نتایج جستجو

392

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

40

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SARMA S. | NATH R.

نشریه: 

INTAS POLIVET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  64-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  23466
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23466

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نویسندگان: 

DE ROBERTIS E.

نشریه: 

MINERVA ANESTESIOLOGICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  23458
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23458

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  203-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90513
 • دانلود: 

  39912
چکیده: 

For induction of ruminal ACIDOSIS, 10 clinically healthy three years old non pregnant female sheep were selected. Prior to the infusion of sucrose (0 hour), rumen and blood samples were obtained in order to determine baseline rumen and blood pH, respectively. Electrocardiogram (ECG) was also recorded. Acute ruminal ACIDOSIS was induced experimentally with sucrose at a dose of 18g kg-1 body weigh through rumen fistula. ECG was recorded and blood and rumen samples collected at 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, and 48 hours after the infusion of sucrose. Results indicated that blood and rumen pH decreased significantly at 15, 18, 21, 24, 30, 36 and 48 hours and at 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36 and 48 hours, respectively. ACIDOSIS produced a marked increasing in heart rate and a decrease in PR interval at 15 and 18 hour significantly with little apparent effect on the ST and PR segment. The P amplitude increased significantly at 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 and 30 hours. The T amplitude increased significantly at 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30 and 36 hours. The RR interval decreased significantly at 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36 and 48 hours. In conclusion acute ruminal ACIDOSIS caused significant changes in ECG of sheep though there was not any detectable arrhythmia in the ECG in acute ruminal ACIDOSIS.

آمار یکساله:  

بازدید 90513

دانلود 39912 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CHUKWUEMEKA A. | KO R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  651-655
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  8947
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8947

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  511-515
تعامل: 
 • استنادات: 

  429
 • بازدید: 

  96542
 • دانلود: 

  35714
چکیده: 

Objective(s): Causality of occurrence of metformin-associated lactic ACIDOSIS (MALA) is a clinical problem. Currently, there is no drug available to prevent MALA. The present study was conducted to evaluate the protective effect of Berberine (BBR) against MALA in induced diabetic rat model. Materials and Methods: A sample of 75 healthy male Wistar rats was randomly selected according to inclusion and exclusion criteria. 75 male Wistar rats were randomly divided into a control and 4 experimental groups. Streptozotocin (STZ) in citrate buffer (pH 4. 5) at a dose of 45 mg/kg was injected for induction of diabetes mellitus and rats achieving fasting blood glucose >250 mg/dl were included. Blood samples were collected 18 hr after the last dose of metformin and berberine. Ethical approval was taken before the study was conducted. Staistix 10. 0 (USA) software was used for data analysis. Results: Berberine decreased MALA. Metformin, metformin + BBR 50 mg/kg bwt, and metformin + BBR 100 mg/kg bwt showed serum lactate as 1. 87± 0. 4 mmol/lL, 1. 62 ± 0. 44 mmol/l and 1. 47± 0. 45 mmol/l, respectively (P=0. 0001). Insulin resistance and liver enzymes were improved in BBR treated rats. Conclusion: The present study reports berberine protects against MALA in streptozocin-induced diabetes mellitus.

آمار یکساله:  

بازدید 96542

دانلود 35714 استناد 429 مرجع 0
نویسندگان: 

AKIN DAVUT | OZMEN SEHMUS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108109
 • دانلود: 

  34604
چکیده: 

Although renal tubular ACIDOSIS (RTA) is a rare complication of systemic lupus erythematosus (SLE), type 4 RTA associated with lupus nephritis is extremely rare. A 20-year-old woman presented with malaise and edema in the lower extremities and face. She had multiple lymphadenopathies. There were 20% eosinophil in blood smear and 32% in bone marrow aspiration. Serology revealed positive antinuclear antibody at 1: 1000 titer, positive double-stranded DNA antibodies, and low complements C3 and C4 levels. Urinary sediment was active and urinary protein excretion was 4.8 g/d. The SLE Disease Activity Index score was 23. A high SLE Disease Activity Index scores was proposed as a potential risk factor for type 4 RTA. Type 4 RTA may complicate SLE, and specifically, patients with high SLEDAI scores and lymphadenopathy may pose a high risk. Our patient responded successfully to immunomodulatory therapy.

آمار یکساله:  

بازدید 108109

دانلود 34604 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  165-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1751
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

اسیدوز لاکتیک شکمبه یک بیماری متابولیکی است که به دنبال پرخوری با مواد کربوهیدراته با قابلیت تخمیر بالا اتفاق می افتد. در این مطالعه به بررسی ارتباط میزان لاکتات سرم و اسیدیته (pH) شکمبه با میزان شاخص های سرمی آسیب قلبی مرسوم در 200 راس گوسفند مبتلا به اسیدوز لاکتیک شکمبه و مقایسه آن با گوسفندان سالم (50 راس با شرایط مشابه) پرداخته شد. بدین منظور از گوسفندان دارای علامت بالینی، مایع شکمبه اخذ شد و اسیدیته آن با استفاده از pH متر کاغذی تعیین و pH شکمبه زیر 5.5 به عنوان بیمار تلقی شد. سپس نمونه خون وریدی اخذ و آزمایشات اختصاصی سرمی انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصله متوسط pH شکمبه در گوسفندان بیمار 5.28±0.2 و در گوسفندان سالم 6.93±0.3 بود. همچنین میزان لاکتات سرم در گوسفندان دچار اسیدوز لاکتیک حاد نسبت به دام های سالم افزایش معنی دار را نشان می داد (p=0.000). میزان سرمی cTnI (تروپونین I قلبی) در گوسفندان بیمار مبتلا به اسیدوز لاکتیک شکمبه (0.684±0.03 ng/ml) بیشتر از گوسفندان سالم (0.005±0.00 ng/ml) بود که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود (p=0.000). سایر شاخص های سرمی آسیب قلبی در گوسفندان بیمار در مقایسه با گوسفندان سالم بیشتر بود ولی تنها افزایش AST (آسپارتات آمینوترانسفراز) و CK-MB (کراتین کیناز قلبی- مغزی) معنی دار بود (به ترتیب: p=0.002 و p=0.007) و اختلاف آماری معنی داری از لحاظ میزان فعالیت سرمی LDH (لاکتات دهیدروژناز) بین دو گروه سالم و مبتلا مشاهده نشد (p=0.063). بین pH مایع شکمبه و میزان تروپونین I قلبی سرم ارتباطی معنی دار به شکل همبستگی معکوس وجود داشت (p=0.004؛ r=-0.850)؛ به طوری که بیشترین میزان cTnI سرم (2.28 ng/ml تا 3.06) در سه راس گوسفند که pH مایع شکمبه زیر 4.5 داشتند، ثبت شد. هر سه این گوسفندان علی رغم انجام اقدامات درمانی، تلف شدند. افزایش فعالیت آنزیم های قلبی و میزان cTnI سرم در گوسفندان مبتلا به اسیدوز لاکتیک و غیرمبتلا به بیماری قلبی شاید حاکی از تاثیر غیرمستقیم اسیدوز روی قلب است که به واسطه تغییرات متابولیک، تاکیکاردی و افزایش تون سمپاتیکی ایجاد می شود. نتیجه نهایی اینکه همبستگی های معنی دار مشاهده شده میان میزان لاکتات سرم با شاخص های سرمی آسیب قلبی می تواند به دلیل نقش این بیماری متابولیک در بروز تغییرات در عملکرد عضله قلبی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1751

دانلود 230 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  359-367
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21271
 • دانلود: 

  22101
چکیده: 

Background: HS and hereditary dRTA are associated with mutations in the SLC4A1 gene encoding the AE1. In this study, some patients with clinical evidence of congenital HS and renal symptoms were investigated. Methods: Twelve patients with congenital HS and renal symptoms were recruited from Ali-Asghar Children’ s Hospital (Tehran, Iran). A patient suspected of having dRTA was examined using WES method, followed by Sanger sequencing. Results: One patient (HS03) showed severe failure to thrive, short stature, frequent urinary infection, and weakness. A homozygote (rs571376371 for c. 2494C>T; p. Arg832Cys) and a heterozygote (rs377051298 for c. 466C>T; p. Arg156Trp) missense variant were identified in the SLC4A1 and SPTA1 genes, respectively. The compound heterozygous mutations manifested as idRTA and severe HS in patient HS03. Conclusion: Our observations, for the first time, revealed clinical and genetic characteristics of idRTA and severe HS in an Iranian patient HS03.

آمار یکساله:  

بازدید 21271

دانلود 22101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (مسلسل 44)
 • صفحات: 

  183-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2166
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

اسیدوز تحت حاد شکمبه به عنوان یکی از مهمترین بیماری های متابولیک تحت بالینی در گاوهای شیری پرتولید معرفی شده است که تاثیرات مهمی بر سلامت دام ها و میزان سودآوری گله ها دارد. هدف از انجام این مطالعه تایید حضور بیماری اسیدوز تحت حاد شکمبه در گله های گاو شیری یونان و تعیین میزان شیوع و عوامل خطر مرتبط با آن بود. نمونه مایع شکمبه، به روش رومینوسنتز، از تعداد 153 گاو شیری در 12 گله (بیش از 12 گاو در هر گله) اخذ گردید. به منظور تشخیص اسیدوز تحت حاد شکمبه، pH مایع شکمبه در مجاورت دام و با استفاده از pH متر پرتابل اندازه گیری شد. حدود 16% گاوهای نمونه گیری شده (24.153) دارای pH شکمبه £5.5 بودند که نشان دهنده ابتلا به اسیدوز تحت حاد شکمبه می باشد. سی و سه درصد گله ها (4.12) مبتلا به اسیدوز تحت حاد شکمبه بودند، %8.33 (1.12) در مرز ابتلا قرار داشتند و %58.33 غیر مبتلا بودند. تعداد گروه های گاو شیری، ترتیب افزوده شدن مواد غذایی به واگن اختلاط، اندازه ذرات مواد غذایی، ترکیب جیره، الگوی نگهداری (free stall یا جایگاه باز) و میزان سرانه فضا برای هر گاو تاثیر معنی داری بر حضور اسیدوز تحت حاد در گله ها داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 2166

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ESHRAGHI PEYMAN | KARAMIFAR H.A. | DERAKHSHAN ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  369-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79100
 • دانلود: 

  42468
چکیده: 

Background: Hypercalcemia is an endocrine emergency that should be diagnosed as soon as possible and managed carefully. For better management multiple causes of hypercalcemia must be taken into consideration.Case presentation: We observed three infants with hypercalcemia and distal renal tubular ACIDOSIS at the time of diagnosis during 5 years. The patients were referred with severe dehydration and failure to thrive.Conclusion: There was no reason for hypercalcemia found in these patients except distal renal tubular ACIDOSIS. So we suggest distal renal tubular ACIDOSIS as a cause for hypercalcemia.

آمار یکساله:  

بازدید 79100

دانلود 42468 استناد 0 مرجع 0
litScript