نتایج جستجو

20488

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2049

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4 (پیاپی 69)
 • صفحات: 

  778-790
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1342
 • دانلود: 

  690
چکیده: 

پایش تغییرات پوشش گیاهی نقش اساسی در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دارد. روش های متعددی برای آشکارسازی تغییرات یک منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره ای وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و محدودیت هایی هستند. یکی از روش های مطالعه تغییرات استفاده از شاخص های پوشش گیاهی است. در این حالت استفاده از داده های ماهوارهای امکان مطالعه گسترده پوشش گیاهی را فراهم می سازد. هدف از این تحقیق ارزیابی 4 شاخص گیاهی NDVI، SAVI، RVI و WAVI می باشد. این مطالعه در جزیره قشم در سال های 1380(2001) و 1393 (2014) انجام گرفت. در این تحقیق از داده های سنجده ETM+ و OLI که دارای تطابق هندسی مناسبی بودند استفاده شده است. پس از محاسبه هر یک از شاخص ها به منظور ارزیابی دقت شاخص ها، بر اساس اطلاعات حاصل از بازدید صحرایی از منطقه و تصاویر و به کمک تفسیر چشمی تصویر کاذب، نقاط تعلیمی تهیه شده و به محیط نرم افزار ENVI. 5 وارد شدند. بدین ترتیب با در اختیار داشتن 100 نمونه تعلیمی و در نظر گرفتن چهار کلاس اراضی بایر، جنگل حرا، کشاورزی و آب از روش پیشنهادی دلاپیان و اسمیت صحت تولید کننده و صحت کاربر هر نقشه جهت بررسی صحت طبقه بندی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد شاخص SAVI با بیشترین ضریب کاپا 93/0 درصد در سال 1393 و 0. 83 درصد در سال 1380 بهترین عملکرد و شاخصWAVI با کمترین ضریب کاپا 81/0 در سال 1380 و 43/0 در سال 1393 ضعیفترین نتایج را از بین شاخص ها داشت. برای ارزیابی تغییرات از روش جدول متعامد (crosstab) استفاده شد و نتایج نشان داد در طی 13 سال 21 درصد به مساحت جنگل های حرا و 60 درصد به اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی طبیعی داخل جزیره افزوده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1342

دانلود 690 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  420-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  451
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

امروزه استفاده از تصاویر ماهواره ای به عنوان یکی از کم هزینه ترین و سریع ترین روش های ارزیابی مراتع مورد توجه است. در این مطالعه، تعداد 10 شاخص گیاهی از گروه های مختلف با استفاده از باندهای طیفی محاسبه و میزان همبستگی این شاخص ها با میزان تاج پوشش گیاهی 3 تیپ مرتعی در منطقه سمیرم اصفهان اندازه گیری شد. میزان تاج پوشش گیاهی و سایر اجزای زمین مانند لاشبرگ و سنگ و سنگریزه و خاک لخت با استفاده از روش قدم- نقطه و به شکل شعاعی (10 نقطه تصادفی در هر تیپ انتخاب و از هر نقطه تصادفی 4 ترانسکت 150 متری و در مجموع تعداد 6000 نقطه در هر تیپ مرتعی) تعیین شد. گروه های مختلف شاخص های گیاهی بر اساس شیب خط خاک، فاصله از خط خاک و شاخص های حساس به آب گیاهان با استفاده از داده های ماهواره IRS-P6 (سنجنده AWiFS) بررسی شد. نتایج نشان داد با وجود اینکه تیپ های گیاهی بر اساس خصوصیات خود با یکی از 10 شاخص های گیاهی سنجش از دوری محاسبه شده همبستگی بیشتری دارد، ولی میزان همبستگی بین هر یک از شاخص های گیاهی در تیپ های مختلف با یکدیگر متفاوت است. میزان همبستگی پوشش گیاهی و شاخص های گیاهی با در نظر گرفتن پوشش گیاهی زنده بسیار بیشتر بوده و در تیپ های تخریب یافته،میزان همبستگی بین تاج پوشش و شاخص های گیاهی به دلیل کاهش بازتاب ناشی از فتوسنتز کاهش نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که هر یک از شاخص های گیاهی برای پهنه بندی یک نوع تیپ گیاهی خاص مناسب است و این نکته در پهنه بندی و پایش پوشش گیاهی باید مدنظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 451

دانلود 74 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  63-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1331
 • دانلود: 

  368
چکیده: 

در این پژوهش به منظور ارزیابی درصد پوشش گیاهی اراضی مرتعی و تعیین شاخص های بهینه پوشش گیاهی جهت مدلسازی رگرسیونی چند متغیره، در زیر حوزه آب ماهی حوزه آبخیز سد درودزن به وسعت 15800 هکتار، از بازتاب طیفی ثبت شده توسط سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 مربوط به سال 2002 استفاده گردید. در مرحله نخست پس از تصحیحات و پردازش های اولیه، شامل تصحیحات رادیومتریک و هندسی، با استفاده از فاکتور شاخص بهینه (OIF)، تصویر کاذب رنگی منطقه با ترکیب باندی 741 RGB= جهت مطالعات میدانی تهیه گردید. سپس با انجام مطالعات صحرایی، با توجه به تصویر رنگی کاذب، به طور تصادفی 63 پلات یک متر مربعی در سطح منطقه انتخاب گردید. درصد پوشش هرگونه گیاهی در پلاتها تعیین شد و موقعیت جغرافیایی آنها به وسیله یک دستگاه GPS و نوت بوک جهت تعیین نقاط تعلیمی در فرآیند سنجش از دور، ثبت گردید. در مرحله مدل سازی متغیر مربوط به پارامتر درصد پوشش گیاهی به عنوان متغیر وابسته، و تمامی متغیرهای انتخابی مربوط به باندهای اصلی و ساخته شده (در مجموع 32 باند) به عنوان متغیرهای مستقل به نرم افزار معرفی شدند تا بهترین رابطه رگرسیونی و متغیرهای مستقلی که می توانند وارد مدل رگرسیونی گردند، مشخص شود. در نهایت از بین باندهای طیفی بررسی شده، تنها دو باند SAVI  و VI03 وارد مدل گردیدند. به گونه ای که این دو باند، 61 درصد از کل تغییرات درصد پوشش گیاهی را در این منطقه را توجیه نمودند. در نهایت با اجرای مدل رگرسیونی تولید شده در محیط GIS، نقشه پهنه بندی درصد پوشش گیاهی منطقه تهیه گردید. با انجام این مطالعه مشخص شد که می توان داده های طیفی تصاویر سنجنده ETM+ را پس از پردازش های رقومی، برای تشخیص و تعیین درصد پوشش گیاهی مرتعی با دقت قابل قبولی استفاده نمود و در این راستا محدوده طیف مادون قرمز نزدیک، از اهمیت بالایی در تشخیص پوشش گیاهی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1331

دانلود 368 استناد 1 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JAFARI R. | LEWIS M.M. | OSTENDORF B.

نشریه: 

RANGELAND JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  10527
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10527

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

رکنی کمیل | قلی زاده محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  125-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

شاخص های گیاهی، جهت تفکیک و استخراج پوشش گیاهی روی سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای توسعه یافته اند. جهت آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی، معمولاً تصاویر چند زمانه به صورت جداگانه با استفاده از شاخص های گیاهی مورد آنالیز قرار می گیرند و یا از روش تفاضل شاخص گیاهی استفاده می شود. مروری بر مطالعات گذشته نشان می دهد، با وجود توسعه شاخص های متعدد گیاهی توسط محققان، جهت استخراج پوشش گیاهی یا آشکارسازی تغییرات آن به طور معمول از شاخص های NDVI و EVI استفاده می شود. لذا، هدف از این مطالعه، مقایسه و بررسی ای جامع روی کارایی و قابلیت این دو شاخص در آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی در شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف می باشد. برای این هدف، چندین منطقه نمونه با شرایط محیطی مختلف شامل گرمسیری، نیمه گرمسیری و مدیترانه ای واقع در مناطقی از کشورهای مالزی، ایران و ایتالیا انتخاب شدند. سپس، روش تفاضل شاخص با استفاده از چند سری تصویر ماهواره ای لندست-7 ETM+ و لندست-8 OLI مربوط به دو دوره زمانی مختلف در سال های 2001 و 2014 بکار برده شد. جهت ارزیابی دقت نقشه های به دست آمده، ماتریس در هم ریختگی ایجاد گردید و پارامترهای دقت کلی و ضریب کاپا محاسبه شدند. سپس برای مشخص شدن ماهیت خطاها در نتایج به دست آمده، خطاهای کمیسیون و امیسیون محاسبه شدند. آنالیزهای ارزیابی دقت نشان داد هر چند نتایج حاصل از روش EVI در برخی از مناطق نمونه قابل قبول می باشد، اما در تمامی مناطق نمونه با تنوع محیطی و آب و هوایی مختلف، روش NDVI نتایج بسیار بهتری را جهت آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی ارائه نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INFORMATION ON THE AREA AND SPATIAL DISTRIBUTION OF PADDY RICE FIELDS ARE USED BY DECISION MAKERS FOR AGRICULTURAL, NATURAL HAZARD DAMAGE ASSESSMENT, AND FOOD SECURITY PURPOSES. IN ORDER TO PREPARE INFORMATION ABOUT SPATIAL DISTRIBUTION OF RICE FIELDS, MULTI-SPECTRAL AND MULTI-TEMPORAL DATA CAN BE HELPFUL BECAUSE IN ADDITION TO THE RICE, ALL FIELDS COULD BE COVERED BY MIXTURE OF WATER AND SOIL REGARDING THE TIME OF CROP CALENDAR. THE MODERATE RESOLUTION IMAGING SPECTRORADIOMETER (MODIS) ON-BOARD TERRA AND AQUA SATELLITES HAS VISIBLE, NEAR INFRARED, SHORTWAVE INFRARED AS WELL AS THERMAL BANDS; AND THEREFORE, DIFFERENT vegetation indices CAN BE CALCULATED, INCLUDING NORMALIZED DIFFERENCE vegetation INDEX (NDVI) AND LAND SURFACE WATER INDEX (LSWI2105) WHICH IS SENSITIVE TO LEAF WATER AND SOIL MOISTURE. PREVIOUS RESEARCHES DEMONSTRATED THAT MODIS 8-DAYS SURFACE REFLECTANCE PRODUCT (MOD09A1), ENHANCED vegetation INDEX AND LSWI CAN BE USED TO MAP PADDY RICE FIELDS AND TO DISTINGUISH RICE FROM OTHER CROPS AT LARGE, CONTINENTAL SCALES DURING THE FLOODING AND RICE TRANSPLANTING STAGE. IN THIS STUDY, WE DEVELOPED A SPECIAL MAPPING ALGORITHM THAT USES NDVI AND LSWI2105 TIME SERIES DATA DERIVED FROM MODIS 16-DAYS 250 METER vegetation indices (MOD13Q1) PRODUCT OF MODIS IMAGERY TO IDENTIFY PADDY RICE FIELDS. THIS ALGORITHM WORKS BASED ON THE SENSITIVITY OF LSWI2105 TO THE SURFACE MOISTURE AND NDVI TO THE vegetation CHLOROPHYLL CONTENT. AS A RESULT, DURING THE PERIOD OF RICE TRANSPLANTING STAGE BECAUSE OF THE FIELD FLOODING, LSWI2105 WILL BE INCREASED AND AFTER THE RICE GROWING IT WILL BE DECREASED, AND AT THE SAME TIME NDVI HAS A REVERSE BEHAVIOR. IN THIS RESEARCH A METHOD HAS BEEN DEVELOPED TO DEFINE THE RELATIONSHIP BETWEEN NDVI AND LSWI2105 TO DETECT THE LOCATION OF PADDY RICE FIELDS IN NORTH PART OF IRAN IN 2011. OUR RESULTS WERE VALIDATED WITH GROUND FIELD WORKS DATA AT 183 WELL-DISTRIBUTED SAMPLE POINTS. THE OVERALL ACCURACY OF A METHOD IS 86.87%. THE RESULTS OF THIS STUDY INDICATED THAT THE PADDY RICE MAPPING BASED ON MOD13Q1 COULD POTENTIALLY BE APPLIED AT MODERATE SPATIAL SCALES TO MONITOR PADDY RICE FIELDS ON A TIMELY BASIS.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

IMRAN A.B. | KHAN K. | ALI N. | AHMAD N. | Ali A. | Shah K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19225
 • دانلود: 

  21114
چکیده: 

Forest’ s ecosystem is one of the most important carbon sink of the terrestrial ecosystem. Remote sensing technology provides robust techniques to estimate biomass and solve challenges in forest resource assessment. The present study explored the potential of Sentinel-2 bands to estimate biomass and comparatively analyzed of red-edge band based and broadband derived vegetation indices. Broadband indices include normalized difference vegetation index, modified simple ratio and atmospherically resistant VI. Whereas, red-edge band indices include two red-edge normalized difference vegetation index and sentinel-2 red-edge position. Results showed that red-edge band derived spectral indices have performed better than the Broadband indices. The coefficient of correlation for normalized difference vegetation index, modified simple ratio and atmospherically resistant-VI was 0. 51, 0. 44 and 0. 31 respectively, On the other hand, red-edge band indices showed higher correlation of R2 0. 62, 0. 64 and 0. 55, respectively. Similarly, in stepwise regression red-edge normalized difference vegetation index (using band 6) was selected in final model (as overall R2 of the model was 0. 60) while all other indices were removed because they have non-significant relationship with the biomass. Accuracy assessment shown the red-edge index has highest R2 (0. 64) and least error of (31. 29 t/ha) and therefore the study concluded that narrowband indices performed better to estimate biomass and thus final model contained only red-edge index to predict biomass over the study area. The study suggests that more in-depth research should be conducted to explore further properties of red-edge indices for vegetation parameters prediction.

آمار یکساله:  

بازدید 19225

دانلود 21114 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  85-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 40 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

سپهر عادل | متقی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

به منظور بررسی قابلیت شاخص های گیاهی حاصل از داده های سنجنده تی.ام در برآورد درصد پوشش گیاهی در مراتع شمالی منطقه حفاظت شده جهان نما، از داده های رقومی سنجنده تی.ام استفاده شد. در این تحقیق با روش نمونه برداری طبقه بندی شده تصادفی، داده های میدانی متعلق به 370 پلات در قالب 37 واحد نمونه برداری جمع آوری شد. به منظور تطبیق نقاط نمونه برداری با پیکسل های مربوطه در تصاویر رقومی، مختصات جغرافیایی واحدهای نمونه برداری با استفاده از مکان یاب ثبت گردید. برای محاسبه شاخص های گیاهی، میانگین رقومی 9 پیکسل مربوط به واحدهای نمونه برداری حاصل از تصاویر تصحیح هندسی شده باخطای0.9 RMS  استخراج و همبستگی بین شاخص های گیاهی و داده های میدانی تعیین گردید و سپس شاخص های گیاهی مناسب جهت برآورد درصد پوشش تفکیک شدند. در نهایت محاسبات و بررسی های آماری برای معرفی مدل مناسب، ارایه گردید. نتایج نشان می دهد که اگر داده های میدانی در طبقات مجزا قرار نگیرند، داده های تی.ام قادر به تخمین آنها نیستند و شاخص های گیاهی برگزیده، همبستگی زیادی با داده های طبقه بندی شده میدانی (طبقه بندی براساس انحراف معیار) دارند. شاخص (TM5-TM3)/(TM5+TM3) تغییرات پوشش طبقه یک (88.1-71.9%) را با همبستگی 99 درصد نشان داد. در طبقه دوم (71.9-58.6%) شاخص هایی که همبستگی بالایی (بیش از 85 %) با درصد پوشش دارند، شاخص های (TM6)/(TM7-TM2)و (TM6)/(TM3+TM5) ،(TM3-TM7)/(TM3+TM7)  بالاترین همبستگی را از خود نشان دادند. در طبقه سوم (58.6-45.2%)، شاخص (TM4/TM3) داده های درصد پوشش را با ضریب تشخیص 77 درصد برآورد کرد. در طبقه چهارم (45.2-34.7%) هیچ یک از شاخص ها، توانایی برآورد درصد پوشش گیاهی را نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 52 استناد 8 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  83-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1281
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

در این تحقیق 14 شاخص طیفی با استفاده از باندهای انعکاسی محاسبه شد و میزان همبستگی این شاخص ها با تاج پوشش گیاهی در چهار تیپ مرتعی و یک تیپ جنگلی مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد تاج پوشش گیاهی با استفاده از روش قدم نقطه و به شکل شعاعی (6000 نقطه در هر تیپ) اندازه گیری شد. میزان همبستگی تاج پوشش گیاهی با شاخص های گیاهی به تفکیک در هر یک از تیپ های گیاهی و کلیه آن ها (جنگل و تیپ های مرتعی) با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Erdas Imagine مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گروه های مختلفی از شاخص های گیاهی از جمله بر اساس شیب خط خاک، فاصله از خط خاک، و شاخص های گیاهی تبدیلات راست گوشه و نیز شاخص های حساس به آب گیاهان با استفاده از داده های بازتابندگی سنجنده TM ماهواره لندست استخراج گردیدند. نتایج نشان داد که تیپ های گیاهی بر اساس خصوصیات شان با یکی از شاخص های گیاهی دیگر همبستگی بیشتری دارند و میزان همبستگی بین تاج پوشش گیاهی و شاخص های گیاهی در هر یک از تیپ های گیاهی دارای صحت بالایی (تا حدود 81 درصد) است (p<0.001). این میزان همبستگی به هنگام در نظر گرفتن تیپ های گیاهی مختلف با هم، به دلیل وجود خصوصیات طیفی متفاوت در گیاهان مختلف و همچنین عارضه های زمینه کاهش یافت. این خود نشان دهنده تنوع در خصوصیات طیفی گیاهان به دلیل اختلافات ساختاری و زیستی و همچنین خاک زمینه است، که در انتخاب شاخص مناسب برای پهنه بندی و تفکیک تیپ های گیاهی باید در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1281

دانلود 253 استناد 1 مرجع 0
litScript