نتایج جستجو

279

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

28

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

REZAI A. | KESHAVARZI P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  240-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  20483
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20483

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70867
 • دانلود: 

  19366
چکیده: 

Recently, it has been obtained a lot of results on hyperconvex space (see [1, 2, 3, 5]). In this paper we develop some of those results for MODULAR hyperconvex spaces.

آمار یکساله:  

بازدید 70867

دانلود 19366 استناد 0 مرجع 1836
نویسندگان: 

TRICHINA E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3845
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3845

دانلود 30797 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JOGHATAEI A. | KAMALI M.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  B1
 • صفحات: 

  31-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71223
 • دانلود: 

  29550
چکیده: 

Smart systems in general, and specifically neural networks, are expected to be of great assistance in large scale matrix computation. However it was necessary to work with smaller problems at first step. To this end, a method based on using perceptrons and Kohonen networks for determining the first three modal frequencies of frames of up to 20 stories high and two bays wide from their stiffness and mass matrices, was developed. This paper introduces this MODULAR network as a preferable alternative for designing smart systems for learning large scale mapping problems in structural engineering, and in addition, reports the successful application of this MODULAR network to the eigenvalue and modal frequency determination of shear frame structures.

آمار یکساله:  

بازدید 71223

دانلود 29550 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  583
 • دانلود: 

  160
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 583

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHIMI H.R. | FIROOZNASAB M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  315-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  950
 • بازدید: 

  78609
 • دانلود: 

  27430
چکیده: 

In recent years, many authors have focused on hyperconvex space and obtained a lot of valuable results (see [1, 2, 3, 5]). In this paper we develop some of those results for MODULAR hyperconvex spaces. As a consequence we show that Ar (Xr) Í er (Xr) Í Hr (Xr) where, Ar (Xr), er (Xr), and Hr (Xr) are MODULAR admissible subsets, MODULAR externally hyperconvex subsets and MODULAR hyperconvex subsets in Xr, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 78609

دانلود 27430 استناد 950 مرجع 950
strs
نویسندگان: 

REZAI A. | KESHAVARZI P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  192-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  26661
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26661

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

DE FALCO M. | DE GIOVANNI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-580
تعامل: 
 • استنادات: 

  438
 • بازدید: 

  23906
 • دانلود: 

  24809
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23906

دانلود 24809 استناد 438 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  329-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  11401
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11401

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

بخشی بهادر | صادقیان بابک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (الف)
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

حمله های زمانی منتشر شده بر روی توان رسانی پیمانه ای، مبتنی بر تغییرات زیاد در زمان اجرای آنهاست و چنین فرض می شود که زمان اجرای هر مرحله از الگوریتم مستقل از زمان اجرای سایر مراحل است. در این مقاله طرح حمله جدیدی بر روی ضرب پیمانه ای Blakley که تغییرات زمان اجرای آن به مراتب کمتر از تغییرات زمان اجرای توان رسانی پیمانه ای است ارایه می شود. نشان می دهیم که فرض استقلال زمان اجرای مراحل مختلف الگوریتم Blakley معتبر نیست. یک مدل سازی ریاضی از این همبستگی ارایه می کنیم. فرض می کنیم که یک مجموعه از اعداد که حمله کننده می دادند با یک پارامتر یکسان مخفی ضرب می شود و زمان اجرای الگوریتم ضرب پیمانه ای برای هر ضرب داده شده است، اما نتیجه عمل ضرب در دست نیست. همچنین ماشین مشابه ماشین تحت حمله را در اختیار نداریم. در برخی از کاربردها مانند استاندارد امضای دیجیتال، این پارامتر مخفی کلید محرمانه است. با استفاده از همبستگی های بدست آمده، طرح حمله زمانی را برای یافتن پارامتر مخفی که همان کلید محرمانه است ارایه می کنیم. علاوه بر طرح حمله روش تشخیص خطایی ارایه می شود. همچنین روشی تصحیح خطا برای افزایش کارایی حمله پیشنهاد می کنیم. پیاده سازی عملی این طرح حمله بر روی DSS نشان می دهد که احتمال خطا کمتر از 0.15 است و کلید مخفی 160 بیتی با استفاده از 1500000 نمونه زمانی بدست می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
litScript