نتایج جستجو

25778

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2578

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10412
 • دانلود: 

  1923
چکیده: 

مقدمه: عفونت ادراری از جمله بیماری های قابل درمان است. درمان عفونت ادراری فوقانی از لحاظ طول درمان و نوع دارو با عفونت ادراری تحتانی فرق می کند. هنوز برای تشخیص نوع عفونت فوقانی و تحتانی روش تشخیصی دقیق و غیرتهاجمی ابداع نشده است. از مرفولوژی گلبول قرمز ادرار برای افتراق بیماری های پارانشیم کلیه از مجاری ادرار به خوبی استفاده شده است.هدف: تعیین صحت تشخیصی مورفولوژی گلبول قرمز ادراری برای افتراق بین عفونت ادراری فوقانی و تحتانی.مواد و روش ها: در این مطالعه از 25 موش (Rat) نر یا ماده جهت ایجاد عفونت ادراری استفاده شد. جهت ایجاد عفونت از محلولی به میزان0.5  سی سی از محلول حاوی 104 باکتری در سی سی از ایکولای انسانی کشت شده در شب قبل از انجام تلقیح استفاده شده است. جهت پیلونفریت تلقیح در کالیس یک کلیه و جهت سیستیت تزریق در مثانه موش انجام گرفت. سپس موش 48 ساعت تحت نظر گرفته شد. در پایان این مدت موش بیهوش گردید و شکم باز شده و ادرار با سرنگ انسولین از داخل مثانه کشیده شد. در مورد ایجاد عفونت ادراری کشت مثبت ادرار با کلنی کانت بیشتر از 103 مثبت تلقی می شد. تعیین مرفولوژی گلبول قرمز به وسیله اسمیر مستقیم ادرار بود. سپس کلیه و مثانه رزکسیون شد و جهت بررسی پاتولوژی تعیین سیستیت یا پیلونفریت ارسال گردید.نتایج: از 25 موش در آزمایش وارد شده 8 موش دچار عفونت ادراری نشده (کلنی کانت کمتر از 103) و از مطالعه خارج شدند. تزریق داخل کلیه در 81 درصد (9.11) و تزریق در مثانه در 57 درصد (8.14) منجر به عفونت شد. از این تعداد در موش های کشت مثبت 11 مورد پیلو نفریت و 4 مورد سیستیت در بررسی پاتولوژی اثبات شد. در نمونه های با کشت مثبت RBC دیسمورفیک در 9 مورد (52%) و ایزومورفیک در 8 مورد (48%) دیده شد. میانگین و انحراف معیار RBC دیسمورفیک در مورد عفونت فوقانی و تحتانی به ترتیب 34±35 درصد و43 ±44 درصد بوده است که اختلاف آماری نداشت (0.25=P، t=0.55). RBC دیسمورفیک بالای 17 درصد در 34 درصد (5.15) در عفونت فوقانی و 12 درصد (2.15) در عفونت تحتانی دیده شد. هم چنین RBC ایزومورفیک بالای 17 درصد در 37 درصد (6.15) در عفونت فوقانی و 12 درصد (2.15) در عفونت تحتانی دیده شد که هیچ گونه ارتباط معنی داری بین محل عفونت ادراری و مورفولوژی RBC وجود نداشت (0.63=P،x2=0.04 ).نتیجه گیری: مورفولوژی گلبول قرمز (دیسمورفیک و ایزومورفیک) برای تعیین محل عفونت ادراری روش مناسبی نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 10412

دانلود 1923 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BODAGHI ESFANDIAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15435
 • دانلود: 

  7574
کلیدواژه: 
چکیده: 

This interesting subject which has been studied by the colleagues from Ghods Hospital in Ghazvin, a historic city140 Km far from Tehran, is published in this issue of the journal.

آمار یکساله:  

بازدید 15435

دانلود 7574 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  178-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  76528
 • دانلود: 

  48299
چکیده: 

Introduction: The aim of the present study was to evaluate the association of maternal UTI during pregnancy with neonatal UTI.Materials and Methods: One hundred and fourteen neonates admitted to hospital were enrolled in the present study, of whom 40 were admitted for management of UTI and 74 for management of jaundice. Urinalysis and urine culture were carried out for all of the neonates. Data regarding gestational age, history of UTI in the mother during pregnancy, and urinary symptoms of neonates were collected.Results: The mean gestational age of the neonates was 38.4±1.4 weeks (range, 30 to 40 weeks) and their mean age at admission was 6.2±3.8 days old (range, 1 to 25 days). The mean gestational age and birth weight of the two groups with and without UTI were 38.38±1.32 weeks versus 38.41±1.62 weeks and 2930.43±492.15 g versus 2930±447.33 g, respectively. No abnormal findings were detected on physical examinations, and none of the neonate had abnormal renal ultrasonography findings. There was a significant relationship between maternal prenatal UTI and neonatal infection; 30.0% of the neonates with UTI versus 6.8% of those without UTI had mothers with a history of UTI (odds ratio, 5.9; 95% confidence interval, 1.9 to 18.3; P = .001).Conclusions: Our study showed an association between maternal and neonatal UTI. This indicates a possible benefit of evaluation of neonates of mothers who had UTI during pregnancy.

آمار یکساله:  

بازدید 76528

دانلود 48299 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  2-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  1540
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1540

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SUPLLEMENT 1
 • صفحات: 

  6-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17996
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Many studies have shown that breast milk oligosaccharides antibodies induce immunity and decrease the infection outside the gastrointestinal tract. Preventing urinary tract infections is important because it can be lead to end stage renal disease, renal failure and systemic hypertension. The aim of this study was to determine the impact of breastfeeding on the prevention of infant urinary tract infection.Methods: This case control study was performed in 2005 to 2006 in two hospitals in Kermanshah on 40 members of the two groups of 6 to 12 months infants. Case group were hospitalized with urinary tract infection and control group with an acute illness other than urinary tract infection. The groups were matched for age and sex. Infants with antibiotics consumption before admission, a renal or urinary tract abnormality, previous history of urinary tract infection and consumption of formula milk one to two times per day were excluded. Breast milk group was defined as infants with usage only breast milk and supplement drops. The infants with more than two servings a day of any milk except than breast milk were considered as non breast feeding infants group. Data were analyzed by descriptive statistics and chi square test.Results: In case group 62.5% had exclusive breast feeding milk and 37.5% used formula or combination of formula and breast milk. In the control group 75% were exclusively breast fed and 25% used formula or combination of formula and breast milk. The difference between the two groups was not significant (P = 0.23).Conclusion: Although breast milk intake in the group with urinary tract infection was lower than controls but this difference was not significant and protective effect of breastfeeding of urinary tract infection was not confirmed. This difference could be due to small sample size, exclusion criteria, and follow-up period. So, similar study with a larger sample size and longer follow-up time is advised.

آمار یکساله:  

بازدید 17996

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  109-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: عفونتهای دستگاه ادراری در دوران بارداری علاوه بر عوارض مادری و نوزادی می تواند موجب تحمیل مشکلات عمده ای بر خانواده و جامعه گردد (نارس بودن نوزاد). بنابراین به منظور چگونگی پیشگیری و یا درمان این معضل در بارداری بررسی این عفونت در سه ترایمستر بارداری طراحی و پیشنهاد شد. روشها: مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری تصادفی ساده روی 2345 خانم بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جهت مراقبتهای بارداری انجام شد. درترایمستر اول 543 نفر و ترایمستر دوم و سوم به ترتیب 911 و 891 نفر بررسی شدند. داده ها با روش مشاهده (بررسی نمونه ادرار از نظر عفونت) و مصاحبه و ابزار چک لیست و پرسشنامه گردآوری وسپس با آزمونهای t-test وX2  تجزیه و تحلیل شد.نتایج: فراوانی باکتریوری بدون علامت در دوران بارداری به طور کلی 11.5% (270) نفر بود و این عفونت در ترایمستر اول و دوم و سوم به ترتیب 2.4% (57 مورد) و 41% (95 نفر) و 5% ( 18 مورد) گزارش شد.بحث: براساس یافته ها به نظر می رسد تعیین عفونت ادراری در هر سه ترایمستر جهت پیشگیری از عوارض بعدی در طی حاملگی و پس از آن امری ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Background: Recurrent urinary tract infection (UTI) is one of the major health problems in children because of its high rate of occurrence. This study aimed at evaluating the frequency of recurrent urinary tract infection and related factors in children aged two months to 15 years old, refereed to the pediatric nephrology clinic of Zahedan city.Methods: In this descriptive study, 270 children with urinary tract infection were studied. The sampling method was convenient.Information was gathered from patients and their files. Data was analyzed by the SPSS version 18 software, using Chi Square and T-test.Results: The mean age of the children was 4.3 3.7 years old. Thirty-four children (12.6%) were male and 236 (87.4%) female (P> 0.05). Overall, 109 children (73.6%) with recurrent UTI and 53 children (44.2%) without recurrent UTI had abnormal ultrasonography (P=0.001). Furthermore, 115 children (76.7%) with recurrent UTI and 100 children (83.3%) with first UTI had positive results forE.coliculture (P=0.177). Seventy-nine children (54.5%) with recurrent UTI and 61 children (39%) with first UTI were diagnosed to have elimination syndrome (P=0.067). Abnormal VCUG was found in 39 children (47.6%) of 82 children with recurrent UTI yet children with first UTI had normal VCUG (P=0.001).Conclusions: There was no difference regarding age, gender, dysfunctional elimination syndrome, and urine culture in children with recurrent UTI compared to those with first UTI, yet abnormal VCUG, kidney, and urinary tract ultrasonography weremuchmore common in children with recurrent UTI.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  108-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  415
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

هدف: نظر به شیوع بالای عفونتهای اورژینتال و کمبود اطلاعات در مورد ارتباط بین واژینوز باکتریال و عفونت اداری در کشور، این مطالعه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش در سالهای 1381-1380 انجام گرفت.روش کار: این مطالعه مورد - شاهدی روی 134 فرد صورت گرفت. بیماران با عفونت ادراری وقتی محسوب می شدند؛ که علایم و کشت مثبت ادراری داشتند. افراد شاهد خانمهایی بودند که کشت ادراری منفی داشتند و با گروه بیماران از نظر سن؛ تعداد دفعات مقاربت، سالهای ازدواج و نوع پیش گیری از بارداری با یکدیگر مشابه بودند. تشخیص واژینوز باکتریال بر مبنای معیار (کرایتریای) Amsel در هر دو گروه گذاشته می شد. نتایج مطالعه با استفاده از روشهای آماری chi-square, test مقایسه شدند و خطر نسبی و ضریب اطمینان در دو گروه محاسبه گردید.نتایج: 67 بیمار با عفونت ادراری با 67 خانم شاهد بدون عفونت ادراری مقایسه شدند. واژینوز باکتریال در 40.3% در خانمهای گروه شاهد و 62.7% در خانمهای بیمار وجود داشت p<0.01 , OR= 2.49)) ترشحات با مشخصه واژینوز باکتریال و ph بیش از 4.5 در 91% و آزمون ویف مثبت در 74% و سلول کلیدی (clue cell) در 72% بیماران با واژینوز باکتریال وجود داشت.نتیجه گیری: افراد با عفونت ادراری بیش از افراد شاهد، دچار واژینوز باکتریال بودند. برای پیش گیری از عفونت اداری، تشخیص و درمان واژینوز باکتریال پیشنهاد می گردد. مطالعات تجربی بیشتری در این زمینه و به خصوص در مورد خانمهای حامله توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 415

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

NAHID NOUSHIN | BSERI SALEHI MAJID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: THE MAIN PURPOSE OF THIS STUDY WAS THE EVALUATION OF DIFFERENT ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE PREVALENCE OF urinary tract infectionS.METHODS: TO PERFORM THE STUDY, FIFTY-TWO SAMPLES WERE COLLECTED FROM THE PATIENTS WITH UTI SYMPTOMS. IN ADDITION, QUESTIONNAIRE SHEETS SUBMITTED TO THE PATIENTS IN ORDER TO ACHIEVE MAXIMUM INFORMATION CONCERNING TO THE EFFECTS OF DIFFERENT FACTORS ON TRANSMISSION OF UTI AGENTS. AT ON SET THE SAMPLES SUBJECTED FOR MICROBIOLOGICAL ANALYSIS AND DETERMINATION OF ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF THE ISOLATES....

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

RAMAZAN M. | BAKHSH S. | SALAM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  114
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7566
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7566

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript