نتایج جستجو

13

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  16-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54323
 • دانلود: 

  15563
چکیده: 

Due to its excellent biocompatibility, bioactivity and osteo-conductivity, bioactive glass (BG) has become an interesting topic in tissue regeneration field Over the past decades. Herein, the fabrication of bioactive glass submicron fibers by employing an electrospinning process based on sol-gel is reported.Starting sol was prepared by mixing tetraethyl orthosilicate (TEOS), triethyl phosphate (TEP) and calcium nitrate tetrahydrate as precursors in an adequate solvent. Different amounts of poly (vinyl alcohol) (PVA) was used in order to investigate the polymer content effect on fibers. Furthermore, electrospinning parameters such as voltage and working distance were optimized. The lowest average fiber diameter was obtained at PVA/BG sol ratio of 8: 4, voltage and working distance of 20 kV and 10 cm respectively, which is reported as optimized sample (0.991 μm before and 0.7 μm after calcination).After the heat treatment and de-polymerization, structural characterizations were done. XRD pattern and FT-IR spectrum revealed the presence of bioactive glass. Results indicated that the fibers diameter and homogeneity were reduced after calcination and showed an intensification by increasing polymer.

آمار یکساله:  

بازدید 54323

دانلود 15563 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  185-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  775
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

هدف از این تحقیق، تهیه پودرهای شیشه زیستی (Bioglass-58S) در ابعاد نانومتری با استفاده از فرآیند سل – ژل و تاثیر زمان پیرسازی بر مورفولوژی، ساختار و اندازه ذرات آن جهت کاربردهای زیست پزشکی (Biomedical) است. پودر حاصل به وسیله آنالیز پراش پرتو ایکس(XRD) ، طیف سنجی مادون قرمز فوریه (FTIR)، دستگاه زتاسایز(Zetasizer) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج XRD نشان داد که پودر سنتز شده به صورت فاز آمورف (شیشه ای) است. بر اساس نتایج FTIR، باندهای سیلیکاتی در پودرها تشکیل شده اند. تصاویر Zetasizer نشان می دهد که با افزایش زمان پیرسازی اندازه ذرات پودر افزایش یافته و بیشتر آگلومره شده است؛ که نتایج SEM نیز آن را تایید نموده است. به علاوه، مشاهدات مستقیم TEM نشان داده که افزایش زمان پیرسازی موجب رشد دانه های پودرها بین 50-200 nm شده است. به دلیل آنکه این پودرها در ابعاد نانومتری سنتز شده اند، می توانند در تسریع واکنش بین بافت و ماده موثر واقع شده و در نتیجه فرآیند استخوان سازی را بهبود بخشند.

آمار یکساله:  

بازدید 775

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (پیاپی 51)
 • صفحات: 

  17-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  570
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، مقایسه ترکیب شیمیایی شیشه های زیست فعال S58 و S68 و بررسی تاثیر میزان CaO بر تشکیل برون تنی هیدروکسی آپاتایت، سمیت و تکثیرسلولی سلول های استخوانی MC3T3 همچنین خواص ضدباکتریایی سیستم سه جزئی SiO_2-CaO-P_2 O_5 سنتز شده به روش سل-ژل است. به این منظور ابتدا، دو شیشه زیست فعال S58 ( mol%: 60%SiO2 – 36%CaO – 4%P2O5 ) و S68 (mol%: 70%SiO_2-26% CaO-4% P_2 O_5) با مقدار ثابت P_2 O_5 به روش سل-ژل تهیه شدند. سپس، تاثیر میزان CaOدر ترکیباتشان بر زیست فعالی به صورت برون تنی با غوطه ور کردن پودرهای S58 و S68 در محلول شبیه سازی شده بدن (SBF) برای دوره های زمانی تا 14 روز مورد بررسی قرارگرفت. بررسی ترکیب محلول SBF با آنالیز طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-AES) اندازه گیری شد. همچنین، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، پراش الکترونX (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی تشکیل هیدروکسی آپاتایت روی سطوح شیشه های زیست فعال انجام شد. از سوی دیگر، آزمون های رنگ آمیزی سلولی زنده/مرده، زولیم برماید(MTT) و آزمون الکالین فسفاتاژ(ALP) به ترتیب به منظور بررسی کیفیت و کمیت زیست پذیری سلول ها، تکثیر سلول های MC3T3 در حضور شیشه های زیست فعال S58، S68 انجام شد. در نهایت، شیشه زیست فعال S58، با تکثیر سلولی و فعالیت (ALP) سلول های MC3T3 افزایش یافته، زیست فعالی قابل قبول و ضد باکتریایی چشمگیر بالا در برابر باکتری (MRSA)، به عنوان یک ماده زیستی مناسب تر نسبت به شیشه زیست فعال S68 به منظور بهبود عملکرد ارائه یون-های درمانی و فاکتورهای رشد برای مهندسی بافت استخوانی معرفی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 570

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

Background and aims: The presence of an appropriate scaffold at the wound site could significantly improve the healing process. In this study, we aimed to prepare a biomimetic nanocomposite scaffold composed of chitosan, gelatin, and 58S bioglass nanoparticles for skin tissue engineering. Methods: The nanocomposite scaffolds composed of chitosan, gelatin, and 58S bioglass nanoparticles were fabricated through electrospinning process. Then the cell viability assay was performed in order to evaluate the biological properties of the membranes. The optimum concentration of bioglass nanoparticles was determined for further studies. In vitro characterization was also performed to evaluate physicochemical properties of the scaffolds. Results: The chitosan/gelatin scaffold containing 2% of 58S bioglass nanoparticles showed no cell toxicity, and the dermal fibroblasts were found capable of proliferation on the membrane. The in vitro results obtained from the scanning electron microscopy (SEM), attenuated total reflectance-Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR), and porosity tests demonstrated the appropriate properties of the membrane as a scaffold for skin regeneration. Conclusions: It was concluded that a chitosan-gelatin membrane containing 2% of 58S bioglass nanoparticles had the potential to function as a scaffold to accelerate wound healing due to its suitable properties, such as high porosity, high surface/volume ratio, and excellent biocompatibility.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 391 استناد 0 مرجع 1428
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  180-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14069
 • دانلود: 

  18673
چکیده: 

Background: Bioactive glasses 58S, are silicate-based materials containing calcium and phosphate, which dissolved in body fluid and bond to the bone tissue. This type of bioactive glass is highly biocompatible and has a wide range of clinical applications. Methods: The 58S glass powders were synthesized via sol-gel methods, using tetraethyl orthosilicate, triethyl phosphate, and calcium nitrate, as precursors. Upon the analyses of phase and chemical structures of bioactive glass in different gelation times (12, 48, and 100 h), the appropriate heat treatment (at 525, 575, and 625 ° C) was performed to eliminate nitrate compounds and stabilize the glass powder samples. The in vitro assay in SBF solution revealed the bioactivity of the synthesized 58S glass through the morphological (SEM), chemical structure (FTIR), release of calcium, phosphorous and silicon elements, pH variations, and weight loss measurements. The behavior of MSCs in the presence of bioactive glass powders was studied by MTT cytotoxicity, cell staining, ALP activity and biomineralization tests, as well as by the evaluation of ALP, osteocalcin, osteonectin, collagen I, and RUNX2 gene expression. Results: The results confirmed a gelation time of 100 h and a calcination temperature of 575 ° C at optimal conditions for the synthesis of nitratefree bioactive glass powders. Conclusion: The glass spherical nanoparticles in the range of 20-30 nm possess the improved bioactivity and osteogenic properties as demanded for bone tissue engineering.

آمار یکساله:  

بازدید 14069

دانلود 18673 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Ceramics International

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  9422-9433
تعامل: 
 • استنادات: 

  370
 • بازدید: 

  4308
 • دانلود: 

  13642
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4308

دانلود 13642 استناد 370 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  2061-2073
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

کامپوزیت های زیست فعال، مانند پلی سولفون-شیشه زیست فعال، خواص مکانیکی بهتری نسبت به مواد خالص دارند و خواص آنها به استخوان انسان نزدیک تر است. در این پژوهش، از روش المان محدود توسعه یافته استفاده شده است، تا رفتار ناشناخته شکست کامپوزیت با دقت قابل قبول مدل سازی شود. در روش المان محدود توسعه یافته، استفاده از مش ریزی در هر مرحله ضروری نیست و با بهره گیری از توابع تحلیلی خاص (توابع غنی ساز) برای هر ناپیوستگی، دقت تقریب در تکینگی ها افزایش می یابد. هدف از استفاده از روش المان محدود توسعه یافته، به دست آوردن ضریب شدت تنش، جابه جایی ها، تنش در اطراف نوک ترک، چقرمگی شکست و نرخ آزاد سازی انرژی کرنشی است. علاوه بر این، کامپوزیت پلی سولفون-شیشه s58 با 30% حجمی شیشه زیست فعال و با استفاده از روش ریخته گری حلال تولید و آزمون شکست خمشی براساس استاندارد مربوطه انجام شد. همچنین برای ظاهرسازی کیفیت ناپیوستگی در فصل مشترک ذرات شیشه و زمینه پلی سولفون، تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح شکست نمونه های آزمون خمش تهیه شد. رابطه بسیار نزدیکی بین ناپیوستگی اجزای کامپوزیت و ضعف در پاسخ مکانیکی و شکست کامپوزیت ساخته شده وجود دارد. چقرمگی شکست به دست آمده در محدوده 1/4 تا 1/6مگاپاسکال در رادیکال متر و نرخ آزاد سازی انرژی کرنشی در محدوده 1600 تا 1900ژول بر متر مربع و قابل مقایسه با مقادیر مربوط به استخوان طبیعی بدن انسان است. همچنین ضریب شدت تنش و نرخ آزاد سازی انرژی کرنشی توسط کدنویسی در متلب و مدل سازی در آباکوس به دست آمده و با نتایج تجربی و تحلیلی مقایسه شده اند که بیانگر مطابقت خوب نتایج عددی با نتایج تجربی و تحلیلی است.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALIJANIAN ZOHRE | TALEBIAN NASRIN | DOUDI MONIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108116
 • دانلود: 

  20283
چکیده: 

Background: In recent years, bioactive bioceramics such as bioglass and hydroxyapatite (HA) have been introduced as a remarkable development in the field of medicine due to their bio-adaptability, non-toxicity, and persistence, in vivo. They have many potential applications in the repair of bone defects and hence they have attracted significant interest from scholars.Objectives: The aim of this study was to synthesize inorganic matrix CuO-based bioglasses and evaluate their antibacterial activity against aerobic bacterial infections in bone implants.Methods: Nano-composite samples of silica-based bioactive glass, 60SBGwith nano-powderCuO, were synthesized using the sol-gel method and then assessed with regard to their antibacterial properties againstStaphylococcus aureus using well diffusion agar. The samples included BG58S (58%SiO2, 36%CaO, 6%P2O5), BG/10CuO (58%SiO2, 26%CaO, 6%P2O5, 10%CuO), and BG/20CuO (48%SiO2, 26%CaO, 6%P2O5, 20%CuO). To evaluate their bioactivity, the prepared samples of BG/20CuO, BG/10CuO, and BG58S were immersed in simulated body fluids (SBF). The surface morphology and structure of the samples before and after immersion in the SBF were characterized using scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform infrared (FTIR), respectively. Then, the BG/20CuO and BG/10CuO samples were loaded in clindamycin, an antibiotic widely used in the treatment of osteomyelitis, and their release profiles were studied in phosphate buffer solution.Results: It was observed that the growth inhibition zone increased through clindamycin release due to the increasing CuO percentage in the nanocomposite of bioactive glass. The bioactivity of the nanocomposite/bioglass with CuO was superior to that of bioglass alone. In this study, the BG/20CuO sample showed a sustained release of clindamycin, which is sufficient for a drug delivery system.Conclusions: Increasing the Cu nanoparticles in bioactive glass samples leads to the release of Cu2+, which has a positive effect on the antibacterial mechanism, as well as decreasing the culturedStaphylococcus colonies found on the bioglasses. Therefore, it seems that the nanocomposite/bioglass of CuO is a promising option for aerobic bacterial inhibitor systems in common bone implant infections.

آمار یکساله:  

بازدید 108116

دانلود 20283 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  907
 • دانلود: 

  373
چکیده: 

هدف از این پژوهش تهیه، توسعه و مشخصه یابی سه نوع پوشش نانو ساختار شیشه زیست فعال به روش سل  ژل برای اصلاح زیست سازگاری فولاد زنگ نزن 316 L به منظور به کارگیری در مصارف پزشکی و دندانپزشکی بود. سه نوع فیلم زیست فعال45 S ،49 S  و 58 S به روش سل  ژل و با استفاده از ترکیبات مختلف از شیشه زیست فعال بر روی صفحات فولاد زنگ نزن 316 L تهیه شد. خواص فیزیکی  شیمیایی شامل ریخت شناسی سطح، بلورینگی، ابعاد بلور و چسبندگی به زیر لایه فولادی سه نوع فیلم توسط تکنیک های میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ، پراش اشعه(XRD) X ، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و آزمون خراش متقاطع مورد بررسی قرار گرفت. فیلم های شیشه زیست فعال بدون ترک و هموژن بدون هیچگونه نقص قابل مشاهده، آمورف، با ابعاد ذره کوچکتر از 100 نانومتر و یک چسبندگی عالی بین فیلم ها و زیر لایه  فولاد زنگ نزن (5 B) به دست آمد. زیست فعالی پوشش های شیشه زیست فعال به وسیله فروبردن پوشش ها در مایع شبیه سازی شده بدن (SBF) به مدت 30 روز مورد بررسی قرار گرفت. بعد از 30 روز غوطه وری، یک لایه کامل کربناتی حاوی آپاتیت بر روی سطح فیلم 45 S تشکیل شد، در حالی که بر روی فیلمهای 49 S و 58 S این لایه به صورت ناقص تشکیل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 907

دانلود 373 استناد 2 مرجع 14
نویسندگان: 

Zhang Kaiqiang | Le Quyet Van

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  10-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15216
 • دانلود: 

  45759
چکیده: 

Nowadays, zirconia has been favored greatly for dental implants; however its disadvantages such as poor mechanical properties and brittleness makes it unsuitable. On the other hand, bioactive glasses coating have been utilized on tougher substrates such as zirconia. Bioactive glass coatings can decrease the healing time and hence accelerate the formation of the bond between bone and implant. Hence, in this study, we introduce the novel zirconia/bioactive glass composites with high mechanical strength and bioactivity to achieve the ideal implant in dentistry. Furthermore, a review of bioactive glass coatings (i. e., 45S5 and 58S) on zirconia as well as surface modification methods (i. e., sol-gel, laser cladding, plasma spraying, etc. ) is provided.

آمار یکساله:  

بازدید 15216

دانلود 45759 استناد 0 مرجع 0
litScript