نتایج جستجو

36684

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3669

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HUA QIN H. | LI HUA S. | YU CHUN G. | JING YUAN W. | WEN XIONG L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  14658
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14658

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19/1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  440
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه 9 رقم و لاین امیدبخش برنج که از موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت تهیه شده بودند در چهار تکرار به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. تنش در کرت اصلی و رقم در کرت فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه در شرایط تنش و یا شرایط بدون تنش اختلاف بسیار معنی دار وجود دارد. تنش هم چنین بر اغلب صفات مثل تعداد پنجه، تعداد خوشه، وزن دانه و وزن هزاردانه و عملکرد دانه تاثیر معنی دار داشت و باعث کاهش آن ها گردید. اثر متقابل رقم در تنش معنی دار نشد. تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات تعداد خوشه و تعداد دانه در خوشه با عملکرد ارتباط دارند. ارقام هاشمی و محلی اول که ارتفاع آن ها بیش تر از میانگین کل بود، عملکرد کم تر از میانگین کل در هر دو شرایط نشان دادند. بالعکس، رقم صالح و 830 که از ارتفاع کم تری برخوردار بودند عملکرد بیشتری تولید کردند. ارقام 830، حسن سرایی، لاین 841، صالح و محلی دوم با وجود داشتن تعداد دانه در سنبله بیش تر دارای وزن دانه در بوته بیش تری نیز بودند از طرف دیگر ارقام هاشمی و محلی اول دارای تعداد دانه در سنبله کم تر و وزن دانه در بوته کم تری داشتند. به همین دلیل عملکرد این دو ژنوتیپ در بین ارقام موجود کم تر از بقیه ژنوتیپ ها بود. به طورکلی رقم صالح و در مرتبه بعدی لاین شماره 830 دارای تحمل بیش تری به تنش خشکی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 440

دانلود 145 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

KADER M.A. | LINDBERG S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  247-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  19011
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19011

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  223-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1249
 • دانلود: 

  615
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مطالعه، ارزیابی کمی هتروزیس مشاهده شده 11 صفت در 15 هیبرید F1 حاصل از یک طرح تلاقی نیمه دی آلل با شش قرم برنج مختلف (سه رقم بومی ایرانی دم سفید، هاشمی و بینام و سه رقم اصلاح شده درفک، کادوس و (IR30 انجام شد. پانزده هیبرید F1 و والدینشان در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 2006 ارزیابی شدند. صفات مورد مطالعه شامل دوره رشد رویشی، دوره رشد زایشی، سطح برگ پرچم، ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد خوشه در بوته، تعداد دانه پر در خوشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، طول دانه قهوه ای و عرض دانه قهوه ای بود. معنی دار بودن قابلیت ترکیب پذیری عمومی (GCA) و خصوصی (SCA) برای تمامی صفات مورد مطالعه نشان داد که هر دو نوع اثرات افزایشی و غیرافزایشی ژن ها کنترل وراثت صفات را بر عهده دارند. برآورد هتروزیس استاندارد نسبت به واریته شاهد درفک نشان داد که هتروزیس معنی داری برای همه صفات مطالعه شده در 15 هیبرید حاصل وجود داشت. از نظر عملکرد دانه، تلاقی درفک × دم سفید دارای بالاترین مقدار هتروزیس بود. این هیبرید ارزش های خوبی برای بسیاری از صفات مانند دوره رشد رویشی، دوره رشد زایشی و وزن هزار دانه داشت و به عنوان بهترین ترکیب امید بخش برای توسعه ارقام هیبرید با عملکرد بالا در برنج توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1249

دانلود 615 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رحیم سروش حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  112-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  809
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

به منظور تعیین پایداری عملکرد دانه و صفات کمی و کیفی هشت لاین امیدبخش برنج به همراه ارقام خزر و نعمت به عنوان شاهد، آزمایشی در سه منطقه گیلان در سال های 1376 و 1377 اجرا شد. نوع طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و فاصله بوته 25×25 سانتیمتر بود. نتایج تجزیه واریانس ساده نشان داد که بین ژنوتیپ های مختلف از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی دار وجود داشت. آزمون بارتلت، یکنواختی اشتباهات آزمایشی را تأئید کرد و سپس تجزیه واریانس مرکب با فرض تصادفی بودن سال ها و مکان ها و ثابت بودن ژنوتیپ ها و هم چنین آزمون F بر اساس امیدریاضی میانگین مربعات انجام شد. معنی دار شدن نتایج نشان داد که اثر ساده ژنوتیپ که بیانگر وجود تفاوت در بین ژنوتیپ های مختلف بود. اثر ساده مکان و سال و اثر متقابل مکان× ژنوتیپ و سال× ژنوتیپ معنی دار نشدند. یعنی ژنوتیپ های متفاوت عکس العمل یکسانی را در مکان ها و سال های مختلف داشتند. در حالی که اثر متقابل سال×مکان و سال ×مکان× ژنوتیپ معنی دار شدند. این مسئله اهمیت اثرمتقابل سال × مکان را بر روی معنی دار شدن اثر متقابل سه جانبه نشان داد. پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ ها با استفاده از شش روش مختلف شامل واریانس و ضریب تغییرات محیطی (پارامتر 1)، ضریب رگرسیون میانگین عملکرد به شاخص محیطی (پارامتر 2)، واریانس انحراف از خط رگرسیون (پارامتر 3) و واریانس و ضریب تغییرات درون  مکانی (پارامتر 4) تعیین گردید. نتایج حاصل از این روش ها کم  و بیش متفاوت بود ولی در تمام روش ها ژنوتیپ های 7604 و 7606 به ترتیب با متوسط عملکرد 4.331 و 4.313 تن در هکتار علاوه بر شاهد خزر و نعمت، به دلیل داشتن واریانس (S2i) و ضریب تغییرات محیطی (CVi) و واریانس درون مکانی (MSy/p) کمتر، دارا بودن ضریب خط رگرسیون (bi) معادل یک و هم چنین واریانس انحراف از خط رگرسیون (S2di) کم و غیرمعنی دار ، به عنوان ژنوتیپ های پایدار شناخته شدند. در نتیجه این ژنوتیپ ها با توجه به داشتن میانگین عملکرد دانه  بیشتر از شاهد خزر و خصوصیات کیفیت پخت و تبدیل مناسب به عنوان ژنوتیپ های جدید انتخاب شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 809

دانلود 212 استناد 2 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38274
 • دانلود: 

  63650
چکیده: 

Objective: n present study effect of various factors including sucrose, agar, PEG, AgNO3, activated charcoal on somatic embryo induction and its subsequent regeneration was investigated using varieties Dom siah and Nemat.Methods: 330 explant (Mature embryos) of each varieties were cultured, 33/plate (100x15 mm), on callus induction Murashige and Skoog (MS) medium (Murashige and Skoog 1962) supplemented with 30 g/L sucrose, 7g/L agar and 2 mg/L 2, 4-D.Results: Significant difference was observed between two variety in callus induction. Somatic embryogenesis and the plant regeneration were influenced by the genotype as well as composition of the medium used. The callus induction rate and callus morphology were different depend on genotypes. High somatic embryogenesis was obtained in medium (MS medium containing 2 mg/L 2, 4-D) supplemented with 3 mg/L AgNO3, 9 gr/L agar and 20 gr/L PEG, respectively. The high frequency plant regeneration was achieved from both varieties in medium supplemented with 9 and 11gr/L agar and 5 mg/L AgNO3.

آمار یکساله:  

بازدید 38274

دانلود 63650 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KANBAR A. | JANAMATTI M. | SUDHEER E.

نشریه: 

CURRENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  90
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  24-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  13738
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13738

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  93-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1020
 • دانلود: 

  495
چکیده: 

یکی از مهمترین اهداف اصلاحی در هر برنامه بهنژادی افزایش عملکرد دانه می باشد. از آنجایی که ارزش اقتصادی یک گیاه به ارزش صفات مختلف آن بستگی دارد لذا اصلاح کنندگان نباتات برای حداکثر نمودن ارزش اقتصادی یک گیاه همیشه گزینش هایی را بطور همزمان بر روی چندین صفت انجام داده اند. استفاده از شاخصهای گزینشی یکی از مهمترین معیارها برای رسیدن به این هدف می باشد. در این آزمایش تعداد 49 رقم برنج ایرانی و خارجی از موسسه تحقیقات برنج کشور تهیه و در مزرعه تحقیقاتی مرکز آموزش کشاورزی تنکابن در قالب طرح لاتیس مربع با دو تکرار در سال 1380مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ژنوتیپهای مورد مطالعه از نظر صفات بررسی شده دارای اختلاف معنی داری هستند. بررسی ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی نشان داد که تعداد پنجه بارور، تعداد کل پنجه و تعداد دانه در خوشه با عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنی داری بودند. تجزیه همبستگی ها از طریق روش تجزیه علیت نشان داد که بیشترین اثر مستقیم بر عملکرد دانه بخاطر تعداد پنجه بارور بوده است. علاوه بر آن تعداد دانه در خوشه و وزن 100 دانه نیز اثر مستقیم معنی داری بر عملکرد دانه داشتند. در نهایت با استفاده از 3 صفت انتخابی به همراه عملکرد دانه، شاخصهای گزینشی برآورد شدند و بترتیب ارقام عسگری طارم، آرژانتین و لبانت به عنوان ارقام برتر انتخاب گردیدند. به هر حال تکرار بیشتر آزمایشات مشابه و ارزیابی ارقام دیگر به همراه تعداد بیشتری از صفات برای نیل به نتیجه دقیق تر توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1020

دانلود 495 استناد 1 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  7-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

تنش خشکی یکی از مهم ترین تنش های غیرزیستی در گیاهان زراعی است که بر حسب زمان، مدت و شدت تنش می تواند عملکرد دانه را با تاثیر بر هر یک از اجزای آن کاهش دهد. این پژوهش با هدف ارزیابی پتانسیل ژنتیکی تحمل به خشکی روی عملکرد دانه (شلتوک) در ژنوتیپ های برنج انجام شد. آزمایش به-صورت دو طرح مجزا در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1385 انجام شد. آبیاری مزرعه آزمایشی در هر دو محیط تنش و بدون تنش، تا ابتدای دوره پنجه دهی ژنوتیپ ها به طور یکسان و به صورت غرقابی انجام شد. سپس در آزمایش در شرایط خشکی، آبیاری به طور کامل قطع گردید، در حالی که در آزمایش در شرایط بدون تنش، آبیاری به طور کامل تا انتهای دوره رسیدگی انجام شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین شاخص های مختلف تحمل و حساسیت به خشکی بر اساس عملکرد دانه، ارقام Araguiua، Diwani، دم سفید، دم سرخ و حسن سرایی آتشگاه را به عنوان ژنوتیپ های حساس به خشکی معرفی نمودند این ارقام دارای بیشترین حساسیت به خشکی بودند و کمترین عملکرد شلتوک (به ترتیب 68/1، 48/1، 82/1، 96/1 و 14/2 تن در هکتار) را تولید نمودند. همچنین، ارقام نعمت، سپیدرود، IR64، بجار و IR50 بیشترین تحمل را به تنش خشکی نشان دادند و دارای بالاترین عملکرد شلتوک (به ترتیب 07/7، 59/4، 04/4، 03/4 و 38/4 تن در هکتار) بودند. این ارقام برای کشت در سال های خشک و شرایط کم آب و نیز به عنوان والدین تلاقی برای افزایش تحمل به خشکی ارقام والدین تجاری برنج توصیه می شوند. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی در شرایط تنش خشکی دو مولفه اصلی را شناسایی نمود که بیش از 98 درصد از واریانس شاخص-ها را توجیه نمودند. ترسیم بای پلات بر اساس دو مولفه اصلی نشان داد که مولفه اول (پتانسیل عملکرد و تحمل به خشکی) همبستگی مثبت و بالایی را با شاخص های YS، YP، MP، GMP، HM و STI دارد. دومین مولفه (پاسخ به خشکی) همبستگی مثبت با شاخص های DRI و RDI داشت. تجزیه خوشه ای داده ها بر مبنای تمامی صفات مطالعه شده به روش حداقل واریانس وارد ژنوتیپ ها را در 4 گروه طبقه بندی نمود. برآورد میانگین گروه ها و تفاوت آنها از میانگین کل ژنوتیپ ها نشان داد که اختلاف معنی داری بین گروه ها از نظر کلیه صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک اندازه گیری شده وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1970
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

هدف از این تحقیق مطالعه کشت های تعلیقی، ایجاد و نگهداری و توانایی باززایی در کشت های تعلیقی یکنواخت و جداسازی و کشت پروتوپلاست در تعدادی از ارقام برنج ایرانی می باشد. ارقام مورد مطالعه حسن سرایی، حسنی، دمسیاه، نعمت، ندا و خزر بودند. از کالوس های رویانزای سه ماهه حاصل از کشت دانه های بالغ برنج در محیط کشت MS حاوی غلظت های متفاوت از 2,4-D در حضور (0.2 mg/L) BAP جهت ایجاد کشت های تعلیقی استفاده شد. کشت های تعلیقی در محیط مایع R2 حاوی 2,4-D (2 mg/L) در تاریکی انجام شد. نتایج نشان داد، کالوس های ارقام حسن سرایی و دمسیاه تکثیر سلولی بسیار سریع دارند و در طی واکشت های متوالی کشت های تعلیقی یکنواخت و پایدار ایجاد می کنند. انتقال کالوس ها به محیط مایع R2 بدون هورمون، تشکیل رویان های بدنی (اکثر در مرحله رویان کروی و قلبی شکل) را نشان داد. کالوس های این دو رقم به مدت طولانی (دو سال) توانایی تکثیر و تمایز خود را حفظ کردند. فرایند رویانزایی بدنی در چهار مرحله اتفاق افتاد: مرحله اولیه (یا القا)، تکثیر، نمو (یا بلوغ) و رویش (جوانه زنی). در ضمن القا، سلول های القا شده تشکیل رویان های بدنی را می دهند، در طی تکثیر، سلول های القا شده، چند برابر شده اما به بافتهای رویانزا تبدیل نمی شوند و مرحله رویش شامل فرایندهای رویانزایی بدنی است.کالوس های ارقام حسنی، نعمت و ندا تقریبا، یکماه پس از انتقال به محیط مایع R2، قهوه ای شده و از بین رفتند. کالوس های رقم خزر در ماه اول تکثیر سلولی خود را حفظ کردند اما در ماه دوم، تکثیر سلولی در محیط مایع R2 متوقف شد. در این رقم مراحل تمایز رویان های بدنی مشاهده نشد و فقط توده های سلولی فشرده ای که در اطراف آن سلول های تقریبا کروی و صاف وجود داشت، مشاهده شد.باززایی گیاه از کشت سلولی با فراوانی بسیار کم مشاهده شد. تعداد 3 گیاهچه از رقم دمسیاه و یک گیاهچه از رقم حسن سرایی در محیط باززایی جامد )محیط پایه LS حاوی BAP (1mg/L) و (NAA (0.5mg/L) به دست آمد.از کشت های تعلیقی 6، 8، 10، 12، 15 ماهه ارقام حسن سرایی و دمسیاه، پروتوپلاست تهیه شد (در محلول آنزیمی حاوی سلولاز و پکتولیاز و ماسروزایم) و یکماه پس از کشت پروتوپلاست در رقم دمسیاه میکروکالوس هایی به دست آمد ولی رشد بعدی کالوس ها مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1970

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
litScript