نتایج جستجو

53

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SASTRY M. | AHMAD A. | KHAN M.I.

نشریه: 

CURRENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  85
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  162-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  1840
 • بازدید: 

  43578
 • دانلود: 

  29056
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 43578

دانلود 29056 استناد 1840 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  543-547
تعامل: 
 • استنادات: 

  448
 • بازدید: 

  10877
 • دانلود: 

  26649
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10877

دانلود 26649 استناد 448 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG L. | LEI J. | XIANG W.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  139-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  34117
 • دانلود: 

  29725
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34117

دانلود 29725 استناد 464 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ESHRAGHI S. | HANCOCK I.C. | WILLIAMS E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  33-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114454
 • دانلود: 

  140576
چکیده: 

The methylotrophic thermo tolerant ACTINOMYCETE strain 381 was isolated from a compost sample, assimilated methanol during growth. Methanol dehydrogenase could not be detected in cell extracts using dye-linked assays in the absence of NAD+. Dichlorophenol-indophenol-linked methanol oxidation was detected in broken cell suspensions in the presence of NAD+ and the absence of cyanide. Taxonomic studies showed that ACTINOMYCETE strain 381 was distinct from Nocardia species 239, which has also been reported to contain an NAD+– dependent methanol dehydrogenase. The organism can also utilizes pyruvate, casamino acid, glucose, glycerol and many other carbon sources as described before. Preliminary enzyme studies suggested that the cell extracts contained phosphoribulokinase and (RUBP) ribulose bisphosphate carboxylase (the two key enzymes for Calvin cycle) which–compounds indicating that ACTINOMYCETE strain 381 assimilates C1by the means of Serine pathway.

آمار یکساله:  

بازدید 114454

دانلود 140576 استناد 0 مرجع 13090
نویسندگان: 

LEKSHMI M. | JAYADEV A. | NAVAMANI S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  199-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  25084
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25084

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  147
 • صفحات: 

  74-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1076
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

زمینه و هدف: نانوذرات نقره کاربردهای وسیعی در علوم دارویی و بهداشتی دارند. تولید زیستی نانوذرات نسبت به روش های فیزیکی و شیمیایی ساده، کم هزینه و عاری از خطرات زیست محیطی می باشد. هدف از این مطالعه سنتز بیولوژیکی نانوذرات نقره با استفاده از محیط کشت فاقد باکتری (سوپرناتانت) ایزوله نوکاریوپسیس AHA2 و بررسی فعالیت ضد میکروبی آن می باشد.روش کار: رسوبات ساحل دیلم از عمق 10 سانتیمتری جمع آوری شد. رقت سازی صورت گرفت و برای جداسازی، اکتینومیست ها در محیط کشت SCA کشت داده شدند. پس از شناسایی ایزوله مورد نظر از محیط کشت فاقد باکتری آن برای سنتز زیستی نانوذرات نقره استفاده شد. بدین صورت که واکنش بین عصاره محیط کشت این ایزوله با نمک نیترات نقره 0.01 مولار در دمای اتاق انجام گرفت و تغییرات رنگ طی ساعات مختلف ثبت گردید. سنتز نانوذرات نقره با استفاده از اسپکتوفتومتری UV-vis و پتانسیل زتا تایید شد. اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده طی ساعات مختلف علیه میکروب های بیماریزا به روش چاهک بررسی شد.یافته ها: نانوذرات نقره با استفاده از محیط کشت فاقد باکتری اکتینوباکتری نوکاریوپسیس AHA2 سنتز شد. سنتز این نانوذرات همراه با تغییر رنگ محلول از شفاف به قهوه ای تیره همراه بود. بیشترین میزان جذب در 450-420 مشاهده شد.نتیجه گیری: فعالیت ضدمیکروبی محلول نانوذرات نقره علیه تمام میکروب های بیماری زای مورد استفاده اثبات شد. اکتینوباکتری نوکاریوپسیس AHA2 می تواند کاندید مناسبی برای سنتز نانوذرات نقره با استفاده از نیترات نقره با اندازه بین 30-40 نانومتر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1076

دانلود 429 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  903
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

مقدمه: در بین میکروارگانیسم های تولیدکننده علف کش های زیستی، اکتینومیست ها از مهم ترین میکروارگانیسم های مولد هستند. علف کش های میکروبی برخلاف مواد شیمیایی، مشکلات زیست محیطی ایجاد نمی کنند، به همین دلیل امروزه به استفاده از آن ها توجه زیادی می شود.مواد و روش ها: 40 نمونه سویه های اکتینومیستی از ریزوسفر و فیلوسفر گیاهان جدا شدند. غربال گری نخستین روی محیط GAP به وسیله دو بذر شاهی و تربچه انجام شد. سویه هایی که بالای  70درصد اثر مهاری نشان دادند، انتخاب و سوپرناتانت حاصل از رشد آن ها در دو محیط مایع GPM و SCD سنجش زیستی شد. سپس استخراج فیتوتوکسین با حلال های آلی انجام شد. میزان تولید، قدرت مهارکنندگی عصاره برای 6 سویه برتر و زمان بهینه تولید و طیف اثر فیتوتوکسین سه سویه برتر از این 6 سویه، با استفاده از 10 گیاه علف هرز بررسی شد.نتایج: از بین 457 جدایه، 11 سویه مهار بالای 70 درصد نشان دادند. همه این سویه ها به جنس Streptomyces متعلق بودند. 3 سویه PM2-2،TM14-5  و KB2-2 برای بررسی طیف اثر فیتوتوکسین انتخاب شدند. سویه PM2-2 از لحاظ زمان تولید، قدرت مهارکنندگی و طیف اثر نسبت به سایر سویه ها برتری داشت.بحث و نتیجه گیری: اعضای جنس Streptomyces، تولیدکننده های بسیار مناسبی برای تولید فیتوتوکسین ها به شمار می روند. تنها فیتوتوکسین هایی که به طور مستقیم به مرحله تجاری شدن رسیده اند توسط اعضای این جنس تولید می شوند. مهار رشد بیشتر بذرهای گیاهان مورد آزمون توسط سویه های جدا شده در این پژوهش، نشان از توانمندی بسیار بالای فیتوتوکسین آن ها دارد. فیتوتوکسین برخی از سویه های این پژوهش مانند بیشتر فیتوتوکسین-های تجاری قدرت مهارکنندگی بالا و طیف اثر وسیعی دارند که باعث می شود استفاده از آن ها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 903

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3834-3847
تعامل: 
 • استنادات: 

  426
 • بازدید: 

  3973
 • دانلود: 

  22639
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3973

دانلود 22639 استناد 426 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  591-605
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

اکتینومیست هاباکتری های گرم مثبت و منابعی سرشاراز ترکیبات زیستی فعال می باشند که متابولیت های ثانویه حاصله از آنها به طور گسترده به عنوان ترکیبات دارویی استفاده شده است. یکی از مهمترین متابولیتهای ثانویه آنزیم ها می باشند که بعنوان بیوکاتالیست در پروسه های بیولوژیکی عمل می° کنند. این ترکیبات به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست می باشند. استحصال انواع آنزیمها ازاکتینومیست ها کمک شایانی به صنعت واقتصادجهانی کرده است به طوری که یکی از شاخص های رونق اقتصادی در کشور های پیشرفته بهره مندی از این آنزیم هاست. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی اکتینومیست از رسوبات خور شادگان و بررسی شرایط بهینه رشدوتولید آنزیم آمیلاز در جدایهمنتخب می باشد. شناسائی مولکولی جدایه توسط تکثیر ژن 16S rRNA بااستفاده از پرایمرهای 27 F و1492R طی فرایند PCR انجام شد. شرایط بهینه رشد جدایهAcx1 در شرایط نمک 6% و8pHو نیز دمای ℃ 35 پایش شدو مقدار آنزیم بدست آمده در شرایط بهینه 80150 واحد (یک واحد فعالیت آمیلازی مقدار آنزیم مورد نیاز برای آزادسازی یک میکرو مول گلوگز در یک دقیقه است ) بود. نتیجه حاصل نشان داد که تولید آنزیم با آهنگ رشد باکتری رابطه مستقیم دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  409-418
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  369
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

زمینه و هدف: اکتینومایست های دریایی باکتری هایی گرم مثبت هستند که به صورت آزاد، ساپروفیت یا هم زیست با گیاهان و جانوران از جمله اسفنج های دریایی دیده می شوند. اخیرا به دلیل نیاز به داروهای جدید، به میکروارگانیسم های دریایی به عنوان منبع جدیدی با پتانیسل تولید متابولیت های منحصربه فرد، توجه می شود. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسایی اکتینومایست هم زیست با اسفنج دریایی چندشکلی S12جمع آوری شده از اعماق آب های استان بوشهر و بررسی فعالیت ضدباکتریایی آن است. مواد و روش کار: ایزوله اکتینومایست از اسفنج دریایی S12 جمع آوری شده از اعماق آب های بوشهر، جداسازی شدند. ژن16SrDNA ایزوله ی مذکور با تکنیکPCR تکثیر و توالی یابی و نتایج حاصل با استفاده از برنامه های بیوانفورماتیک Bioedit و MEGA6 برای شناسایی و تأیید ایزوله ارزیابی شد. سپس فعالیت ضدباکتریایی عصاره ی ایزوله ی جداشده با روش انتشار در دیسک روی میکروارگانیسم های بیماری زای Escherichia coli، Bacillus cereus، Klebsiella spp.، Salmonella spp. و Proteus spp. انجام شد. یافته ها: در این تحقیق، براساس مطالعات فیلوژنی مشخص شد که ایزوله ی مدنظر متعلق به جنس استرپتومایسس است و با توجه به میزان هومولوژی با سایر گونه های استرپتومایسس می توان آن را گونه ای جدید معرفی کرد. مطالعات بیوشیمیایی نشان داد که تمام تست های انجام شده به استثنای تست های گرم و کاتالاز منفی است. ایزوله ی مطالعه شده فعالیت جالب توجهی علیه سه باکتری بیماری زای انسانی Escherichia coli، Bacillus cereus و Salmonella spp. نشان داد که بیشترین فعالیت ضدباکتریایی آن علیه باکتری Salmonella spp. با قطر هاله ی در حدود 16 میلی متر بود. نتیجه گیری: اسفنج های اعماق آب های استان بوشهر اکتینومایست های هم زیست با خود دارند که منبعی غنی از متابولیت های ثانویه با فعالیت زیستی هستند. نتایج نشان داد که سویه ی اکتینومیست جداشده یک گونه ی استرپتومایسس جدید با فعالیت ضدباکتری جالب توجه است. این تحقیق اولین گزارش از جداسازی اکتینومیست دریایی هم زیست با اسفنج در ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 369

دانلود 258 استناد 0 مرجع 4
litScript