نتایج جستجو

20360

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2036

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  550-558
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  964
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

به منظور بررسی واکنش بذور مختلف علف های هرز به نور دو آزمایش در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در دو منطقه مجزا به اجرا درآمد. در آزمایش اول زمین مورد نظر در دو زمان روز و شب شخم زده شد. نمونه برداری از علف های هرز حدود 70 روز پس از شخم با استفاده ازکوادراتی به ابعاد 1×1 متر صورت گرفت. در آزمایش دوم زمین مورد مطالعه زیر کشت سیب زمینی قرار گرفت و در تیمار شب کلیه عملیات شخم، کاشت سیب زمینی و خاک دهی پای بوته، شب هنگام انجام گردید. دو بار نمونه برداری از علف های هرز موجود در مزرعه سیب زمینی در تاریخ 13/4/88 و 9/7/88 با استفاده از کوادرتی به ابعاد 1×1 انجام گرفت و علف های هرز به تفکیک گونه شناسایی و شمارش شدند. نتایج نشان داد که علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)، شیرتیغی (Sonchus oleraceus)، پنجه کلاغی (Digitaria sanguinalis)، تاتوره (Datura stramonium) و کنف وحشی (Hibiscus trionum) در آزمایش اول در تیمار شخم در شب مشاهده نشدند. اما در مقابل تیمار شخم در شب بر تعداد علف هرز سلمه (Chenopodium album) و تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum) تاثیر معنی داری نداشت هر چند که از لحاظ وزن خشک، تنها علف هرز سلمه در هر دو تیمار یکسان بود که احتمالا بیانگر عدم حساسیت این علف هرز نسبت به زمان انجام شخم می باشد. در آزمایش دوم نیز نتایج بسیار مشابهی بدست آمد. عملکرد سیب زمینی در تیمار شخم در شب بالاتر از شخم در روز بود اما این اختلاف عملکرد از لحاظ آماری معنی دار نبود. با توجه به این تحقیق می توان اظهار داشت که انجام عملیات زراعی همچون شخم و کاشت و خاک دهی پای بوته در شب می تواند بشدت بر تراکم علف های هرز و همچنین وزن خشک کل علف های هرز در سطح مزرعه تاثیر بسزایی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 964

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  792
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

به منظور بررسی و مقایسه روش های شیمیایی و غیر شیمیایی مدیریت علف های هرز مزارع زعفران(Crucus sativus) آزمایش های مزرعه ای طی سال های 1388 تا 1390 در ایستگاه تحقیقات زعفران و گیاهان دارویی شهرستان گناباد به صورت طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل گیاه پوششی جو (Hordeum vulgare)، مالچ بستر قارچ، علف کش گالانت سوپر (هالوکسی فوپ-آر-متیل) (EC%10)، علف کش شوالیه (مزوسولفوروم+یدوسولفوروم) (WG%6)، وجین دستی و شاهد (عدم کنترل) بودند. به منظور تعیین قابلیت کنترل علف های هرز وزن خشک علف های هرز و نیز وزن خشک برگ، وزن ترگل و وزن خشک کلاله زعفران اندازه گیری و مقایسه شد. بررسی وضعیت علف های هرز مزرعه نشان داد که علف های هرز غالب در محل موردمطالعه شامل جو دره (Hordeum murinum)، جو موشی (Hordeum spontaneum)، ازمک (Cardaria draba) و بومادران (Achillea millefolium) بودند. علف کش شوالیه تاثیر قابل قبولی در کنترل علف های هرز برگ باریک و برگ پهن داشته اما به نظر می رسد این علف کش بر رشد گیاه زعفران نیز اثرات منفی داشته زیرا تراکم گیاه زعفران را در سال بعد در کرت های استفاده شده کاهش داد. علف کش گالانت سوپر علف های هرز برگ باریک را به خوبی کنترل نمود اما باعث کاهش عملکرد کلاله خشک و زیست توده برگ زعفران نیز شد. مالچ استفاده شده نتوانست علف های هرز را کنترل کند، اما باعث افزایش عملکرد نسبت به تیمار شاهد شد. گیاه پوششی جو تاثیر فراوانی در کاهش زیست توده علف های هرز برگ باریک و برگ پهن داشت. تیمار گیاه پوششی جو کم ترین زیست توده علف های هرز را سبب شده و همانند تیمار وجین دستی در کاهش زیست-توده علف های هرز موثر بود. این گیاه پوششی به دلیل کنترل مناسب علف های هرز، عدم ایجاد اثرات نامطلوب بر گیاه زعفران و همچنین تولید یک محصول جنبی بر سایر روش های مطالعه شده در این تحقیق برتری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 792

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  952
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

در سالهای اخیر، به کارگیری مدیریت تلفیقی علفهای هرز با هدف کارایی بیشتر نهاده ها توجه بسیاری از متخصصین علفهای هرز را به خود جلب کرده است. بدین منظور آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده نواری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1383 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو نوع سیستم شخم (حفاظتی - متداول) و 8 تیمار مدیریت علفهای هرز (1- علفکش کامل، 2- وجین، 3- کولتیواتور، 4- تلفیق تیمار 1 و 2، 5- تلفیق تیمارهای 1 و 3، 6- تلفیق تیمارهای 2 و 3، 7- تلفیق تیمارهای علفکش کاهش یافته و 2، 8- تلفیق تیمارهای علفکش کاهش یافته و 3) بود. نتایج نشان داد که در تمام تیمارهایی که کولتیواتور در آن حضور داشت بیوماس کل اندامهای هوایی سیب زمینی و شاخص سطح برگ در شخم حفاظتی کمتر از شخم متداول بود. در مدیریتهایی که در آنها عملیات کولتیواتور زدن در هفته ششم انجام شد تراکم و بیوماس علفهای هرز نسبت به سایر تیمارها تا انتهای فصل بیشتر از سایر تیمارها بود. بیشترین عملکرد و سود ناخالص از تیمارهای کولتیواتور بدست آمد اما بیشترین سود خالص در تیمارهای تلفیقی بود زیرا در تیمارهای کولتیواتور 20 درصد از غده ها با ریزومهای اویارسلام دچار خسارت فیزیکی شدند. در مجموع تیمارهای تلفیقی که در آنها کولتیواتور حضور داشت در مدیریت علفهای هرز و درآمد حاصل از تولید سیب زمینی موثرتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 952

دانلود 260 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  383-394
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

به منظور بررسی اثر روش های مختلف مدیریت علف های هرز در چغندرقند، آزمایشی در دو سال زراعی 85-84 و 86-85 در منطقه مشهد، انجام شد. هر آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل: علف کش گلتکس +علف کش بتانال، علف کش  گلتکس+کولتیواسیون، دیسک+علف کش بتانال، دیسک+کولتیواسیون، گیاه پوششی+علف کش بتانال، گیاه پوششی+کولتیواسیون، علف کش  بتانال+وجین و در نهایت تیمار وجین کامل بود. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز در سه مرحله، ابتدای فصل رشد، بعد از بعد از اعمال مدیریت و در انتهای فصل رشد انجام شد. در آزمایش سال اول و دوم، در بین تیمارهای مدیریتی در مرحله اول نمونه برداری، تراکم علف های هرز در تیمارهای گیاه پوششی و دیسک نسبت به دیگر تیمارها کمتر بود. اما در مرحله دوم نمونه برداری در آزمایش اول تیمار وجین کامل و دیسک+کولتیواسیون به ترتیب با 5/21 و 6/26 بوته در مترمربع و در ازمایش دوم تیمار وجین کامل و تیمار علف کش بتانال+وجین به ترتیب با 14 و 8/17 بوته در مترمربع کمترین تراکم علف هرز را داشتند. در آزمایش دوم حداقل و حداکثر عملکرد چغندرقند در تیمارهای گیاه پوششی+علف کش بتانال و وجین کامل به ترتیب با 43 و 104 تن در هکتار در مقایسه با تیمار شاهد با 3500 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. حداکثر عیار قند (19.35 درصد) در تیمار علف کش بتانال+کولتیواسیون و حداقل عیار قند (88/14درصد) در تیمار وجین مشاهده شد. البته حداکثر عملکرد قند در تیمار وجین+علف کش بتانال (85/17در هکتار) و حداقل آن در تیمار گیاه پوششی+بتانال (5/7 تن در هکتار) بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 33 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  120-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان کنترل و روش کنترل علف های هرز بر جمعیت و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز، دو آزمایش در سالهای زراعی 1385 و 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمار های آزمایش شامل تاریخ کاشت (20 آذر، 30 دی، 10 اسفند)، زمان کنترل علف های هرز (مراحل ظهور برگ واقعی، شاخه دهی و شروع تشکیل چتر) و روش های کنترل (وجین دستی، استفاده از شعله افکن و شاهد) بودند. نتایج این آزمایشات نشان داد که روش های مختلف کنترل، زمان کنترل علفهای هرز و تاریخ کاشت اثرات معنی داری بر تراکم و بیوماس علفهای هرز داشته اند. بیشترین میانگین تراکم و بیوماس علفهای هرز در تاریخ کاشت 10 اسفند و کنترل در زمان ظهور برگ واقعی و استفاده از روش شعله افکن بدست آمد. زمان تشکیل چتر زیره سبز بهترین مرحله برای کنترل علفهای هرز این گیاه بوده است. استفاده از شعله افکن رشد علف های هرز را در ابتدای دوره رشد کاهش داده اما روش وجین دستی موجب کاهش معنی داری در تراکم و وزن خشک علف های هرز در مراحل انتهای رشد زیره سبز گردیده است. اولین تاریخ کاشت کمترین میانگین بیوماس علف هرز و بیشترین عملکرد دانه زیره سبز را نسبت به تاریخ کاشت های بعدی موجب گردیده است. تیمار وجین دستی علارغم اینکه میانگین تراکم و وزن خشک علف های هرز کمتری نسبت به روش شعله افکن داشته است اما عملکرد زیره سبز کمتری را نسبت به روش شعله افکن به همراه داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 39 استناد 0 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1808
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

این آزمایش به منظور بررسی کارایی کاربرد کود اوره و علفکش تو-فور-دی بر کنترل علف های هرز و عملکرد گندم در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش دو سطح نیتروژن (بدون کود و کاربرد 150 کیلوگرم اوره در هکتار) و دو سطح علفکش (بدون علفکش و کاربرد علفکش تو-فور-دی) بودند. نتایج نشان داد که اگرچه کاربرد کود نیتروژن تاثیر معنی داری بر تراکم علف های هرز گندم نداشت، اما وزن خشک علف های هرز را تا 2 برابر افزایش داد. همچنین، در تیمارهایی که کود نیتروژن استفاده شده بود سهم بیشتری از وزن خشک علف های هرز در لایه های بالایی ارتفاع گندم قرار داشت. کاربرد علفکش تو-فور-دی تاثیر معنی داری بر تراکم و وزن خشک علف های هرز داشت و تراکم علف های هرز یکساله بهاره را در مقایسه با عدم کاربرد علفکش بیش از 90 درصد کاهش داد. عملکرد گندم نیز به هنگام کاربرد علفکش در مقایسه با عدم کاربرد آن 44 درصد افزایش یافت. در حضور علف های هرز، عملکرد گندم در کرت هایی که کود نیتروژن بکاربرده شده بود با کرت هایی که کود نیتروژن دریافت نکرده بودند تفاوت معنی داری نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1808

دانلود 202 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN ORDER TO INVESTIGATE THE EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS ON weed density AND DIVERSITY, AN EXPERIMENT WAS CONDUCTED BASED ON A COMPLETE RANDOMIZED BLOCK DESIGN WITH 3 REPLICATIONS AT THE AGRICULTURAL RESEARCH STATION, FERDOWSI UNIVERSITY OF MASHHAD, IRAN, DURING 2012 AND 2013.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

SELECTING CULTURAL STRATEGIES FOR weed CONTROL SUCH AS INCREASING CROP density AND ALTERING PLANTING DATE ARE SOME IMPORTANT PARTS OF INTEGRATED weed MANAGEMENT. IN ORDER TO STUDY EFFECT OF DIFFERENT WHEAT density AND SOWING DATE ON weed density AND BIOMASS AS WELL AS WHEAT YIELD, A FIELD STUDY WAS CONDUCTED IN 2007 AT RESEARCH FIELD OF AGRICULTURE COLLEGE OF SHIRVAN. THE EXPERIMENTS WERE ESTABLISHED AS A RANDOMIZED COMPLETE BLOCK DESIGN IN A FACTORIAL ARRANGEMENT OF TREATMENTS REPLICATED FOUR TIMES. TWO FACTORS INCLUDED WHEAT density (AT 400, 600, AND 800 PLANT M-2) AND SOWING DATE (ON OCTOBER 22, NOVEMBER 11, AND NOVEMBER 21). RESULTS SHOWED THAT GENERALLY RELATIVE density OF weedS (BROADLEAF AND GRASS) INCREASED AS SOWING DATE DELAYED, WHICH WAS DUE TO THE HIGHER GERMINATION AND EMERGENCE OF weedS. THE LEAST RELATIVE weed density WAS OBSERVED IN EARLY PLANTING TREATMENT (OCTOBER 22). GENERALLY, weed SHOOT BIOMASS DECREASED SIGNIFICANTLY AS WHEAT density INCREASED. SOWING DATE HAD A SIGNIFICANT INFLUENCE ON BROADLEAF weed BIOMASS AND TOTAL weed BIOMASS. TOTAL weed BIOMASS WAS HIGHER IN LATE SOWING DATE (NOVEMBER 21) THAN OTHER TWO SOWING DATE. INDEED, IN LATE PLANTED PLOTS, weedS HAD MORE OPPORTUNITY FOR GERMINATION AND GROWTH. ALSO, WHEAT SOWING DATE HAD A SIGNIFICANT INFLUENCE ON GRAIN YIELD. GRAIN YIELD WAS SIGNIFICANTLY LOWER IN LATE SOWING DATE (NOVEMBER 21) THAN THE OTHER SOWING DATES. FINAL WHEAT SHOOT BIOMASS DECREASED SIGNIFICANTLY AS SOWING DATE DELAYED, SO THE LEAST BIOMASS WAS OBTAINED IN LATEST SOWING DATE (NOVEMBER 21).

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  3-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

علف های هرز از مهم ترین عوامل کاهش تولید محصولات کشاورزی به شمار می آیند. در یک مطالعه میدانی در سال 1384 علف های هرز مزارع ذرت استان قزوین جمع آوری، شناسایی و تراکم و فراوانی آن ها تعیین شد. نتایج این مطالعه نشان داد که 31 گونه علف هرز از 17 جنس گیاهی در مزارع ذرت استان قزوین پراکنش داشتند. در استان قزوین بیش ترین آلودگی مزارع ذرت به علف هرز به ترتیب فراوانی و تراکم شامل گونه های غالب تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides S watscn.)، تاج خروس وحشی(Amaranthus retroflexus L.) ، خرفه (Portulaca oleracea L.) و چسبک (.Setaria ciridis L) بودند. از نظر شکل زیستی بیش تر گونه های علف هرز فرم رویشی تروفیت و همی کریپتوفیت را تشکیل می دادند. همچنین گونه های علف هزر شناخته شده دارای پراکنش ایرانی-  تورانی هستند. 

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 27 استناد 0 مرجع 1
litScript