نتایج جستجو

5042

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

505

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

یوسفی محمدقلی

نشریه: 

مجلس و راهبرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  76
 • صفحات: 

  35-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1626
 • دانلود: 

  363
چکیده: 

در این مطالعه با استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده میزان اشتغال و سطح سرمایه گذاری در 23 شاخه از صنایع مختلف کارخانه ای ایران براساس کدهای بین المللی ISIC میزان اشتغال زایی موجود با توان و ظرفیت اشتغال زایی صنایع مختلف در دوره زمانی 1388-1374 مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند اشتغال موجود نسبت به ظرفیت اشتغال زایی صنعتی کشور بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر روند رشد و تغییرات ساختاری در تولید نه تنها همراه با اشتغال زایی نبوده، بلکه موجب اشتغال زدایی صنعتی در کشور شده است. اگرچه برخی صنایع پویا مانند صنایع ماشین آلات و وسائط حمل ونقل و صنایع شیمیایی و پتروشیمی تا حدودی این نقصان را جبران کرده اند، اما بااین حال میزان و حدود اشتغال زایی آنها محدود بوده و در نتیجه طی دوره ذکر شده اشتغال زدایی صنعتی انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1626

دانلود 363 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

GOODARZI M.R. | Janati K. | Fatehifar A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8088
 • دانلود: 

  5946
چکیده: 

EVAPOTRANSPIRATION after rainfall is the main component of the hydrological cycle that quantifies the amount of water lost. Since climate change directly affects the temperature and rainfall parameters, and the EVAPOTRANSPIRATION rate is directly related to the air temperature, it is expected to have significant changes in the future. Therefore, in this research, the possible impacts of climate change on EVAPOTRANSPIRATION changes under two RCP2. 6 and RCP8. 5 climate scenarios are investigated using statistical downscaling model (SDSM) and CanESM2 atmospheric general circulation model output for the future period 2030-2059. Reference EVAPOTRANSPIRATION rate was compared with Hargreaves-Samani and Thornthwaite methods in monthly and annual periods for the base and future periods. The results showed a mean increase of annual maximum and minimum temperatures in both scenarios from 0. 06 to 0. 26 ° C compared to the base period. The highest increase was in May by 2. 61 ° C under the RCP8. 5 emission scenario. Overall, the trend of EVAPOTRANSPIRATION has been increasing throughout the years. The EVAPOTRANSPIRATION in the Hargreaves-Samani method in the RCP8. 5 scenario had the highest mean change of 0. 08 mm or 2. 79%. Although annual changes were not perceptible, as EVAPOTRANSPIRATION in the basin reaches its maximum in July, the changes increased by 0. 45 mm/day in RCP8. 5 scenario. The results of monthly survey can be used in surface and underground water resources management and watershed projects estimating the water needs of plants plus appropriate timing of useful irrigation.

آمار یکساله:  

بازدید 8088

دانلود 5946 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

موذن زاده روزبه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1247-1261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  889
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

فقدان سناریوهای صحیح مدیریتی در زمینه تدوین و اعمال برنامه ریزی های مناسب آبیاری از قبیل تعیین دقیق نیاز آبی گیاهان، منجر به هدررفت آب و کاهش راندمان آبیاری می گردد. در درون گلخانه این مهم از شرایط خاص درون گلخانه متاثر خواهد بود. در این تحقیق سعی شده تا میزان تبخیر- تعرق گیاه خیار گلخانه ای با استفاده از تکنیک های رگرسیون و شبکه های عصبی مصنوعی برآورد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردد. از اینرو همزمان با کاشت خیار در داخل گلخانه از شش میکرولایسیمتر مشابه نیز استفاده شد تا مقادیر واقعی تبخیر-تعرق این گیاه به روش وزنی اندازه گیری شوند. از متوسط داده های سه میکرولایسیمتر برای ساخت توابع رگرسیونی (آموزش شبکه در شبکه عصبی) و از متوسط داده های سه میکرولایسیمتر دیگر برای اعتبارسنجی نتایج استفاده شد. به منظور ارزیابی نتایج به دست آمده از شاخص های ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، ضریب کارآیی نش- ساتکلیف (Ens)، درصد انحراف (PBIAS) و نسبت ریشه میانگین مربعات خطا به انحراف استاندارد (PSR) استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از یک تک معادله رگرسیونی برای تخمین تبخیر- تعرق خیار گلخانه ای عملکرد مناسبی به همراه نخواهد داشت. از اینرو دوره رشد خیار به 4 مرحله تقسیم و برای هر دوره معادله جدیدی ارائه شد. ضرایب همبستگی میان مقادیر اندازه گیری و برآورد شده تبخیر-تعرق از 0.4 (تمامی دوره رشد بعنوان یک مرحله در رگرسیون) تا 0.96 (در شبکه عصبی) متغیر بود. مقدار تبخیر- تعرق اندازه گیری شده در کل دوره رشد 273.45 میلیمتر و مقادیر برآورد شده آن به کمک تکنیک رگرسیون؛ قبل و بعد از تفکیک دوره رشد به ترتیب 275.7 و 275.6 میلیمتر و به کمک تکنیک شبکه عصبی 272.45 میلیمتر به دست آمد. اگرچه نتایج حکایت از بهبود چشمگیر در برآورد تبخیر-تعرق بواسطه تقسیم بندی دوره رشد خیار گلخانه ای در تکنیک رگرسیون دارد، با اینحال نتایج حاصل از شبکه عصبی بهتر ارزیابی شده است. نتایج آزمون آماری تی تست نشان داد که اختلاف میان مقادیر برآورد شده به کمک تکنیک شبکه عصبی با تکنیک رگرسیون بصورت یکجا و یا زمانی که مراحل رشد تفکیک شود به ترتیب معنی دار و غیر معنی دار بوده است (p<0.05). مقادیر شاخص های RMSE، Ens، PBIAS و PSR به ترتیب از 1.06، -0.59، -0.008، 0.77 در برآورد رگرسیون تا 0.267، -0.033، 0.003 و 0.194 در برآورد شبکه عصبی متغیر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 889

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 34)
 • صفحات: 

  31-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  788
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

تبخیر-تعرق از اجزاء اصلی چرخه هیدرولوژی است و در تعیین نیاز آبی گیاه، مطالعات بیلان آبی و مدیریت منابع آب نقش مهمی دارد. تاکنون روش های مستقیم و غیر مستقیم متعددی برای برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع ارائه شده است، اما هر یک از این روش ها دارای محدودیت هایی هستند. به عنوان مثال، از محدودیت های روش های اندازه گیری مستقیم می توان به عدم دقت وسایل اندازه گیری و مسائل مربوط به مقیاس اشاره کرد، در حالیکه روش های غیر مستقیم نظیر معادله پنمن-مانتیث، به پارامترهای اقلیمی روزانه زیادی نیاز دارند. در این تحقیق سعی گردید از روش نگاشت خود-سامان به عنوان یک روش شبکه عصبی مصنوعی غیر نظارت شونده در پیش بینی تبخیر-تعرق با حداقل پارامترهای هواشناسی به عنوان ورودی، استفاده گردد. بر اساس شاخص های ارزیابی خوشه بندی فازی، مقادیر ETo در مشهد به دو خوشه با تبخیر-تعرق کم و زیاد تقسیم شد که با اقلیم منطقه مطابقت نشان داد. همچنین به منظور ارزیابی کارایی مدل ارائه شده از معیارهای آماری شامل (ریشه میانگین مربعات خطا، ضریب تعیین ومعیار ناش-ساتکلیف) استفاده گردید و نتایج حاصله با برآوردهای حاصل از مدل های تجربی مقایسه گردید. نتایج حاصله نشان داد که حتی ساده ترین مدل نگاشت خود-سامان با ترکیب متوسط دمای هوا و حداکثر ساعات آفتابی به عنوان ورودی نیز خطای کمتری نسبت به معادلات تجربی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 788

دانلود 274 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  269-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2937
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

برآورد تبخیر و تعرق یکی از مشکل ترین اجزاء چرخه ی هیدرولوژی است. درعین حال در معادله ی بیلان آب سهم عمده مرتبط با این عامل است. در تحقیق حاضر الگوریتم توازن انرژی یا سبال به عنوان یکی از روش های آزموده شده و موفق جهت برآورد تبخیر و تعرق مورد ارزیابی مجدد واقع می گردد. در واقع در روش سبال، میزان تبخیر و تعرق مقدار مجهول در معادله ی تعادل انرژی بر روی سطح زمین است. با توجه به تغییرات کالیبراسیون این سنجنده نسبت به نسل های قبلی ماهواره ی لندست، روش سبال در بخش های خاص مورد بازنگری واقع شد. به منظور آزمون کارایی مدل سبال بر روی این سنجنده، مقادیر اندازه گیری شده در 20 روز مختلف با مقادیر به دست آمده از روش پنمن مونتیث مورد مقایسه واقع گردید. نتایج نشان داد بین مقادیر این دو روش، همبستگی 83/0 با ضریب تعیین 7/0 وجود دارد. ازاین رو می توان با روش سبال اطلاعات تبخیر و تعرق واقعی را به صورت دوره ای و منظم در پهنه های وسیع و با ضریب اطمینان بالا و بدون نیاز به داده های هواشناسی محاسبه و پهنه بندی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2937

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FOOLADMAND H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  20.1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62169
 • دانلود: 

  30503
چکیده: 

Estimation of reference crop potential EVAPOTRANSPIRATION (ETo) is essential in many irrigation projects. Also, concerning the deficit of water reresources in Iran, ETo prediction through using time series has paramount role in future programming. Based on this, monthly ETo values were calculated using monthly weather data up to year 1388 of synoptic stations in Fars province containing Abadeh, Eghlid, Darab, Zarghan, Dorodzan Dam, Shiraz, Fasa and Lar. Then, in each station it was assumed that about 20 percent of last ETo values were not available, and consequently these values were predicted using time series model of SARIMA, and then the predicted and calculated values of ETo in each station were compared with line one: one, separately. The results showed that the same time series model were not appropriate for all stations. Moreover, the results indicated that there were not significant diferences between the predicted and calculated values of ETo in each stations. Therefore, ETo values were predicted up to year 1403 for each station, separately. The results generally indicated an increasing trend in ETo prediction in Fars province.

آمار یکساله:  

بازدید 62169

دانلود 30503 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2 (پیاپی 62)
 • صفحات: 

  103-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1189
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

مناطق خشک از نظر شکل اراضی، خاک، جامعه گیاهی و جانوری و منابع آب و اقلیم بسیار متنوع هستند. یکی از مولفه های معرف اقلیم، تعیین شاخص های خشکی در هر منطقه است. اطلاع از دامنه و شدت خشکی، در مدیریت و برنامه ریزی مناسب منابع طبیعی و پایداری زیست بوم (اکوسیستم) هر منطقه، به ویژه مناطق خشک مفید است. استفاده از روش های گشتاور های خطی و تحلیل خوشه ای در تعیین مناطق همگن اقلیمی نقش موثری دارد. هدف اصلی این پژوهش، استفاده از روش های گشتاورهای خطی و تحلیل خوشه ای در تعیین مناطق همگن اقلیمی با استفاده از شاخص خشکی یونپ در نیمه شرقی ایران است. به این منظور، داده های اقلیمی 20 ایستگاه هواشناسی همدیدی در نیمه شرقی کشور جمع آوری و برای محاسبه تبخیر - تعرق مرجع با استفاده از مدل فائو - پنمن - مانتیث استفاده شد. سپس شاخص خشکی یونپ برای هر 20 ایستگاه محاسبه شد. در مرحله بعد، با استفاده از روش تحلیل خوشه ای، منطقه مورد مطالعه به پنج منطقه همگن تقسیم و با بهره گیری از تحلیل عاملی مهم ترین مولفه های موثر بر شاخص خشکی یونپ در هر منطقه همگن تعیین شد. بر اساس نتایج، تخمین منطقه ای گشتاور خطی، بهترین تابع توزیع منطقه ای برای هر منطقه همگن تعیین شد. نتایج این پژوهش کارآیی مناسب ترکیب روش های گشتاور خطی و تحلیل خوشه ای را برای تعیین مناطق همگن نشان می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده، بهتر است در ابتدا مناطق همگن با روش تحلیل خوشه ای تعیین و سپس به کمک روش گشتاورهای خطی بررسی و تایید شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1189

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  854-863
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1236
 • دانلود: 

  349
چکیده: 

تبخیر و تعرق یکی از اجزای اصلی چرخه هیدرولوژی و تخمین نیاز آبیاری است. در سال های اخیر استفاده از سیستم های هوشمند برای برآورد پدیده های هیدرولوژی افزایش چشمگیری داشته است، لذا این پژوهش با هدف بررسی امکان استفاده ازکارآمدی سیستم های استنتاج فازی، درایجاد نگاشت بین پارامترهای هواشناسی و تبخیر و تعرق گیاه مرجع و مقایسه دقت این سیستم ها با روش های ترکیبی صورت گرفت. براین اساس پس از بررسی مدل های مختلف موجود و بررسی ترکیب های مختلف داده های روزانه هواشناسی، 5 مدل برای برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه ارائه شد. در این مدل ها تبخیر و تعرق محاسبه شده از معادله پنمن- مونتیث- فائو به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد و کارایی مدل های مورد مقایسه با استفاده از آماره های ریشه میانگین مربع خطا، خطای انحراف میانگین، ضریب تعیین و معیار جاکوویدز (t) و معیار صباغ وهمکاران (R2 /t) مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات مورد استفاده از داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک مشهد طی دوره آماری 50 ساله، از سال 1339 تا 1389 بود، که از میان داده های موجود، 75 درصد به عنوان آموزش مدل و 25 برای درصد تست مدل مورد استفاده قرار گرفتند. مقایسه نتایج مدل های فازی ارائه شده با پارامترهای ورودی متفاوت با دو روش پنمن- مونتیث- فائو و هارگریوز- سامانی نشان دادند که، سیستم های فازی قادر به برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه با دقت قابل قبولی هستند. به طوری که مدل فازی با 4 متغیر ورودی بالاترین همبستگی (0.99) را داشته و با در نظر گرفتن سایر پارامترهای ارزیابی، مدل با دو پارامتر دما و رطوبت نسبی (RMSE=0.96، MBE=0.18، t=22=R2 و R2/t) تطابق بسیار خوبی با مدل پنمن- مونتیث- فائو در مرحله آموزش داشت. در مرحله آزمون نیز، نتایج بسیار مشابه مرحله آموزش بوده و مدل فازی با 2 دما و رطوبت نسبی بهترین تطابق را بدست داد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، می توان مدل فازی را به عنوان یکی از روش های برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه با دقت بالا معرفی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1236

دانلود 349 استناد 0 مرجع 10
نویسندگان: 

شاهدی کاکا | زارعی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  12-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  996
 • دانلود: 

  575
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 996

دانلود 575 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  19-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1424
 • دانلود: 

  433
چکیده: 

تبخیر و تعرق یکی از پارامترهای مهم در چرخه هیدرولوژی است که بر میزان آب در دسترس و کشاورزی تاثیر مستقیم می گذارد. در این تحقیق، جهت برآورد تبخیر- تعرق پتانسیل از داده های میانگین مربوط به متوسط درجه حرارت، حداقل درجه حرارت، حداکثر درجه حرارت، حداقل رطوبت نسبی، سرعت باد و ساعات آفتابی طی دوره آماری 57 ساله (2008-1951) استفاده شده و با دخالت دادن موقعیت جغرافیایی شامل ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی ایستگاه تبریز، مقادیر تبخیر- تعرق پتانسیل با استفاده از نه روش معتبر در نرم افزار REF-ET محاسبه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، روش بلانی- کریدل به عنوان بهترین روش برای محاسبه این شاخص در محدوده مورد مطالعه تشخیص داده شد. همچنین جهت آشکار نمودن تغییرات زمانی این شاخص از آزمون گرافیکی من- کندال استفاده گردید که نتایج نشان داد که با وجود سیر کاهشی این شاخص تا دهه نود میلادی، به تدریج در سال های اخیر تبخیر- تعرق پتانسیل افزایش یافته است. حداکثر افزایش میزان تبخیر و تعرق در اواسط بهار و پاییز می باشد و تغییرات ماهانه این شاخص، روند افزایشی معنی داری را برای ماه های می و اکتبر نشان می دهد و این در شرایطی است که تبخیر- تعرق پتانسیل در اکثر ماه های تابستان (ژوئیه، اوت، سپتامبر) با وجود نوسانات زیاد روند غیر معنی داری را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1424

دانلود 433 استناد 0 مرجع 11
litScript