نتایج جستجو

1791

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

180

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  57-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3181
 • دانلود: 

  4068
چکیده: 

بر اساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که بر اساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مساله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 3181

دانلود 4068 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  96-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1063
 • دانلود: 

  696
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر انتخاب روش ها و الگوهای مناسب نیازسنجی آموزشی بر اساس معیارها و عوامل تاثیرگذار می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مجریان و خبرگان در زمینه نیازسنجی آموزشی می باشند. جهت انتخاب اعضای نمونه از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از دو روش کتابخانه ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی (توزیع و جمع آوری پرسشنامه) انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط خبرگان سنجیده و همچنین به دلیل مطابقت با ادبیات تحقیق تایید شد و پایایی آن به وسیله نرخ ناسازگاری پرسشنامه و تکرار دوباره آزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها و مشخص ساختن ضریب معیارهای موثر بر روش های نیازسنجی وشناسایی اولویت آن ها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert choice و مشخص ساختن ضریب نزدیکی و اولویت هر یک از روش های نیازسنجی آموزشی از تکنیک تاپسیس و نرم افزار Excel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد تکنیک دیکوم، تجزیه و تحلیل شغل و در کل روش های توافق محور مناسب ترین روش های نیازسنجی آموزشی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1063

دانلود 696 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  5320-5329
تعامل: 
 • استنادات: 

  440
 • بازدید: 

  5214
 • دانلود: 

  25177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5214

دانلود 25177 استناد 440 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FALLAH SHAMS LIALESTANEI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  30400
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30400

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  6 (پیاپی 97)
 • صفحات: 

  101-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

زمینه و هدف ارزیابی کیفیت آب در دسترس به خصوص جهت تامین نیازهای شرب از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لذا تهیه و تدوین رویکردی که بتواند با دقت بالاتر و با در نظر گرفتن عدم دقت های ناشی از خطاهای ابزاری و اندازه گیری، ارزیابی مناسب تری را ارایه دهد مهم و قابل توجه است. هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت زنجان بر پایه روش شبیه به حل ایده آل فازی است. روش بررسی جهت دست یابی به این هدف، از اطلاعات 57 و 59 نمونه از آبخوان به ترتیب در دو فصل خشک و تر که در هر نمونه 28 پارامتر کیفی مورد آنالیز قرار گرفته است، استفاده گردید. با تعیین وزن هر یک از پارامترهای کیفی در محیط فازی بر اساس نظرات افرادخبره در این زمینه و تعیین ماتریس تصمیم فازی بر مبنای استانداردهای کیفی شرب، ضریب نزدیکی نسبی هر یک از نمونه ها تعیین و بر اساس آن رتبه آلودگی هر نمونه مورد محاسبه قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد که نقاط آلوده تر عمدتا در مرکز و شمال غربی دشت متمرکز بوده و این امر با موقعیت مراکز صنعتی (مانند مجتمع های سرب و روی) و خصوصیات هیدروژیولوژیکی آبخوان هماهنگی کامل دارد. جهت ارزیابی میزان دقت رتبه بندی انجام شده، نتایج روش پیشنهادی با حالت قطعی روش شبیه به حل ایده ال مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی پارامترهای کیفی مرتبط به رتبه 1 (کم ترین میزان آلودگی)، نشان دهنده این است که اغلب پارامترها در این رتبه که می بایست بیان گر کم ترین میزان آلودگی باشند، در روش قطعی نسبت به روش فازی دارای مقادیر بالایی می باشند (به عنوان نمونه مقدار پارامتر آرسنیک واقع در رتبه 1 روش قطعی و فازی به ترتیب برابر با 4/0 و 0 میکروگرم در لیتر می باشد) و این امر در خصوص رتبه 59 (بیش ترین میزان آلودگی) نیز به صورت عکس تکرارشده است که حاکی از مطمین بودن نتایج رتبه ها و دقت بالای روش پیشنهادی می باشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج بیان گر تمرکز رتبه های بالای آلودگی در مرکز دشت و تا حدودی در نواحی شمال و شمال غربی دشت به دلیل وجود صنایع آلاینده قابل توجه و دپوی انبارهای سموم و کودهای کشاورزی در این مناطق می باشد. بر مبنای رویکرد این مطالعه می توان بیان نمود که این روش به سادگی قابلیت اجرا در هر دشت را تنها با اندازه گیری پارامترهای کیفی داشته و می تواند با دقت بالایی رتبه آلودگی نمونه های کیفی را به خصوص در مواردی که ارزیابی کیفیت آب برای مصارف شرب مدنظر باشد، مورد محاسبه قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (serial 17)
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78591
 • دانلود: 

  36211
چکیده: 

Day by day data volumes are increasing and Big Data Analytics are analyzing massive datasets, which increasingly occur in web-scale business intelligence problems. The aim of this paper is to demonstrate the use of modify Fuzzy TOPSIS approach for the big data analytics platform selection, which may be used by businesses, public sector institutions to solve multiple criteria decision making problems.

آمار یکساله:  

بازدید 78591

دانلود 36211 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BOTTANI E. | RIZZI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  294-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  68136
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 68136

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  177-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  512
چکیده: 

این مقاله یک راه حل جهت تخصیص نقدینگی محدود به پیمانکاران بر اساس اولویت های پروژه (که یکی از مباحث مطرح در مدیریت نقدینگی پروژه ها است) ارائه می کند. هدف این تحقیق، ارائه راهکاری برای حل مشکلات پیمانکاران عمومی در تخصیص منابع به پروژه های نفت و گاز است. در این مقاله، ابتدا شاخص های موثر بر عملکرد پیمانکاران، با استفاده از روش AHP فازی تعیین می شود. سپس، وزن معیارهای مربوطه محاسبه و امتیاز نهایی پیمانکاران با استفاده از روش TOPSIS بر اساس شاخص های مذکور تعیین شده و در ادامه، پیمانکاران رتبه بندی می شوند. در نهایت، با استفاده از یک روش پیشنهادی، نحوه تخصیص نقدینگی محدود در دست به پیمانکاران ارائه می گردد. همچنین برای تشریح روش، از اطلاعات واقعی مربوط به یک پیمانکار عمومی فعال در حوزه نفت و گاز استفاده شده است. در پایان، نتایج ارائه شده در خصوص مساله مورد نظر و همچنین، پیشنهادهای توسعه ای ارائه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 512 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  21-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  735
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

انتخاب تامین کننده مشکلی چند شاخصه است که هر دو عوامل کیفی و کمی را در برمی گیرد. برای برخورد با این مشکل، تکنیک های مختلفی پیشنهاد شده است. با تکیه بر داده های محض ریاضی، این تکنیک ها، اشکالات قابل توجهی دارند. خصوصاً هنگامی که بخواهیم عوامل کیفی را که در انتخاب تامین کننده بسیار مهمند و به آسانی قابل اندازه گیری نیستند را در نظر بگیریم. بعضی از رویکردهای ابتکاری، مبتنی بر تکنیک های هوش مصنوعی از قبیل منطق فازی با موقعیت های تصمیم گیری خیلی خوبی هماهنگ می شوند، به خصوص زمانی که تصمیم گیرندگان قضاوتهای ناهمگنی را بیان می نمایند. در این پژوهش با ترکیب منطق فازی و خانه کیفیت (HOQ)، معیارهای کیفی در فرایند انتخاب تامین کنندگان جلو بندی در شرکت سازه گستر سایپا در نظر گرفته می شود. سپس روش TOPSIS اتخاذ می شود تا سنجه های کمی را مورد توجه قرار دهد. نهایتاً با ترکیب تکنیک هایFUZZY-QFD و TOPSIS، تامین کنندگان جلو بندی نیسان در این شرکت انتخاب و رتبه بندی خواهند شد. توجه به هر دو معیارهای کیفی و کمی، نکته مهم به کار رفته در این پژوهش است و متدولوژی مورد استفاده نیز جنبه نوآورانه آن محسوب می گردد. تعداد کارشناسان محدود مربوط به هر قطعه و در دسترس نبودن برخی معیارهای کمی، از محدودیت های موجود در راستای انجام این تحقیق بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 735

دانلود 374 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ERTUGRUL I. | KARAKASOGLU N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  476
 • بازدید: 

  35692
 • دانلود: 

  32095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35692

دانلود 32095 استناد 476 مرجع 0
litScript