نتایج جستجو

437

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

44

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  905-920
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2470
 • دانلود: 

  240
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی مقایسه ای تنوع ژنتیکی 122 ژنوتیپ گندم دوروم با استفاده از 73 نشانگر چند شکل SSAP، 123 نشانگر چندشکل AFLP و 104 آلل SSR انجام شد. داده های دو نشانگر SSAP و AFLP به طور مشخص ارقام زراعی و ژنوتیپ های بومی را از همدیگر تفکیک کردند و داده های نشانگر SSR ارقام زراعی و ژنوتیپ های بومی را بر اساس منشا آنها تقسیم بندی کردند. همچنین تنوع ژنتیکی برآورد شده ژنوتیپ های بومی در مقایسه با نمونه های خارجی بیشتر بود و کاهش تنوع ژنتیکی از ژنوتیپ های بومی تا ارقام زراعی مشاهده شد. این مطالعه نشان داد که اختلاف های مشاهده شده در فواصل ژنتیکی به وسیله نشانگرهای SSAP، AFLP و SSR تنها به دلیل اختلاف در چندشکلی مشاهده شده برای هر نشانگر نمی باشد. شواهد مولکولی کاهش تنوع خزانه ژنتیکی گندم دوروم بیش از پیش بر ارائه راهکارهایی برای حفاظت ژنتیکی مناسب این گیاه جهت ایمنی غذایی تاکید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2470

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  3497-3503
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  675
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

یکی از روش های ارزیابی سیستم عصبی خودمختار، بررسی پاسخ سمپاتیکی پوست (SSR) می باشد، که در حقیقت اندازه گیری تغییر در ولتاژ سطحی پوست به علت فعالیت اعصاب سودوموتور سمپاتیکی است. این پروسه، مرکزی و پلی سیناپتیک بوده و سیستم فعال کننده رتیکولارمدولاری و مغز میانی و هیپوتالاموس و ساختمان های لیمبیک را درگیر می کند. به منظور مشخص شدن نقش CNS در ایجاد SSR در این تحقیق پارامترهای پاسخ های سمپاتیکی افراد سالم و بیماران مبتلا به سکته مغزی مقایسه شد.میانگین مدت پاسخ، شدت پاسخ و زمان نهفته در دو گروه فوق اختلاف آماری معنی داری دارد. (P£0.000). شکل منحنی های ثبت شده در افراد سالم و بیمار اکثرا بای فازیک می باشد. در افراد مبتلا به سکته مغزی پاسخ ها به علت درگیری مسیرهای آوران و وابران و کاهش فعالیت هسته های مرکزی معمولا در سال اول ضایعه کوچکتر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 675

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1389-1396
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  15935
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15935

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  172-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1038
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

مطالعه تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی در جنگل های زاگرس و نیز ترکیب این تنوع ژنتیکی امری ضروری به شمار می آید. به این منظور برگ 52 درخت از ارتفاعات مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری گردید. پس از استخراج DNA ژنومی، تنوع ژنتیکی بین و داخل جوامع ارتفاعی با استفاده از 5 جفت آغازگر ریزماهواره ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که میانگین هتروزیگوتی مشاهده شده در تمام آغازگرهای مورد استفاده کمتر از میزان مورد انتظار برای این گونه بود. همچنین جوامع درختی طبقات ارتفاعی میانی تنوع ژنتیکی بالاتری را نسبت به جامعه درختان طبقات ارتفاعی پایین و بالای خود نشان دادند. تفاوت ژنتیکی بین جوامع مختلف ارتفاعی نیز با استفاده از آغازگرهای مختلف بسیار اندک ولی معنی دار بود. جامعه درختان طبقه ارتفاعی پایین نیز بیشترین فاصله ژنتیکی را با جامعه درختان طبقات ارتفاعی دیگر نشان دادند. همچنین تنوع ژنتیکی برای این گونه با استفاده از آغازگر zag9 حداقل میزان را نسبت به آغازگرهای دیگر داشت. آغازگر zag119 نیز توانست تفاوت ژنتیکی بین جوامع مختلف ارتفاعی را نسبت به آغازگرهای دیگر بهتر نشان دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1038

دانلود 283 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  4262-4269
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142530
 • دانلود: 

  35028
چکیده: 

Potato Virus Y (PVY) is one of the most important pathogenic agents that reduce the yield and quality of tobacco (Nicotiana tabacum L.). DNA-based molecular markers are valuable tools for identifying germplasm in gene banks, assessing kinship ties, and doing marker-assisted selection (MAS) for resistance to pests, diseases, and some crop traits of interest. This work presents the results of association analysis for resistance to PVY with SSR markers. A total number of 66 alleles were detected using 26 SSR primer pairs on 90 oriental-type tobacco genotypes with an average of 2.54 alleles per locus. A model-based Bayesian approach was used to subdivide 90 tobacco genotypes into three subgroups. Approximately 5.85% of the 325 SSR locus pairs showed a significant level of linkage disequilibrium (LD) (P<0.01). By using GLM procedure, 3 loci (PT30260, PT30046 and PT30061) from linkage groups 8a, 6, and 11 of the tobacco reference map were identified to associate with resistance to PVY in a 10% probability level (P ≤ 0.0615, 0.0839, and 0.072, respectively). SSR locus PT30260 (P≤ 0.077) was also detected with the mixed linear model (MLM) accounting for population structure and kinship relatedness (Q+K model). Linked-resistant SSR markers can be used as indicators of PVY resistance and interest in marker-assisted selection (MAS) in tobacco breeding programs.

آمار یکساله:  

بازدید 142530

دانلود 35028 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  41-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  319
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

عدس یکی از لگوم های دانه ای مهم از نظر غذایی (به عنوان منبع غنی از پروتئین) و صنعتی (مثل صنعت بیوپلیمر) است و عملکرد پایین این گیاه در ایران نسبت به متوسط جهانی متأثر از تنش های محیطی به ویژه خشکی است. شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با ژن های دخیل در مقاومت به خشکی در ژنوم گیاه می تواند به نژادگران را در انجام برنامه های اصلاحی گیاهان مقاوم به خشکی کمک نماید. در این مطالعه هدف شناسایی نشانگرهای EST-SSR پیوسته با ژن های پاسخ دهنده به تنش خشکی بود که امید می رود که از این اطلاعات به منظور شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به خشکی در برنامه های به نژادی بهره برد. جهت اعمال تنش از پلی اتیلن گلیکول استفاده شد و پس از پایان تنش نمونه گیری از بافت برگ انجام شد. سپس RNA کل استخراج و کتابخانه های cDNA مورد توالی یابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعداد 10547 (16 درصد) از یونی ژن ها حداقل یک توالیEST-SSR را دارا بودند و حدود 5/27 درصد از این یونی ژن ها مستندسازی و در نهایت برای آنها رابطه هستی شناسی تعیین شد. بیشترین نشانگرها به ترتیب مربوط به تکرار های 1، 3 و 2 نوکلئوتیدی (با فراوانی 03/46، 25/37 و18/15 درصد) بودند. نتایج مستند سازی کارکردی این یونی ژن ها نشان داد که بیشترین تعداد EST-SSRها به ترتیب به زیر گروه اتصال با 872، زیرگروه فعالیت کاتالیتیکی با 806، فرآیند متابولیکی با 755 و بخش های سلول با 651 یونی ژن اختصاص داشت. نتایج نشان داد که ژن های دارای این نشانگرها در اعمال حیاتی مهمی دخیل هستند و ابزار مناسبی برای مطالعه ی ژن های دخیل در تحمل به تنش ها از جمله تنش خشکی هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 319

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  58-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  365
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

با توجه به اطلاعات محدود در ارتباط با نواحی کروموزومی مرتبط با تجمع عنصر روی در بذر جو تحقیقی برای مکان یابی QTL های کنترل کننده غلظت و محتوای روی (Zn) روی 121 ژنوتیپ جو مشتمل بر ارقام محلی، اصلاح شده و لاین های بومی جو دریافتی از بانک ژن تحت شرایط مزرعه ای انجام گردید. آزمایش در قالب طرح لاتیس مربع با 2 تکرار در سال های زراعی 95-1394 و 96-1395 در موسسه تحقیقات دیم کشور (ایستگاه مراغه) اجرا شد. جهت ارزیابی ساختار جمعیت و تجزیه ارتباط، از تعداد 149 مارکر ریزماهواره استفاده گردید. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، بین ژنوتیپ ها برای صفات غلظت و محتوی روی در بذر اختلاف آماری معنی دار وجود داشت. ضمناً دامنه تغییرات این صفات بسیار زیاد بود که نشانگر وجود تنوع ژنتیکی بسیار خوب بین ژنوتیپ ها می باشد. در ارتباط با صفت غلظت عنصر روی در بذر جو، 5 عدد QTL روی کروموزوم های H2، H3، H4 و H5 شناسایی شدند که در مجموع 81 درصد از واریانس فنوتیپی غلظت روی در بذر را تبیین کردند. در بین این نشانگرها، نشانگر ریزماهواره BMAG0720 بیشترین میزان (25%) ضریب تبیین واریانس فنوتیپی صفت غلظت روی و همچنین 23 درصد از تغییرات فنوتیپی صفت محتوای روی در بذر را تبیین می کرد. پنج نشانگر ریزماهواره بر روی کروموزم های 2، 3 و 4 با صفت محتوای روی در بذر ارتباط معنی دار نشان دادند. بطور خلاصه می توان گفت که شناساییQTL های بزرگ اثر برای صفات غلظت و محتوای روی در بذر جو، سودمندی استفاده از نشانگرهای مولکولی در نقشه یابی ژنی برای این قبیل صفات را نشان می دهد که از این پتانسیل می توان برای انتخاب به کمک نشانگر (MAS) در آینده ای نزدیک در برنامه های اصلاح برای بهبود ارزش تغذیه ای جو استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 365

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  596
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 596

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  313
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 313 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

گیاه دارویی زنیان یک منبع غنی از ترکیبات فعال دارویی و دارای اثرات مختلف دارویی است. با توجه به اینکه نشانگرهای ریزماهواره دارای نقش کلیدی در ژنوم و مرتبط با ژن ها بویژه در بیوسنتز متابولیت های ثانویه در گیاهان دارویی هستند، لذا در این مطالعه، از توالی یابی ترنسکریپتوم زنیان برای اولین بار جهت شناسایی نشانگرهای ریزماهواره استفاده شد. پس از انجام توالی یابی توسط پلت فرمIllumina HiSeq 2000 بصورت دو طرفه، ارزیابی کیفیت خوانش ها توسط نرم افزار FastQC، تریم کردن با نرم افزار Trimmomatic و یکپارچه سازی نوپدید با استفاده از نرم افزار Trinity انجام گردید. در این پژوهش، 11468 توالی یونی ترنسکریپت (7913توالی یونی ژن) حاوی 13593 ریزماهواره بالقوه یافت شد. فراوان ترین نوع ریزماهواره ها، دی نوکلئوتیدها (67درصد) و تری نوکلئوتیدها (24درصد) بودند. همچنین تکرارهای شش تایی فراوان ترین تکرارها بودند و توالی غالب، AG/CT (31درصد) بود. 65درصد ریزماهواره ها از ریزماهواره کلاس دوم (10 تا 20 نوکلئوتید) و 35 درصد از ریزماهواره کلاس اول (بیش از 20 نوکلئوتید) بودند. فراوانی ریزماهواره ها تقریبا یک در هر 10. 1 کیلو باز توالی یکپارچه شده بود. 57. 9درصد یونی ژن های حاوی ریزماهواره، با ژنوم هویج بلاست شدند. تعداد 3437 یونی ژن (43درصد) دارای دسته بندی کارکردی بودند که از میان آنها تعداد 2219 یونی ژن (64. 6 درصد) به دسته "فرآیند متابولیکی" و 71 یونی ژن (2. 1درصد) به دسته "فرآیند متابولیکی ثانویه" تخصیص داشت. در این تحقیق 12 ژن در مسیر پایه بیوسنتز ترپنوئیدها شناسایی شدند که ترنسکریپت مربوط به آنها دارای ریزماهواره بود. این ریزماهواره ها احتمالا در بیان ژن ها و تولید متابولیت ها بویژه متابولیت های ثانویه نقش دارند. معرفی این نشانگرها می تواند برای مطالعات آینده انتخاب به کمک نشانگر، تنوع ژنتیکی و ساخت نقشه های ژنتیکی در این گیاه دارویی مورد بهره برداری قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
litScript