نتایج جستجو

18

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 - ب (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

در سال های اخیر علایم مشکوک به بیماری های ویروسی در سطح وسیعی از مزارع جالیز استان گلستان مشاهده شده است. به این منظور در تابستان سال 1387 نمونه برداری های متوالی از بوته های جالیزی (کدو، هندوانه، خربزه و خیار) دارای علایمی از قبیل موزائیک، بدشکلی، تاولی شدن برگ و میوه به منظور شناسایی wmv به عمل آمد. برای شناسایی بیماری و تعیین پراکنش آن از روش سرولوژیکیDAS-ELISA  استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از 153 نمونه جمع آوری شده، تعداد 28 نمونه در واکنش DAS-ELISA مثبت و بقیه منفی بودند. در استان گلستان، خربزه (39 درصد) بیشترین درصد آلودگی به wmv و خیار (7 درصد) کمترین مقدار آلودگی را نشان داد. همچنین نتایج تعیین پراکنش ویروس موزائیک هندوانه در استان نشان داد بیشترین آلودگی مربوط به شهرستان بندرگز (40 درصد) و کمترین آن مربوط به شهرستان های گنبد و علی آباد (هر یک 7 درصد) بوده است. این اولین گزارش از وجود wmv در استان گلستان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 19
نویسندگان: 

شریفی مریم | معصومی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  15-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

در بهار و تابستان سال 1380 نمونه برداریهای متوالی از بوته های کدوی دارای علائم موزائیک، بدشکلی، شکستگی رنگ برگ و میوه و تاولی شدن میوه در مراحل مختلف رشد بوته های کدو در استان خراسان به منظور شناسایی ویروس موزاییک هندوانه تیپ 1 و ویروس موزاییک هندوانه تیپ 2 به عمل آمد. برای شناسایی عامل این ویروسها از روش سرولوژیکی DAS-ELISA استفاده شد و نهایتاً در گیاهان بیمار با علایم مذکور، ویروس موزائیک هندوانه تیپ 1(wmv-1) و ویروس موزائیک هندوانه تیپ 2 (wmv-2) تشخیص داده شد. برای تعیین پراکنش ویروس مذکور، نمونه برداری به طور تصادفی در مزارع کدو انجام شد و در این مورد نیز از روش سرولوژیکی DAS-ELISA استفاده گردید و از 500 نمونه جمع آوری شده، 98 نمونه آلوده به wmv-1 و 134 نمونه دارای آلودگی به wmv-2 بودند. تعدادی از نمونه ها دارای آلودگی مشترک به ویروسهای wmv-1 وwmv-2 بودند که این مورد نشان می دهد ویروسهای مذکور یکدیگر را حفاظت تقاطعی نمی نمایند. در بررسی دامنه میزبانی این ویروسها، wmv-2 نسبت به wmv-1 دارای دامنه میزبانی وسیعتری بود. همچنین در این پژوهش، خالص سازی wmv-2 انجام شد و جهت تأیید خالص سازی از روشهای اسپکتروفتومتری و الکتروفورز پروتئین پوششی استفاده شد و نهایتاً وزن مولکولی پروتئین پوششی wmv-2 برابر با 34047 دالتون تعیین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 25 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  180-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

ویروس موزائیک هندوانه (wmv) متعلق به جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae می باشد. به منظور ردیابی، تعیین پراکنش و آنالیز فیلوژنتیکی این ویروس در مزارع مختلف کدوئیان استان آذربایجان شرقی و غربی، 305 نمونه گیاهی مشکوک به آلودگی، از 13 منطقه جمع آوری شد. در مطالعات گلخانه ای از کدو مسمایی (Cucurbita pepo) به عنوان میزبان تشخیصی و تکثیری استفاده شد. جدایه های wmv دو هفته پس از مایه زنی علایم متنوعی شامل بدشکلی، باریک و پاره شدن برگ به همراه تاول های برجسته سبز تیره و موزائیک روی برگ گیاه (C. pepo) ایجاد نمودند. از گیاهان آلوده، RNAویروس ها مطابق پروتوکل روحانی و همکاران استخراج و cDNA تهیه گردید. واکنش RT-PCR روی 54 نمونه که به عنوان نماینده از بین نمونه ها از لحاظ تنوع علایم و منطقه انتخاب شدند، انجام شد. با استفاده از آغازگر های اختصاصی قطعه ی 800 جفت باز از بخش عمده ژن پروتئین پوششی wmv تکثیر یافت. محصول PCR سه جدایه wmv برمبنای تنوع علایم و محل نمونه-برداری، به طور مستقیم ترادف یابی شدند. ترادف های بدست آمده شامل 780 نوکلوتید از ژن پروتئین پوششی همراه با 22 ترادف انتخاب شده از GenBank همردیف سازی شد. آنالیز فیلوژنتیکی براساس ترادف نوکلوتیدی ژن پروتئین پوششی wmv، این جدایه ها را در 3 گروه قرار داد که جدایه T1. Aharو جدایه 32. Tab استان آذربایجان شرقی در کنار جدایه هایی از اصفهان، یزد، کرمان و تعدادی از کشورهای اروپایی در گروه I قرار گرفتند. البته جدایه T1. Ahar و 32. Tab در یک زیرخوشه شامل جدایه های اروپایی و اصفهانی قرار دارند. جدایه T5. Nagdاستان آذربایجان غربی در گروه II در کنار جدایه های ردیابی شده از قسمت های مختلف جهان قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  353-365
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3032
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

آلودگی مخلوط ویروس موزائیک هندوانه (wmv) و ویروس موزاییک پیسک سبز خیار (CGMMV) اثر تشدید کننده ای را نشان داد. آلودگی همزمان این دو ویروس در برخی گیاهان کدوییان از جمله هندوانه، خیار و طالبی سبب ایجاد واکنش های شدید بیماری زایی به همراه زردی، پژمردگی آوندی و در نهایت مرگ گیاهان شد. تجمع RNA ویروس CGMMV در آلودگی مخلوط با wmv تا حدی بیشتر از زمان آلودگی این ویروس به تنهایی بود. به علاوه سطح پروتئین پوششی ویروس CGMMV نیز در زمان آلودگی همزمان افزایش یافت. با این حال سطح RNA و پروتئین پوششی ویروس wmv افزایش قابل توجهی در آلودگی مخلوط نسبت به آلودگی انفرادی نشان نداد. آلودگی انفرادی هر یک از ویروسهای wmv و CGMMV سبب ایجاد علایمی از قبیل رگبرگ روشنی، تاولی، موزاییک سیستمیک یا پیسکی روی برگهای بالایی گیاهان کدوییان شد، ولی در زمان آلودگی مخلوط این دو ویروس همین علایم افزایش پیدا کرد و به صورت سینرژیک (تشدید کننده) نمایان گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که آلودگی همزمان دو ویروس wmv و CGMMV سبب ایجاد اثرات تشدید کننده می شود که این به نوبه خود می تواند سبب عواقب همه گیر شدن شود. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 3032

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9800
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

منابع مقاوم به ویروس موزاییک هندوانه (wmv) ، ویروس موزائیک زرد کدو (ZYWV) و دو جدایه محلی ویروس موزاییک خیار (CMV) به عنوان مخرب ترین ویروس بیماری زای طالبی و خربزه (Cucumis melo L.) در مزارع ایران، مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی مقاومت ژرم پلاسم طالبی و خربزه تحت فشار زیاد بیمار با مایه کوبی های طبیعی بوسیله شته محلی، مایه زنی مکانیکی در گلخانه و سپس ارزیابی مزرعه ای ارقام مقاوم و متحمل حاصل از طریق مایه کوبی های طبیعی و مکانیکی انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشتر ارقام طالبی و خربزه به هر دو شرایط آلودگی طبیعی ویروس های جالیز در مزرعه و آلودگی مکانیکی در گلخانه حساس بودند. با این وجود، رقم طالبی مکولالینا ورتبرود و ارقام خربزه سوسکی و بهرام آبادی نسبا به ZYMV مصون بودند. ارقام طالبی گالیکوم و خوراسگانی در برابر CMV و wmv در هر دو شرایط مزرعه و گلخانه مقاوم بودند به همین ترتیب ارقام تاشکندی و لطیفه - 1 مقاوم بودند. ارقام طالبی باغ کومه لنجان، اشترجان، لنجان، فیروزان، شهد شیراز و ارقام خربزه آردیان و لطیفه با توجه به صفات تیپ آلودگی و میزان کاهش عملکرد میوه متحمل شناخته شدند. بیماری زاییCMV#1 ،CMV#2  و ZYMV بطور معنی داری متفاوت بود، به نحوی که CMV#1 بیماری زاترین نوع با بالاترین شدت (3.59) بود. ارزیابی مجدد نتایج، ارقام مفاوم و متحمل از طریق آلودگی مضاعف بوته ها در مزرعه، شواهدی دال بر ارثی بودن منابع مقاومت یا تحمل موجود در ارزیابی های قبلی مزرعه ای و گلخانه ای ژرم پلاسم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 9800

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

منابع ژنتیکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  106-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

ویروس موزاییک هندوانه (wmv) Watermelon mosaic virusمتعلق به جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae از ویروس های مهم آلوده کننده کدوئیان در دنیا محسوب می شود. دو جدایه این ویروس به نام های YAZ. wmv. 41 و YAZ. wmv. 55 از مزارع خیار و طالبی استان یزد جمع آوری گردید. آلودگی نمونه ها با آزمون سرولوژیکی الایزای مستقیم و غیرمستقیم و آنتی بادی پلی کلونال این ویروس بررسی شد. این دو جدایه در مقابل آنتی بادی واکنش نشان ندادند. در بررسی علائم این جدایه ها برروی گیاهان آزمون کدوی مراغه، لوبیا چیتی و لوبیا چشم بلبلی، علائم متفاوتی با آنچه تا کنون در مورد جدایه های این ویروس گزارش شده، مشاهده گردید. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی قطعه ای به طول 809 جفت باز از ژن پروتئین پوششی تکثیر و تعیین ترادف شد. مقایسه ی ترادف های بدست آمده در این تحقیق با ترادف های موجود در بانک جهانی ژن نشان داد که جدایه های مورد مطالعه به همراه یک جدایه ی ایرانی (رس شمار EU667627) با دامنه ی میزبانی متفاوت، در زیر گروه IIB قرار می گیرند. سایر جدایه های ایرانی گزارش شده قبلی در گروه های I و AII قرار گرفتند. مقایسه ی میزان تشابه اسید نوکلئیک این جدایه ها با یکدیگر نشان داد که جدایه های ایرانی مربوط به این مطالعه بیشترین و کمترین میزان شباهت را با جدایه های کشورهای اسپانیا (رس شمار AJ579518) و ایران (رس شمار GQ421161) به ترتیب به میزان 5/99 و 2/92 درصد دارا می باشند. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که کدوئیاندر مزارع وگلخانه های ایران بوسیله جدایه های متعدد این ویروس آلوده می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2 (پیاپی 178)
 • صفحات: 

  143-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  875
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

ویروس موزائیک هندوانه(Watermelon mosaic virus, wmv)  یکی از پوتی ویروس های مهم و گسترده در دنیا است که به کدوئیان خسارت وارد می کند. به منظور ردیابی وتعیین پراکنش این ویروس در مزارع استان گلستان 179 نمونه از گیاهان دارای علایم موزائیک کدو، هندوانه، خربزه و خیار از شش منطقه از استان گلستان جمع آوری و با آنتی سرم wmv در آزمون DAS-ELISA مورد بررسی قرار گرفت و از تعداد مزبور 28 نمونه آلوده به wmv تشخیص داده شدند. برای تعیین جایگاه تاکسونومیکی جدایه های گرگان در میان سایر جدایه های دنیا، چهار جدایه از کدو و هندوانه از این استان، به همراه دو جدایه کدو از شیراز و مشهد، برای آزمون RT-PCR با یک جفت آغازگر اختصاصی طراحی شده از ناحیهCP ، انتخاب شدند. محصول PCR بطور مستقیم ترادف یابی شد و ترادف های بدست آمده هر یک شامل 964 نوکلئوتید با 41 ترادف از GenBank مقایسه شدند. آنالیز فیلوژنتیک و محاسبه فاصله ژنتیکی (genetic distance) و تنوع (diversity) نشان داد که جدایه های wmv از تمام دنیا در 6 گروه قرار می گیرند و جدایه های مشهد و گرگان از ایران همراه با جدایه های اسپانیا، استرالیا و فرانسه در یک گروه و جدایه شیراز همراه با جدایه های ژاپن در گروه دیگر قرار می گیرند. فاصله ژنتیکی بین گروه ها و داخل گروه ها نیز نتایج فوق را تایید کردند. محاسبه تنوع ژنتیکی (Õ) نشان داد که به رغم تنوع وسیع این ویروس در دنیا میزان تنوع آن در یک منطقه مانند اروپا بسیار پایین است. محاسبه تنوع جمعیت های مختلف دنیا نشان دهنده افزایش میزان این تنوع از غرب به شرق است. در شرق آسیا بیشترین میزان تنوع میزبانی و مولکولی دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 875

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
litScript