نتایج جستجو

249

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

25

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  404-421
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2628
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2628

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18599
 • دانلود: 

  11402
چکیده: 

Background: The malonyl-CoA decarboxylase (MCD, EC.4.1.1.9) enzyme regulates malonyl-CoA levels. The effect of aerial parts extracts of urtica dioica (UD) on MCD is poorly understood.Objectives: The present experiment was undertaken to evaluate the effect of UD aerial parts extracts on MCD level.Materials and Methods: In this experimental study, two groups of rats were used: normal and hyperglycemic group. Then UD aerial parts extracts (5 mg /500 mL) administrated to the hyperglycemic group of rats and finally, the MCD and insulin levels were measured in both groups.Results: Interestingly, we observed that the UD aerial parts extracts powder caused a significant (P<0.05) increase in insulin level during the experiment, from the base level of 0.36 ± 0.07 mg/L to the peak value of 0.52 ± 0.15 mg/L. Also, it caused a significant (P<0.05) decrease in MCD level, from the base level of 29.68 ± 1.29 pg/mL to the bottom value of 22.12 ± 2.41 pg/mL.Conclusions: The results of the present study indicate that UD aerial part extracts would decrease MCD level in hyperglycemic rats.

آمار یکساله:  

بازدید 18599

دانلود 11402 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  381
 • دانلود: 

  3
چکیده: 

تیره گزنه دارای 50 جنس و در حدود 700 تا 800 گونه است و در نواحی مرطوب می رویند. گیاه گزنه (urtica diocia) را دراواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد ماه 1388 از ارتفاعات رامسر (صفر) و جواهرده رامسر (1800 متر) و جنگل صفارود (800) واقع در استان مازندران جمع آوری شده است. جمع آوری نمونه ها شامل قطع سر شاخه های جوان این گیاه می باشد، سپس نمونه ها را در محلی تاریک خشک کردیم و به آزمایشگاه انتقال داده شد. سپس اسانس گیری توسط دستگاه کلونجر انجام شد.به منظور تعیین درصد اسانس از روش جداسازی و تشخیص اجزای مخلوط از ترکیبات آلی از کروماتوگرافی گازی استفاده شد.اسانس گیاه گزنه را به دستگاه GC/MS تزریق گردیدند تا نوع ترکیب های تشکیل دهنده آنها مشخص شود. از میان 7 اسانس استخراج شده بیشترین میزان اسانسی که در ارتفاع صفر دیده شده است، عبارتند از،phytol و Menta بررسی های آماری نشان داد که بین درصد Phytol و افزایش ارتفاع از سطح دریا پیوستگی بسیار معناداری وجود داشت. اما ارتفاع بر میزان مقدارMenta تفاوت معناداری ایجاد نکرده است. اسانس هایی که در ارتفاع 1800 متر بیشترین میزان را داشتند عبارت است از: Linalool، Limonen و مقدار Limonenوجود پیوستگی بسیار معنی داری بین افزایش ارتفاع از سطح دریا نشان می دهد. و فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه ارتفاع در میزان اسانس Linalool تاثیر دارد، رد می شود، و اسانس هایی که در ارتفاع 800 متر بیشترین میزان را دارا هستند، عبارتند از: Ocimene، Benzaldehyde، Ethyl Hexanoate و ارتفاع بر مقدار این اسانس ها تاثیر مثبت و معنی داری دارد. از بررسی نتایج می توان چنین استنتاج نمود که عوامل محیطی مانند ارتفاع می تواند تاثیراتی را روی میزان مواد موثره گیاه گزنه دوپایه بگذارد، به این ترتیب بررسی های آماری نشان داد که دراکثر موارد بین درصد اسانس و اختلاف ارتفاع از سطح دریا رابطه معنی داری وجود داشت. و این به معنی آن است که مقداربرخی از مواد موثره همبستگی مثبت و برخی از آنها همبستگی منفی با افزایش ارتفاع دارند. و بستگی به این امر دارد که بخواهیم کدام اسانس را استخراج کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 381

دانلود 3
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

MARZI M. | POURSHAMSIAN KH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MORE THAN 800 SPECIES OF THE GENUS NETTLE PLANT WHICH IS ONE OF THE LARGEST MEMBERS OF THE FAMILY urtica dioica HAVE BEEN KNOWN IN THE WORLD. SEVERAL SPECIES OF urtica dioica ARE USED IN FOLK MEDICINE AS ANTISEPTICS AND SPASMOLYTICES...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  349
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 349

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 20
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14665
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Introduction: urtica dioica is a herbal medicine used for the treatment of diabetes. This study aimed to investigate the effects of urtica dioica on cardiovascular function and fasting blood sugar in patients with type II diabetes.Materials and Methodgy: In this quasi-experimental study, 20 males with type II diabetes who met the inclusion criteria were selected and randomly divided into two groups (n=10) of urtica dioica and control. In pre- and post-test, fasting blood sugar, blood pressure, resting heart rate, and maximal oxygen consumption were measured. To analyze the measured indices, t-test was run (P≤0.05) Results: A significant decrease were observed in body weight, fasting blood sugar, diastolic blood pressure, and resting heart rate, while a significant increase was noted in maximal oxygen consumption in urtica dioica group (P<0.05). In addition, significant differences were observed in fasting blood sugar, diastolic blood pressure, resting heart rate, and maximal oxygen consumption between the urtica dioica and control groups (P<0.05).Conclusion: According to the findings of the present study, use of urtica dioica herbal tea is an effective way to control blood glucose and improve cardiovascular function in patients with type II diabetes.

آمار یکساله:  

بازدید 14665

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

به منظور بررسی خواص فیتوشیمیایی گیاه دارویی گزنه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه واحد هیدرولوژیک حاجیلر چای، کلیبر چای و مردان قم و با سه منطقه و هر منطقه با سه تکرار در منطقه رویشی ارسباران در سال زراعی 1392 انجام شد که مرتفع ترین منطقه حاجیلر چای و کلیبر چای و کم ترین ارتفاع را مردان قم داشت. خواص فیتوشیمیایی این گیاه شامل کلروژنیک اسید و کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید با استفاده از دستگاه HPLS مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر حوضه آبریز بر کلروژنیک اسید، کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. اثر منطقه بر کلروژنیک اسید، کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید در سطح یک درصد معنی دار بود. بیش ترین مقدار کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید مربوط به حوزه کلیبر چای و کم ترین مقدار مربوط به حاجیلر چای بود.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5458
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5458

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript