نتایج جستجو

5819

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

582

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  792
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

به منظور بررسی و مقایسه روش های شیمیایی و غیر شیمیایی مدیریت علف های هرز مزارع زعفران(Crucus sativus) آزمایش های مزرعه ای طی سال های 1388 تا 1390 در ایستگاه تحقیقات زعفران و گیاهان دارویی شهرستان گناباد به صورت طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل گیاه پوششی جو (Hordeum vulgare)، مالچ بستر قارچ، علف کش گالانت سوپر (هالوکسی فوپ-آر-متیل) (EC%10)، علف کش شوالیه (مزوسولفوروم+یدوسولفوروم) (WG%6)، وجین دستی و شاهد (عدم کنترل) بودند. به منظور تعیین قابلیت کنترل علف های هرز وزن خشک علف های هرز و نیز وزن خشک برگ، وزن ترگل و وزن خشک کلاله زعفران اندازه گیری و مقایسه شد. بررسی وضعیت علف های هرز مزرعه نشان داد که علف های هرز غالب در محل موردمطالعه شامل جو دره (Hordeum murinum)، جو موشی (Hordeum spontaneum)، ازمک (Cardaria draba) و بومادران (Achillea millefolium) بودند. علف کش شوالیه تاثیر قابل قبولی در کنترل علف های هرز برگ باریک و برگ پهن داشته اما به نظر می رسد این علف کش بر رشد گیاه زعفران نیز اثرات منفی داشته زیرا تراکم گیاه زعفران را در سال بعد در کرت های استفاده شده کاهش داد. علف کش گالانت سوپر علف های هرز برگ باریک را به خوبی کنترل نمود اما باعث کاهش عملکرد کلاله خشک و زیست توده برگ زعفران نیز شد. مالچ استفاده شده نتوانست علف های هرز را کنترل کند، اما باعث افزایش عملکرد نسبت به تیمار شاهد شد. گیاه پوششی جو تاثیر فراوانی در کاهش زیست توده علف های هرز برگ باریک و برگ پهن داشت. تیمار گیاه پوششی جو کم ترین زیست توده علف های هرز را سبب شده و همانند تیمار وجین دستی در کاهش زیست-توده علف های هرز موثر بود. این گیاه پوششی به دلیل کنترل مناسب علف های هرز، عدم ایجاد اثرات نامطلوب بر گیاه زعفران و همچنین تولید یک محصول جنبی بر سایر روش های مطالعه شده در این تحقیق برتری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 792

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHANNAPPAGOUDAR B.B. | BIRADAR N.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  245-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6502
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6502

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  53-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

به منظور بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز در رژیم های مختلف رطوبتی گلرنگ بهاره، آزمایشی در سال 87-1386 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه تاکستان به اجرا درآمد. رژیم های آبیاری شامل آبیاری معمول، قطع آبیاری در مرحله ساقه دهی و قطع آبیاری در مرحله گلدهی در سه سطح به عنوان عامل اصلی و 9 روش کنترل شیمیایی علف های هرز شامل وجین دستی، ترفلان، سونالان، استومپ، گالانت سوپر، ترفلان+گالانت سوپر، سونالان+گالانت سوپر، استومپ+گالانت سوپر و بدون وجین به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نمونه برداری از علف های هرز در دو مرحله ساقه دهی و گلدهی گلرنگ انجام گرفت. همچنین پس از برداشت، صفات تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که کمترین وزن خشک علف های هرز از تیمار ترفلان+ گالانت سوپر در شرایط قطع آبیاری در مرحله ساقه دهی به دست آمد. در این مطالعه اثر متقابل رژیم های آبیاری و کنترل شیمیایی علف های هرز بر عملکرد دانه معنی دار بود، به طوری که بیشترین عملکرد دانه از تیمار وجین دستی در شرایط آبیاری معمول با میانگین 2927 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در حالت کلی تیمار ترفلان + گالانت سوپر موثرترین تیمار در کنترل علف های هرز و افزایش عملکرد در مقایسه با سایر تیمار ها معرفی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

SELECTING CULTURAL STRATEGIES FOR weed CONTROL SUCH AS INCREASING CROP DENSITY AND ALTERING PLANTING DATE ARE SOME IMPORTANT PARTS OF INTEGRATED weed MANAGEMENT. IN ORDER TO STUDY EFFECT OF DIFFERENT WHEAT DENSITY AND SOWING DATE ON weed DENSITY AND biomass AS WELL AS WHEAT YIELD, A FIELD STUDY WAS CONDUCTED IN 2007 AT RESEARCH FIELD OF AGRICULTURE COLLEGE OF SHIRVAN. THE EXPERIMENTS WERE ESTABLISHED AS A RANDOMIZED COMPLETE BLOCK DESIGN IN A FACTORIAL ARRANGEMENT OF TREATMENTS REPLICATED FOUR TIMES. TWO FACTORS INCLUDED WHEAT DENSITY (AT 400, 600, AND 800 PLANT M-2) AND SOWING DATE (ON OCTOBER 22, NOVEMBER 11, AND NOVEMBER 21). RESULTS SHOWED THAT GENERALLY RELATIVE DENSITY OF weedS (BROADLEAF AND GRASS) INCREASED AS SOWING DATE DELAYED, WHICH WAS DUE TO THE HIGHER GERMINATION AND EMERGENCE OF weedS. THE LEAST RELATIVE weed DENSITY WAS OBSERVED IN EARLY PLANTING TREATMENT (OCTOBER 22). GENERALLY, weed SHOOT biomass DECREASED SIGNIFICANTLY AS WHEAT DENSITY INCREASED. SOWING DATE HAD A SIGNIFICANT INFLUENCE ON BROADLEAF weed biomass AND TOTAL weed biomass. TOTAL weed biomass WAS HIGHER IN LATE SOWING DATE (NOVEMBER 21) THAN OTHER TWO SOWING DATE. INDEED, IN LATE PLANTED PLOTS, weedS HAD MORE OPPORTUNITY FOR GERMINATION AND GROWTH. ALSO, WHEAT SOWING DATE HAD A SIGNIFICANT INFLUENCE ON GRAIN YIELD. GRAIN YIELD WAS SIGNIFICANTLY LOWER IN LATE SOWING DATE (NOVEMBER 21) THAN THE OTHER SOWING DATES. FINAL WHEAT SHOOT biomass DECREASED SIGNIFICANTLY AS SOWING DATE DELAYED, SO THE LEAST biomass WAS OBTAINED IN LATEST SOWING DATE (NOVEMBER 21).

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  120-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان کنترل و روش کنترل علف های هرز بر جمعیت و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز، دو آزمایش در سالهای زراعی 1385 و 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمار های آزمایش شامل تاریخ کاشت (20 آذر، 30 دی، 10 اسفند)، زمان کنترل علف های هرز (مراحل ظهور برگ واقعی، شاخه دهی و شروع تشکیل چتر) و روش های کنترل (وجین دستی، استفاده از شعله افکن و شاهد) بودند. نتایج این آزمایشات نشان داد که روش های مختلف کنترل، زمان کنترل علفهای هرز و تاریخ کاشت اثرات معنی داری بر تراکم و بیوماس علفهای هرز داشته اند. بیشترین میانگین تراکم و بیوماس علفهای هرز در تاریخ کاشت 10 اسفند و کنترل در زمان ظهور برگ واقعی و استفاده از روش شعله افکن بدست آمد. زمان تشکیل چتر زیره سبز بهترین مرحله برای کنترل علفهای هرز این گیاه بوده است. استفاده از شعله افکن رشد علف های هرز را در ابتدای دوره رشد کاهش داده اما روش وجین دستی موجب کاهش معنی داری در تراکم و وزن خشک علف های هرز در مراحل انتهای رشد زیره سبز گردیده است. اولین تاریخ کاشت کمترین میانگین بیوماس علف هرز و بیشترین عملکرد دانه زیره سبز را نسبت به تاریخ کاشت های بعدی موجب گردیده است. تیمار وجین دستی علارغم اینکه میانگین تراکم و وزن خشک علف های هرز کمتری نسبت به روش شعله افکن داشته است اما عملکرد زیره سبز کمتری را نسبت به روش شعله افکن به همراه داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 39 استناد 0 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر زمان تهیه بستر بذر و شیوه مدیریت علف های هرز بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند آزمایشی در سال زراعی 1389-1388 در شهرستان کنگاور به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عامل اصلی زمان تهیه بستر (A) دارای سه سطح (a1-تهیه بستر بذر و ایجاد جوی و پشته به طور کامل در پاییز به همراه کاشت گیاه پوششی جو، a2-تهیه بستر بذر و ایجاد جوی و پشته به طور کامل در پاییز بدون کشت جو a3-تهیه بستر بذر و ایجاد جوی و پشته به طور کامل در بهار) بود. عامل فرعی روش مدیریت علف های هرز (B) نیز دارای سه سطح (b1-کنترل علف های هرز به-روش وجین دستی در دو مرحله + دو مرحله کنترل شیمیایی، b2-کنترل علف های هرز به روش شیمیایی شامل سه مرحله استفاده از علف کش ها و b3-عدم کنترل علف های هرز (شاهد با علف هرز) بود. نتایج نشان داد زیست توده علف های هرز به طور معنی داری تحت تاثیر روش تهیه بستر بذر قرار گرفت و میانگین زیست توده علف های هرز مزرعه پیش از کاشت چغندرقند، در تیمار تهیه بستر بذر در بهار حدود دو برابر تیمار تهیه بستر در پاییز بود. روش تهیه بستر بذر به طور کامل در پاییزه همراه با جو باعث کاهش 28 درصدی وزن علف های هرز مزرعه و در نتیجه موجب افزایش 16 درصدی عملکرد ریشه چغندرقند گردید. روش کنترل تلفیقی علف های هرز (85 درصد) موفق تر از شیوه کنترل شیمیایی (70 درصد) آنها بود. نتایج تجزیه واریانس عملکرد کمی و کیفی چغندرقند نشان داد اثر زمان تهیه بستر بذر بر عملکرد ریشه در سطح یک درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد ریشه چغندرقند در تیمار بستر پاییزه بدون جو (64 تن در هکتار) و تیمار بستر بهاره کمترین عملکرد ریشه (54 تن در هکتار) را تولید نمود. اثر روش مدیریت علف هرز نیز باعث معنی دار (P<0. 01) شدن عملکرد ریشه، عملکرد شکر و شکر سفید گردید. تیمار کنترل تلفیقی دارای بیشترین عملکرد ریشه (73 تن در هکتار) و تیمار شاهد با علف هرز دارای کمترین عملکرد ریشه (35 تن در هکتار) بود. تیمار کنترل شیمیایی با عملکرد ریشه (71 تن در هکتار) نیز با تیمار کنترل تلفیقی در یک گروه آماری قرار داشت. بنابراین با تهیه بستر بذر به طور کامل در پاییز و کشت چغندرقند در اولین فرصت ممکن در بهار و با اعمال مدیریت مناسب جهت کنترل علف های هرز عملکرد کمی و کیفی چغندرقند افزایش می یابد. با این روش ضمن کاهش تلفات رطوبت ذخیره شده در خاک به دلیل عدم انجام خاک ورزی برای تهیه بستر در بهار، امکان کاشت زودتر چغندرقند نیز فراهم می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  775
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

توان رقابتی گیاه زراعی و علف هرز می تواند تحت تاثیر الگوی کاشت، با تغییر ساختار کانوپی و فراهمی آب و میزان آب در دسترس قرار گیرد. بنابراین آزمایشی با هدف بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر رشد علف های هرز و عملکرد گندم تحت الگوهای مختلف کاشت، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال زراعی 1391-1390 انجام شد. آزمایش به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری معمولی، کم آبیاری (آبیاری بعد از کاشت، مرحله گلدهی) و دیم کامل به عنوان کرت اصلی و الگوهای مختلف کاشت در چهار سطح شامل کشت تک ردیف بر روی پشته، کشت تک ردیف داخل جوی، کشت سه ردیف بر روی پشته های عریض و کشت سه ردیف داخل جوی به عنوان کرت های فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه گندم در رژیم آبیاری معمولی در الگوی سه ردیف روی پشته با میانگین عملکرد 3437.8 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در شرایط کم آبیاری و دیم در الگوی یک ردیف داخل جوی به ترتیب با میانگین 2574.3 و 1868.2 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد حاصل شد. در رژیم های مختلف آبیاری، کمترین زیست توده علف هرز در داخل جوی ها در الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی مشاهده شد. همچنین بررسی علفهای هرز روی پشته ها نشان داد که الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی در آبیاری معمولی و دیم، و الگوی کاشت سه ردیف روی پشته در رژیم کم آبیاری دارای کمترین زیست توده علف هرز بود. به طورکلی الگوی یک ردیف داخل جوی، زیست توده علف های هرز را به مقدار 67.4، 14.9 و 60 درصد نسبت به الگوهای سه ردیف داخل جوی، سه ردیف روی پشته و یک ردیف روی پشته کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 775

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  169-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

چکیده سابقه و هدف: درک برهمکنش بین رقابت گیاه زراعی-علف های هرز و دز علف کش در بسیاری موارد ممکن است به توصیه کاهش مصرف یک علف کش منتج شود که هم از نظر زیست محیطی و هم از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. کود نیتروژن نیز هم از طریق تغییر تراکم و زیست توده علف های هرز بر تعادل رقابتی بین گیاهان مؤثر است و هم از نهاده هایی است که خود باعث آلودگی محیط زیست می شود. ازاین رو، ارزیابی برهمکنش دز علف کش و مصرف کود نیتروژن جهت مدیریت مناسب علف های هرز و دستیابی به عملکرد اقتصادی قابل قبول همراه با کاهش اثرات منفی زیست محیطی ضروری به نظر می رسد. مواد و روش ها: آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. کود نیتروژن شامل پنج سطح صفر، 50، 100، 200 و 350 کیلوگرم اوره در هکتار به عنوان کرت اصلی و دز علف کش "یدوسولفورون سدیم + مزوسولفورون + مفن پایر دی اتیل" در شش سطح صفر، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0 و 1 برابر دز توصیه شده (5/1 لیتر در هکتار) به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نیمی از کود نیتروژن به صورت پیش کاشت و نیم دیگر در اواسط مرحله پنجه زنی گندم توزیع شد. چهار هفته پس از سم پاشی (اواخر مرحله پنجه زنی گندم)، نمونه برداری تخریبی با استفاده از کادری با مساحت 25/0 متر مربع از چهار نقطه از هر کرت آزمایشی انجام شد. مجموع زیست توده علف های هرز و گندم در هر کرت پس از سه روز قرار دادن در آونی با دمای 80 درجه سانتی گراد توزین شد. یافته ها: پاسخ زیست توده علف های هرز و گندم به دز علف کش به ترتیب با مدل های دز-پاسخ و سیگموئید توصیف شد و در واکنش به افزایش مصرف کود نیتروژن توسعه یافت. بر مبنای مدل ترکیبی، دز مورد نیاز برای کاهش زیست توده علف های هرز به کمتر از 50 گرم در متر مربع با مصرف 140، 210 و 300 کیلوگرم در هکتار کود اوره به ترتیب 100، 85 و 60 درصد دز توصیه شده پیش بینی شد. همچنین، دستیابی به حدود 700 گرم زیست توده گندم در متر مربع با کاربرد 230 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به همراه 100 درصد دز توصیه شده علف کش یا کاربرد 270 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و 60 درصد دز توصیه شده علف کش و یا کاربرد 350 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار با 40 درصد دز توصیه شده علف کش ممکن بود. نتیجه گیری: افزایش توان رقابتی علف های هرز در پاسخ به افزایش مصرف نیتروژن به افت بیشتر زیست توده گندم در سطوح بالاتر مصرف کود منتج شد. کاربرد علف کش در سطوح بالاتر مصرف کود که توان رقابتی علف های هرز در این شرایط بسیار بیشتر از سطوح کم مصرف کود بود، با افزایش بیشتری در زیست توده گندم همراه بود. افزایش نگرانی های زیست محیطی منجر به توسعه نظام های زراعی با ورودی کم (مصرف کم کود و علف کش) شده است. بااین حال، نتایج ما نشان داد که علف های هرزی که در سطوح کم نیتروژن رشد کردند نسبت به علف کش مورد ارزیابی بسیار متحمل تر از بوته های رشد یافته در سطوح بالاتر مصرف کود بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4 (پیاپی 121)
 • صفحات: 

  129-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

به منظور بررسی مدیریت تلفیقی گیاهان هرز ذرت دانه ای (رقم کوردنا)، آزمایشی به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 96-1395 در شرق شهرستان دهلران استان ایلام اجرا شد. کرت های اصلی، شامل دو سطح خاک ورزی (خاک ورزی (کولتیواتور) و عدم خاک ورزی)، کرت های فرعی شامل سه سطح تراکم (65، 75 و 85 هزار بوته در متر مربع) و کرت های فرعی-فرعی شامل دو سطح علف کش(پاشش و عدم پاشش) بود. فراوانی و تراکم گیاهان هرز، تعداد و وزن خشک علف های هرز، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد دانه در بلال و صفات کیفی درصد پروتئین، فیبر و خاکستر اندازه گیری شد. مشاهده شد اویار سلام (2/5 بوته در متر مربع)، عروسک پشت پرده (4/4 بوته در متر مربع) و تاج خروس ریشه قرمز (8/6 بوته در متر مربع) گیاهان هرز غالب در مزرعه آزمایشی بودند. افزایش تراکم ذرت از 65 تا 85 هزار بوته باعث کاهش 102 درصدی تعداد و 129 درصدی وزن خشک علف های هرز شد. اعمال خاکورزی بین خطوط کشت نیز باعث کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز شد. بیشترین عملکرد دانه (5720 کیلوگرم در هکتار) در تیمار استفاده از علف کش و شخم در بالاترین تراکم به دست آمد. خاکورزی بین ردیف های کاشت باعث افزایش 17 درصدی عملکرد بیولوژیک ذرت نسبت به عدم خاکورزی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
litScript