نتایج جستجو

51753

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5176

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

JIANG G.M. | SUN J.Z. | LIN H.Q.

نشریه: 

JOURNAL OF PLANT RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  116
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  347-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4700
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4700

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  123-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1828
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

پژوهش های اخیر نشان می دهد در صورتی که از مقادیر میانگین تبخیر و تعرق مرجع (ETo) جهت تامین نیاز آبی گیاه استفاده شود، نیاز آبی واقعی گیاه تامین نخواهد شد که در این شرایط ممکن است گیاه با تنش آبی روبرو شده و یا بیش از نیاز آب دریافت کند. با توجه به تاثیر روش محاسبه تبخیر و تعرق، دور آبیاری و سطح احتمال وقوع بر نیاز آبی گیاه، محاسبه دقیق تاثیر عوامل بالا به عنوان یک موضوع پژوهشی، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از آمار و اطلاعات ایستگاه سینوپتیک نوژه همدان مقدار تبخیر و تعرق گیاه مرجع برای هر روز ژولینوسی از سال در طول دوره آماری (2006-1977) با 5 روش بلانی- کریدل، پنمن (1963)، پنمن- فائو- 24، پنمن- مانتیث و فائو- پنمن- مانتیث محاسبه شد. سپس با به کارگیری ضریب گیاهی گندم برای منطقه موردنظر مقادیر ETc محصول گندم در طول دوره رشد به منظور بررسی اثر روش های بالا در میزان آب موردنیاز گیاهان محاسبه گردید. در این رابطه تاریخ شروع و خاتمه دوره های حداکثر نیاز آبی گیاه با استفاده از روش میانگین متحرک استخراج و منحنی های میانگین تبخیر و تعرق روزانه برای دوره های 1 تا 30 روزه حداکثر نیاز آبی با احتمال وقوع های متفاوت با توجه به تاریخ به دست آمده ترسیم گردید. نتایج به دست آمده از منحنی های استخراج شده نشان داد در صورتی که طراحی سیستم آبیاری بر اساس میانگین ETc گندم (طول دوره 7 روزه) با احتمال وقوع 50 درصد و با روش های بلانی-کریدل، فائو- پنمن- مانتیث، پنمن (1963)، پنمن- فائو- 24 و پنمن- مانتیث صورت پذیرد، ظرفیت سیستم جهت تامین آب به ترتیب برای روش های بالا حدود 12، 10، 18، 14 و 15 درصد کمتر از حالتی خواهد بود که احتمال وقوع 75 درصد اعمال شده است. تجزیه و تحلیل مقادیر نیاز آبی گیاه در سطوح احتمالاتی بیشتر از 50 درصد نیز بیانگر این است که با افزایش دوره های حداکثر نیاز آبی، مقدار میانگین نیاز آبی روزانه کاهش می یابد. هم چنین برای یک دوره خاص با افزایش سطح احتمالاتی، میزان میانگین نیاز آبی روزانه گیاه نیز افزایش پیدا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1828

دانلود 358 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1 (ب)
 • صفحات: 

  53-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

برآورد نیاز آبی واقعی گیاه در برنامه ریزی آبیاری و در نتیجه برای مدیریت اثربخش آب در مزرعه بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه روش های مرسوم برآورد نیاز آبی و برآورد نیاز آبی واقعی گیاه ریحان در مزرعه تحقیقاتی-پژوهشی دوشان تپه تهران بود. بدین منظور آزمایشی در سه مزرعه یک هکتاری به صورت مجزا با سه روش متفاوت برآورد نیاز آبی شامل روش تشتک تبخیر استاندارد کلاس A، روش رطوبت سنج تتاپروب و روش میکرولایسیمتر وزنی-زهکش دار پیشنهادی در چهار تیمار آبیاری شامل آبیاری کامل (FI)، کم آبیاری درحد 80 (DI80%)، 60 (DI60%) و 40 (DI40%) درصد نیاز آبی گیاه در دو سال متوالی 1395 و 1396 انجام شد. بر اساس نتایج، بیشترین مقدار تبخیر و تعرق ریحان به میزان 2/11 میلیمتر در روز 53 ام کاشت در تاریخ هفتم مردادماه اندازه گیری شد. همچنین ضریب گیاهی ریحان در مراحل اولیه، توسعه، میانی و انتهایی رشد به ترتیب برابر 63/0، 08/1، 12/1 و 97/0 و بیشترین مقدار ضریب گیاهی ریحان در بیست و پنجم تیرماه و برابر 26/1 بدست آمد. بیش ترین عملکرد ماده تر در روش برآورد نیاز آبی مستقیم با مقدار 5998 و 5966 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در سال های 1395 و 1396 در تیمار آبیاری کامل به دست آمد. همچنین، روش میکرولایسیمتر وزنی-زهکش دار پیشنهادی نسبت به روش تشتک و روش مکش خاک به ترتیب10% و 8 درصد صرفه جویی در مصرف آب داشت و عملکرد محصول هم به ترتیب 10% و پنج درصد نسبت به این دو روش بهبود یافت. نیز، با این روش حداکثر بازده ریالی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی 4186 ریال بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

پیری حلیمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  57-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1989
 • دانلود: 

  830
چکیده: 

تالاب بین المللی هامون یکی از تالاب های مهم دنیا و بزرگترین دریاچه آب شیرین در سراسر فلات ایران محسوب می شود که با مساحتی حدود 5700 کیلومتر مربع و دامنه عمقی 1 تا 5 متر در ناحیه کویری و بیابانی شرق کشور، در منطقه سیستان واقع گردیده است. این دریاچه از سه بخش به نام های هامون پوزک در شمال شرقی، هامون صابری در شمال و هامون هیرمند در غرب و جنوب غربی سیستان تشکیل شده است. هامون پناهگاه بسیاری از گونه های نادر و در خطر انقراض است. با توجه به اهمیتی که تالاب هامون برای حفظ حیات گونه های در معرض انقراض دارد. در این تحقیق به برآورد نیاز آبی زیست محیطی تالاب هامون پرداخته شده است. در این تحقیق نیاز آبی زیست محیطی تالاب هامون در قالب یک روش جامع برآورد شده است. نتایج نشان می دهد با بررسی تنها یک عامل یعنی تبخیر از سطح آزاد تالاب ها و تبخیر- تعرق پتانسیل گیاهان درون و کنار آبی هامون ها مشاهده می شود که در صورتی که تمامی وسعت تالاب ها به عنوان آبگیر مشابه شرایط فعلی و طبیعی آن عمل نماید، سالانه بالغ بر 3362.5 میلیون متر مکعب تلفات تبخیر از این تالاب ها است که با توجه به 1200 میلیون متر مکعب مصارف شرب، صنعت و کشاورزی به معنی آوردی به میزان 4600 میلیون متر مکعب می باشد که با حقابه سالانه ایران از آب هیرمند (820 میلیون متر مکعب) بسیار فاصله دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1989

دانلود 830 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  811-822
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

کشت های گلخانه ای نقش ویژه ای در تولید محصولات کشاورزی دارند. آگاهی از میزان دقیق نیاز آبی در برنامه ریزی توسعه گلخانه ها از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این پژوهش ارزیابی و ارایه مدلی برای برآورد تبخیر و تعرق خیار در شرایط گلخانه ای با استفاده از داده های هواشناسی و مطالعه بهره وری آب در تولید این محصول در قزوین است. در طی تحقیق، تغییرات دما، رطوبت، تشعشع، ارتفاع گیاه و رطوبت خاک اندازه گیری شد. با بررسی مدل های ریاضی مختلف، یک مدل توانی با پارامترهای دما، رطوبت نسبی و ارتفاع گیاه و با ضریب همبستگی 86/0 به عنوان بهترین مدل برای برآورد تبخیر و تعرق خیار گلخانه ای انتخاب شد. همچنین مقایسه تبخیر و تعرق اندازه گیری شده با روابط متداول تعیین تبخیر و تعرق نشان داد که در سطح اطمینان 99 درصد بین تبخیر و تعرق اندازه گیری شده و تبخیر و تعرق برآورد شده با روش فائو پنمن مانتیث همبستگی وجود دارد. روش فائو پن من مانتیث با ضریب تبیین 42/0 از دقت بیشتری نسبت به سایر روش ها برخوردار بوده و روش بلانی کریدل اصلاح شده با ضریب تبیین 24/0 کمترین دقت را دارد. همچنین بهره وری آب در گلخانه های کشت خیار فعال در استان قزوین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داده بهره وری آب خیار در گلخانه ها از 23/9 تا 44/22 کیلوگرم بر متر مکعب متغیر است. این دامنه تغییرات مساله اهمیت مدیریت و بهره برداری در ارتقای بهره وری آب در گلخانه ها را خاطر نشان می سازد. طبق برآوردهای انجام شده در این تحقیق اگر میزان تولید فعلی خیار در استان در فضای آزاد در گلخانه ها کشت شود، به 117 هکتار گلخانه نیاز خواهد داشت و با این عمل نزدیک به 15 میلیون متر مکعب آب صرفه جویی خواهد شد. با بررسی سایر جوانب اقتصادی و اجتماعی توسعه گلخانه ها می تواند در تسکین مشکلات کم آبی در استان کمک ساز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (مسلسل 61)
 • صفحات: 

  101-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

زمینه و هدف: تالاب بین المللی میانکاله واقع در استان مازندران، از نظر مدیریت منابع آب و نیز حفظ اکوسیستم های منحصربفرد و تنوع زیستی دارای اهمیت بالایی است. در این مطالعه به تعیین نیاز آب زیست محیطی آن پرداخته شده است.روش بررسی: دو منبع مهم تغذیه تالاب میانکاله در حوضه بالادست آن شامل رودخانه های سیاه آب و غاز محله جهت تعیین نیاز آب زیست محیطی انتخاب شدند. در ابتدا با استفاده از روش منحنی تداوم جریان (روش هیدرولوژیکی)، جریان زیست محیطی رودخانه های مذکور تعیین گردید. سپس با استفاده از روش جامع به بررسی فراوانی جمعیت گونه های پرندگان آبزی و کنارآبزی و میزان وابستگی آنها به آب پرداخته شد. از تلفیق این دو روش نیاز آب زیست محیطی تالاب در محل ورودی رودخانه های تغذیه کننده آن برآورد شد.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد حداقل دبی ورودی از رودخانه های سیاه آب و غاز محله به تالاب میانکاله با استفاده از روش منحنی تداوم جریان، به ترتیب 0.578 و 0.054 مترمکعب بر ثانیه باید باشد. همچنین با در نظر گرفتن پرندگان آبزی و کنارآبزی در روش جامع، حداقل دبی جریان ورودی به تالاب، از رودخانه سیاه آب 2.163 مترمکعب بر ثانیه و از رودخانه غاز محله 0.099 مترمکعب بر ثانیه می باشد.نتیجه گیری: با تامین حداقل دبی ورودی رودخانه های سیاه آب و غاز محله به تالاب میانکاله، می توان تالاب را در شرایط مناسب (Q75) نگه داشت. همچنین درمناطق مذکور با تامین حداقل دبی ورودی به ترتیب به میزان 0.325 و 0.015 مترمکعب بر ثانیه تالاب در شرایط نسبتا مناسب (Q90) حفظ می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 126 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  131-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

مهم ترین اثرات فضای سبز در شهرها کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی و جذب گرد و غبار است. حجم زیادی از منابع آب شهری به دلیل کشت گونه های گیاهی متفاوت در کنار یکدیگر و مشخص نبودن نیاز آبی این گیاهان در فضای سبز تلف می شود. در این تحقیق، ضریب گیاهی و نیاز آبی گیاهان از نوع درختچه (شمشاد و سنجد زینتی)، بوته (زرشک)، گیاه پوششی (مَرغ) و درخت (سرو و زبان گنجشک) با انتخاب دو ریزاقلیم در باغ گیاه شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و با روش های بیلان آبی و wucols1 برآورد گردید. تحقیق به مدت شش ماه، از فروردین تا شهریور 1397 انجام شد. بر اساس نتایج این پژوهش متوسط ضریب گیاهی برای کل دوره از روش بیلان آبی و روش wucols به ترتیب 36/0 و 30/0 به دست آمد. تبخیر تعرق برآورد شده به صورت میانگین مقدار 757 میلی متر درروش بیلان آب و مقدار641 میلی متر در روش wucolsدر کل دوره آزمایش برآورد شده است و به طورکلی روش wucols همواره مقدار کمتری از نیاز آبی را برای گیاهان فضای سبز برآورد می کند. با توجه به تحلیل آماری صورت گرفته این میزان تفاوت در شش دهه آزمایش دارای اختلاف معنی دار بوده است. با توجه به نتایج این تحقیق کاربرد روش طبقه بندی آب مورد استفاده گونه های فضای سبز دارای دقت مناسبی در برآورد نیاز آبی گیاهان فضای سبز می باشد و می تواند در کاهش مصرف آب موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1476
 • دانلود: 

  607
چکیده: 

کنجد یک گیاه روغنی است که دانه های آن دارای مصرف خوراکی است. روغن کنجد حاوی آنتی اکسیدان های طبیعی است .پژوهش حاضر با هدف تامین نیاز آبی گیاه کنجد در دشت سبزوار انجام شده است. داده های مورد نیاز تحقیق شامل ساعات آفتابی، سرعت باد، کمینه و بیشینه ی دما، رطوبت نسبی و بارندگی از ایستگاه همدید سبزوار متعلق به سازمان هواشناسی کشور در دوره آماری 20 ساله (2010-1990 میلادی) اخذ شده است. در این تحقیق داده های ایستگاههای اطراف دشت سبزوار با استفاده از روش میانیابی کریجینگ، در محیط نرم افزار Arc GIS 10.2 به داده های پهنه ای با یاخته هایی به ابعاد 12×12 کیلومتر تعمیم داده شد. با توجه به مساحت منطقه، در مجموع 45 نقطه ی گره گاهی استخراج شد. در این تحقیق جهت برآورد نیاز آبی (IWR) و نیاز آبیاری محصول (IWR)، از مدل CROPWAT استفاده شد. بدین منظور، مدل به داده های اقلیمی محصول و داده های خاک نیاز دارد. در این پژوهش برای محاسبه ی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) از معادله ی فائو- پنمن- مونتیث استفاده شده است. برای برآورد بارش موثر (Peff rain) نیز از داده های بارش ایستگاه همدید سبزوار استفاده شده است. از دیگر ورودی های مدل می توان به نوع الگوی کاشت، داده های ضریب محصول، سطح زیر کشت، زمان بندی آبیاری، نوع خاک، کل رطوبت در دسترس خاک، حداکثر عمق ریشه و رطوبت اولیهای که در خاک نفوذ می کند، اشاره نمود. در این پژوهش مقادیر روزانه ی کمیتهای اقلیمی نظیر دمای کمینه، دمای بیشینه، میانگین رطوبت نسبی، سرعت باد، تابش خورشیدی و بارش وارد مدل CROPWAT شده و سپس با استفاده از داده های فنولوژیکی گیاه کنجد، اقدام به مدل سازی نیاز آبی گیاه کنجد گردید. نتایج نشان داد که گیاه کنجد در دشت سبزوار حداقل به بیست دوره آبیاری تکمیلی طی دوره ی رشد نیازمند می باشد. نتایج همچنین نشان میدهد نیاز آبی گیاه در دشت سبزوار، از شمال به جنوب افزایش می یابد و بیشترین نیاز آبی گیاه، در مراحل میانی رشد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1476

دانلود 607 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (الف)
 • صفحات: 

  151-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2348
 • دانلود: 

  920
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2348

دانلود 920 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  70
 • صفحات: 

  127-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  960
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

در این پژوهش با هدف ارزیابی تحویل آب در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن، شاخص عملکرد شبکه شامل کفایت تحویل آب، بازده تحویل آب، عدالت توزیع آب، اعتمادپذیری تحویل آب و نسبت عملکرد تحویل آب محاسبه گردید. این شاخص ها در دو نوبت آبیاری و در 12 کانال درجه 3 اندازه گیری و بررسی شد. بررسی ها با دو رویکرد از لحاظ آب مورد نیاز شبکه بر اساس طراحی اولیه و در شرایط فعلی در کشت گندم انجام شد. از پارامترهای آماری خطای استندارد، خطای میانگین و آزمون مربع کای برای تحلیل های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص عدالت و اعتمادپذیری توزیع آب در شبکه بترتیب برابر با 0.31و 0.12 بوده که با توجه به استنداردهای موجود بترتیب در حد ضعیف و متوسط قرار می گیرد. میانگین شاخص عملکرد تحویل آب در شبکه بر اساس دو رویکرد طراحی اولیه و شرایط فعلی بترتیب 1.41 و 0.61 بوده که نشان داد بر اساس طراحی اولیه 41 درصد آب بیش از اندازه و در شرایط فعلی، 39 درصد آب کمتر از نیاز تحویل شده است. شاخص بازده تحویل آب بر اساس دو رویکرد مورد بررسی بترتیب 0.79 و 0.97و شاخص کفایت تحویل آب بترتیب 0.93و 0.56 بود. به طور کلی تفاوت بین شاخص های کفایت تحویل آب، بازده تحویل آب و عملکرد تحویل آب در دو نیاز آبی مختلف قابل توجه است که باید بجای هیدرومدول اولیه، هیدرومدول بر اساس روش پنمن مانتیث ملاک عمل مدیریت شبکه آبیاری درودزن قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 960

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
litScript