نتایج جستجو

2263

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

227

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

OLSEN M.E. | CERI H. | MORCK D.W.

نشریه: 

PARASITOLOGY TODAY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  213-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3105
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3105

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BAGHERI LANKARANI KAMRAN

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  6 (35)
 • صفحات: 

  419-421
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33042
 • دانلود: 

  49490
چکیده: 

Soon after introducing recombinant hepatitis B virus (HBV) vaccine, universal neonatal vaccination became the corner stone of the preventive measures for this potentially life threatening infection (1-3). By 2006 more than 177 out of 193 member states of world health organization (WHO) introduced HBV vaccination in their national infant immunization programs (1). Following a complete series of vaccination during neonatal period, protective antibody level raises in more than 95% of infant’s blood test up to 18 months after vaccination (3-5).The effectiveness of this strategy has been shown by several investigators in reducing the incidence of HBV carrier rate and probably cirrhosis and hepatocellular carcinoma (1, 2, 5-7).

آمار یکساله:  

بازدید 33042

دانلود 49490 استناد 0 مرجع 6216
نویسندگان: 

BERBERS G.A. | DE GREEFF S.C.

نشریه: 

HUMAN VACCINES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  497-503
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8592
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8592

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CSABA N. | GARCIA FUENTES M. | ALONSO M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  140-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4850
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4850

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DATE K.A.

نشریه: 

VACCINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4204
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4204

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Vaccines (Basel)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LARIA C. | JALALI A.J. | RODRAGUEZ J.L. | SANCHEZ J. | GALAL A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  479-482
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2791
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2791

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MARDANI MASOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12203
 • دانلود: 

  6286
چکیده: 

Rotavirus gastroenteritis is brought about by rotavirus that taints the stomach and the gut. This virus is normal in newborn children as well as young children, and kids under the age of fi ve, particularly those between a half year and two years, are generally defenseless against the malady...

آمار یکساله:  

بازدید 12203

دانلود 6286 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VALENTINO K.

نشریه: 

JOURNAL PEDIATRIC NURSING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3844
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3844

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  11-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی سرانجام حاملگی در خانم های باردار دریافت کننده واکسن سرخجه ـ سرخک در طی طرح سراسری واکسیناسیون سرخک ـ سرخجه در استان لرستان در پاییز 83 می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی تمام خانم های باردار دریافت کننده واکسن سرخجه ـ سرخک در دوره قبل از لقاح و بعد از لقاح در طی طرح سراسری واکسیناسیون وارد مطالعه شدند. اطلاعاتی نظیر عاقبت حاملگی، سندرم سرخجه مادر زادی، سن حاملگی موقع تولد و وزن موقع تولد از طریق یک پرسشنامه و چک لیست جمع آوری گردید و سپس این اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: از تعداد 92 خانم دریافت کننده واکسن در 88 نفر از آنها عاقبت حاملگی شناخته شد (96%). از این تعداد 73 نفر آنها (83%) 74 نوزاد زنده و سالم بدنیا آوردند، 5 نفر (6%) سقط خودبخود داشتند و 10 نفر (11%) بارداری را به طور اختیاری خاتمه دادند. در 74 نفر نوزاد زنده، متوسط سن حاملگی هنگام تولد 39.5±2.1 هفته و وزن موقع تولد 3257±535 گرم بود. هیچ یک از این 74 نفر نوزاد زنده، ناهنجاری که به عنوان سندرم سرخجه مادر زادی تلقی شود، نداشتند.بحث و نتیجه گیری: مطالعه نشان می دهد که واکسیناسیون سرخجه در حاملگی در عاقبت حاملگی موثر نمی باشد و یا سندرم سرخجه مادرزادی در استفاده کنندگان آن دیده نمی شود. در صورت تزریق اتفاقی واکسن سرخجه در زنان حامله نباید دلیلی برای آنها جهت ختم حاملگی در نظر گرفته شود. ولی هنوز هم حاملگی یک کنتراندیکاسیون برای تزریق واکسن سرخجه می باشد. زیرا از نظر تئوری ریسک ایجاد سندر م سرخجه مادر زادی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
litScript