نتایج جستجو

26742

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2675

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  350-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  461
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

مطالعه حاضر جهت بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه و هضم پذیری بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به مدت 8 هفته انجام شد. برای این منظور سطوح مختلف جایگزینی پودر کرم خاکی با پودر ماهی شامل صفر، 25، 50 و 75 درصد، با و بدون 2/5 درصد پودر سیر در جیره در نظر گرفته شد. ماهیان با میانگین وزن 0/27± 30 گرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار (سه تکرار) در شرایط یکسان پرورش داده شدند. در طول دوره میانگین دما 2/14± 12/28 درجه سانتی گراد و اکسیژن 1/12± 6/32 میلی گرم بر لیتر بود. در پایان آزمایش، شاخص های رشد، ترکیب لاشه و هضم پذیری تعیین گردید. نتایج نشان داد که افزایش جایگزینی پودر کرم خاکی باعث کاهش معنی دار در وزن پایانی، نرخ رشد ویژه و افزایش ضریب تبدیل غذایی در ماهی ها شد و به طور معکوس افزودن پودر سیر موجب افزایش وزن نهایی و نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایی شد (0/05>P). اثر پودر سیر بر ترکیبات لاشه معنی دار نبود، اما افزایش سطح جایگزینی کرم خاکی باعث کاهش رطوبت و چربی و افزایش پروتئین و خاکستر لاشه شد (0/05>P). هضم پذیری ماده خشک با افزایش سطح جایگزینی تا سطح 25 درصد (بدون پودر سیر) تفاوت معنی داری نداشت (0/05>P) و در سطح 50 درصد کاهش معنی داری یافت (0/05>P) و افزودن سیر موجب کاهش معنی دار در هر سطح جایگزینی شد (0/05>P). هضم پذیری چربی و پروتئین در تیمارهای پودر کرم خاکی افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت (0/05>P)، اما افزودن سیر تفاوت معنی داری در هضم-پذیری چربی و پروتئین (به جز 50 درصد جایگزینی) در هر سطح جایگزینی نشان نداد (0/05>P). نتایج نشان داد می توان کرم خاکی را به همراه 2/5 درصد سیر تا سطح 50 درصد جایگزین پودر ماهی جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان کرد، بدون اینکه اثرات منفی بر کارایی رشد ماهی ها دیده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 461

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (مسلسل 76)
 • صفحات: 

  43-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  5821
 • دانلود: 

  614
چکیده: 

زمینه و هدف: بیماران مبتلا به نارسایی مرحله پایانی کلیه، نیازمند دریافت دیالیز با کفایت کافی می باشند. بر اساس خط مشی های DOQI حداقل کفایت دیالیز به روش KT/V در بیماران همودیالیزی 1.2 یا بیشتر است. در این مطالعه، هدف ما تعیین کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی بیمارستان شهید بهشتی آبادان می باشد.روش بررسی: ما در مطالعه مقطعی و آینده نگر، در تابستان سال 1389 مقادیر KT/V بیماران همودیالیزی آبادان را ارزیابی نمودیم. همودیالیز به مدت 3 تا 4 ساعت با صافی سنتتیک و با مایع دیالیز بی کربناتی انجام می شد. بلافاصله قبل و بعد از هر دیالیز، نیتروژن اوره خون (BUN) اندازه گیری می شد. برای BUN بعد از دیالیز، سرعت جریان خون به 100 سی سی در دقیقه کاهش و پس از 15 ثانیه نمونه خون گرفته می شد. برای تخمین KT/V از درصد کاهش اوره (PRU) از فرمول زیر استفاده نمودیمKT/V=(0.026×PRU)-0.460 .یافته ها: 54 بیمار همودیالیزی (28 زن و 26 مرد) با سن متوسط 39±14.2 سال در مطالعه قرار داده شدند. شایع ترین علت ESRD فشار خون (24.07 درصد)، ناشناخته (22.22 درصد)، دیابت (18.51 درصد)، گلومرولونفریت مزمن (14.81 درصد)، انسداد مجاری ادراری (12.96 درصد) و بیماری کیستیک کلیه (7.40 درصد) بود. KT/V در 87 بیماران (74 نفر) کمتر از 1.2 محاسبه شد. تفاوت قابل توجهی میان مقدار KT/V در مرد و زن (P=0.57) و غلظت های مختلف هموگلوبین (P=0.58) وجود نداشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر بیماران همودیالیزی این مرکز، حداقل دوز دیالیز را دریافت ننموده اند و ما باید علل آن را ارزیابی و اصلاح نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 5821

دانلود 614 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1 (12TH INTERNATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, DIALYSIS, AND TRANSPLANTATION)
 • صفحات: 

  92-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47798
 • دانلود: 

  28474
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction. Urea pharmacokinetic equation systems have contributed to better understanding of the treatment dose among hemodialysis patients. The normalized treatment ratio, Kt/V assumes that smaller patients with low volume of urea distribution (V) require proportionately less total treatment (Kt) than bigger patients. Our aim was to compare estimates of dialysis adequacy obtained by single-pool Kt/V (spKt/V) and Surface-Area-Normalized Kt/V (SAN-Kt/V) formulas, and to identify the similarities and differences between these estimates.Methods. Study was carried out on 46 patients. A stable dialysis schedule was maintained during the study. SpKt/V and SAN-Kt/V were calculated from urea estimations using the following formulas: spKt/V = -ln(R - 0.008 x t) + (4 - 3.5 x R) x UF/W, where R is the Ct/Co, t is the duration of the HD session, UF is the ultrafiltration volume, and W is the body weight after the HD session. SAN-Kt/V = spKt/V multiplied by Vant/(3.271 x Vant2/3; in females, multiplied again by 0.91). Dialysis dose with the Kt was also measured in each session. Results. A total of 46 patients with mean age of 45.84 ±17.29 were included. Of them, 25 (54.34%) were male and 21(45.62%) were famale. With a prescribed mean Kt of 44.13 ± 2.66 lit, Sp Kt/v and SAN-Kt/v were more than 1.2 in 50% and 43.5% of the patients, respectively. According to sex, despite statistically equal prescribed Kt (mean Kt was 44.11 ± 2.6 lit and 44.12 ±2.7 lit in male and female patients), Sp Kt/v was significantly higher in females (1.27 ± 0.23 vs 1.06 ± 0.25; P = 0.006). Surprisingly, SAN-Kt/v in both groups was not significant (in males: 1.10 ±0.24 and in females: 1.07 ±.23; P = 0.667). Body surface area of the dialyzed subject and Sp Kt/v showed negative correlation (r = -0.583, P < 0.001). Conclusion. With an equal prescribed dialysis dose, delivered Kt/v by single-pool Kt/v in females is significantly higher than males but by SAN Kt/v, the results are somehow equal which could be due to BSA normalization.

آمار یکساله:  

بازدید 47798

دانلود 28474 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  669
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

زمینه و هدف: همودیالیز به عنوان یک روش renal replacement تراپی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن پیشرفته کلیه بکار می رود.از زمانیکه همودیالیز به عنوان روش درمانی بکار گرفته شد همواره کفایت آن مورد سوال بود. ما در این مطالعه بین دو روش کفایت دیالیز با استفاده از ure Kinetic modeling )محاسبه (deliverd dialysis با استفاده از پارامترهای آزمایشگاهی اوره و همودیالیز product (زمان و تعداد دفعات دیالیز) را بررسی کردیم.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی انجام شد و پس از نمونه گیری اوره قبل و بعد از دیالیز و وزن قبل و بعد از دیالیز و تعداد دفعات و ساعت دیالیز در هفته محاسبه شده و با استفاده از فرمولهای موجود کفایت (KT/V) d و HDP مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: پس از آنالیز یافته های بدست آمده روی صد بیمار مورد مطالعه، %43 بیماران (KT/V) d>1، و (KT/V) d<1 %57 داشتند. HDP در افرادیکه (KT/V) d>1 داشتند >36 بود. بین (KT/V) d و Alb ارتباط معنی دار مشاهده شد. P<0.03)، (r=0.3. رابطه بین (KT/V) d با کلسترول، Hb و کراتینین معنی دار نبود که شاید علت مهم آن تغذیه بیماران باشد. بین (KT/V) d و HDP با P<0.001)، (r=0.4 ارتباط معنی دار مشاهده شد.نتیجه گیری: با افزایش ساعت و تعداد دفعات دیالیز می توان به (KT/V) d بالاتر دست یافت و کفایت دیالیز را بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 669

دانلود 379 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پیاورد سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  421-431
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  535
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 535

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AHMADI HAMID | ASOODEH SHADI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  65-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49455
 • دانلود: 

  21615
چکیده: 

but is also significantly influenced by the through-the-thickness stress distribution characterized by the degree of bending (DoB). The determination of DoB values in a tubular joint is essential for improving the accuracy of fatigue life estimation using the stress-life (S–N) method and particularly for predicting the fatigue crack growth based on the fracture mechanics (FM) approach. In the present paper, data extracted from finite element (FE) analyses of tubular KT-joints, verified against experimental data and parametric equations, was used to investigate the effects of geometrical parameters on DoB values at the crown 0°, saddle, and crown 180° positions along the weld toe of central brace in tubular KTjoints subjected to axial loading. Parametric study was followed by a set of nonlinear regression analyses to derive DoB parametric formulas for the fatigue analysis of KT-joints under axial loads. The tubular KT-joint is a quite common joint type found in steel offshore structures. However, despite the crucial role of the DoB in evaluating the fatigue performance of tubular joints, this paper is the first attempt to study and formulate the DoB values in KT-joints.

آمار یکساله:  

بازدید 49455

دانلود 21615 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

TAHERI S. | SEYRAFIAN S. | MORTAZAVI M. | KARIMI S. | REYHANI H. | SAVOJ J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1 (12TH INTERNATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, DIALYSIS, AND TRANSPLANTATION)
 • صفحات: 

  89-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57353
 • دانلود: 

  29692
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction. A central issue in the management of patients undergoing maintenance hemodialysis is the assessment of adequacy of dialysis. Simply, evaluating the blood urea nitrogen (BUN) is insufficient because a low BUN can reflect inadequate nutrition. In 2007, the mean delivered single pool KT/V of adult in-center dialysis patients in the United States was approximately above 1.5. By comparison, a survey of dialysis practices in the years 1998 to 2000 in five European countries found that the mean delivered Kt/V varied from 1.28 to 1.50. Methods. In this observational study, we have evaluated 35 patients’ files, between 2006 and 2008, in Al-Zahra hospital hemodialysis center. Our information sheets contained age, gender, underlying diseases, monthly URR and KT/V according to the Daugirdas II formula, calcium, phosphorus, parathyroid hormone (PTH), fasting blood sugar (FBS), hemoglobin, albumin, cholesterol, triglyceride, HDL, and LDL. Then, this information was expressed for frequency and descriptive parameters and analyzed by SPSS version 15.0 software.Results. There were 19 (54.3%) males and 16 (45.7%) females; their age ranged from 10 to 78 years. Diabetes was the most common known cause of ESRD in 8 (22.9%) followed by hypertension in 4 (11.4%); other etiologies were detected in 14 (40.0%) patients and in 9 (25.7%), the etiology was unknown. As it can be seen, the average URR and KT/V of our patients are in the recommended range.Conclusion. We conclude that our hemodialysis patients are under the worldwide recommended desired dialysis program. But, quality control and improvement of our services should always be our consideration.

آمار یکساله:  

بازدید 57353

دانلود 29692 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AHMADI H. | YAGHIN L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

MANY RESEARCHES HAVE ALREADY BEEN CONDUCTED ON A VARIETY OF THE PIPE CONNECTIONS AND STRESS CONCENTRATION FACTORS (SCF) SPECIFICALLY FOR THE PURPOSE OF THE CALCULATION OF STRESS CONCENTRATION FACTORS AT THE INTERSECTION OF MAJOR AND INHIBITORY ELEMENTS USING PARAMETRIC EQUATIONS PRESENTED IN THIS TECHNICAL REPORT. HOWEVER, RESULTS OF STRESS DISTRIBUTION EVALUATION ALONG THE SADDLE AND CROWN SCF ARE SIMILAR. BUT THE DETERMINATION OF HSS AND ALSO DETERMINATION OF THE POSITION OF THE INTERSECTION OF MAIN AND INHIBITORY CRITICAL STRESS ALONG THE WELD TOE CRACKS ARE SIGNIFICANTLY IMPORTANT TO ESTIMATE THE LEVEL OF FATIGUE, FATIGUE LIFE PREDICTION OF BINDING AND DETERMINING THE DISTRIBUTION OF THE VALUES OF LIFE SCF. THE DISTRIBUTION CRACKED OF T AND Z, G, B JOINTS IS OF A GREAT IMPORTANCE. THIS PAPER STUDIES THE GEOMETRIC PARAMETERS INCLUDING THOSE UNDER AXIAL BALANCING LOAD. AFTER STUDYING KT ALONG THE TOE OF THE WELD PIPE FITTINGS (SCFS), STRESS CONCENTRATION FACTORS ARE PRESENTED.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 68
نویسندگان: 

HASANZAMANI BOSHRA | GHORBAN SABBAGH MAHIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44945
 • دانلود: 

  33424
چکیده: 

Introduction: Anemia in end-stage renal disease (ESRD) can cause serious problems for patients. Objectives: The present study was conducted to investigate whether the type or adequacy of dialysis can affect the incidence of anemia in these patients. Patients and Methods: This cross-sectional study was conducted on 57 patients with ESRD, who were referred to Qaem and Imam Reza hospitals, Mashhad, Iran. The patients were divided into two groups of continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) (n=37 patients) and hemodialysis (n=20 patients). Patients had no laboratory evidence of iron deficiency or hyperparathyroidism. Enrolled patients were received vitamin B12 and folic acid too. Hemoglobin concentration of under 11 mg/dL was considered as anemia. Adequacy of dialysis was evaluated by Kt/V index (>1. 2 for hemodialysis and >1. 7 per week for peritoneal dialysis). We compared different factors in these two groups, including anemia and Kt/V, and evaluated their relationship. Results: Around 27% and 65% of the patients on CAPD and hemodialysis were anemic respectively (P = 0. 005). Adequacy of dialysis in CAPD was acceptable in 81. 1% of the cases, while target Kt/V was achieved in 50% of the patients on hemodialysis. Dialysis adequacy was significantly higher in patients receiving CAPD (P = 0. 014). No significant correlation between the incidence of anemia and Kt/V in both types of dialysis was found (P > 0. 05). Conclusion: Anemia was mostly observed in patients receiving hemodialysis as compared to CAPD. Regardless of the type of dialysis, adequacy of dialysis did not affect the incidence of anemia in any of the groups.

آمار یکساله:  

بازدید 44945

دانلود 33424 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KIM Y.O. | SONG W.J. | YOON S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  24082
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24082

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
litScript