نتایج جستجو

211

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

22

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  83-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  9584
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و در نتیجه ارزش دانه گیاهان ماشک و گاودانه در جیره غذایی انجام گردید. ترکیب شیمیایی آنها به روش تجزیه تقریبی تعیین شد. میانگین درصد ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، الیاف خام، چربی خام، عصاره بدون نیتروژن و خاکستر ماشک به ترتیب برابر 92.32، 87.42، 24.65، 7.76، 2.29، 52.72 و 12.58 درصد و ترکیبات فوق برای گاودانه به ترتیب برابر 93.34، 87.99، 22.97، 9.5،1.34 ، 55.18 و 11.01 درصد بودند. ضریب قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و سایر مواد مغذی هر دو نوع دانه به روش in vivo تعیین گردیدند. بدین منظور از چهار راس گوسفند نر بالغ نژاد مهربان، و از کاه به عنوان ماده خشبی جیره استفاده گردید. جیره گوسفندان حاوی 40 درصد کاه و60 درصد ماشک و یا گاودانه بود. گوسفندان تقریبا در حد نگهداری تغذیه شدند. میانگین قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، الیاف خام و عصاره بدون نیتروژن، برای ماشک به ترتیب برابر 90.02، 94.67، 85.83، 84.47، 79.84 و 97.90 درصد و ضرایب فوق برای گاودانه به ترتیب برابر 80.22، 82.81، 74.66، 52.60، 75.31 و 89.59 درصد بودند. ارزش انرژی زایی ماشک در تمام موارد بطور معنی دار (P<0.05) بیشتر از گاودانه بودند. ارزش انرژی زایی ماشک و گاودانه بر اساس مجموع مواد مغذی قابل هضم، انرژی قابل متابولیسم لورا، انرژی خالص لورا، و واحد علوفه ای بررم تعیین شدند. در مورد ماشک این مقادیر به ترتیب برابر 83 درصد، 2032.93 کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک، 2032.93 کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک و 1.14 و برای گاودانه به ترتیب برابر 74 درصد، 2695.60 کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک، 1695.60 کیلوکالری بر کیلوگرم ماده خشک و 0.94 شد.  

آمار یکساله:  

بازدید 9584

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  383
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی علوفه 15 توده بومی ماشک، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال 1394 اجرا شد. گونه های مورد بررسی شامل ماشک معمولی (توده های 2، 7، 10، 15، 16، 23، 29، 30، 33 و 36)، ماشک گل خوشه ای (توده های 12، 28 و 35) و ماشک خزری (توده های 22 و24) بودند. نتایج نشان داد بیشترین (8/530 گرم در متر مربع) و کمترین (16/91 گرم در متر مربع) عملکرد علوفه خشک به ترتیب در توده های 30 و 36 بدست آمد. همچنین بیشترین عملکرد دانه (43/43 گرم درمتر مربع)، به توده 28 متعلق بود. بیشترین مقادیر ماده خشک مصرفی (DMI)، کل ماده مغذی قابل هضم (TDN)، قابلیت هضم علوفه (DDM)، ارزش نسبی تغذیه ای (RFV)، انرژی ویژه شیردهی (NEL) و انرژی متابولیسمی (MED) به توده 28 ماشک گل خوشه ای مربوط بود. علاوه بر این کمترین میزان دیواره سلولی (NDF) و دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF) به ترتیب در توده های 28 و 30 مشاهده شد. تجزیه کلاستر صفات کمی و کیفی، توده های مورد بررسی را در سه گروه دسته بندی نمود، به طوری که از لحاظ کمی و کیفی به ترتیب توده 30 و 28 یک گروه را به خود اختصاص دادند. لذا توده 30 به دلیل عملکرد علوفه بالا و توده 28 به دلیل دارا بودن کیفیت علوفه بالا به عنوان توده های مناسب برای کشت در شرایط دیم توصیه می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 383

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  250-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

در راستای برقراری کشاورزی پایدار، آزمایشی در بهار سال 1378 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، اجرا گردید. در این آزمایش ارزن نوتریفید (Pennisetum glaucum (L.) R.Br) و ماشک زراعی (Vicia sativa .L.) به صورت مخلوط ردیفی کاشته شدند. بررسی در قالب طرح با هم کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت.تیمارها یک تراکم ثابت ارزن نوتریفید با میزان 15 کیلوگرم در هکتار و سه تراکم با 50، 70 و90 کیلوگرم در هکتار بذر ماشک و کلیه ترکیب های حاصل از دو گیاه را شامل گردید. سیستم کشت مخلوط ارزن نوتریفید با سطح سوم ماشک زراعی بهتر از بقیه تیمارها شد و LER آن 56/1 بدست آمد. در برخی از تیمارهای کشت مخلوط عملکرد ارزن نوتریفید در چین دوم (در این چین ماشک وجود نداشت) بیشتر از چین های خالص شد. این امر را می توان به بهره گیری ارزن از بقایای نیتروژن ماشک و به کاهش رقابت درون گونه ای آن نسبت داد. کشت خالص ماشک زراعی نیز به دلیل کوتاه تر بودن دوره رشد و برخورداری از عملکرد مناسب، کیفیت مطلوب علوفه ای و نقش آن در حاصلخیزی خاک قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 56 استناد 2 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1184
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه بر تراکم و زیست توده علف های هرز خاکشیر تلخ(Sisymbrium officinalis) و شاهتره (Fumaria vaillantii)، در سال های زراعی 79-1378 و 80-1379 آزمایشی در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش تک کشتی چاودار، تک کشتی ماشک گل خوشه ای، مخلوط چاودار و ماشک و شاهد بدون گیاه پوششی بودند. تیمار تک کشتی چاودار و مخلوط آن با ماشک زیست توده بیشتری نسبت به تک کشتی ماشک داشتند. کمترین میزان درصد نور عبوری از کانوپی گیاهان پوششی، در تیمارهای چاودار و مخلوط چاودار و ماشک مشاهده شد، بطوریکه میزان عبور نور از کانوپی آنها به ترتیب 2.5 و 2.3 درصد بود و در ماشک 7.2 درصد بود. مالچ زنده چاودار، ماشک و مخلوط دو گیاه پوششی 120 روز پس از کشت، در سال اول به ترتیب 94، 56 و 89 درصد تراکم خاکشیر، 94، 38 و 95 درصد زیست توده خاکشیر و 98، 36 و 99 درصد زیست توده شاهتره را در مقایسه با شاهد کاهش دادند. شاهتره در سال دوم علف هرز غالب مزرعه نبود. در این سال مالچ زنده چاودار، ماشک و مخلوط دو گیاه پوششی 120 روز پس از کشت، به ترتیب 58، 47 و 69 درصد تراکم خاکشیر و 70، 67 و 72 درصد زیست توده خاکشیر را در مقایسه با شاهد کاهش دادند. بطورکلی مالچ زنده گیاهان پوششی می تواند موجب کاهش رقابت علف های هرز با گیاه اصلی در کشت دوم مانند صیفی جات و یا در باغ ها در ابتدای فصل بهار شده و همچنین ممکن است باعث کاهش بانک بذر این دو گونه علف هرز در خاک گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1184

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

بمنظور ارزیابی کشت مخلوط جو (hordeum vulgare) و ماشک (Vicia) desycarpa آزمایشی در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران طی سالهای زراعی 82-83 و 83-84 انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. کود نیتروژن به عنوان عامل اصلی در سه سطح (0، 45 و 90 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و کاشت در سه سطح (تک کشتی جو، تک کشتی ماشک و مخلوط 50:50 جو – ماشک به صورت یک خط در میان) در نظر گرفته شد. کشت مخلوط به روش جایگزینی با نسبت 1:1 انجام شد. جهت مقایسه تک کشتی محصولات با مخلوط از شاخص نسبت برابری زمین استفاده شد. نتایج نشان داد که کشت مخلوط نسبت هب تک کشتی جو و ماشک برتری داشت (LER>1). بالاترین مقدار برابری زمین د رتیمار عدم کاربرد نیتروژن حاصل گردید (LER=1.145) و با افزایش مقدار کود نیتروژن سودمندی مخلوط کاهش یافت. کاربرد کود نیتروژن باعث افزایش عملکرد کل، عملکرد دانه، محتوای پروتئین خام و عملکرد پروتئین در تک کشتی و مخلوط گردید. علاوه بر این کاربرد کود نیتروژن باعث بهبود کارایی مصرف آب شد. در این مطالعه جو در مقایسه با ماشک با داشتن رشد اولیه سریع و سیستم ریشه ای مترکم و کارآمد با استفاده موثرتر از منابع محیطی (آب و نیتروژن) گیاه غالب بود. بطور کلی در این تحقیق کشت مخلوط نسبت به تک کشتی های جو و ماشک از لحاظ کمی و کیفی برتری نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  89-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  671
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 671

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LITHOURGIDIS A.S. | DHIMA K.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  95-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5380
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5380

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  430-436
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1845
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

افزایش تولید علوفه و تولید اقتصادی در اراضی دیم مستلزم توجه به مسائل به زراعی، از جمله رعایت عمق کشت مناسب می باشد. لذا به منظور تعیین اثر عمق های مختلف کشت بر عملکرد ماشک علوفه ای، این بررسی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه با سه گونه ماشک،Vicia sativa) Vicia dasycarpa-kouhak و (Vicia narbonensis velox67به عنوان فاکتور اصلی و سه عمق کشت (4- 2، 7-5 و 10-8 سانتی متر) به عنوان فاکتور فرعی بصورت استریپ پلات با 9 تیمار در سه تکرار و بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی به مدت سه سال زراعی به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که اثر عمق کشت بر عملکرد ماشک در سطح 1% معنی دار بوده و عمق کشت 10-8 سانتی متر به ترتیب با 5.364، 3.416، 4.389 و 1.081 تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد علوفه تر، علوفه خشک، کاه و کلش و دانه و عمق کشت 4-2 سانتیمتر به ترتیب با 4.888، 2.813، 3.729 و 0.825 تن در هکتار کمترین عملکردهای مذکور را به همراه دارد. در این میان بیشترین عملکردهای یاد شده متعلق به گونه داسی کارپا بوده و به ترتیب عبارت بودند از 5.632، 3.532، 4.614، و 1.065 تن در هکتار. علاوه بر این مطالعه رطوبت خاک در زمان 10 درصد گلدهی ماشک نشان داد که گونه داسی کارپا کمترین تخلیه رطوبتی از خاک را در عمق صفر تا 30 سانتی متری دارد، به طوریکه متوسط درصد رطوبت وزنی خاک برای رقم داسی کارپا 26.31، ساتیوا 23.76 و ناربنوسیس 22.5 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1845

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  144-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  306
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

در پژوهش حاضر، 16 اکوتیپ گاودانه (Vicia ervilia L. )، در سه محیط بدون تنش، تنش ملایم و تنش شدید خشکی (به ترتیب آبیاری پس از 60، 90 و 120 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) از نظر برخی صفات مورفو-فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به خشکی مورد مقایسه قرار گرفتند. این سه آزمایش در مزرعه پژوهشی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در سال زراعی 97-1396 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار آزمایش انجام شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات نشان داد که اکوتیپ های مورد بررسی از نظر همه صفات مورد مطالعه به جز وزن هزاردانه اختلاف معنی داری (01/0>p) داشتند و بنابراین از نظر بیشتر صفات تنوع بالایی را داشتند. بر اثر تنش ملایم و تنش شدید خشکی صفات ارتفاع ساقه، طول ریشه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن خشک اندام هوایی و عملکرد دانه به طور معنی داری کاهش یافتند. به طور میانگین اکوتیپ بایقوت با تولید 345/82 گرم در مترمربع زیست توده و 038/35 گرم در مترمربع عملکرد دانه، بیشترین مقادیر را بین سایر اکوتیپ ها داشت. نتایج مقایسه میانگین اکوتیپ های مورد مقایسه نشان داد که در شرایط تنش و بدون تنش خشکی بیشترین ثبات در تولید عملکرد دانه به ترتیب در اکوتیپ های بایقوت و سقزچی و بیشترین ثبات در تولید اندام هوایی به ترتیب در اکوتیپ های قره آغاج و بایقوت مشاهده شد. به طور کلی اکوتیپ هایی که کمتر تحت تأثیر تنش خشکی از نظر صفات مورد بررسی قرار گرفتند می توانند به عنوان اکوتیپ های متحمل به خشکی در برنامه های به نژادی آینده مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 306

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
litScript