نتایج جستجو

4137

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

414

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  54-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2608
 • دانلود: 

  655
چکیده: 

از جمله مشکلات اصلی فرآیندهای لجن فعال، دفع لجن مازاد تولیدی تصفیه خانه های فاضلاب است که اعتراضات زیادی را نیز به دنبال دارد. در این تحقیق کاهش تولید لجن مازاد به وسیله افزایش اکسیژن محلول حوضچه هوادهی بررسی شده است. تحقیق، در مقیاس پایلوت شامل واحدهای حوضچه ته نشینی اولیه، حوضچه هوادهی، حوضچه ته نشینی ثانویه و تجهیزات برگشت لجن است. حجم مفید حوضچه هوادهی برابر 360 لیتر بوده و جریان ورودی 90 لیتر در ساعت است. فاضلاب ورودی پایلوت، از فاضلاب خروجی واحد دانه گیری تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان تامین شده و در مدت زمان حدود 5 ماه به صورت روزانه آزمایشهای لازم بر روی فاضلاب بخشهای مختلف پایلوت انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر این مطلب است که افزایش اکسیژن محلول حوضچه هوادهی در کاهش میزان لجن مازاد سیستم لجن فعال موثر بوده، به گونه ای که با افزایش اکسیژن محلول از 0.5 به 4.5 میلی گرم بر لیتر، میزان لجن مازاد حدود 25 درصد کاهش یافته است. تغییرات اکسیژن محلول بر خاصیت ته نشینی لجن نیز موثر بوده است. با افزایش اکسیژن محلول، اندیس حجمی لجن ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته است. محدوده مناسب اکسیژن محلول از نظر خاصیت ته نشینی لجن، میزان 1 تا 3 میلی گرم بر لیتر و میزان بهینه آن برابر 2 تا 2.5 میلی گرم بر لیتر تعیین گردید. لازم به ذکر است که با افزایش اکسیژن محلول به بیش از 3 میلی گرم بر لیتر، خاصیت ته نشینی لجن به شدت کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 2608

دانلود 655 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (مسلسل 85)
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1038
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

فرایند لجن فعال یکی از گسترده ترین فرایندهای تصفیه بیولوژیکی پسابهای نفتی در پالایشگاههای کشور است. استفاده از این فرایند مشکلاتی مانند عدم تصفیه مناسب در غلظتهای بالای هیدروکربن، افزایش حجم لجن، تولید بالای لجن و ناپایداری در برابر شوک را به همراه خواهد داشت. ایده اصلی این تحقیق استفاده همزمان از رشد چسبیده و معلق برای بهبود بخشیدن فرایند لجن فعال بود. به این منظور کارایی بیوراکتور بافل دار هیبریدی با حجم 34.5 لیتر در تصفیه مصنوعی پساب حاوی آلاینده نفتی با راکتور لجن فعال مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. حامل بستر ثابت سطح ویژه بالایی (600 m2/m3) را برای رشد میکروارگانیسم های چسبیده فراهم می کند. میزان تصفیه پذیری در زمان های ماند، COD و غلظت و آلاینده های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط بهینه برای بیوراکتور هیبریدی (دمای 27 درجه سلسیوس، pH برابر 7.5، DO برابر 4.1 میلی گرم در لیتر، نسبت واحد برای جریان برگشتی و COD/TPH برابر 2.5) متوسط درصد حذف آلاینده نفتی و COD به ترتیب به بیش از 92 و 83 درصد رسید که با مقایسه با شرایط یکسان در راکتور لجن فعال افزایش قابل توجهی را نشان داد، بنابراین فرایند مرسوم تصفیه پساب نفتی را می توان با تغییر در شکل تانک هوادهی و استفاده از بیوفیلم بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 1038

دانلود 332 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FARZADKIA MAHDI | BAZRAFSHAN EDRIS

نشریه: 

HEALTH SCOPE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304635
 • دانلود: 

  145502
چکیده: 

Background: Sewage SLUDGE (Biosolids) is a byproduct of wastewater treatment that accumulates in large quantities. Effective stabilization and disinfection of sewage SLUDGE prior to land application are necessary to not only protect human health, but also to induce the public its benefits and safety. Currently, many wastewater treatment plants in Iran dispose great amounts of untreated sewage SLUDGE to the environment. Objectives: The purpose of this work was to upgrade wastewater treatment plants by lime stabilization of waste SLUDGE. Materials and Methods: Lime stabilization of waste SLUDGE from Shoosh wastewater treatment plant was performed in a 10-L reactor.Microbial quality of lime-stabilized SLUDGE was checked for 6 weeks in the reactor. During this stage, pH, FC (fecal coliforms) and viable helminthes ova density were determined and compared with SLUDGE stabilized criteria suggested by USEPA.Results: Average number of fecal coliforms and viable helminthes ova in waste SLUDGE were 1.65 × 1012 MPN/g of dry solids (DS) and 353 ova/4 g of dry solids, respectively. Conclusions: The results of this study showed that sewage SLUDGE stabilization with hydrated lime reduced fecal coliforms more than 99.99% and also stabilized SLUDGE covered standards of class B of USEPA criteria.

آمار یکساله:  

بازدید 304635

دانلود 145502 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  24-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

مقدمه:6،4،2تری کلرو فنل یکی از سمی ترین، کلرو فنل ها بوده و تجزیه پذیری بیولوژیک ان بسیار دشوار می باشد.استفاده از فرایند های اکسیداسیون پیشرفته هر چند که موجب تجزیه کلروفنل ها میگردند، ولی تجزیه کامل و معدنی شدن ان نیاز به غلظت بالای ماده اکسیدکننده و زمان واکنش طولانی دارد.هدف: تلفیق فرایند اکسیداسون فنتون با فرایند لجن فعال به عنوان روشی موثر ودر عین حال اقتصادی برای تجزیه 6،4،2تری کلرو فنل تعیین و بررسی ثابت های سینتیکی لجن فعال در این سیستم تلفیقی بررسی گردید. مواد وروش ها: این مطالعه در مقیاس پایلوت و بر روی فاضلاب مصنوعی صورت گرفت و کلیه ازمایشات مطابق با روش های موجود درچاپ نوزدهم کتاب استاندارد متد انجام گردید.نتایج: این مطالعه نشان داد که ترکیبات واسطه تولیدی ناشی از اکسیداسیون فنتون TCP با غلظت اولیه 120 mg/L و COD معادل 150 mg/L در شرایط[H2O2]/[Fe2+]=3 ، [H2O2]/[TCP]=3، زمان اکسیداسیون 1 ساعت و pH=3، توسط فرایند لجن فعال به میـزان تقریبا 75 درصد حذف می گردند، افزایش زمان هوادهی از 12 ساعت به 18 ساعت تاثیری در افزایش کارایی سیستم نداشت(α= 0.01) ، افزایش غلظت  MLVSSاز 200 mg/L به 800 mg/L پس از 21 روز نشان داد که رشد میکروبی تحت تاثیر غلظت TCP خروجی از راکتور اکسیداسیون قرار نگرفته است .افزایش غلظت TCP از 120 mg/L به  240 mg/Lگرچه موجب بهبود کارایی حذف فرایند لجن فعال نگردید ولی با کاهش 4 درصدی در حذف COD پایداری سیستم حفظ گردید.با بررسی سینتیک فرایند لجن فعال در این سیستم تلفیقی Ks=109 mg/L،y=0.66 mg/mg       Kd=0.088 day-1,K=2.04 day-1 به دست امد. نتایج حاصل از افزایش زمان هوادهی، و غلظت تری کلرو فنل به عنوان تنها منبع سوبسترا ورودی به سیستم تلفیقی با مدل موناد قابل تفسیر نبود.نتیجه گیری: سیستم تلفیقی مورد مطالعه دارای کارایی خوبی در حذف تری کلروفنل می باشد و سینتیک فرایند لجن فعال در این سیستم تلفیقی با مدل موناد قابل تفسیر نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 283 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  (پیاپی 30-29)
 • صفحات: 

  166-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46974
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: اسلاژ صفراوی برای اولین بار با اولتراسونوگرافی در سال 1970 شرح داده شد. طبق تعریف اسلاژ صفراوی مخلوطی از مواد بخصوص و صفرا بوده که زمانی که مواد صفراوی در صفرا رسوب می کنند ایجاد می شوند. ترکیب آن متنوع بوده ولی کریستال های منوهیدرات کلسترولی، بیلروبینات کلسیم و دیگر املاح کلسیم شایع ترین اجزا آن هستند. تابلوی کلینیکی اسلاژ صفراوی نماهای بالینی متفاوتی دارد، گاهی به طور کامل برطرف می شود و گاه بعد از دوره های تولید و تحلیل به طرف سنگ کیسه صفرا سیر می کند. اسلاژ صفراوی ممکن است سبب عوارضی مثل کولیک صفراوی، پانکراتیت حاد و کوله سیستیت حاد شود. شرایط کلینیکی و عوامل منجر به تشکیل اسلاژ صفراوی شامل کاهش سریع وزن، حاملگی، درمان با سفتریاکسون و اکترتاید و پیوند ارگان های Solid (توپر) یا مغز استخوان می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 46974

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LU M.C. | LIN C.J. | LIAO C.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  667-670
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  8685
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8685

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MESDAGHINIA A.R. | MAHVI A.H. | SAEDI R. | PISHRAFTI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150658
 • دانلود: 

  94227
چکیده: 

Background: A new biological domestic wastewater treatment process, which has been presented these days in ACTIVATED SLUDGE modification, is Upflow SLUDGE Blanket Filtration (USBF). This process is aerobic and acts by using a SLUDGE blanket in the separator of sedimentation tank. All biological flocks and suspended solids, which are presented in the aeration basin, pas through this blanket. The performance of a single stage USBF process for treatment of domestic wastewater was studied in laboratory scale.Methods: The pilot of USBF has been made from fiberglass and the main electromechanical equipments consisted of an air compressor, a mixing device and two pumps for SLUDGE return and wastewater injection. The wastewater samples used for the experiments were prepared synthetically to have qualitative characteristics similar to a typical domestic wastewater (COD= 277 mg/l, BOD5= 250 mg/l and TSS= 1 mg/l).Results: On the average, the treatment system was capable to remove 82.2% of the BOD5 and 85.7% of COD n 6 h hydraulic retention time (HRT). At 2 h HRT BOD and COD removal efficiencies dramatically reduced to 50% and 46.5%, respectively.Conclusion: Even by increasing the concentrations of pollutants to as high as 50%, the removal rates of all pollutants were remained similar to the HRT of 6 h.

آمار یکساله:  

بازدید 150658

دانلود 94227 استناد 0 مرجع 2408
نویسندگان: 

حضرتی حسین | شایگان جلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  67-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2005
 • دانلود: 

  557
چکیده: 

از جمله مشکلات اصلی سیستم های فرایند لجن فعال، لجن مازاد تولیدی تصفیه خانه فاضلاب است که عملیات تثبیت و دفع آن بیشترین توجه را به خود معطوف می کند. در این تحقیق، انواع روش هایی که می توان برای کاهش لجن در سیستم های هوازی، بخصوص در سیستم لجن فعال به کار برد، بیان شده که عبارتند از: 1- زوال و رشد ثانویه آن که شامل تصفیه قلیایی، ازون زدن، کلر زدن و افزایش اکسیژن محلول است. 2- سوخت و ساز نگهداشت، 3- سوخت و ساز آنکوپلینگ، 4- شکارگری باکتری ها. همچنین در این تحقیق برای هر کدام از موارد ذکر شده مثال هایی از کارهای انجام شده آورده شده است. در بعضی روش ها که عموما شیمیایی هستند (مانند ازون زدن و افزودن آنکوپلر) مقدار لجن مازاد تا حد صفر کاهش می یابد. از این رو، بهترین راهکار برای حذف لجن مازاد، روش های شیمیایی تشخیص داده شده است اگرچه همواره مسائل اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2005

دانلود 557 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  6 (مسلسل 106)
 • صفحات: 

  78-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  615
 • بازدید: 

  908
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

از فرایند لجن فعال برای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های شهری و پساب های صنعتی به طور گسترده ای در جهان استفاده می شود. یکی از مشکلات این فرایند، تولید بیش از اندازه لجن است. با توجه به قوانین سخت گیرانه محیطی در مورد دفع لجن مازاد، هزینه تصفیه و دفع لجن حدود 60 درصد از هزینه های بهره برداری تصفیه خانه ها را شامل می شود. از این رو طی سال های اخیر کمینه سازی تولید لجن در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب مورد توجه قرار گرفته است. روش های متعدد فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی برای بهبود کاهش لجن ارائه شده است. این روش ها در اغلب موارد نیاز به سرمایه گذاری بالا و هزینه های بالای بهره برداری دارند. فناوری استفاده از راکتورهای کرمی بسیاری از محدودیت های این روش ها را ندارد. در این مقاله ویژگی های این روش و پژوهش های انجام شده در این زمینه به صورت مروری مورد توجه قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 908

دانلود 323 استناد 615 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (مسلسل 29)
 • صفحات: 

  69-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2253
 • دانلود: 

  1025
چکیده: 

به طور کلی چالش های زیست محیطی در زمینه تصفیه فاضلاب به ویژه سیستم لجن فعال (ACTIVATED SLUDGE System) وجود دارد که برای رفع آن می بایست مطالعات کاربردی انجام گیرد. این چالش ها اغلب در زمینه تولید و دفع لجن مازاد (Excess SLUDGE) تولیدی از تصفیه خانه های فاضلاب با سیتسم لجن فعال به وسیله بهینه سازی پارامترهای تصفیه فاضلاب است. بدین منظور در آزمایشگاه پایلوتی راه اندازه شد و فاضلاب آن از تصفیه خانه شهرک قدس تامین سپس از نمونه گیری ها و آزمایش های لازم نتایج قابل توجهی حاصل شد. به طوری که لجن تولیدی با افزایش غلظت اکسیژن محلول در مایع مخلوط کاهش می یابد و همچنین کاهش بار لجن وارده به حوض هواده کاهش تولید لجن را در پی دارد. افزایش اکسیژن محلول در حوضچه هواده و تاثیر آن در تولید لجن در نسبت های مختلف F/M که نشان دهنده بارگذاری های مختلف لجن بود، نشان از کاهش لجن تولیدی داد. در بار لجن 0.41، mg MLVSS/mg BOD5 با افزایش غلظت اکسیژن از 2 تا 5 mg/l، مقدار مواد جامد موجود در حوض هواده تا حدود %28 کاهش یافت. تاثیر بارگذاری مختلف لجن بر روی لجن تولیدی در غلظت ثابت اکسیژن در نمودار زیر بررسی شده است. در این نمودار ملاحظه می شود که کاهش لجن تولیدی به ازای غلظت اکسیژن محلول 5.4mg/l به ازای کاهش بارگذاری لجن از 4 تا 0.1 mg MLVSS/mg BOD5 به اندازه حدود %33 است. در خاتمه یک مدل ریاضی رگراسیونی برای شبیه سازی توده های لجن و تاثیر پارامترهای مذکور مطرح شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2253

دانلود 1025 استناد 0 مرجع 0
litScript