نتایج جستجو

1012

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

102

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TAVAKOLI KOBRA | RAHEMI MAJID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14941
 • دانلود: 

  13709
چکیده: 

This study was conducted to evaluate the effects of exogenous polyamines, isopropyl ester, 2, 4-D and naphthalene acetamide application on yield and quality of date palm of ‘Kabkab’ cultivar. The inflorescences sprayed with 2, 4-D isopropylester (0, 10, and 20 mg L-1), naphthalene acetamide (0, 80, and 120 mg L-1), putrescence and spermidine (0, 0.1, and 1.0 mM), three or six weeks after pollination. The highest rate of initial fruit drop (42.2%) was obtained when fruits were treated with naphthalene acetamide at a concentration of 120 mg L-1, which was significantly higher than the control (32.0%). Fruit treated with polyamines had a higher yield than the control. The lowest total soluble solids (TSS) (21.5%) were found in spermidine 0.1 mM and the highest TSS (46%) was found in the control. Polyamines decreased fruit total soluble solids content (TSS) compared with untreated fruits, and also delayed fruit maturity for at least 17 days. In conclusion, polyamine application significantly affected yield, physical and chemical characteristics of date cultivar under the study and it may be recommended to be applied in cultural practices to enhance production and improve the fruit quality of date trees orchards.

آمار یکساله:  

بازدید 14941

دانلود 13709 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4820
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4820

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

رستگار سمیه | راحمی مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42 (الف)
 • صفحات: 

  197-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

پرتقال ناول و نارنگین کلمانتین، جز ارقام زودرس محسوب می شوند. تاخیر در برداشت میوه، باعث کاهش آب و نرم شدن میوه می شود. از تنظیم کننده های رشد، برای بهبود کیفیت میوه مرکبات استفاده شده است. در پژوهش حاضر زمان و غلظت مناسب کاربرد اسید جیبرلیک و ایزوپروپیل استر 2، 4- دی جهت افزایش آب میوه، سفتی و تاخیر در پیری میوه ارقام پرتقال ناول (Navel) و نارنگی کلمانتین (Clementine) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال های 1383 و 1384 در یک باغ تجارتی واقع در شهرستان جهرم انجام گرفت. محلول پاشی شاخه ها (شمال و جنوب هر درخت) با استفاده از سمپاش 10 لیتری تا حد آب چک انجام شد. در هر دو سال تیمارهای اسید جیبرلیک (100، 150 و 200 میلی گرم در لیتر) و ایزوپروپیل استر 2، 4- دی (8، 12 و 24 میلی گرم در لیتر) در سه زمان 8 مهر (پرتقال با قطر متوسط 64 میلی متر و نارنگی با قطر متوسط 46 میلی متر) 22 مهر (پرتقال با قطر متوسط 69 میلی متر و نارنگی با قطر متوسط 48 میلی متر) و 16 آبان (پرتقال با قطر متوسط 70 میلی متر و نارنگی با قطر متوسط 50 میلی متر) استفاده شدند. میوه های پرتقال ناول 45 روز و میوه های نارنگی کلمانتین 35 روز بعد از آخرین محلول پاشی برداشت شدند. نتایج آزمایش نشان داد که پرتقال ناول به مرحله دوم محلول پاشی (22 مهر، میوه با قطر متوسط 69 میلی متر) و نارنگی کلمانتین به مرحله اول محلول پاشی (8 مهر، میوه با قطر متوسط 46 میلی متر) بهترین واکنش را نشان دادند. اسید جیبرلیک در مقایسه با ایزوپروپیل استر 2، 4- دی تاثیر بیشتری در افزایش میزان آب، سفتی میوه و تاخیر در پیری داشت و ایزوپروپیل استر 2، 4- دی بیشتر در افزایش اندازه میوه موثر بود. اسید جیبرلیک در غلظت های 150 و 200 میلی گرم در لیتر و ایزوپروپیل استر 2، 4- دی در غلظت 24 میلی گرم در لیتر در مقایسه با شاهد باعث بیشترین میزان آب میوه شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 30 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  13 (فوق العاده)
 • صفحات: 

  157-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

در این مقاله مقادیر مختلف خاک رس و دی اکسید تیتانیم (تیتان) (1، 3 و 5 % وزنی رزین) به زمینه وینیل استر به وسیله همزن با انرژی بالا اضافه می شود. تاثیر این نانوذرات روی خواص مکانیکی (استحکام و مدول کششی، استحکام و مدول خمشی و چقرمگی شکست) بررسی می شود. به منظور بررسی تشکیل شدن نانوماده مرکب، آزمایش XRD و عکسبرداری به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) انجام می شود. آزمایش  XRDنشان می دهد که لایه های خاک رس کاملا از هم جدا شده و ساختار نانوماده مرکب اکسفولیت شده است. نتایج حاصل از آزمایش های کشش، خمش و چقرمگی شکست نشان می دهد که پرکننده خاک رس نسبت به تیتان در بهبود خواص مکانیکی بهتر است. نمونه تقویت شده با یک درصد خاک رس نسبت به بقیه نمونه ها دارای خواص مکانیکی بهتری است.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AALEMZADEH I. | SEYF KORDI A.A. | KAHFOROOSHAN D. | NAHID P.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  306-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25595
 • دانلود: 

  17627
کلیدواژه: 
چکیده: 

In This Paper, LM Pectin Production from Commercial apple Pectin By Using Acid, Alkali And Ammonia Methods In The Presence Of Ethanol Was Studied. Also, The Effect Of Different Parameters Such As, Temperature, Time, Acid, Alkali And Ammonia Treatment In LM Pectin Production Were Evaluated. In All The Experiments, Low Temperature Showed A Better Influence From A Recovery, Purity And Low De-Polymerization Viewpoint. Optimum Conditions In The Acid Method Reached At Ph = 2, T = 17 Hrs And T = 30°C, In The Alkaline Method Reached At Ph = 11, T = 3 Hrs And T = 5°C And In The Ammonia Method Reached At 2 N Ammonia And T = 5°C, Were determined.

آمار یکساله:  

بازدید 25595

دانلود 17627 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: ACETIC ACID IS ONE OF THE MOST WIDELY USED CARBOXYLIC ACIDS. ACETIC ACID IS MANUFACTURED BY SYNTHETIC METHODS OR FERMENTATION PROCESS. BOTH OF THESE METHODS GIVE DILUTE AQUEOUS SOLUTIONS. THEREFORE, THE SEPARATION OF ACETIC ACID FROM DILUTE AQUEOUS SOLUTIONS IS IMPORTANT. …

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ALTHOUGH THE RESEARCH OF ORGANOBORON COMPOUNDS BEARING SP2 AND SP3 CARBON-BORON BONDS HAS BEEN EXTENSIVELY STUDIED, THE ORGANOBORON COMPOUNDS BEARING THE SP CARBON-BORON BONDS HAVE RECEIVED LESS ATTENTION [1-2].THE CHEMISTRY OF ALKYNYLBORONIC esterS RCCB(OR)2 OR ALKYNYLBORONATES HAS BEEN RELATIVELY LITTLE EXPLORED, APPARENTLY DUE TO THE LACK OF SUITABLE SYNTHETIC METHODOLOGY FOR THE SYNTHESIS OF THESE COMPOUNDS [3].BECAUSE OF THE FEATURE OF FACILE CONVERSION OF THE BORON MOIETY INTO OTHER FUNCTIONAL GROUPS [4], ALKYNYLBORON COMPOUNDS PROVED TO BE VERSATILE CANDIDATES IN A SERIES OF CLASSICAL REACTIONS, E.G., COUPLING, ADDITION, AND CYCLOADDITION REACTIONS. MOREOVER, SINCE ALKYNYLBORON COMPOUNDS BEAR BOTH ALKYNYL AND BORON MOIETIES, WHEN ALKYNYLBORON COMPOUNDS ARE SUBJECTED TO ORGANIC REACTIONS, THEY SHOW ADDITIONAL, UNIQUE REACTIVITIES THAT NEITHER TYPICAL ALKYNES NOR OTHER ORGANOBORON COMPOUNDS POSSESS [2].HERE WE REPORT ON THE SYNTHESIS OF NEW 2-FERROCENYL-1-ETHYNYLBORONIC ester 5.THE ETHYNYLFERROCENE (FERROCENYLACETYLENE) 3 AND N-BUTYLLITHIUM (N-BULI) WERE FRESHLY PREPARED IN OUR LABORATORY. THE 2-FERROCENYL-1-ETHYNYLBORONATE 5 WAS SYNTHESIZED UNDER ARGON ATMOSPHERE FROM THE REACTION OF 3 WITH N-BULI AND FURTHER REACTION WITH TRIMETHYL BORATE B(OME)3. ALL COMPOUNDS ARE CHARACTERIZED BY NMR-SPECTROSCOPY. THE 11B-NMR-SPECTRUM OF 5 SHOWED A BROAD SIGNAL AT D = 22 PPM AS EXPECTED FOR SUCH COMPOUNDS [3].

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 224 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

ROILA A. | SALMIAH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3009
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3009

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE GENUS FERULA (APIACEAE) IS REPRESENTED BY MORE THAN 150 SPECIES AND MEMBERS OF THIS GENUS ARE WIDESPREAD THROUGHOUT CENTRAL ASIA. FERULA PERSICA IS A PERENNIAL HERB INDIGENOUS TO IRAN, DISTRIBUTED IN THE DIFFERENT PARTS OF THE COUNTRY AND IT...

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
litScript