نتایج جستجو

5141

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

515

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  39-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  544
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

محیط کار، یکی از مکان های تعامل اجتماعی است که در آن زمینه های زیادی برای بروز برخی از بدرفتاری ها وجود دارد. یکی از این گونه های رفتاری، زیرآب زنی سازمانی است. درک زمینه ها و پیامدها و راهکارهای مدیریتی، به منظور جلوگیری از زیرآب زنی در سازمان برای افزایش اثربخشی کارکنان و بهره وری سازمان مهم است. هدف پژوهش حاضر، بررسی پیشایندها و پسایندهای زیرآب زنی در سازمان و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از این پدیده است. روش مورداستفاده در این پژوهش، کیفی است. جامعه موردمطالعه، مدیران سازمان های دولتی شهر تهران هستند که ده نفر تا رسیدن به اشباع نظری به صورت نمونه گیری هدف مند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه و برای تجزیه وتحلیل آنها از روش تحلیل تم استفاده شده است. یافته های حاصل از مصاحبه نشان می دهد که چهار عامل اصلی ایجادکننده زیرآب زنی؛ دو عامل پیامدهای ناشی از زیرآب زنی؛ سه عامل راهکارهای کنترل و مقابله با زیرآب زنی و سه عامل تعدیل کننده زیرآب زنی وجود دارد. براساس این یافته ها تصمیمات مدیریت و سازمان، عوامل محیطی و عوامل فردی باعث بروز رفتار زیرآب زنی در سازمان می شود. همچنین پسایندهای زیرآب زنی بین کارکنان نیز شامل پیامدهای شخصی و سازمانی می باشند. درنهایت راهکارهای توصیه شده برای مقابله با این پدیده شامل راهکارهای سازمانی، مدیریتی و راهکارهایی برای افراد قربانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 544

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  752-760
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1082
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

سوادکوه یکی از شهرستانهای استان مازندران و زیرآب یکی از شهرهای آن است. این شهر دارای آب و هوای نسبتا سرد و رطوبت نسبی در آن زیاد نیست. متوسط سالیانه درجه حرارت 17 درجه سانتی گراد و متوسط سالیانه بارش، حدود 600 میلی متر است. این مطالعه در پارک علمی دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. نمونه برداری از تمام منطقه و در روزهای آفتابی، به ویژه یک یا دو روز بعد از بارندگی و در فصلهای بهار، تابستان و پاییز 1384 صورت گرفت. پس از اتاله کردن پروانه های جمع آوری شده، گونه ها تشخیص داده شدند. در بررسی زیر راسته Ropalocera (روزپرکها) (راسته (Lepidoptera،24  گونه و زیرگونه تشخیص داده شد. تمام گونه ها در چهار خانواده از بالا خانواده Papilionoidae، قرار داشتند: یک گونه در خانواده Papilionidae،7  گونه و زیرگونه در خانواده Pieridaa، 3 گونه در خانواده Lycenidae و 13 گونه و زیرگونه در خانواده Nymphalides نمونه ها در کلکسیون جانورشناسی پژوهشکده علوم محیطی نگهداری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1082

دانلود 287 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  37-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  637
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 637

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  881-895
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  456
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

اگرچه بیشتر اطلاعات به دست آمده از بقایای زیرآب در نتیجه ی فعالیت هایی است که هدف اولیه ی آنها میراث فرهنگی زیرآب نبوده، با وجود این، کنوانسیون 2001 یونسکو در اساس برای پرداختن به فعالیت هایی که به طور تصادفی بر میراث مزبور اثر می گذارند، طراحی نشده است. تنها ماده ی 5 کنوانسیون به صراحت به این موضوع پرداخته و در چند مقرره ی دیگر به طور تلویحی به این فعالیت ها اشاره شده است. در مناطق دریایی تا 12 مایل از خط مبدأ، این دسته از فعالیت ها تحت پوشش مقررات حفاظتی کنوانسیون مزبور قرار ندارند و در نتیجه همچنان ذیل مقررات عام کنوانسیون 1982 قرار می گیرند. اما در مناطق دریایی فراسوی 12 مایل، در عمل هر گونه فعالیتی می تواند سازوکارهای گزارش دهی، اطلاع رسانی و محافظت را فعال کند، بنابراین از این نظر تمایزی میان نوع فعالیت های دولت ها در این مناطق دریایی وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 456

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  37-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  351
چکیده: 

زمینه تخریب دیگران (زیرآب زنی) رفتاری است که در آن فرد چنان از دیگری بدگویی و غیبت کرده و یا به ضرر وی عمل می کند که شخص، بدان واسطه، امتیازی را از دست بدهد و متضرر شود. با توجه به پیامدهای نامطلوب این رفتار برای فرد، سازمان و جامعه پژوهش حاضر در تلاش است تا با واکاوی این رفتار زوایای گوناگون آن را در بستر حقیقی سازمان، شناسایی و تبیین کند. روش فلسفه این پژوهش تفسیری، رویکرد آن کیفی و استراتژی مورد استفاده آن داده بنیاد و مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده می باشد. جامعه مورد مطالعه مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد می باشند که 19 نفر تا رسیدن به اشباع نظری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. جهت بررسی استحکام پژوهش نیز از چهار معیار قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری استفاده شد. تحلیل داده ها نیز با کمک نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA و فرآیند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید. یافته ها تجزیه و تحلیل انجام شده از طریق مقایسه مستمر در فرآیند کدگذاری حقیقی و نظری، 100 کد، 38 مفهوم، 8 طبقه و 2 مقوله را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری، با عنوان مدل " رفتار زیرآب زنی" شد. مدل مربوطه به علل و نتایج مربوط به مقوله محوری پژوهش اشاره دارد. نتیجه گیری در مجموع این پژوهش با تبیین نظریه رفتار زیرآب زنی، زمینه لازم برای فهم و شناخت این رفتار و همچنین کنترل و پیشگیری آن را در سازمان فراهم آورده است.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 351 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  5-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1881
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

از دهه 1970 میلادی به بعد به دلیل شکست برنامه های توسعه ای و مکانیزم رخنه به پایین و مشکلات ناشی از شهرنشینی به ویژه در کشورهای جهان سوم، توجه برنامه ریزان به توسعه و ایجاد شهرهای کوچک معطوف گردید، تا پاسخگوی نیازهای توسعه عادلانه باشد. در ایران شبکه شهری به گونه ای بوده که شهرهای کوچک جایگاه عملکردی قوی نداشته اند. بنابراین توجه به نقش این شهرها در توسعه ناحیه ای اهمیت زیادی دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش و عملکرد شهر زیرآب به عنوان یک کانون شهری کوچک در توسعه ناحیه پیرامون آن می باشد. اطلاعات مورد نیاز از بررسی اسنادی، محلی و تکمیل پرسشنامه بدست آمده است و جامعه آماری تحقیق، شهرستان سوادکوه بوده است. شهر زیرآب و روستاهای پیرامون آن به عنوان جامعه نمونه تحقیق انتخاب شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آماری مانند روش RS. Dick، روش لیکرت و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که ناحیه روستایی پیرامون از نظر سطوح توسعه دارای وضعیت نسبی مطلوبی است، اما چون عمده سرمایه گذاری ها در شهر زیرآب اغلب به بخش زیرساختی- خدماتی اختصاص داده شده است و بخش تولید و فعالیت های تولیدی مورد توجه قرار نگرفته است، در نتیجه شهر زیرآب فقط به عنوان مرکز ارائه خدمات بوده و عملکردی ضعیف در سطح ناحیه داشته و نمی تواند نقش مطلوبی در تعادل بخشی توسعه ناحیه ای ایفا نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1881

دانلود 441 استناد 2 مرجع 3
strs
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  23-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  999
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

سالانه حدود 700000 مترمکعب پساب حاصل از کارخانه زغالشویی زیرآب،علاوه بر تلفات بالغ بر 4000 تن زغال بصورت نرمه،اثرات زیست محیطی نامطلوبی را نیز به دنبال دارد.در این رهگذر سعی گردیده تا با روش لخته سازی بتوان ذرات معلق را از محیط عمل خارج و آب نسبتا خالصی را به چرخه کارخانه وارد ساخت.مطالعات انجام شده در مقیاس آزمایشی نشان می دهد،با کنترل فرآیند لخته سازی تحت شرایط ذیل: - غلظت کلکتور 0.0015 g/l - 8=Phغلظت سیلیکات سدیم به عنوان متفرق کننده 0.01g/1 -  دور همزن 150rpm می توان ذرات معلق را با بازیابی 93 درصد از محیط عمل خارج و آب برگشتی به سلولهای فلوتاسیون موجود در کارخانه را بهبود بخشید.

آمار یکساله:  

بازدید 999

دانلود 119 استناد 5 مرجع 0
نویسندگان: 

گوگل مهدی | زاروی امیر

نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  124-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1067
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

برج های خنک کننده از نوع تر، یکی از اصلی ترین مصرف کنندگان آب در پالایشگاه های نفت، گاز و مجتمع های پتروشیمی جهت تولید سرمایش در فرآیند می باشند. در صورت انتخاب صحیح سیستم های سرمایشی در فاز طراحی و اصلاح عملیات آنها در کارخانه، امکان صرفه جویی چشمگیری در مصرف آب وجود دارد. امروزه، برای اصلاح و بهینه سازی سیستم موجود، لزومی به استفاده از روش های پرهزینه آزمایشگاهی یا نیمه صنعتی نیست و اجرای چنین طرح هایی با مدل سازی و بهینه سازی ریاضی میسر می باشد. در این پژوهش، با استفاده از برنامه ریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح و به کارگیری تجربیات بهره برداری، ابتدا مدل ساختار کلی شبکه برج های خنک کننده ایجاد گردید. سپس مدل بهینه در غالب دو سناریو جهت کاهش مصرف آب خام و تولید زیرآب به همراه تامین آب بدون یون (DM) موردنیاز کارخانه، ارائه شد. نتایج سناریوی مورد تایید شامل تولید 200 m3/hr آب بدون یون مورد نیاز مجتمع، کاهش 71% پساب های املاح بالا معادل 480 m3/hr و کاهش معادل 280 m3/hr در مصرف آب کارون می باشد که هم اکنون کاهش 100 m3/hr از این مرحله، در واحد آمونیاک1 اجرایی گردیده است. جهت تعیین ملاک اقتصادی بودن طرح از توابع NPV، IRR و Payback استفاده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1067

دانلود 358 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  88-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  529
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 529

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  336
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

مواد متخلخل دارای مشخصات میرایی صوتی خوب در یک گستره بسامدی وسیع هستند. بسیاری از خُلل کوچک-مقیاس موجود در مواد پوششی (اندودی) قادر به تبدیل اندودهای-زیرآب به سطح زبر در قبال امواج صدا هستند. خاصیت اصلی جاذب های متخلخل، مقاومتی است که در مقابل موج صدای فرودی دارند که منجر به اثر میرایی می شود. از یک دیدگاه فیزیکی، میرایی در نتیجه اصطکاک بین ملکول های سیال درون حفره و ساختمان جاذب رخ میدهد. در این پژوهش، مشخصه های صوتی جاذب های متخلخل با درصدهای تخلخل متفاوت با استفاده از الگوهای مختلف ریاضی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. این الگوها یک یا چند پارامتر از مواد را برای محاسبه مشخصه های صوتی استفاده می کنند. در همه این الگوها، مواد به عنوان سیال معادل در نظر گرفته شده اند و مشخصه های ارتجاعی در محاسبات وارد نشده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 336

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
litScript