نتایج جستجو

437

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

44

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  371-387
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1094
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

زنگ زرد از مهم ترین بیماری های قارچی گندم است که در تمامی قاره ها و بیش از 60 کشور جهان گزارش شده است. گندم وحشی امر Triticum dicoccoides به عنوان جد تتراپلوئید گندم زراعی از منابع با ارزش برای ژن های مقاومت به زنگ زرد برای اصلاح گندم محسوب می شود. نمونه جی (G25) 25 از این گونه دارای ژن Yr15 است که به 31 نژاد زنگ زرد مقاومت نشان می دهد. این ژن روی کروموزوم 1BS مکان یابی شده است. به عنوان اولین قدم جهت همسانه سازی این ژن بر اساس نقشه، مکان یابی دقیق آن با استفاده از یک جمعیت F2 شامل 825 فرد انجام شد. با توجه به حضور رتروترنسپوزون ها در نواحی یوکروماتین و اطراف ژن ها، عمدتا از نشانگرهای مبتنی بر رتروترنسپوزون ها استفاده شد. سه نشانگر SSR، سه نشانگر IRAP و هفت نشانگر REMAP با فاصله کمتر از 2 سانتی مورگان با ژن شناسایی و نقشه ژنتیکی اطراف ژن اشباع شد. برخی نشانگرها در سمت سانترومتری ژن تفرق همزمان داشتند. یکی از نشانگرهای IRAP و دو نشانگر REMAP به نشانگرهای اختصاصی و همبارز تبدیل شدند که نشانگر اختصاصی و همبارز SC792 با ژن تفرق همزمان داشت. نشانگرهای اختصاصی و همبارز SC1600 و SC1028 ژن را در فاصله یک سانتی مورگان احاطه می کردند. این نشانگرها می توانند برای گزینش به کمک نشانگر و همسانه سازی بر اساس نقشه این ژن استفاده شوند. نتایج این تحقیق نشان داد که نشانگرهای رتروترنسپوزونی برای مکان یابی دقیق ژن های کنترل کننده صفات مهم زراعی می توانند بسیار مفید باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1094

دانلود 333 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  169-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  151-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

شترهای دوکوهانه یکی از مقاومترین گونه های حیوانی در برابر شرایط سخت محیطی به شمار می روند که تعداد آنها در ایران در محدوده خطر قرار گرفته است. شناخت هر چه بهتر و دقیق تر این گونه، به خصوص در سطح مطالعات ژنومی، می تواند از طریق طراحی برنامه های مدیریت تنوع ژنتیکی، به حفظ این گونه کمک کند. هدف از انجام این مطالعه شناسایی ریزماهواره های ژنوم شترهای دوکوهانه ایرانی با استفاده از داده های توالی یابی کل ژنوم بود. در مطالعه حاضر از تعداد شش نفر شتر دوکوهانه متعلق به استان اردبیل خون گیری صورت گرفت. توالی یابی کامل ژنوم شترهای دوکوهانه با استفاده از پلتفرم ایلومینا و به صورت دو انتها (Paired-end) با اندازه 100 جفت باز از هر طرف انجام شد. بعد از پالایش کیفی خوانش ها، گردآوری از نو آنها صورت گرفته و با استفاده از برنامه MISA به شناسایی تمام ریزماهواره های ژنوم های مورد مطالعه پرداخته شد. اندازه ژنوم های گردآوری شده برای شترهای دو کوهانه مورد مطالعه، در محدوده Gb 90/1 برای نمونه یک تا Gb 97/1 برای نمونه سه قرار داشت. مقدار N50 مربوط به کانتیگ های ایجاد شده برای شترهای دو کوهانه ایرانی از kb 1/19 برای نمونه یک تا kb 7/51 برای نمونه پنج متغیر بود. ریزماهواره های شناسایی شده در اندازه یک تا هشت نوکلئوتید بودند. کل ریزماهواره های شناسایی شده برای نمونه های شترهای دو کوهانه ایرانی در محدوده 136028 برای نمونه دو تا 539555 برای نمونه سه قرار داشت. همچنین با شناسایی ریزماهواره های هفت گونه پستاندار دیگر در این مطالعه، به مقایسه نتایج به دست آمده آنها با شتر دوکوهانه ایرانی پرداخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  760
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

تلفیق روش های کلاسیک اصلاح نبات و گزینش مبتنی بر نشانگرهای مولکولی، سرعت تولید لاین های جدید اصلاحی را افزایش خواهد داد. محدودیت ارقام مناسب اعاده کننده باروری، تعداد کم لاین های موثر و سازگار و پایه محدود ژنتیکی آن ها، از مشکلات اساسی در تولید برنج هیبرید به شمار می رود. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و گزینش بوته های دارای ژن های اعاده کننده باروری در جمعیت های در حال تفکیک برنج (.Oryza sativa L). انجام شد. بر این اساس، مطالعه ژنوم هسته ای لاین های گزینش شده، همراه با بررسی های مولکولی جهت شناخت لاین های اعاده کننده باروری در دو جمعیت حاصل از تلاقی های متقارب (نعمت × پژوهش // IR58110 × پژوهش) و (نعمت × پژوهش//IR60819 × پژوهش) و دو جمعیت حاصل از IR60819) × پژوهش و IR58110 × پژوهش) طی دو سال نشان داد که لاین های R5، R7، R9، R28 و R45 با انجام آزمون های باروری دانه گرده و خوشه در مجموع دارای باروری بیش از 75 درصد بودند. با بررسی های مولکولی انجام شده بر روی لاین ها و ژنوتیپ های گزینش شده، چهار نشانگر SSR همبسته با ژن های Rf شامل: RM171، RM3148، RM1 و RM258 الگوی باندی مناسبی را از نظر ژن های اعاده کننده باروری ارائه نمودند به طوری که لاین هایR3 ،R5 ، R7، R9، R18، R25،R27 ،R28 ، R29 و R45 در نسل F4 حداقل برای دو نشانگر الگوی باندی، مشابه شاهد اعاده کننده باروری (IR50) را نشان دادند. با تلفیق نتایج حاصل، لاین های R5، R7، R9، R28 و R45 به عنوان لاین های دارای پتانسیل مناسب جهت اعاده کردن باروری شناسایی شدند که با بررسی های بیشتر در نسل های آینده می توانند به عنوان لاین های مطلوب اعاده کننده باروری در فرآیند تولید برنج هیبرید مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 760

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  197-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

به منظور شناسایی جایگاه های ژنتیکی کنترل تحمل خشکی در مرحله رشد رویشی گندم نان، 99 لاین دابلد هاپلوئید به همراه والدین آنها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و دو سطح تنش و بدون تنش ارزیابی گردیدند. میانگین مربعات ژنوتیپ ها برای تمام صفات در دو محیط معنی دار بود. لاین های دابلد هاپلوئید با استفاده از 33 نشانگر SSR و 24 نشانگر TRAP چند شکل در والدین، آزمون گردیدند. تجزیه QTL برای وزن تر اندام هوایی QTLهایی در شرایط بدون تنش روی کروموزوم های 1A، 1B، 2A، 5D، 1D و 5B و در شرایط تنش روی کروموزوم های 1A، 4A، 2B، 5A و 7A شناسایی نمود که بترتیب جمعا 36.79% و 28.06% از تنوع صفت را در این دو محیط توجیه نمودند. برای وزن خشک اندام هوایی QTLهایی در محیط بدون تنش روی کروموزوم های 1B، 5D، 4A، 5A و 7A و در محیط تنش روی کروموزوم های 1A و 7A شناسایی شد که به ترتیب جمعا 28.57% و 13.65% از تنوع صفت را در دو محیط توجیه نمودند. برای میزان نسبی آب QTLهایی در محیط بدون تنش روی کروموزوم های 1A، 4A و 6B و در محیط تنش روی کروموزوم های 7A، 5A و 4A شناسایی گردید که به ترتیب جمعا 26.23% و 25.87% از تنوع صفت را در دو محیط توجیه نمودند. برای ارتفاع گیاه نیز در شرایط بدون تنش QTLهایی روی کروموزوم های 1A، 1B، 3A، 5A و 7A و در شرایط تنش روی کروموزوم های 2D و 7A شناسایی شد که بترتیب جمعا 36.35%و 13.49% از تنوع صفت را در دو محیط توجیه نمودند. این اطلاعات می تواند در فهم بهتر ماهیت و کنترل ژنتیکی تاثیر تنش خشکی بر گندم نان موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  531-537
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  968
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

به منظور مکان یابی QTL های کنترل کننده صفات وزن خشک بیولوژیک، طول خوشه، شاخص برداشت، تاریخ خوشه دهی و ارتفاع بوته، 96 گیاه هاپلوئید دوگانه حاصل از تلاقی بین رقم چاینیزسپرینگ و لاین SQ در یک آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1383 مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا گلدان ها جهت عمل ورنالیزاسیون در طول زمستان بیرون از گلخانه نگهداری و سپس به داخل گلخانه انتقال یافتند. پس از اندازه گیری صفات، ابتدا تجزیه های آماری برای بررسی های فنوتیپی صفات شامل تجزیه واریانس و محاسبه همبستگی های فنوتیپی بین صفات انجام گرفت. سپس تجزیه QTL با استفاده از نقشه پیوستگی ژنتیکی حاصل از 338 نشانگر مولکولی شامل SSR, AFLP, RFLP و پروتئینی انجام شد. از 338 نشانگر مولکولی 24 گروه پیوستگی به دست آمد و با استفاده از نرم افزار QTL Cartographer به روش مکان یابی فاصله ای مرکب (CIM)، QTL های صفات مورد نظر تعیین گردید. چهار QTL برای وزن خشک بیولوژیک مکان یابی شد که بر روی کروموزمهای 2B, 2A, 1A و 7A قرار داشتند و هرکدام به ترتیب %23، %18، %36 و%20  از واریانس فنوتیپی صفت را توجیه کردند. دو QTL برای طول خوشه برروی 2A و2B  شناسایی شد که به ترتیب %10 و%14  از واریانس فنوتیپی صفت را توجیه کردند. برای شاخص برداشت هم یک QTL بر روی کروموزم 2B شناسایی گردید که%69  از واریانس صفت را توجیه کرد. برای تاریخ خوشه دهی سه QTL روی کروموزم2B ، 6B و7D مکان یابی شد که به ترتیب %69، %19 و%14  از واریانس فنوتیپی صفت و دو QTL برای ارتفاع برروی کروموزم های 2B و4B  تشخیص داده شد که به ترتیب %14 و%30  از واریانس فنوتیپی صفت را توجیه نمودند.

آمار یکساله:  

بازدید 968

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1
strs
نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 3 (7TH CONGRESS ON STEM CELL BIOLOGY AND TECHNOLOGY)
 • صفحات: 

  29-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66147
 • دانلود: 

  32495
چکیده: 

Objective: The invention of induced pluripotent stem (iPS) cells enables for the first time the derivation of enough numbers of patient-specific stem cells and holds promise for cell-based therapies. Recent studies have revealed the potential of iPS cell generation combined with gene therapy for treatment of different disease in human. In this study we designed and constructed a nonviral plasmid vector as a gene transfer vehicle. This vector is tissue-specific and its integration in the genome is site specific. We expect to have persistent and acceptable level of b-globin expression as transgene per genomic copy from the vector. This vector will be used for genetic manipulation of iPS cells derived from patients with b-thalassemia major or sickle cell anemia with potential for clinical application.Materials and Methods: In the first step, an appropriate nonviral plasmid vector was designed and constructed by genetic engineering approaches. This vector comprises two main parts, a bacterial backbone for efficient amplification in E. coli cells and one expression cassette containing b-globin gene enhancers, promoter and b-globin gene sequence along with its 3´ & 5´ UTRs and one eukaryotic antibiotic resistance gene against puromycin. By adding a specific phage integrase site in the structure of this vector, integration occurs in specific sites in the genome (Site Specific Recombination; SSR). Also by designing of two loxP sites flanking of bacterial backbone and puromycin ORF it is possible to delete these sequences by Cre recombinase after integration of vector in the genome of target cells. These characteristics reduce possible host immune responses to the vector and potential genotoxicity. The structure of the vector was confirmed through several steps of digestion experiments and sequence analysis. Functional assessment of plasmid vector, which is named pHBB, was achieved by transient transfection in to hematopoietic cell lines, which are b-globin promoter specific and able to express b-globin gene.Results: The recombinant expression vector containing b-globin gene was successfully constructed and confirmed. To study of its activity, the vector lipofected in to suitable hematopoietic cell lines transiently and the expression of the gene under control of b-globin promoter was detected.Conclusion: This nonviral plasmid vector is applicable to correct the defects of b-globin gene by adding a functional copy of b-globin gene in stem cells derived from the patients who have the b-thalassemia major or sickle cell anemia (gene addition method) using site specific recombination. The production about 10% or more hemoglobin in RBCs of these patients compare to normal people can help to treat these disease.

آمار یکساله:  

بازدید 66147

دانلود 32495 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  22-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1517
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

اریترو ملالجیا بیماری ای است که حملات آن با درد شدید همراه با قرمزی و گرمی ناحیه‏ای اکثرا در پاها و بندرت در دستها مشخص می‏گردد. این بیماری دارای دو نوع اولیه یا ایدیوپاتیک و ثانویه یا همراه با بیماریهای دیگر میباشد. شایع‏ترین بیماریهای همراه، پلی سیتمی، فشار خون و واسکولیت می‏باشند. پاتوژنز بیماری در نوع اولیه هنوز مبهم و تئوریهای مختلفی برای آن ذکر شده است از آنجا که در بیماران اریتروملالجیا، با گرمای موضعی معمولا علائم شروع می‏شود و گذاشتن اندام درگیر در دمای پائین موثرترین راه کاهش درد است، اختلال ناحیه‏ای تنظیم وازو موتور میتواند بعنوان فاکتور بیماریزا در بیماران اریتروملالجیای اولیه مطرح شود. تاکنون دو گروه از پژوهشگران بابیوپسی ناحیه‏ای اندام مبتلا کاهش سمپاتیک را نشان داده‏اند ولی هر دو مطالعه بصورت گزارش مورد (case report)بوده است و تاکنون مطالعه جامعی در این زمینه انجام نگرفته است.  این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی صورت گرفته سیستم سمپاتیک  بیماران را توسط آزمایش ساده و غیر تهاجمی پاسخ پوستی سمپاتیک (SSR) Sympathetic Skin Response ارزیابی کردیم تا بتوانیم نقش سمپاتیک را در پاتوژنز این بیماری بیان کنیم .پاسخ پوستی سمپاتیک ( (SSRیک آزمایش ساده الکترودیاگنوزیس است که جهت بررسی فعالیت غدد عرقی eccrineدر اثر تحریک سیستم سمپاتیک بکار می‏رود. این قوس سمپاتیک پوستی از فیبرهای میلین دار آوران، قسمت مرکزی، فیبرهای پیش گانگلیونی وابران و فیبرهای پس گانگلیونی بدون میلین وابران از نوع فیبرهای Cتشکیل شده است. با تحریک فیبرهای آوران توسط تحریکات دردناک یا تحریک الکتریکی، این قوس عصبی تحریک شده و بعلت افزایش فعالیت Sudomotorتغییرات ولتاژ پوستی خواهیم داشت که توسط دستگاه معمولا بصورت یک موج دو فازی با شروع منفی ثبت میشود و مدت زمان تاخیر بین تحریک و شروع موج و همچنین ارتفاع قله مثبت تا قله منفی را محاسبه می‏کنیم. در این مطالعه آزمایش SSRبر روی اندامهای مبتلا )اندام تحتانی) 22بیمار اریتروملالجیای اولیه که هیچ بیماری سیستمیک دیگری نداشته و داروهای موثر بر سیستم اتونوم نیز مصرف نمی‏کردند و همچنین بر روی اندامهای مشابه 22فرد سالم که از نظر سن و جنس مشابه گروه بیماران و همچنین بیماری خاصی نداشته و دارو نیز مصرف نمی‏کردند انجام شد و مقایسه نتایج با استفاده از آزمون آماری Mann whitney test صورت گرفت.  در اندام تحتانی هر 4 متغیر اندازه‏گیری شده )تاخیر زمانی و ارتفاع در هر دو پا( دارای تفاوت فاحش آماری بودند، بعلاوه در گروه شاهد میانگین + 2 انحراف معیار را بعنوان حد نهائی تاخیر زمانی و میانگین تقسیم بر دو را بعنوان حد پائین ارتفاع طبیعی در نظر گرفتیم و از طرفی برای افزایش ویژگی آزمایش تنها بیمارانی را در گروه غیرطبیعی قرار دادیم که حداقل 2 متغیر از 4 متغیر اندازه‏گیری شده غیرطبیعی باشد، در نتیجه در بیماران با در نظر گرفتن 2معیار غیرطبیعی از میان 4معیار موجود در هر فرد 72/7 %کل آنان دارای SSR غیرطبیعی بودند. نتایج حاصل از این تحقیق قویا امکان نوروپاتی اعصاب سمپاتیک را در بیماران مبتلا به اریتروملالجیای اولیه مطرح می‏کند.  

آمار یکساله:  

بازدید 1517

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
litScript