نتایج جستجو

16261

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1627

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  26-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background and objectives: Considering the increasing use of nanochitin for the removal of heavy metals from aqueous solutions, examining the biological effects of this substance on the level of essential metals for humans and animals is crucial. Therefore, this study investigated impact of oral administration of nanochitin on serum levels of iron (Fe) and calcium (Ca) in wistar rats. Methods: Twenty male wistar rats were randomly divided into four treatment groups and one control group. Two groups were fed with nanochitin at doses of 1. 6 and 2. 6 μ, g/g for 6 weeks, and the other two groups received the mentioned doses for 10 weeks. Serum concentrations of Fe and Ca were measured using atomic absorption spectroscopy. Results: Oral administration of 2. 6 μ, g/g nanochitin for 10 weeks caused a significant decrease in serum Ca and Fe concentrations (p<0. 05). Oral administration of 1. 6 and 2. 6 μ, g/g nanochitin for 6 weeks caused a non-significant reduction in serum Fe and Ca concentrations (p>0. 05). However, nanochitin consumption for 10 weeks resulted in a significant decrease in serum Fe concentration but not Ca. Conclusion: The limited reduction of serum Fe and Ca concentrations after oral consumption of nanochitin at a low dose and for a limited duration indicates that the controlled use of nanochitin could be safe for animals. However, complementary studies are needed to determine the exact effects of nanochitin on the animals’,bodies. On the other hand, it is recommended to use Fe and Ca supplements after consuming high doses of nanochitin for longer periods.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  15-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background and objectives: Lead (Pb) is among the most toxic pollutants that affect health of both humans and animals. Finding a way to prevent Pb accumulation in animals’,bodies seems necessary. Bacterial cellulose nanofiber (BCNF) can remove heavy metals from aqueous solutions. This study investigates effects of oral consumption of BCNF, as a chelator, on Pb concentration in the kidney and liver tissues of rats. Methods: Sixteen wistar rats (aged 6-8 weeks) were divided into four groups: 1. control, 2. fed with Pb, 3. fed with Pb (50 μ, g/g) and BCNF (16 μ, g/g) simultaneously, and 4. fed with Pb and BCNF with 4 hours interval. The rats were euthanized, and the kidney and liver tissues were separated. After acidic digestion of the tissue samples, Pb concentration was measured by atomic absorption spectrometry. Results: The mean concentration of Pb in the kidney and liver tissues of rats fed with Pb and BCNF were significantly lower than that of rats fed only with Pb. In addition, the mean Pb concentration in rats of group 3 was lower than that of group 4. Conclusion: The results of this study showed the favorable effects of BCNF on prevention of Pb accumulation in the kidney and liver tissues of rats. Moreover, removal of Pb may be related to binding of BCNF with Pb in the gut or blood. More studies are necessary to determine the exact mechanisms through which BCNF can reduce Pb accumulation.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  219-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1754
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

مقدمه: متوترکسات جزء داروهایی است که در شیمی درمانی تومورهای مختلف و در درمان بیماریهای التهابی کاربرد وسیعی دارد. مطالعات نشان داده اند که این دارو روی روند اسپرماتوژنز و اووژنز اثر مهاری داشته و باعث کاهش باروری و تغییرات بافتی مختلف در بیضه حیوانات آزمایشگاهی می شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر تجویز متوترکسات بر روی تغییرات مورفومتری بافت بیضه در موش صحرایی بالغ می باشد.روش کار: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، به طور تصادفی به چهار گروه کنترل و تحت مطالعه تقسیم شدند. گروه تحت مطالعه اول و دوم به ترتیب 14 و 28 روز هر هفته یکبار، داروی متوترکسات را با دوز 1mg/kg به صورت داخل صفاقی دریافت نمودند. گروه کنترل نیز مدت 14 و 28 روز سالین نرمال را به صورت داخل صفاقی دریافت نمود. بعد از گذشت زمانهای ذکر شده، نمونه بیضه اخذ و پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین، از لحاظ بافت شناسی و پارامترهای هیستومورفومتری مطالعه شدند. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که داروی متوترکسات دارای اثرات مخرب بر روی بافت بیضه و فرآیند اسپرماتوژنز در گروههای تحت درمان در مقایسه با گروه کنترل می باشد. بر اساس این نتایج، در روز 28 بعد از تجویز متوترکسات، قطر لوله های منی ساز و ضخامت اپی تلیوم لوله های منی ساز نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار (P<0.05) و ضخامت بافت بینابینی و ضخامت کپسول همبند نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار (P<0.05) نشان می دهد.نتیجه گیری: به نظر می رسد اثر متوترکسات در کاهش اسپرماتوژنز و تغییرات معنی دار در قطر لوله های منی ساز، ضخامت اپی تلیوم لوله های منی ساز، ضخامت بافت بینابینی و ضخامت کپسول همبند بافت بیضه موش صحرایی ممکن است از طریق کاهش تقسیم سلولی و اثرات سمی دارو باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1754

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  7-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  701
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

مقدمه: گرلین پپتیدی حاوی 28 اسید آمینه است که عمدتا معده آن را تولید می کند. بنابراین، مخاط معده منبع اصلی گرلین موجود در گردش خون عمومی است. هورمون های کاهنده و افزاینده اشتهای لپتین و گرلین برخلاف هم عمل می کنند. بررسی نقش لپتین در خون سازی اندک بوده و با این حال تا امروز مطلبی در مورد تاثیر گرلین بر تولید گلبول های قرمز و سفید خون گزارش نشده است.هدف: تعیین تاثیر گرلین بر خون سازی موش بزرگ آزمایشگاهی.مواد و روش ها: 28 عدد موش بزرگ آزمایشگاهی از نژاد ویستار تهیه و به طور تصادفی به دو گروه کنترل و درمان تقسیم شدند. برای بررسی تاثیر گرلین بر شاخص های خونی شامل هماتوکریت، غلظت هموگلوبین، تعداد گویچه های قرمز، شاخص های گلبولی، آلبومین، پروتئین تام و درصد تفکیکی سلول های سفید خون، 1 نانومول از هورمون در 100 میکرو لیتر سرم فیزیولوژی به ازای هر موش در گروه درمان و نیز همین حجم سرم فیزیولوژی به صورت زیر جلدی به موش های گروه کنترل تزریق شد. نمونه خون 5 و 15 روز پس از آخرین تزریق اخذ و متغیرهای مذکور اندازه گیری شد.نتایج: در روز پنجم، درصد هماتوکریت و تعداد گویچه های قرمز به طور معنی دار افزایش و حجم متوسط گلبولی کاهش یافت(p<0.05) . با این حال تفاوت معنی دار در سایر متغیرها بوجود نیامد.نتیجه گیری: به نظر می رسد که گرلین نه با افزایش اشتها، بلکه به صورت مستقیم با عمل بر مغز استخوان یا غیر مستقیم با افزایش آزادسازی هورمون های رشد و نیز ACTH بر روند خون سازی اثر مثبت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 701

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TAHANI S. | DEHGHANI L. | KAZEMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  96-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10813
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Experiments have shown that opioid drugs abuse during pregnancy can cause a delay in the development of the placenta. In mammals, the placenta is the most important channel for the exchange of Materialss between the maternal and fetal bloods. The present study investigates the time-dependent effect of the addiction duration of maternal morphine consumption during pregnancy.Materials and Methods: Female wistar rats with an average weight of 170 to 200 grams were used in this experimental research. Experimental groups received morphine (0.05 mg/ml of drinking water) after one night coupling with male rats for mating. On 9th, 10th, 14th days of pregnancy, pregnant animals were killed, placentas removed and fixed. The cells of the placentas layers were calculated by light microscope, MOTIC and SPSS software.Results: The thickness of the maternal portion of the placenta increases with morphine abuse in all three experimental groups compared to the control groups with a time-dependent manner. On the other hand, the findings of the present study, aligned with the body of research concerning the time-dependent effect of morphine consumption, revealed a significant reduction in the thickness of the fetal portion of the placenta in the experimental groups.Conclusion: Overall, these results show that most of the negative effects of oral morphine consumption by pregnant women are time-dependent, and the severity of the delay in the development of the placental layers, depending on the duration of morphine consumption is more evident. In a general conclusion, it can be stated that the time-dependent effects of oral morphine consumption, can cause a delay in the natural development of cytotrophoblast and syncytotrophoblast cells of the placental layers in rats.

آمار یکساله:  

بازدید 10813

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

IMANI AMIR MAHDI | AINEHCHI NAVA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  103-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28907
 • دانلود: 

  23404
چکیده: 

Objective: Methotrexate is an anticancer drug used in chemotherapy. The purpose of this study was to evaluate the effect of ginger extract on sex hormones of male rats treated with methotrexate.Materials and Methods: In this experimental study, 56 male wistar rats (10-12 weeks old) weighing 200-220 g were randomly divided into control and experiment groups. Experiment group 1 was administered 5 mg methotrexate intraperitoneally daily, experiment groups 2 and 3 were administered 20 mg and 40 mg of ginger extract orally daily, and experiment groups 4 and 5 received methotrexate and ginger extract. Sex hormones were measured after 8 weeks. One-way analysis of variance (ANOVA) was used data analysis.Results: The results showed that serum concentrations of follicle stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), and testosterone decreased significantly in the group receiving methotrexate compared with the control group. The concentration of these hormones in experimental groups 2 and 3, which received ginger extract, increased compared with the control group. The serum levels of these hormones in groups 4 and 5, which received methotrexate and ginger, increased compared with the group receiving methotrexate.Conclusion: Ginger extract reduced the adverse effects of methotrexate on sex hormone-producing cells. This effect is probably due to the antioxidant property of ginger.

آمار یکساله:  

بازدید 28907

دانلود 23404 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

KHALKHALI SODABEH | MOJGANI NAHEED

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: SAFETY IS THE MOST IMPORTANT CRITERION FOR THE USE OF PROBIOTIC BACTERIA IN MAN AND ANIMALS, AND THE ABSENCE OF PATHOGENICITY AND INFECTIVITY IS REGARDED AS THE MOST IMPORTANT FACTOR FOR CONSIDERATION. IN ORDER TO VERIFY THE SAFETY OF THESE BACTERIA IT IS RECOMMENDABLE TO DETERMINE THE TOXICITY OF THESE BACTERIA IN AN APPROPRIATE ANIMAL MODEL.METHODS: IN THIS STUDY, ORAL TOXICITY TESTS OF PROBIOTIC BACTERIA INCLUDING LACTOBACILLUS CASEI, L.FERMENTUM, AND ENTEROCOCCUS FACEIUM WERE CONDUCTED IN 24 HEALTH MALE ALBINO wistar rats. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  626
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

Background and objectives: Bone-related osteokines play an important role in the response of bone metabolism to physical activity. The purpose of this study was to investigate effects of different intensities of resistance training on serum levels of some osteokines associated with the Wnt signaling pathway and receptor activator of nuclear factor kappa-Β ligand (RANKL) pathway in old male wistar rats. Methods: Twenty-four old (23 months) male wistar rats (mean weight: 437. 93± 33 g) were randomly divided into three groups of moderate-intensity resistance training (n=8), high-intensity resistance training (n=8) and control (n=8). Moderate-and high-intensity resistance trainings were performed at 60% and 80% maximal voluntary carrying capacity, respectively. The level of wclerostin, osteoprotegerin (OPG) and RANKL was evaluated by enzyme linked immunosorbent assay. Data were analyzed using one-way analysis of variance and at significance level of ≤ 0. 05. Results: The results showed that sclerostin (p=0. 014), OPG (p=0. 049) and RANKL (P=0. 034) differed significantly between the study groups. The Tukey post-hoc comparison showed that sclerostin decreased significantly in the high-intensity resistance training group compared to moderate-intensity resistance training group (P=0. 048). In addition, OPG decreased significantly in the moderate-intensity resistance training group compared to the control group (P=0. 033). Moreover, RANKL decreased significantly in the high-intensity resistance training group compared to the control (P=0. 048). Conclusion: The results showed that resistance training with appropriate repetition and intensity can have positive effects on bone formation signaling pathways.

آمار یکساله:  

بازدید 626

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ATTAEI FARAHNAZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  124-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33587
 • دانلود: 

  9606
چکیده: 

Background: Investigation of toxicity of silver nanoparticle, especxially blood toxicity, is necessary because this nanoparticle is used a lot in different parts of life and invironment. The aime of this is evaluation the effects of silver nanoparticles with different concentrations on blood cells pregnant wistar rats.Materials and Methods: In this case control study, 30 pregnant rat were divided into 5 experimental groups (three treatment groups, one control group, and one injection control group). Treatment and Control groups received different concentration of silver nanoparticle (250, 500, and 1000 ppm) and normal food and water conditions during the experiment, respectively for 18 days. After this rime, rats were investigated in terms of blood cells.Results: The results showed that being treated with silver nanoparticles led to significant reduction of RBCs at the concentrations of 500 and 1000 ppm (p<0.05). In 250 ppm, silver nanoparticles showed no significant reduction. WBCs had significant changes in 1000 ppm concentrations compared to control group. In lower concentration, the amount of WBCs was incresed. This data showed that silver nanoparticles can active the immune system as alergic agents.Conclusion: Based on results, silver nanoparticles revealed toxic effects on blood cells in high concentration (1000 ppm). So, these nanoparticles must be used with more caution

آمار یکساله:  

بازدید 33587

دانلود 9606 استناد 0 مرجع 0
litScript