نتایج جستجو

1776

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

178

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BONI T.K. | NACHID H. | N’GOHISSE F.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  191-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102241
 • دانلود: 

  48569
چکیده: 

We are concerned with the study of the following nonlocal diffusion problem, ut = J * u − u + f(u) in  W× (0, T), u = 0 in (RN-W ) × (0, T), u(x, 0) = u0(x)³ 0 in , W where W is a bounded domain in RN with smooth boundary ¶W, J*u(x, t) = ¦RN J(x - y)u(y, t)dy, J: RN ® R is a kernel which is nonnegative, symmetric (J(z) = J(-z)), bounded and = 1 and f : (-¥, b) ® (0, ¥) is a C1 convex, increasing function, lims a®b ¦ (s) = ¥, ¦b0 d/¦(a)< ¥ with b a positive constant. The initial datum u0Î = C1 o/(W) is nonnegative in W, with ‖u0‖¥ =supzÎW ïU0(x)ïnder some assumptions, we show that if ku0k1 is large enough, then the solution of the above problem quenches in a finite time, and its quenching time goes to that of the solution of the differential equation, a’ (t) = ¦ (a (t)), t > 0, a (0) = ‖u0‖¥, as ‖u0‖¥ tends to b. Finally, we give some numerical results to illustrate our analysis.

آمار یکساله:  

بازدید 102241

دانلود 48569 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  3091-3108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  450
 • دانلود: 

  8592
چکیده: 

The purpose of this study was to evaluate the environmental risks of Alborz Dam on Bababrood River in Babol city, using multi-criteria decision making methods. Initially, environmental identification of the study area was carried out, Then a list of environmental risks identified in the construction and exploitation phase was prepared and presented to environmental experts familiar with the Alborz dam area in the form of a questionnaire. environmental risks scored by environmental experts based on three indicators, Severity of occurrence, Probability of occurrence, Then environmental risks ranking was performed using TOPSIS and Fuzzy TOPSIS methods. The most important risks of Alborz dam using TOPSIS method in the construction phase, respectively: Was Obtained, Destruction of forest within the dam with a score of 0. 926, Displacement of reservoir residents with a score of 0. 837 And in the phase of operation: Thermal stratification of dam reservoir with a score of 0. 847, Landslide with a score of 0. 751. Also, the most important risks of the Alborz dam using the Fuzzy TOPSIS method in the construction phase, respectively: Was Obtained, Displacement of reservoir residents with a score of 0. 682, Demolition of forest within the dam with a score of 0. 677, And in the phase of operation, respectively: Thermal stratification of dam reservoir with a score of 0. 645, Landslide with a score of 0. 630. Finally, one method of integration (average rating method) was used to resolve the conflict between the results.

آمار یکساله:  

بازدید 450

دانلود 8592 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Jafar Muhammad | Faizullah Faizullah | Naveed Amir

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53981
 • دانلود: 

  24521
چکیده: 

We lived in uncertain word and prediction in this uncertain word is a major issue. Prediction in cricket is very complex because there are many factors which are effecting on results. Weather, pitch, Conditions, Home grounds are some of these factors. In this article it is aimed to predict the results of PSL-2020 by using TOPSIS and Fuzzy TOPSIS methods. It will be interesting because first time in PSL history it is going to be held in Pakistan. But we use some serious factor to predict the winner of PSL-2020.

آمار یکساله:  

بازدید 53981

دانلود 24521 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  79-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  827
 • دانلود: 

  612
چکیده: 

این مطالعه با هدف بررسی اثرات محیطزیستی صنایع چدن با استفاده از روش TOPSIS و TOPSIS فازی انجام شد. بدین منظور صنایع چدن پارس ساوه واقع در 10 کیلومتری شمال شرقی شهرستان ساوه به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. در این پژوهش، در ارزیابی پیامدهای محیط زیستی از مدل های TOPSIS و F-TOPSIS که از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره هستند استفاده شد. نتایج رتبه بندی آثار حاکی از آن است که در هر دو روش افت کیفیت هوا با شاخص شباهت برابر با 0.748 و میزان CLi برابر با 0.743؛ کاهش سطح آب زیرزمینی با شاخص شباهت برابر با 0.737 و میزان CLi برابر با 0.548؛ و افزایش تراز صوت و ارتعاش با شاخص شباهت برابر با 0.732 و میزان CLi برابر با 0.529 هر سه با ماهیت منفی در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. در روش TOPSIS، ایجاد شغل و رفاه با میزان CLi برابر 0.436 با ماهیت مثبت و اختلالات تنفسی و ریوی با میزان CLi برابر با 0.429 با ماهیت منفی و در F-TOPSIS، بیماری های چشمی با شاخص شباهت برابر با 0.732 و اختلال در مهاجرت حیات وحش با شاخص شباهت برابر با 0.731 هر دو با ماهیت منفی در رتبه چهارم و پنجم قرار دارند. مزیت TOPSIS در ارزیابی آثار محیط زیستی، رتبه بندی آثار مثبت و منفی با استفاده از معیارهای متفاوت است. هنگامی که قضاوت ها و نظرات مبهم و نادرست است، F-TOPSIS، تکنیک ارجح است.

آمار یکساله:  

بازدید 827

دانلود 612 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NADABAN S. | DZITAC S. | DZITAC I.

نشریه: 

PROCEDIA COMPUTER SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  91
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  823-831
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  19436
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19436

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  21-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  5505
 • دانلود: 

  2502
چکیده: 

امروزه در دنیای واقعی بسیاری از فاکتورهای کمی و کیفی همچون کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری و عملکرد تحویل می بایستی برای تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور می توان برای تعیین نرخ ها و وزن ها از متغیرهای گفتاری استفاده نموده و آنها را به صورت اعداد فازی مثلثی یا ذوزنقه ای بیان نمود. بنابراین هدف از این مقاله توسعه روش TOPSIS در مسایل تصمیم گیری با داده های فازی می باشد تا تیم تصمیم گیری در محیطی از معیارهای مبهم و گنگ، توانایی انتخاب گزینه مناسب را به دست آورد.  بر اساس مفهوم تکنیک TOPSIS در مسایل تصمیم گیری چند معیاره گروهی، شاخص ضریب نزدیکی بوسیله محاسبه فاصله از حل ایده آل فازی و حل ضد-ایده آل فازی توسط رویکرد رتبه بندی اعداد فازی به صورت همزمان برای هر گزینه تعریف گردیده تا بدین وسیله تمام گزینه ها رتبه بندی گردند. در نهایت، یک مثال عددی برای بیشتر روشن شدن روش پیشنهادی آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 5505

دانلود 2502 استناد 1 مرجع 0
strs
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  989
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

بخش معدن به عنوان یکی از حوزه های زیربنایی اقتصاد، نقش اساسی در تامین مواد اولیه صنایع دارد و توسعه سرمایه گذاری در این بخش می تواند موجب کسب ارزش افزوده مناسب در بسیاری از بخش های دیگر اقتصادی کشور شود. بنابراین لازم است مواد معدنی اولویت دار جهت سرمایه گذاری های آتی کشور مشخص شود.در این مقاله از روش شباهت به گزینه ایده آل که برای رتبه بندی و انتخاب گزینه های مناسب با در نظر گرفتن معیارهای مختلف به کار می رود و یکی از مهم ترین روش های تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. برای رتبه بندی 33 ماده معدنی کشور جهت سرمایه گذاری استفاده شد. برای این منظور بر اساس مصاحبه های حضوری از صاحب نظران بخش معدنی کشور ابتدا 29 معیار با شاخص ارزیابی تعیین و وزن های آنها محاسبه گردید و سپس امتیاز هر یک از مواد معدنی مورد مطالعه در دو حالت مختلف شامل وزن دهی بر مبنای نظرسنجی های صورت گرفته و وزن دهی یکسان به همه معیارها با روش مذکور مشخص شد. بر اساس بررسی های انجام شده، مواد معدنی مس، زغال، آهن، طلا، کرومیت و سرب و روی، مواد معدنی اولویت دار جهت سرمایه گذاری های آتی کشور شناخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 989

دانلود 310 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

TSAI HUI YIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  51394
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 51394

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

SAYADI A.R. | MONJEZI M. | HAYATY M.

نشریه: 

INDAN LANDSLIDE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  35-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  14904
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14904

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

HASHEMI TILEHNOEI MALIHEH | AMIRI AREF MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  608
 • بازدید: 

  166097
 • دانلود: 

  64063
چکیده: 

This paper evaluates and ranks the temporal dimensions, known as fourth dimension of urban design, of a number of places in a city by TOPSIS method. TOPSIS method is technique for order preference by similarity to ideal solution. TOPSIS is one of the renowned methods for classical multi-criteria decision-making (MCDM) problems that defines the positive ideal solution and negative ideal solution to maximize the benefit criteria and minimize the cost criteria. The best solution is a point that has the shortest distance from the positive ideal solution and the farthest distance from the negative ideal solution. Because of the vagueness of the input data, triangular fuzzy numbers are applied. In addition, Euclidian distance and a new positive and negative ideal solution are used in this paper. This technique is implemented in Marand, Iran to evaluate fifteen important places based on eight criteria of temporal dimensions. Closeness coefficient values verify the ranking order of fifteen important places, which is a vital decision for the urban managers.

آمار یکساله:  

بازدید 166097

دانلود 64063 استناد 608 مرجع 3582
litScript