نتایج جستجو

262

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NEVES J.R. | LIRA G.H. | OLIVEIRA NETO R.M.

نشریه: 

ACTA CIRUGICA BRASILEIRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5168
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5168

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  327-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

مریم گلی یکی از مهم ترین گیاهان دارویی و معطر و دارای اثرات ضدسرطانی، آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی می باشد. یکی از اجزای اصلی اسانس این گیاه، مونوترپن 1و8-سینئول است که مسئول برخی از این اثرات می باشد. در این تحقیق، اثر تنش خشکی در سه سطح 60 (ملایم)، 75 (جزئی) و 100 (کنترل) درصد ظرفیت زراعی مزرعه و محلول پاشی برگی کیتوزان در چهار سطح آب مقطر (کنترل)، اسید استیک (کنترل)، 25/0 و 5/0 گرم در لیتر کیتوزان بر بیان ژن سینئول سنتاز در ریشه و محصول نهایی این ژن، 1و8-سینئول، در شاخساره های گیاه مریم گلی در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. بیان ژن نسبی سینئول سنتاز و مقدار 1و8-سینئول به ترتیب با استفاده از روشReal-Time PCR و دستگاه کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MS) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی بیان ژن مورد مطالعه و ماده 1و8-سینئول را به شدت افزایش می دهد. همچنین محلول پاشی کیتوزان، به ویژه در مقدار 5/0 گرم در لیتر موجب افزایش بیان ژن سینئول سنتاز در ریشه و ماده 1و8-سینئول در شاخساره های این گیاه شد. در کل، تنش خشکی مؤثرتر از کیتوزان در افزایش میزان بیان ژن سینئول سنتاز و مقدار 1و8-سینئول بود. بیشترین میزان بیان ژن سینئول سنتاز و مقدار 1و8 سینئول در حضور همزمان تنش خشکی (ملایم) و کیتوزان (5/0 گرم در لیتر) به دست آمد. در شرایط تنش خشکی جزئی، بیان ژن مورد مطالعه افزایشی نداشت اما افزایش محصول نهایی آن در شاخساره ها مشاهده شد. این نتایج برای اولین بار نشان داد که تنش خشکی و کیتوزان می توانند باعث افزایش بیان ژن سینئول سنتاز در سطح رونوشت برداری در ریشه های گیاه مریم گلی شوند. بنابراین، با اعمال تنش رطوبتی همراه با کیتوزان، متابولیت 1و8-سینئول می تواند در گیاه مریم گلی افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NEUROMOLECULAR MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  150-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  2065
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2065

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32534
 • دانلود: 

  55990
چکیده: 

The seeds of three Eucalyptus species (Myrtaceae) (Origin: Australia), including:, Eucalyptus loxophleba Benth., Eucalyptus microtheca F.Muell. and Eucalyptus largiflorens F.Muell. were cultivated in 1993-1994 at two research stations (Shushtar and Dezful) in Khuzistan province (western south region of Iran) and a research station (Kashan) in Isfahan province (Central region of Iran). These species have good adaptability to climatic condition of this area (dry warm). The leaves of these species were collected in middle of the four seasons (spring, summer, autumn and winter) at two consecutive years, in order to find out the best harvesting time with the highest oil yield and 1,8-CINEOLE percentage. After drying the plant materials in shade, their essential oils were obtained by hydro-distillation.The oils were analyzed by GC and GC/MS devises. The results showed that the harvesting time had significant effects on oil yield and 1,8-CINEOLE content of the Eucalyptus species. The main components of the harvested oils consisted of 1, 8-CINEOLE and a-pinene. The highest oil yields of E. loxophleba Benth. in all localities were obtained from the samples collected in autumn and winter. The highest percentage of 1,8-CINEOLE for Dezful site was extracted from the winter (70.2%) and autumn (63.2%) samples, For Kashan sits, was extracted from the winter (55.5%) and spring (58.1%) samples and for Shushtar site, was extracted from the summer samples (53.6 and 49.6%). The highest oil yield of E. microtheca F.Muell. was obtained in spring from Dezful and Shushtar localities and in autumn from Kashan locality. For both Shushtar and Dezful sites, the highest percentage of 1,8-CINEOLE was obtained in winter and summer samples whereas for Kashan site, was obtained in summer samples. The highest oil yield of E. largiflorens F.Muell. was obtained in autumn and winter for Dezful and Shushtar samples and summer for Kashan samples. The highest percentage of 1,8-CINEOLE was extracted in summer and winter for Shushtar samples, in spring and winter for Dezful samples and winter for Kashan samples.

آمار یکساله:  

بازدید 32534

دانلود 55990 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

JOURNAL OF ANIMAL BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  119-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  460
 • دانلود: 

  7599
چکیده: 

The Alzheimer’, s disease is one of the neurodegenerative diseases affecting many individuals around the world with no definitive cure. The aim of this study was to investigate the effect of CINEOLE, as a natural antioxidant, on the behavioral, biochemical, and histological symptoms of Alzheimer’, s disease in Wistar rats. Thirty-six male Wistar rats were randomly assigned to six groups. The control group underwent any surgery with no special treatment. The other groups underwent surgery and were assigned to four beta-amyloid groups: one group receiving PBS (beta-amyloid solvent),the sham group was treated with tween 80 (CINEOLE solvent) and the two experimental groups were treated with CINEOLE at 0. 02 and 0. 04 mg/kg doses. The control group, the Alzheimer’, s group and the PBS group did not receive any treatments. Finally, behavioral (Shuttle box), biochemical (malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase, TNF-α, ) and histological parameters (H&E and Thioflavine S staining) were investigated. In Alzheimer’, s-induced rats, the time it took for the rats to go to the dark part of the shuttle box was significantly (p < 0. 001) shorter than that of the control group. The levels of malondialdehyde and TNF-α,in these rats were significantly increased and the level of superoxide dismutase was significantly decreased compared to the control group (p < 0. 001). Furthermore, histological studies showed that in Alzheimer’, s-induced rats, neuronal cell death occurred extensively in the hippocampus and amyloid plaques increased. Treatment of rats with CINEOLE improved all of the investigated parameters significantly in a dose-dependent manner. CINEOLE may be used as a suitable natural antioxidant to treat Alzheimer’, s disease and reduce its symptoms, requiring further research.

آمار یکساله:  

بازدید 460

دانلود 7599 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  40-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

زمینه و هدف: بیشتر پدیده های مشاهده شده در طول ایسکمی مغزی و برقراری مجدد جریان خون با آسیب به ساختار غشایی قابل توضیح است. استرس اکسیداتیو به عدم تعادل بین مصرف زیاد اکسیژن و سطوح پایین آنتی اکسیدان های درون زا منجر می شود. مشخص شده است که 1و 8 سینیول آنتی اکسیدانی قوی است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر 1و8 سینیول بر آسیب مغزی ایسکمی / برقراری مجدد (I / R) در موش صحرایی انجام شد. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بررسی و برای مقایسه چندگانه از شاخص توکی استفاده شد. اختلاف معنی دار در سطح P<0. 05 در نظر گرفته شد. روش بررسی: موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن 250 تا 300 گرم به سه گروه کنترل، ایسکمی-برقراری مجدد، گروه تحت درمان با 1و8 سینیول 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم تزریق i. p تقسیم شدند. آسیب هیپوپرفیوژن مغزی با انسداد شریان های کاروتید مشترک دوطرفه (BCCA: Bilateral Common Carotid Arteries) به مدت 30 دقیقه و به دنبال آن 5 روز برقراری مجدد جریان خون در موش های صحرایی نر بالغ ایجاد شد. یافته ها: مشخص شد که تجویز 1و8 سینیول حافظه اجتنابی غیرفعال را به طور معنی داری افزایش می دهد (05/0>P). نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر به وضوح نشان می دهد 1و8 سینیول اثرات مفیدی بر اختلالات رفتاری پس از آسیب مغزی ناشی از ایسکمی/خون رسانی مجدد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 166 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4 (پیاپی 62)
 • صفحات: 

  796-807
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  943
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

درختان اکالیپتوس (Eucalyptus) در شمار گونه های جنگلی سریع الرشد محسوب می شوند که بومی اقیانوسیه هستند، این گونه درختی بیش از 100 سال پیش به ایران وارد شد و در جنوب کشور که محیط مناسبی برای آن بود کشت شد. هدف از این تحقیق بررسی نوسان های فصلی اسانس و ترکیب 8،1-سینئول در گونه های سازگار اکالیپتوس در استان فارس بود. برگ های 14 گونه اکالیپتوس به نام های E. calcicultrix (Miq.) Blakely؛ E. camaldulensis var. camaldulensis Dehnh؛ E. cornuta؛ E. fruticetorum؛ E. intertexta R.T.Baker؛ E. largiflorens F. Muell.؛ E. lesouefii؛ E. longicornis F. Muell.؛ E. oleosa F. Muell.؛ E. rudis Endl.؛ E. salmonophloia F. Muell.؛ E. salubaris؛ E. stricklandii Maiden؛ E. viridic. از استان فارس به مدت دو سال (1387-1386) در اواسط هر فصل جمع آوری و به روش تقطیر با آب اسانس گیری و توسط دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در هر منطقه برخی از گونه ها ضمن اینکه در فصل یا فصول مشخصی دارای بیشترین بازده و کیفیت از اسانس بودند به دلیل بالا بودن مقدار اسانس و میزان ترکیب 8،1-سینئول موجود در آن قابل توصیه برای کشت وسیع در آن منطقه به منظور اسانس گیری هستند. بازده اسانس گونه های گونه های مختلف اکالیپتوس در فصول مختلف بین 1.0 تا 6.8 درصد در سال 1386 و 0.3 تا 5.8 درصد در سال 1387 متغیر بودند. گونهE. oleosa F.Muell.  در شوسنی، ممسنی بالاترین میزان اسانس را در پاییز (%5.2-6.4) و بالاترین میزان ترکیب 8،1-سینئول را در زمستان (%91.4-94.0) داشت. این گونه بهترین گونه قابل توصیه برای کشت در این منطقه و مناطق مشابه از نظر اقلیمی بوده و بهترین زمان برداشت آن فصل پاییز و زمستان است.

آمار یکساله:  

بازدید 943

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3 (پی آیند 68) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  22-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1135
 • دانلود: 

  733
چکیده: 

در سال های اخیر، گونه های مختلف اوکالیپتوس به دلیل اهمیت اقتصادی در صنایع سلولزی و بهداشتی – دارویی و نیز نقش مهم آنها در جنگل کاری و افزایش فضای سبز توسعه پیدا کرده است. در این تحقیق، برای ارزیابی یکی از ترکیبهای اوکالیپتوس به نام 1 – 8، سینئول که در صنایع بهداشتی – دارویی ارزشمند بوده، بر روی تعدادی از گونه ها بررسی اولیه انجام شد که میزان آن در دو گونه قابل توجه بوده و در این جا گزارش می شود. در این تحقیق، برگ درخت دو گونه اوکالیپتوس با نامهای علمی Eucalyptus leucoxylon و Eucalyptus torquata از منطقه شمال خوزستان در اواسط اسفند 1382 جمع آوری گردید. بازده اسانس نمونه ها که به روش تقطیر با آب تهیه شده بود به ترتیب 1.54 درصد و 1.11 درصد بدست آمدند. سپس نمونه توسط دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) مورد تجزیه قرار گرفت. ترکیب های عمده در گونه E. leucoxylon عبارتند از: 1، 8 – سینئول (88.9 درصد)، ترپین – 1 – ال (3.7 درصد) و ترپینئول (1.6 درصد) و در گونهE. torquata عبارتند از: 1، 8 – سینئول (63.3 درصد)، آلفا – پینن (11.1 درصد) و (زد، ایی) فارنسیل استات (Z,E) (7.8 درصد) مورد شناسایی قرار گرفتند. درصد بالای ترکیب 1، 8 – سینئول و مصرف بالای این ترکیب در صنایع مختلف و توجیه اقتصادی آن جهت تولید انبوه در گونه E. leucoxylon  امکان توسعه کشت این گونه را برای تولیدکنندگان فراهم خواهد کرد. نتایج تجزیه ترکیب های اسانس دو گونه E. leucoxylon و E. torquata را برای اولین بار در ایران و پس از یک دوره ده ساله سازگاری در این مقاله گزارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1135

دانلود 733 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHI JUN | CONG WEN JUAN | WANG YI MING | LIU QING FEI | LUO GUO AN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  271-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46665
 • دانلود: 

  24789
چکیده: 

The aim of the present study was to investigate the influence and the mechanisms of CINEOLE and terpineol on the in-vitro transdermal delivery of huperzine A from microemulsions, and their potential synergistic effect on the permeation enhancement. The transdermal delivery of huperzine A from microemulsions with different concentrations of CINEOLE and terpineol through the rat abdominal skin was determined by Franz-type diffusion cells. The partition coefficient of huperzine A between the full thickness skin and microemulsion was determined. Attenuated total reflection-Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR) was carried out to analyze the effects of CINEOLE and terpineol on the biophysical properties of the stratum corneum (SC) and the mechanisms of permeation enhancement. These results indicated that CINEOLE and terpineol could synergistically increase the transdermal delivery of huperzine A from microemulsions through increasing the partition and diffusion coefficients of huperzine A. ATR-FTIR studies further validated the synergistic effect and revealed that the enhancing mechanisms were due to increasing the disorderliness and fluidity of SC lipid alkyl chains, disrupting the structure of keratin in SC, and extracting SC lipids. In conclusion, CINEOLE and terpineol, acting synergistically to enhance the transdermal delivery of huperzine A from microemulsions, might provide an alternative permeation enhancer combination for the transdermal delivery of huperzine A.

آمار یکساله:  

بازدید 46665

دانلود 24789 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  32-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11469
 • دانلود: 

  21974
چکیده: 

Introduction: To the best of our knowledge, there is little information in regards to the cytotoxicity of 1, 8-CINEOLE. Insect cells exhibit wide resistance to the lethal effects of chemical compounds. Activation of p53 by acetylation can cause cell toxicity. This study has been carried out in order to investigate whether the use of 1, 8-CINEOLE in the Spodoptera frugiperda SF-9 cell line can induce cytotoxicity by increasing p53 acetylation expression or not. Materials and Methods: SF-9 cell line was cultured in TC100 insect culture medium and treated with 1, 8-CINEOLE at concentration of 850. 45 μ mol/L, based on the half-maximal inhibitory concentration (IC50 ) index at different times (24, 48 and 72h). The IC50 value was estimated for 1, 8-CINEOLE in SF-9. The percentage of alive cells was measured by MTT assay. The ELISA and Bradford protein techniques were used to detect endogenous levels of total and acetylated p53 protein generated in SF-9 cells. Results: The findings of the present study indicated that treatment with 850. 45 μ mol per liter of 1, 8-CINEOLE shows a time-dependent increase in the number of dead cells of SF-9 cell line. The effect of severe toxicity on SF-9 was observed after 72 h of incubation with 1, 8-CINEOLE, with approximately 4% of SF-9 cells alive. We observed a significant increase in the level of p53 acetylation up to 48 h in SF-9, indicating that 1, 8-CINEOLE resulted in up-regulation of acetylated P53 and consequently p53 activation in SF-9 cells. Results showed that there is relationship between acetylated p53 protein levels and 1, 8-CINEOLE toxicity in SF-9 cell line. Conclusions: 1, 8-CINEOLE, may function through common pathways and mediate their cytotoxic effects through targeting p53 and its acetylation in SF-9 cells.

آمار یکساله:  

بازدید 11469

دانلود 21974 استناد 0 مرجع 0
litScript