نتایج جستجو

812492

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

81250

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

O DONNELL C.J. | RAO D.S.P. | BATTESE G.E.

نشریه: 

EMPIRICAL ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  231-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5651
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5651

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BOHNE A. | KEUTHEN N.J. | WILHELM S.

نشریه: 

PSYCHOSOMATICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  486-490
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6699
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6699

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

EL OMAR E.M. | RABKIN C.S.

نشریه: 

GASTROENTEROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  124
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1193-1201
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3695
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3695

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TAN K.B. | TAN S.H. | TAN K.H. | YEO G.S.

نشریه: 

SINGAPORE MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  12-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4652
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4652

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GANGULI R. | DUNN B.S.

نشریه: 

FUEL CELLS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  44-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4092
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4092

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MANAVAZHI M.R. | XUNZHI Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  379-391
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6415
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6415

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KIM C.H. | AGGANRVAL R.

نشریه: 

POWER ENGINEERING JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  193-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  12842
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12842

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HAMDAN S. | HASHIM D.M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  237-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4916
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4916

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JIN R.

نشریه: 

NANOSCALE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  343-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3531
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3531

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PERALTA YAHYA P.P. | KEASLING J.D.

نشریه: 

BIOTECHNOLOGY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5055
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5055

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript