نتایج جستجو

1537

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

154

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  820
 • دانلود: 

  809
چکیده: 

برخلاف آمارهای رسمی، ایران پیش از اصلاحات ارضی در وضعیت اشتغالِ کامل قرار نداشت. شیوه ی مرسوم بهره برداری از زمین و رشد جمعیت در نتیجه ی بهبود امکانات بهداشتی و غذایی، سبب کافی نبودن منابع تولیدی برای جمعیت روستایی و رشد بیکاری پنهان در روستاها شده بود. به همین علت اضافه جمعیت روستایی به ویژه با پایان فصل کشاورزی به شهرها سرازیر می شدند. همچنین، کاهش برنامه های عمرانی دولت در دهه های 1320 و 1330 موجب کاهش ظرفیت اشتغال شهری و شکل گیری بیکاریِ آشکار شهری شد. در سال1330 بازار کار از جذب بیشتر نیروی کار مهاجر روستایی و بخشی از نیروی کار شهری عاجز شد. با این حال، دولت عمدتاً با فروکاستن و یکی دانستن بیکاران شهری با مهاجران روستایی و با ادعای وجود کار در روستاها، بیکاری را به عنوان مسئله ای اجتماعی با ریشه های اقتصادی نمی پذیرفت. از این رو، این پژوهش با تکیه بر رویکرد مورخان اجتماعی و تأکیدشان بر تنش میان واقعیت مادی و بعد ایدئولوژیکِ بیکاری، به بررسی نحوه ی تبدیل بیکاری پنهان به بیکاری آشکار و نقش اصلاحات ارضی در پذیرش بیکاری به عنوان مسئله ای اجتماعی می پردازد. نتیجه بیانگر آن است با توجه به محدودیت زمین های بازتوزیعی در اصلاحات ارضی، بازگشت مهاجران و خواست زمین از سوی آن ها می توانست روند بازتوزیع زمین به شیوه ی مدنظر دولت را مختل کند.

آمار یکساله:  

بازدید 820

دانلود 809 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جوادی مریم | هرندی فاطمه

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  65-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2192
 • دانلود: 

  961
چکیده: 

طرح مساله: بازنگری دوره ای آمارگیری های مستمر به منظور اصلاح یا بهبود آن ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما معمولا با اعمال تغییر در تعاریف، پرسشنامه یا روش آمارگیری، مقایسه پذیری سری های زمانی اطلاعات از بین می رود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پذیر نمودن میزان بیکاری حاصل از طرح قدیم آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار و طرح جدید آمارگیری از نیروی کار به بازسازی این نرخ ها بر اساس تعاریف یکسان می پردازد.روش: مطالعه با استفاده از داده های دو طرح مزبور به کمک برنامه نویسی با نرم افزار SAS انجام شده است.یافته ها: طرح قدیم در مقایسه با طرح جدید میزان بیکاری را بیش برآورد قابل توجهی که عمدتا ناشی از کم توجهی به ضابطه «جستجوی کار» در اجرا و استخراج نتایج طرح و همین طور کم شماری شاغلان با ساعت کار 16 و کم تر و شاغلان خود اشتغال بخش کشاورزی بوده است. مقایسه میزان بازسازی شده سال های 1381 تا 1385 نیز حاکی از افزایش قابل توجه میزان بیکاری در دو سال آخر می باشد.نتایج: میزان بیکاری حاصل از دو طرح قدیم و جدید مستقیما قابل مقایسه نیستند و تنها پس از بازسازی این نرخ ها بر اساس تعاریف یکسان، انجام هر گونه مقایسه امکان پذیر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2192

دانلود 961 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  965-993
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  747
 • دانلود: 

  581
چکیده: 

بر پایه مطالعات تجربی و تئوری های اقتصاد بازار کار، طول دوره بیکاری، مهارت آموزی و دریافت بیمه بیکاری از ویژگی های توضیح­ دهنده دستمزد نیروی کار است. با افزایش طول دوره بیکاری فرد، احتمال انتخاب شغل با دستمزد کمتر، بیشتر می­ شود. از سوی دیگر، با افزایش سرمایه انسانی و بهبود مهارت های فردی به دلیل شرکت در دوره های آموزشی، امکان دستیابی فرد جویای کار آموزش دیده به شغل با دستمزد مناسب فراهم می شود، اما بیمه بیکاری اثر دوگانه دارد، از یک سو دوره دریافت بیمه بیکاری برای فرد جویای کار فرصتی برای جستجوی طولانی­ تر برای یافتن شغلی با دستمزد مناسب است و از سوی دیگر ممکن است با دریافت بیمه بیکاری، فرد از تلاش خود برای یک شغل بهتر بکاهد. این مطالعه به بررسی اثرات این متغیرها بر دستمزد افراد جویای کار به کار گمارده شده در طی سال های 1393-1394 با استفاده از روش رگرسیون خطی می پردازد. نتایج نشان می دهد که بین مهارت آموزی و دستمزد رابطه مثبت معنی­ دار وجود دارد. ارتباط طول دوره بیکاری بر دستمزد همسو با نظریه پیشین و منفی است و دریافت بیمه بیکاری بر دستمزد اثر معنی داری ندارد. همسو با یافته رایج در ادبیات مرتبط، نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل ها با به کارگیری متغیرهای ابزاری نسبت به روش حداقل مربعات معمولی، بزرگ تر و اثرات آن بر دستمزد معنی دار است.

آمار یکساله:  

بازدید 747

دانلود 581 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

OFOGHI REZA | EBNE ABBAS RAMYAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  119-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18877
 • دانلود: 

  6356
چکیده: 

Employees always concern about losing their job, or in other word, losing their income resources. For this purpose, governments require strong protection system for covering these concerns. The unemployment Insurance (UI) program’s can be used for achievin g this goal. Based on article five of Iranian unemployment Insurance law, premium is four percent of employee’s salary while employer and government’s contribution is four percent and one percent, respectively. Hence, there are great concerns about the financial pressure on the government regarding implementing this law. In this paper, we price UI based on the insurance history of employee and the duration of being unemployed. We use the Weibull distribution for finding duration of unemployment, and finally equivalence principle applied for finding the fair UI premium rate. Our findings indicate that the UI rate is less than 4% which is lower than current UI rate in Iran which has been set by law. Consequently, government’s contribution can be eliminated which reduces concerns about providing required budget by the government.

آمار یکساله:  

بازدید 18877

دانلود 6356 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Lancet Psychiatry

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

عبدالهی محمدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  40 (پیاپی 130)
 • صفحات: 

  59-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

در ایران بیشترِ پژوهش ها درباره ی تاریخ بیکاری، تحقیقاتی هستند که نهادهای زیرمجموعه ی دولت انجام داده اند. این پژوهش ها عمدتاً کوشیده اند تا به زعم خود، برپایه ی آمارهای رسمی، سیاست هایی برای برنامه ریزی دولت در زمینه ی بیکاری فراهم کنند. فرض پنهان در این بررسی ها با روش های کمّی، غیرتاریخی بودن و ایستایی مفاهیم اقتصادی از قبیل بیکاری است. با این حال، آنچه در این تحقیقات مغفول می ماند، ناهمگن بودن معنای مفاهیم اقتصادی از قبیل بیکاری در دوره های مختلف است. بنابراین، پرسش نوشته ی حاضر این است که چگونه بیکاری به مثابه مفهومی که معمولاً ایستا در نظر گرفته می شود، به موضوع تحقیقی تاریخی تبدیل شود. مدعای نوشته ی حاضر این است که با کمک گرفتن از رویکرد مورخان اجتماعی در تشریح پدیدار شدن بیکاری به عنوان مشکلی اجتماعی، می توان نشان داد که با فرا رفتن از سری های آماری، بیکاری می-تواند به مثابه مفهومی در حال تغییر، به موضوعی برای تحقیقات تاریخی تبدیل شود. بر این اساس، نخست وجه تاریخی مفهوم کار شرح داده می شود. سپس تأخیر در پذیرش بیکاری به مثابه مسئله ای اجتماعی بررسی می شود تا در پایان با شرح رویکردِ مورخان اجتماعی به این موضوع بتوان نشان داد که چگونه معنای بیکاری در طی زمان تغییر یافته و در تحلیل بیکاری نمی توان به شکلی خودبسنده به تحلیل های کمّی اکتفا کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  123-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

بررسی تأثیر سیاست های بیمه بیکاری بر ایجاد انگیزه اشتغال افراد تحت پوشش بیمه بیکاری نیازمند مطالعات تجربی است. در این مقاله میزان ماندگاری افراد در بیمه بیکاری با استفاده از آنالیز بقا بررسی شده است. متغیرهای اصلی میزان و مدت زمان تعیین شده مقرری (در 5 رده مختلف) است. همچنین متغیرهای جنسیت، تا هل، میزان تحصیلات، میزان استفاده قبلی از بیمه بیکاری و آموزش فنی و حرفه ای نیز در نظر گرفته شده است. این برآورد براساس آمار صندوق بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی در دوره زمانی دی 1392 تا خرداد 1397 انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که میزان مقرری بیمه بیکاری به طور معنی داری باعث افزایش مدت ماندگاری افراد در بیمه بیکاری دارد، به طوری که میزان خروج افراد در سطح اول به پنجم میزان مقرری برابر 9/9 است. نسبت ریسک خروج افراد در سطح اول به پنجم مدت زمان تعیین شده مقرری برابر 6/5 برآورد شده است. همچنین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل و مدت زمان استفاده قبلی از بیمه بیکاری بر میزان ماندگاری افراد معنی دار بوده است. به طوری که مردان، متأهلین و افرادی که از بیمه بیکاری قبلی کمتر استفاده نموده اند؛ احتمال بقای بیشتر دارند. متغیرهای تحصیلات و آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال مجدد معنی دار نبوده است. با توجه به نتایج در زمینه کاراتر نمودن بیمه بیکاری می توان راهکارهایی مانند تعیین نزولی مبلغ ماهانه بیمه بیکاری و کاهش مقرری براساس رد شغل های پیشنهادی، کاهش مدت پرداخت مقرری در قانون بیمه بیکاری براساس متوسط کشورهای مشابه و طراحی مناسب سیستم آموزش های فنی و حرفه ای و مراکز کاریابی پیشنهاد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سعادت محمدجواد | علمی زهرا (میلا) | اکبری نعمت اله

نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  69 (اقتصاد)
 • صفحات: 

  151-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در ایران، نرخ های بیکاری منطقه ای، تفاوت های گسترده ای را نشان می دهند. به طوری که در سال 1385، نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان 31.5 درصد و استان یزد 7.87 درصد بوده است. در سطح شهرستان ها، گسترده تر می باشد. به عنوان مثال، در سال 1385، نرخ بیکاری شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان 59.87 درصد و شهرستان ابوموسی استان هرمزگان 0.15 درصد بوده است. از این رو، به دلیل تفاوت های منطقه ای نرخ بیکاری، بررسی آن در فضایی جغرافیایی حایز اهمیت می باشد. در این مقاله، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی که در مورد خود همبستگی فضایی کاربرد دارند و داده های اقتصادی-اجتماعی سال 1385 مرکز آمار ایران، ساختار فضایی تفاوت های بیکاری منطقه ای ایران را در سطح 336 شهرستان، بررسی کرده ایم. هدف اصلی، توضیح تفاوت های موجود در بیکاری مناطقه مختلف ایران با استفاده از یک مدل مقطعی بوده است. یافته های ما نشان می دهند که در بازار کار ایران، در سال 1385 دو پدیده خودهمبستگی فضایی مثبت بین متغیرها و ناهمگنی فضایی میان آنها وجود داشته است. اینکه مناطق با بیکاری بالا و یا پایین، خوشه هایی را در فضا تشکیل داده اند نشان دهنده وجود خودهمبستگی فضایی میان مناطق است و اینکه در بعضی موارد، رفتارهای عوامل اقتصادی، با توجه به تجزیه و تحلیل داده های فضایی توضیحی (ESDA) ناپایا هستند، نشان دهنده ناهمگنی فضایی است که پایداری و دوام فضا را اثبات می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 20 استناد 1 مرجع 6
نویسندگان: 

ARONSSON T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  131-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9310
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9310

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2625
 • دانلود: 

  989
چکیده: 

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که درصدد تحلیل اقتصادی جرم و جنایت است. با توجه به روند نسبتا افزایشی جرم و جنایت در کشور ما، بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم مخصوصا بعد اقتصادی برای جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر که با امور اقتصادی ارتباط مستقیم دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است و درک دقیق و علمی روابط علی و معلولی بین این دو، رهنمون مناسبی برای اداره بهتر جامعه به سیاست گذاران کشور خواهد بود.مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به آمار و اطلاعات موجود و بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی به روش OLS، رابطه بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر را تبیین می کند.یافته های این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر و همچنین رابطه مثبت بین هزینه ماهانه خانوارها و نسبت شهرنشینی با جرم قاچاق مواد مخدر و رابطه منفی بین درآمد ماهانه خانوارها و نرخ طلاق با قاچاق مواد مخدر است.نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که بیکاری علاوه بر مخارجی همچون هزینه بیمه بیکاری و هزینه های مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروی کار و سایر مخارج مستقیم و غیرمستقیمی که بر دوش اقتصاد جامعه تحمیل می کند، دربردارنده هزینه دیگری نیز هست و آن افزایش جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر است که به دنبال خود آثار زیان باری را برای جامعه در پی خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2625

دانلود 989 استناد 1 مرجع 18
litScript