نتایج جستجو

439

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

44

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

چهریی شیما | صالحی بهمن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 47)
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  722
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

مقدمه: پاسخ سمپاتیکی پوست یک تکنیک الکترو فیزیولوژیک و یک فرآیند مرکزی پلی سیناپتیک می باشد. در اختلالات خلقی تغییراتی در قشر مغز و هم چنین اختلالاتی مرتبط با عمل هیپوتالاموس، سیستم لیمبیک و هسته های قاعده ای مشاهده می شود. لذا در این تحقیق تغییرات پاسخ سمپاتیکی پوست در افراد مبتلا به افسردگی، مانیا و افراد سالم مقایسه شد.روش کار: در این مطالعه تحلیلی - مقطعی 35 نفر افراد مبتلا به افسردگی و 35 نفر مبتلا به مانیا بر اساس معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات خلقی 4 بر اساس تشخیص روانپزشک و به صورت تصادفی ساده و 35 نفر فرد سالم از میان مردان و زنان داوطلب جامعه انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت آسان بود. ثبت نوسانات پاسخ سمپاتیکی پوست توسط دستگاه فیزیوگراف انجام شد. الکترود محرک بر روی انگشت میانی دست چپ قرار گرفت و 5 پاسخ سمپاتیکی در هر یک از نمونه ها ثبت گردید. میانگین شدت پاسخ، مدت پاسخ و زمان پاسخ دهی در سه گروه محاسبه و مقایسه گردید.نتایج: میانگین زمان نهفته در گروه کنترل، مانیا و افسرده به لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشت. در بررسی میانگین مدت زمان تداوم پاسخ نیز در سه گروه اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. میانگین شدت پاسخ در هر سه گروه نیز فاقد اختلاف آماری معنی دار بود.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه به طور غیرمستقیم مطرح کننده عدم دخالت هیپوتالاموس در تعدیل پاسخ های سمپاتیکی پوست می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 722

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  748
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 748

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  29-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  593
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 70 نمونهAegilops crassa ، 63 نمونه تتراپلوئید و 7 نمونه هگزاپلوئید، از 21 جفت توالیهای ساده تکرارِی ریزماهواره استفاده شد که 20 جفت از پرایمرها چندشکلی مناسبی نشان دادند. در مجموع 140 آلل برای تمامی لوکوس ها مشخص گردید که در دامنه بین 2 تا 10 الل و با میانگین7 الل برای هر لوکوس قرار داشتند. محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC) از 16/0 برای مکان ژنی Xgwm190، تا 44/0 برای مکان ژنی Xgwm161 متفاوت بود. همچنین شاخص نشانگر (MI) از 64/0 برای مکان ژنی Xgwm190 تا 2/3 برای مکان ژنی Xgwm642، متفاوت بود. میانگین شباهت ژنتیکی محاسبه شده بر اساس اطلاعات نشانگرهای ریزماهواره برابر 33/0 بود و از 036/0 (بین دو ژنوتیپ از کردستان و ایلام) تا 0.92 (بین دو ژنوتیپ از کردستان و آذربایجان غربی) متفاوت بود. روشهای گروه بندی کلاستر و تجزیه به مختصات اصلی (PCO) نتوانست به طور کامل نمونه های تتراپلوئید و هگزاپلوئید را از هم تفکیک نماید، همچنین هیچگونه ارتباط جغرافیایی و مولکولی بین نمونه های مورد بررسی مشاهده نگردید که نشان دهنده تفاوت ژنتیکی این نمونه ها می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که SSR برای مدیریت منبع ژنتیکی نمونه های Ae. crassa  مناسب می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 593

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  30-1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  477-492
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  381
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 381

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  26-1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  451-467
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  891
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

بیش از 50 ژنوتیپ و رقم به در کلکسیون ملی کشور جمع آوری شده است که اطلاعات مورفولوژیک و ژنتیکی کمی از آن ها در اختیار است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی این ژرم پلاسم در مرحله اول اقدام به ارزیابی انتقال پذیری توالی های تکراری ساده مربوط به گونه سیب، به شماری از ژنوتیپ های به کشور شد. برای این منظور DNA سیزده ژنوتیپ به استان اصفهان همراه با رقم تجارتی «اصفهان» با روش های CTAB تغییر یافته،SDS  تغییر یافته و ادغام دو روش CTAB و SDS استخراج و بهترین کیفیت DNA از روش اخیر حاصل شد. DNA این مواد با استفاده از هشت جفت آغازگر SSR سیب شامل CH05d04، CH02b10، CH02d08، CH03g06، CH02h11a، CH04e03، CH04a12  و NZ02b01 تکثیر شد. هفت جفت از آغازگرهای مورد استفاده قادر به تکثیر 33 مکان ژنی توالی های تکراری ساده ژرم پلاسم به موردارزیابی بودند، که از این تعداد شش جفت آغازگر تنوع ژنتیکی نشان دادند. جفت آغازگر CH03g06 قادر به تکثیر بیشترین آلل بود و بالاترین شاخص اطلاعاتی پلی مورفیسم را نشان داد، در حالی که جفت آغازگر NZ02b01 هیچ قطعه ای را تکثیر نکرد. بر اساس الگوی باندی تولیدی، ژنوتیپ های به استان اصفهان در هشت کلاستر به ترتیب دربردارنده 1، 2، 1، 3، 2 ، 2، 1 و 1 ژنوتیپ طبقه بندی شدند و به نظر می رسد دو ژنوتیپ SHA1 و SVS2 یکسان باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 891

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MARTINEZ GOMEZ P. | ARULSEKAR S. | POTTER D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  128
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  667-671
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  12486
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12486

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MCCOUCH S.R. | TEYTELMAN L. | XU Y.

نشریه: 

DNA RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  257-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  11707
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11707

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نویسندگان: 

CHOUKAN R. | WARBURTON M.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  254-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89606
 • دانلود: 

  37390
چکیده: 

The identification of parental inbred lines to develop superior hybrids is a rather costly and time-consuming step in maize breeding. In some cases, pedigree information has been used to select diverse parental lines. In the case of Iranian maize inbred lines, this information is not fully available. In this study we investigated the genetic distance (GD) based on Simple sequence Repeats (SSR) markers between pairs of five maize testers and 28 inbred lines and assessed the relationship between GD and F1 hybrid performance, specific combining ability (SCA) and midparent heterosis (MPH). One hundred and forty testcrosses were evaluated for grain yield in 2003, 2004 and 2005 at two locations, Karaj and Gorgan (only 2004), Iran. Significant positive but low correlations were found between GD and F1 performance, SCA and MPH (0.27**, 0.39** and 0.28**, respectively). Testers affected the magnitude of correlations, with relatively high values revealed in the Mo17 crosses (0.54**, 0.61** and 0.61** for F1, SCA and MPH, respectively) and lowest values in the B73 crosses. Although GD between parents correlated significantly with hybrid performance, the estimates of GD did not  consistently identify the best crosses.

آمار یکساله:  

بازدید 89606

دانلود 37390 استناد 0 مرجع 7088
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

نشانگرهای مولکولی می تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد گندم از طریق اصلاح نباتات مولکولی داشته باشد. در این مطالعه به منظور پیدا نمودن نشانگر پیوسته با صفات مورفولوژیک بر روی 34 ژنوتیپ گندم نان و یک ژنوتیپ گندم بهاره چینی از 13 نشانگر SSR استفاده شد. این ژنوتیپ ها در شرایط مزرعه کشت شدند و از نظر 12 صفت کمی شامل عرض دانه، طول دانه، وزن صد دانه، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبلچه، طول برگ پرچم، طول ریشک، عرض برگ پرچم، روز تا گلدهی، ارتفاع گیاه و طول پدانکل مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ساختار جمعیت به عنوان پیش نیازی برای انجام تجزیه ارتباط با استفاده از نرم افزار Structure بررسی شد. سپس تجزیه ارتباط برای آنالیز ارتباط نشانگرها با صفات مورفولوژیکی با استفاده از نرم افزار Tassel v. 5 و مدل خطی عمومی (GLM) صورت گرفت. بررسی ساختار جمعیت با استفاده از داده های ISSR وجود دو زیر گروه احتمالی (2=K) را نشان داد. نتایج مربوط به بررسی وجود ارتباط بین نشانگرهای SSR و صفات مورد مطالعه نشان داد که نشانگرهای Xgwm998-4B با صفات طول دانه، وزن صد دانه، عرض دانه، تعداد دانه در سنبلچه، ارتفاع گیاه و طول پدانکل، Xgwm925-4B با صفات عرض دانه، تعداد دانه در سنبلچه، روز تا گرده افشانی، Xgwm910-4B با صفات طول دانه، طول ریشک، عرض دانه، Xgwm891-4B با صفات طول ریشک، روز تا گرده افشانی، Xgwm898-4B با صفات طول دانه، روز تا گرده افشانی، طول پدانکل، Xgwm710-4B با صفت ارتفاع گیاه، Xgwm888-4B با صفت روز تا گرده افشانی، Xgwm930-4B با صفت طول پدانکل، Xgwm1084-4B با صفت طول ریشک، Xgwm295-7D با صفات طول ریشک، طول برگ پرچم، روز تا گرده افشانی و ارتفاع گیاه، Xgwm44-7D با صفات وزن صد دانه، روز تا گرده افشانی، عرض برگ پرچم و عرض برگ پرچم، Xgwm885-7D با صفات طول دانه، وزن صد دانه و طول سنبله ارتباط معنی داری نشان دادند. از این نتایج می توان در برنامه های اصلاحی گندم نان استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  195-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  327
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

اصلاح برنج برای تحمل به خشکی نیازمند ارزیابی صحیح تنوع موجود در جمعیت های اصلاحی و تجزیهژنتیکی شاخص های مرتبط با تحمل به خشکی است. به منظور بررسی شاخص-های تحمل به تنش وشناسایی ژنوتیپ های متحمل به شرایط تنش خشکی، 59 ژنوتیپ برنج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفیبا 3 تکرار در دو شرایط غرقاب و تنش خشکی در سال زراعی 92 مورد آزمایش قرار گرفتند. در این تحقیق ارتباط بین شاخص ها و نشانگر های مولکولی در برنج با استفاده از 10 شاخص و 189 مکان ژنی حاصل از 36 جفت نشانگر SSR و 144 مکان ژنی حاصل از 10 جفت نشانگر ISSRبر روی 59 ژنوتیپ برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل همبستگی بین عملکرد در شرایط غرقاب و تنش خشکی وشاخص تحمل به خشکی نشان داد که شاخص های SSI، STI، MP، GMP، HMو YIرا به عنوان شاخص هایی برتر درهر دو شرایط غرقاب و تنش خشکی که قادرند ژنوتیپ های مقاوم با عملکرد بالا را نشان دهند انتخاب نمود. براساس تجزیه رگرسیون گام به گام داده های مولکولی ریزماهواره و بین ریزماهواره با شاخص ها، در مجموع به ترتیب 57 و 44 نشانگر آگاهی بخش با شاخص ها شناسایی شد. بیشترین توجیه تغییرات بر اساس داده های ریزماهواره مربوط به شاخص تحمل به تنش (STI) با 541/0 توسط مکان های ژنیRM5424-E، RM462-B، RM549-E، RM8206-C، RM7118-B، RM5424-D، RM3294-B، RM6324-B، RM5780-Gتبین شد و بیشترین توجیه تغییرات براساس داده های بین ریزماهواره مربوط به شاخص عملکرد(YI) با 469/0 توسط مکان های ژنیISSR3-1، ISSR1-6، ISSR2-8، ISSR9-1، ISSR10-8، ISSR10-10 بود. از نتایج این تحقیق در تامین اطلاعات اولیه برای انتخاب غیر مستقیم صفات مفید از طریق نشانگر های مولکولی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 327

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
litScript