نتایج جستجو

437

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

44

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  307-311
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  302
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

گندم از جمله قدیمی ترین و مهم ترین گیاهان زراعی مورد استفاده انسان است. به طور حتم موفقیت در برنامه اصلاحی در گرو میزان تنوع ژنتیکی است. روش هایی مختلفی برای تخمین تنوع ژنتیکی مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله آن ها می توان ثبت شجره، خصوصیات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی را نام برد. هدف از این پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی 35 ژنوتیپ گندم نان بر اساس نشانگرهای ریزماهواره بود. برای این منظور از 15 جفت آغازگر ریزماهواره استفاده شد. تعداد آلل های مشاهده شده توسط 13 نشانگر مورد استفاده بین دو تا 11 بود که بیش ترین تعداد آلل مربوط به نشانگر 5D– Xgwm190 و کم ترین تعداد آلل مربوط به نشانگر Xcn13-6B بود. میانگین کل آلل های مشاهده شده در مجموع مکان های ژنی 84/6 به دست آمد. آغازگرهای WMC420 و BARC328 باند قابل امتیازدهی تکثیر نکردند. محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC) از 11/0 تا 385 با میانگین 22/0 متغیر بود. میزان تنوع ژنی مشاهده شده برای مکان های ژنی از 107/0 تا 357 با میانگین 214/0 به دست آمد. بر اساس ضرایب تشابه به دست آمده، ارزش های تشابه دامنه ای از 90/0 تا 98/0 درصد را نشان دادند. بیش ترین تشابه ژنتیکی بین ژنوتیپ های ترکیه و ایران و کم ترین آن بین ژنوتیپ های عراق و افغانستان مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل، بالاترین ضریب کوفنتیک (73/0 =r) مربوط به زمانی بود که از روش جاکارد برای تشکیل ماتریس تشابه و از الگوریتم UPGMA برای ترسیم نمودار درختی استفاده شد. بنابراین نمودار درختی حاصل از این روش ملاک دسته بندی قرار گرفت. تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها را در چهار گروه طبقه بندی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 302

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  195-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

اصلاح برنج برای تحمل به خشکی نیازمند ارزیابی صحیح تنوع موجود در جمعیت های اصلاحی و تجزیهژنتیکی شاخص های مرتبط با تحمل به خشکی است. به منظور بررسی شاخص-های تحمل به تنش وشناسایی ژنوتیپ های متحمل به شرایط تنش خشکی، 59 ژنوتیپ برنج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفیبا 3 تکرار در دو شرایط غرقاب و تنش خشکی در سال زراعی 92 مورد آزمایش قرار گرفتند. در این تحقیق ارتباط بین شاخص ها و نشانگر های مولکولی در برنج با استفاده از 10 شاخص و 189 مکان ژنی حاصل از 36 جفت نشانگر SSR و 144 مکان ژنی حاصل از 10 جفت نشانگر ISSRبر روی 59 ژنوتیپ برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل همبستگی بین عملکرد در شرایط غرقاب و تنش خشکی وشاخص تحمل به خشکی نشان داد که شاخص های SSI، STI، MP، GMP، HMو YIرا به عنوان شاخص هایی برتر درهر دو شرایط غرقاب و تنش خشکی که قادرند ژنوتیپ های مقاوم با عملکرد بالا را نشان دهند انتخاب نمود. براساس تجزیه رگرسیون گام به گام داده های مولکولی ریزماهواره و بین ریزماهواره با شاخص ها، در مجموع به ترتیب 57 و 44 نشانگر آگاهی بخش با شاخص ها شناسایی شد. بیشترین توجیه تغییرات بر اساس داده های ریزماهواره مربوط به شاخص تحمل به تنش (STI) با 541/0 توسط مکان های ژنیRM5424-E، RM462-B، RM549-E، RM8206-C، RM7118-B، RM5424-D، RM3294-B، RM6324-B، RM5780-Gتبین شد و بیشترین توجیه تغییرات براساس داده های بین ریزماهواره مربوط به شاخص عملکرد(YI) با 469/0 توسط مکان های ژنیISSR3-1، ISSR1-6، ISSR2-8، ISSR9-1، ISSR10-8، ISSR10-10 بود. از نتایج این تحقیق در تامین اطلاعات اولیه برای انتخاب غیر مستقیم صفات مفید از طریق نشانگر های مولکولی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHOUKAN R. | WARBURTON M.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  254-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115627
 • دانلود: 

  46552
چکیده: 

The identification of parental inbred lines to develop superior hybrids is a rather costly and time-consuming step in maize breeding. In some cases, pedigree information has been used to select diverse parental lines. In the case of Iranian maize inbred lines, this information is not fully available. In this study we investigated the genetic distance (GD) based on Simple sequence Repeats (SSR) markers between pairs of five maize testers and 28 inbred lines and assessed the relationship between GD and F1 hybrid performance, specific combining ability (SCA) and midparent heterosis (MPH). One hundred and forty testcrosses were evaluated for grain yield in 2003, 2004 and 2005 at two locations, Karaj and Gorgan (only 2004), Iran. Significant positive but low correlations were found between GD and F1 performance, SCA and MPH (0.27**, 0.39** and 0.28**, respectively). Testers affected the magnitude of correlations, with relatively high values revealed in the Mo17 crosses (0.54**, 0.61** and 0.61** for F1, SCA and MPH, respectively) and lowest values in the B73 crosses. Although GD between parents correlated significantly with hybrid performance, the estimates of GD did not  consistently identify the best crosses.

آمار یکساله:  

بازدید 115627

دانلود 46552 استناد 0 مرجع 7648
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1060
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

بیماری بلایت فوزاریومی سنبله که عامل آن قارچ Fusarium graminearum است، یکی از بیماری های مهم گندم به شمار می رود. اصلاح برای مقاومت به این بیماری از طریق روش های کلاسیک، مشکل و مستلزم صرف هزینه های زیادی است. نشانگرهای DNA پیوسته با ژن های مقاومت به این بیماری می توانند در تسریع برنامه های اصلاح ارقام مقاوم مفید باشند. این مطالعه به منظور شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت به این بیماری در گندم اجرا شد. جمعیتی شامل 167 خانواده 2:3F، حاصل از تلاقی رقم ونگشویبای به عنوان والد مقاوم و رقم فلات به عنوان والد حساس به بیماری تولید شد. گیاهان 2 Fو خانواده های 3 Fبه همراه والدین برای مقاومت نوع 2 (مقاومت به گسترش بیماری درون سنبله) طی دو سال در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. والدین و دو توده (بالک) حساس و مقاوم از گیاهان 2 F(شامل 15 گیاه درهرتوده) توسط 341 نشانگر ریزماهواره غربال شدند. 125 نشانگر بین والدین چند شکل بود که از بین آنها 16 نشانگر علاوه بر والدین، بین دو توده نیز چند شکلی نشان دادند. این 16 نشانگر برای تعیین ژنوتیپ افراد دو توده (30 فرد) استفاده شدند اما تنها 8 نشانگر که چند شکلی معنی داری نشان دادند برای غربال جمعیت و تجزیه QTL مورد استفاده قرار گرفتند. علاوه بر آن، 7 نشانگر دیگر نیز که بر طبق نقشه های موجود با نشانگرهای فوق پیوستگی داشتند برای غربال جمعیت و شناسایی QTL ها مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه داده های نسل2F ژنوتیپی سه QTL برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله روی کروموزوم های 2AL،3BS  و 3AS شناسایی شد. با ارزیابی خانواده های 3F، نشانگرهای پیوسته با دو QTL کنترل کننده مقاومت به این بیماری روی کروموزوم های  3BSو  2ALتایید شدند. نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با این QTL ها می توانند درگزینش به کمک نشانگر برای مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در گندم مفید باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1060

دانلود 266 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

MARTINEZ GOMEZ P. | ARULSEKAR S. | POTTER D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  128
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  667-671
تعامل: 
 • استنادات: 

  479
 • بازدید: 

  22120
 • دانلود: 

  32595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22120

دانلود 32595 استناد 479 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1114
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

امروزه آلو یکی از درختان میوه مهم در بسیاری از کشورهای جهان می باشد. آگاهی از تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های موجود امکان انتخاب والدین در بهبود برنامه های اصلاحی را فراهم می کند. جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی و مشخص نمودن روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ های آلوی ایران (رامسر،‏ کرج و مشهد) و ژنوتیپ های تجاری موجود در مرکز تحقیقات گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران و همچنین نمونه میروبالان از هشت نشانگر ریزماهواره استفاده شد. این نشانگرها تعداد 68 آلل در مجموع هشت جایگاه ریزماهواره در ژنوتیپ های مورد بررسی تولید کردند. مکان های ریزماهواره UDA-005 و UDP98410 با 12 آلل بیشترین و مکان ریزماهواره CPSCT026 با چهار آلل کمترین تعداد آلل را در بین نشانگرها تولید کردند. میانگین تعداد آلل های موثر (ne)‎ 4.1 با حداکثر 6.6 آلل در مکان ریزماهواره UDA-005 و حداقل 2.7 در ASSR71 بود. میانگین هتروزیگوتی مورد انتظار در بین مکان ها 0.73 بود که از 0.58 در ASSR71 تا 86‎/0 در مکان ریزماهواره UDA-005 متفاوت بود. میانگین هتروزیگوتی مشاهده شده 0.49 بود که از 0.34 در UDP98410 تا 0.71 در مکان ASSR72 متغیر بود. میانگین شاخص جریان ژنی (Nm)‎ در بین همه مکان ها 1.22 بود که نشان می دهد مبادله مواد ژنتیکی (بذر،‏ گرده و غیره) بین محل های جغرافیایی مورد نظر انجام شده است. محتوای اطلاعات چندشکلی در بین ژنوتیپ های مورد بررسی از 0.52 تا 0.80 با میانگین 0.69 ارزیابی شد که هتروزیگوتی بالا را در بین ژنوتیپ های آلو نشان داد. گروه بندی نمونه ها از روش تجزیه خوشه ای بر اساس ضریب تشابه SMC انجام شد و دندروگرام با استفاده از روش Unweighted Paired Group Method of Arithmetic Means رسم گردید. گروه بندی ژنوتیپ ها با مناطق جغرافیایی مطابقت نداشت به طوریکه آلوهای مناطق متفاوت در گروه های ژنتیکی مجاور هم قرار گرفتند ولی تفاوت مشخصی بین ژنوتیپ های هگزاپلوئید و دیپلوئید مشاهده شد به گونه ای که ژنوتیپ های هگزاپلوئید در فاصله 0.66 از بقیه ژنوتیپ ها جدا شدند و در یک گروه قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از ماتریس تشابه کمترین تشابه ژنتیکی (0.506) و بیشترین آن (0.92) و متوسط تشابه بین کل ژنوتیپ ها 0.77 بود که با متوسط تشابه گزارشات قبلی در ژنوتیپ های مشابه با استفاده از دیگر نشانگرها (0.71) مطابقت نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1114

دانلود 291 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  450
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

نشانگرهای مولکولی می تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد گندم از طریق اصلاح نباتات مولکولی داشته باشد. در این مطالعه به منظور پیدا نمودن نشانگر پیوسته با صفات مورفولوژیک بر روی 34 ژنوتیپ گندم نان و یک ژنوتیپ گندم بهاره چینی از 13 نشانگر SSR استفاده شد. این ژنوتیپ ها در شرایط مزرعه کشت شدند و از نظر 12 صفت کمی شامل عرض دانه، طول دانه، وزن صد دانه، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبلچه، طول برگ پرچم، طول ریشک، عرض برگ پرچم، روز تا گلدهی، ارتفاع گیاه و طول پدانکل مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ساختار جمعیت به عنوان پیش نیازی برای انجام تجزیه ارتباط با استفاده از نرم افزار Structure بررسی شد. سپس تجزیه ارتباط برای آنالیز ارتباط نشانگرها با صفات مورفولوژیکی با استفاده از نرم افزار Tassel v. 5 و مدل خطی عمومی (GLM) صورت گرفت. بررسی ساختار جمعیت با استفاده از داده های ISSR وجود دو زیر گروه احتمالی (2=K) را نشان داد. نتایج مربوط به بررسی وجود ارتباط بین نشانگرهای SSR و صفات مورد مطالعه نشان داد که نشانگرهای Xgwm998-4B با صفات طول دانه، وزن صد دانه، عرض دانه، تعداد دانه در سنبلچه، ارتفاع گیاه و طول پدانکل، Xgwm925-4B با صفات عرض دانه، تعداد دانه در سنبلچه، روز تا گرده افشانی، Xgwm910-4B با صفات طول دانه، طول ریشک، عرض دانه، Xgwm891-4B با صفات طول ریشک، روز تا گرده افشانی، Xgwm898-4B با صفات طول دانه، روز تا گرده افشانی، طول پدانکل، Xgwm710-4B با صفت ارتفاع گیاه، Xgwm888-4B با صفت روز تا گرده افشانی، Xgwm930-4B با صفت طول پدانکل، Xgwm1084-4B با صفت طول ریشک، Xgwm295-7D با صفات طول ریشک، طول برگ پرچم، روز تا گرده افشانی و ارتفاع گیاه، Xgwm44-7D با صفات وزن صد دانه، روز تا گرده افشانی، عرض برگ پرچم و عرض برگ پرچم، Xgwm885-7D با صفات طول دانه، وزن صد دانه و طول سنبله ارتباط معنی داری نشان دادند. از این نتایج می توان در برنامه های اصلاحی گندم نان استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 450

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  518
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

به منظور مکانی یابی ژن مقاومت MLP بر روی کروموزومهای جو، 92 خانواده F3 تلافی pallas × 5A× D7B نسبت به ایزوله سفیدک سطحی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با استفاده ازمارکرهای نیمه خودکار SSR,AFLP در توالی یاب DNA از نوع ABI prism 377 بررسی گردیدند. تعداد 99 ترکیب پرایمری AFLP و 63 ترکیب پرایمری SSR در تکنیک تجزیه تفرق بالک به منظور تعیین پلی مورفیسم بین والدین و بالکها مورد غربال اولیه قرار گرفتند. نتایج غربال اولیه ترکیبات پرایمری SSR,AFLP به ترتیب مشاهده 3 و 1 درصد پلی مورفیسم بین والدین بود. مارکر AFLP با نام 124 E38- M50 و مارکر SSR با نام Bmac.316 تفرق همزمان را با ژن MLP بر روی کروموزوم شماره 6 نشان دادند. نتایج تفرق این دو مارکر به ترتیب با نسبت های 3:1 و 1:2:1 توافق داشت. همچنین تفرق 1:2:1 ژن MLP درخانواده های F3 پیوستگی این دو مارکر با ژن MLP را مورد تایید قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 518

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  733
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

بررسی تنوع ژنتیکی بهترین راه برای استفاده از ظرفیت ژنتیکی موجود در گیاه جو جهت برنامه های به نژادی می باشد. در این بررسی تنوع ژنتیکی 63 ژنوتیپ ایرانی و غیر ایرانی جو تشریح شده است. از 30 جفت نشانگر ریزماهواره استفاده شده، 29 جفت چندشکلی مشاهده شد. در مجموع 225 آلل برای مکان های ژنی مختلف با میانگین 7.2 برای هر آغازگر شناسایی گردید. بیشترین تعداد آلل برای جایگاه های Hvm54 ،Bmag0323  و EBmac679 (با 13 آلل) و کم ترین تعداد برای جایگاه HVM0003 (با 2 آلل) بود. میزان PIC از 0.89 (برای جایگاه EBmac679) تا 0.21 (برای جایگاه GBM1176) و مقدار شاخص شانون از I=2.46 (برای جایگاه Bmag0323) تا I=0.48 (برای جایگاه GBM1176) متغیر بود. گروه بندی ژنوتیپ ها با روش Neighbor-net، و تجزیه خوشه ای با استفاده از روش Bayesian انجام گردید. در این روش بهترین تعداد زیر جمعیت 4 عدد شناسایی شد که در اکثر زیرجمعیت ها ژنوتیپ های با منشاء ایران دیده شدند. نتایج گروه بندی حاصل از روش Neighbor-net با روش مبتنی بر مدل مطابقت زیادی نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که نشانگرهای ریزماهواره تنوع ژنوتیپ های مختلف جو را به خوبی نمایش می دهند. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، ژنوتیپ های بومی ایران نیز تنوع بالایی را از خود نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 733

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
litScript