آبی سالانه ی زعفران در اقلیم منطقه ی تربت حیدریه با استفاده از روش استاندارد فائوپنمن مانتیث، 1731 مترمکعب در هکتار به دست آمد. از آنجا که در معادله ی هارگریوزسامانی برای محاسبه ی تبخیر و تعرق فقط به دو عامل دما و تشعشع خورشیدی نیاز است و تعیین عوامل یادشده در بیشتر ایستگاه های هواشناسی امکان پذیر است، پیشنهاد می شود در برآوردهای تخمینی اولیه و سریع نیاز آبی گیاه زعفران از این روش استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 594

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2 (ب)
 • صفحات: 

  227-246
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  887
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

تبخیر-تعرق مرجع یک پدیده چند متغیره و پیچیده است که به عوامل متعددی وابسته است. دقیق ترین روش برآورد آن، استفاده از لایسیمتر است که مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است. از این رو هدف اصلی این تحقیق برآورد تبخیر-تعرق واقعی براساس الگوریتم های تک منبعی SEBALو SSEBو الگوریتم دو منبعی TSEBدر سه سنجنده MODIS، ETM+وOLI & TIRSاست که در سه مرحله صورت گرفته است. در برآورد تبخیر-تعرق براساس الگوریتم SEBAL، شاخص تعدیل شده پوشش گیاهی(SAVI) و فاکتور تصحیح اثرات زمینه خاک (L)از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین منظور این شاخص به عنوان ضریب کالیبراسیون در نظر گرفته شد که با توجه به وضعیت درصد پوشش سبز روی سطح زمین انتخاب شد. نتایج حاصل از هر سه سنجنده نسبت به داده های لایسیمتری خطای کمتری نسبت به مقدار تبخیر-تعرق بدست آمده با فرض 5/0L= داشته است (mm/day 49/1، 84/0، 76/1=RMSE). برای صحت سنجی نتایج حاصل از کالیبراسیون از 30 % باقیمانده داده های لایسیمتری استفاده شد. نتایج شاخص های آماری تفاوت معنی دار(در سطح 95%) داده های پیش بینی شده را بیان می کند. نتیجه اینکه، با مقایسه سه الگوریتم در سه سنجنده MODIS، ETM+و OLI & TIRSالگوریتم SSEBدر سنجنده ETM+در سطح معنی دار( 95%) و مشاهده کمترین میزان خطا (mm/day 41/0=RMSE) به عنوان الگوریتم برتر برای تخمین تبخیر-تعرق در دشت قزوین معرفی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 887

دانلود 432 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  685-696
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  343
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

بحران آب به همراه اثرهای منفی تغییر اقلیم یکی از دغدغه های بشر در سطح جهانی است. تغییرات بلندمدت فراسنج های اقلیمی در نتیجة انتشار گازهای گلخانه ای تأثیر معنی داری در منابع آب تجدیدپذیر داشته است. در این پژوهش به بررسی تغییرات زمانی تبخیر-تعرق واقعی (ETa) و ارتباط آن با دما و بارش استان آذربایجان شرقی پرداخته شد. برای این کار از داده های فرآوردة دورسنجی MOD16A2 سنجندة مودیس در بازة زمانی 20002014 استفاده شد. تفکیک اسمی داده های به کارگرفته شدة سنجندة مودیس 1000 متر است. در این پژوهش، علاوه بر داده های فرآوردة MOD16A2، داده های دماهای بیشینه، کمینه، و بارش 11 ایستگاه همدید استان نیز به کار گرفته شد. هدف از این پژوهش مقایسة مقادیر ETa پایگاه ntsg با دما و بارش استان است. نخست میانگین داده های رقومی تبخیر-تعرق واقعی استان بر روی 124548 یاخته برآورد شد. سپس، به روش همبستگی و تحلیل رگرسیون پیوند بین دماهای بیشینه، کمینه، و بارش ایستگاه های همدید با تبخیر-تعرق واقعی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که همبستگی خطی دماهای بیشینه و دمای کمینه با تبخیر-تعرق واقعی یاختة نمایندة ایستگاه ها به صورت مستقیم و منفی بوده و با افزایش هر C° 1 دما، مقدار تبخیر-تعرق واقعی به اندازة 02/0 میلی متر در روز کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 343

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  47-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION is one of the effective components in the hydrological cycle. Therefore, accurate estimation of this component at the watershed scale has an important role in the management of available water resources. In this study, the accuracy of ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION product values of five global terrestrial databases including MOD16, MYD16, SSEBOP, GLEAM, GLDAS was compared to the EVAPOTRANSPIRATION values predicted from the SWAT model simulation in the Karkheh dam watershed in 2006, 2008 and 2011 which are low/high and medium rainfall respectively on a monthly scale. Then, the feasibility of improving the accuracy of EVAPOTRANSPIRATION values obtained from these databases was investigated in eight different scenarios using simple averaging, M5 and SVR models as ensemble methods. The results showed that although ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION products are able to explain the trend of time changes of ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION in catchment, they are significantly different with the output values of the SWAT model as observation values at a significant level of 5%. The results also indicated the use of simple averaging has no effect on improving the results at the Karkheh dam watershed. However, the use of the other two ensemble methods improves the accuracy of ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION and the ensemble method explains 80% of the SWAT-derived ACTUAL EVAPOTRANSPIRATION variations. Moreover, the ensemble model derived from SVR fed by the attributes of the superior data combination scenario, reduced the estimation error by about 44% compared to that derived from the best global terrestrial product which was GLEAM in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  222-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1699
 • دانلود: 

  535
چکیده: 

تبخیر-تعرق گیاهان یکی از متغیرهای اصلی در محاسبه بیلان آب و انرژی سطح زمین محسوب می گردد. پارامترهای ورودی مورد نیاز برای محاسبه تبخیر-تعرق تابع تغییرات مکانی و زمانی است از طرفی بیشتر مدل های موجود جهت محاسبه این مولفه، غیر مکانی بوده و غالبا با استفاده از داده های نقطه ای و مقادیر توصیه شده برای پارامترهایی مانند ضریب گیاهی (Kc)، اقدام به برآورد تبخیر - تعرق گیاه اقدام می نمایند. هدف از این تحقیق بررسی کاربرد سری زمانی 16 روزه شاخص گیاهی NDVI از تصاویر سنجنده MODIS جهت محاسبه مقادیر تبخیر - تعرق واقعی گندم در طول دوره رشد در یک سطح وسیع (حوضه گرگانرود) با استفاده ترکیبی از اطلاعات ماهواره ای و زمینی بود. نتایج آماری حاصل از روش بکار رفته در این تحقیق نسبت به مدل پنمن-مانتیث-فائو نشان می دهد که استفاده از این روش دارای ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) 18 میلی متر، میانگین خطای مطلق (MAE) 16 میلی متر، میانگین خطا(ME) 1.1  - میلی متر و شاخص خطا (E) 91.1 درصد در کل فصل رشد گندم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1699

دانلود 535 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  67-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  288
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

نظارت بر تبخیر و تعرق پیامدهای مهمی را برای مدیریت منابع آبی در سطح جهانی و منطقه ای دارا می باشد. لذا در این تحقیق با توجه به اینکه نیمه ی شمالی استان اردبیل یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور است، با استفاده از تصاویر لندست 8 مربوط به تاریخ 1/7/2018 و روش های سبال و سبال کوهستانی میزان تبخیر و تعرق برآورد گردیده و با روش پنمن مانتیث مقایسه شد. در ادامه با استفاده از طبقه بندی شی ءگرا با ضریب کاپای 945/0 و دقت کلی 956/0 سطوح مختلف کاربری اراضی در سطح منطقه استخراج گردید. بر اساس نتایج حاصله، سطوح آبی با مقدار 61/9 و 50/9 میلی متر در روز دارای بیشترین و اراضی شهری و بایر با مقدار میانگین 845/2 و 08/2 میلی متر در روز به ترتیب در روش های سبال و سبال کوهستانی دارای کمترین میزان تبخیر و تعرق واقعی 24 ساعته می باشند. همچنین میزان نیاز آبی محصول نخود نیز به ترتیب 14/7 و 70/6 میلی متر در روز برای روش های سبال و سبال کوهستانی برآورد گردید و با روش پنمن مانتیث با مقدار 32/6 میلی متر در روز مقایسه شد که دارای میانگین تفاضل مطلق (MAD) 60/0 می باشد. در ادامه مساحت هر یک از اراضی استخراج شد که اراضی تحت کشت نخود با مساحت 62/1202 هکتار کمترین مقدار را دارا بود و با میزان مساحت (25/1147 هکتار) اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی استان اردبیل حدود 6/4 درصد اختلاف داشت که به نظر قابل قبول می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 288

دانلود 145 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  876-889
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  908
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 908

دانلود 402 استناد 0 مرجع 0
litScript