نتایج جستجو

1791

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

180

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  207
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  498-509
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  5464
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5464

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
نویسندگان: 

LAN T.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  917-922
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  37439
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37439

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  37-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  356
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

مطالعه و شناخت بازار اولین گام برای سرمایه گذاری می باشد. صنعت چاپ به دلیل تنوع، گستردگی و بازارکار خوب آن مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران می باشد. از سوی دیگر همین تنوع و گستردگی فناوری های صنعت چاپ باعث سر در گمی سرمایه گذارن جهت بهینه ترین انتخاب برای سرمایه گذاری می شود. به همین جهت این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که: رتبه بندی و اولویت بندی فناوری های چاپ جهت سرمایه گذاری در بازار ایران با توجه به شرایط موجود، چگونه است؟ برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق، در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، اولویت بندی فناوری های صنعت چاپ با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره جبرانی فازی در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تکنیک تاپسیس فازی برای بررسی و رتبه بندی گزینه ها استفاده شد. گزینه ها مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: چاپ افست، چاپ دیجیتال، چاپ فلکسو، چاپ هلیوگراور و چاپ سیلک اسکرین. یازده شاخص جهت ارزیابی این گزینه ها با استفاده از نظرات خبرگان انتخاب شدند که عبارتند از: کیفیت فنی، سرمایه اولیه، نقد شوندگی، زمان بازگشت سرمایه، بازدهی انتظاری، ریسک، آلودگی زیست محیطی، حجم تولید، استهلاک، هزینه تولید یا خدمات، قدرت رقابت. پس از تحلیل حساسیت بر روی پارامترها و شاخص ها، نتایج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نهایی حاصل شده از این پژوهش نشان می دهد، بهترین سرمایه گذاری در صنعت چاپ با توجه به شرایط موجود بازار ایران به ترتیب: چاپ دیجیتال، چاپ افست، چاپ فلکسو، چاپ سیلک اسکرین و در نهایت چاپ هلیو گراور می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 356

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

MATHEMATICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  7766
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7766

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90991
 • دانلود: 

  33283
چکیده: 

The aim of this paper is to identify the industrial markets coordinates with the help of Herfindahl–Hirschman concentration index, cost disadvantage ratio (CDR) index and Comanor and Wilson's economies of scale index (MES). The paper also attempts to recognize Iran's monopolistic industries through the Fuzzy TOPSIS method presented by Chen (2000) under triangular fuzzy membership function. Given the findings raised from three market structure components (HHI, CDR and MES) it is confirmed that the most monopolistic industries respectively include: Manufacturers of tobacco products, manufacturers of games and toys, manufacturers of industrial process control equipment and tanning and dressing of leather, manufacturers of luggage, handbags, saddlery and harness, dressing and dyeing of fur. The Entry barrier criterion has also had an essential role in expanding the monopolies in Iranian markets.

آمار یکساله:  

بازدید 90991

دانلود 33283 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1073
 • دانلود: 

  486
چکیده: 

مدل سازی و ارزیابی تناسب اراضی به عنوان پیش نیاز برنامه ریزی کاربری اراضی به منظور استفاده های صحیح از آن، از نیازهای ضروری انسان متمدن امروزی است. امروزه نقش GIS و روش های تصمیم گیری چند معیاره مکانی در این زمینه بسیار پررنگ شده است. این تحقیق با ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره گروهی- مکانی فازی TOPSIS-OWA و GIS به مدلسازی تناسب اراضی مسکونی ناحیه کرمانشاه که شامل شهرستان های کرمانشاه، هرسین، صحنه، سنقر و کنگاور می باشد، می پردازد. به این منظور ابتدا 10 نقشه معیار اقلیم، ناهمواری، تیپ اراضی، کاربری و پوشش موجود، دسترسی به راه ها، دسترسی به انرژی، عرض جغرافیایی، ازدحام جمعیت، پهنه بندی زلزله و دسترسی به آب، با استفاده از نظرات چهار کارشناس با استفاده از روش OWA و IOWA تهیه شده و در قالب سه فاکتور محیطی، اقتصادی و اجتماعی به روش Fuzzy TOPSIS وزندهی و باهم ترکیب شده اند. مدل نهایی مناسب ترین مناطق جهت توسعه مسکونی را در مکان هایی نشان می دهد که اکثر معیارهای مذکور را برآورد می کنند. این نتیجه بیان گر این است که ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره با عبارات فازی با تکیه بر دانش گروهی کارشناسان، می تواند در تلفیق با ابزار تحلیلی GIS به عنوان الگوی مناسبی برای ارزیابی تناسب اراضی مورد استفاده قرار گیرد. در این مدل از کل سطح منطقه مورد مطالعه 7.72 درصد، خیلی مناسب، 32.6 درصد، مناسب، 34.2 درصد، با تناسب متوسط، 20.6 درصد، نامناسب و 4.9 درصد، خیلی نامناسب، بدون احتساب مناطق حفاظت شده برای توسعه مسکونی تشخیص داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1073

دانلود 486 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  96-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1061
 • دانلود: 

  696
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر انتخاب روش ها و الگوهای مناسب نیازسنجی آموزشی بر اساس معیارها و عوامل تاثیرگذار می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مجریان و خبرگان در زمینه نیازسنجی آموزشی می باشند. جهت انتخاب اعضای نمونه از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از دو روش کتابخانه ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی (توزیع و جمع آوری پرسشنامه) انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط خبرگان سنجیده و همچنین به دلیل مطابقت با ادبیات تحقیق تایید شد و پایایی آن به وسیله نرخ ناسازگاری پرسشنامه و تکرار دوباره آزمون مورد تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها و مشخص ساختن ضریب معیارهای موثر بر روش های نیازسنجی وشناسایی اولویت آن ها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert choice و مشخص ساختن ضریب نزدیکی و اولویت هر یک از روش های نیازسنجی آموزشی از تکنیک تاپسیس و نرم افزار Excel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد تکنیک دیکوم، تجزیه و تحلیل شغل و در کل روش های توافق محور مناسب ترین روش های نیازسنجی آموزشی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1061

دانلود 696 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAHMOODZADEH S. | SHAHRABI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  478
 • بازدید: 

  40690
 • دانلود: 

  32495
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40690

دانلود 32495 استناد 478 مرجع 0
نشریه: 

دانش حسابرسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  28-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  940
 • دانلود: 

  362
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 940

دانلود 362 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  237-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

کشت زعفران به دلیل ارزش اقتصادی و سازگاری آن با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران، در سال های اخیر توسعه بسیاری داشته است. هدف از این پژوهش، بررسی کارآیی روش تاپسیس در اولویت بندی اراضی برای اختصاص به کشت زعفران و مقایسه آن با روش پارامتریک ریشه دوم بود. بدین منظور، 135 مزرعه زعفران در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، مرکزی و کرمان، انتخاب و یک خاکرخ در هر مزرعه، حفر، مطالعه و نمونه گیری شد. آزمایش های فیزیکوشیمیایی لازم روی نمونه ها انجام گردید. متوسط مقدار عملکرد زعفران در سه سال گذشته برای هر نقطه مطالعاتی نیز بدست آمد. به کمک تحلیل های آماری، معیارهای موثر خاکی بر عملکرد زعفران بدست آمد. ماتریس تصمیم نرمال شده وزن دار به روش رتبه بندی ساخته شد. با تعیین ایده آل های مثبت و منفی، اولویت گزینه ها به روش تاپسیس برای کشت زعفران تعیین شد و با عملکرد واقعی زعفران مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مقدار سه متغیر کربنات کلسیم معادل (CCE)، شوری و سدیمی بودن خاک ها در اراضی تحت کشت زعفران در کشور، از آستانه مجاز برای کشت این گیاه بیشتر است. بنابراین سه متغیر ذکرشده از مهم ترین ویژگی های موثر خاک بر عملکرد زعفران هستند. ترتیب وزن های اختصاص یافته به متغیرها به ترتیب شامل شوری، درصد سدیم قابل تبادل، CCE، سنگریزه، گچ، کربن آلی و واکنش خاک بود. مقدار ضریب تبیین حاصل از مقایسه ترتیب اولویت های 135 گزینه با عملکرد مشاهده شده زعفران به روش تاپسیس، 91/0 بدست آمد. این مقدار برای شاخص خاک با عملکرد به روش پارامتریک، 90/0 بود. بنابراین، روش تاپسیس ابزاری توانمند در تعیین اولویت گزینه ها بود و در تعیین تناسب اراضی برای توسعه کشت، قابل کاربرد است.

آمار یکساله:  

بازدید 15

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
litScript