نتایج جستجو

356

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

36

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  98-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  729
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

از هزاران سال پیش از گیاهان به عنوان ماده ی ترمیم دهنده ی زخم ها استفاده شده است. گیاه لوئی، بومی محیط های تالابی همچون خوزستان است و به وفور قابل دسترس و استحصال می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر التیامی عصاره ی گرده ی گیاه لوئی بر التیام زخم تمام ضخامت موش سوری است. تعداد 36 سر موش سوری به 3 گروه 12 تایی شامل گروه کنترل سالین، گروه کنترل اسرین و گروه آزمایش (اسرین محتوی عصاره ی گرده) تقسیم شدند. پس از بیهوشی، برداشت یک قطعه پوست به ابعاد 0.5×0.5 سانتی متر از ناحیه ی پشت گردن و بین دو کتف انجام شد. موضع عمل با سرم فیزیولوژی استریل تحت درمان قرار گرفت. این پروسه درمانی برای کلیه 12 سر موش پس از اجرای عملیات جراحی صورت گرفت و هر گروه به صورت روزانه یک بار درمان اختصاصی خود را دریافت کرد. به منظور تعیین مدت زمان درمان، هر یک از گروه ها نیز به 3 گروه تقسیم شدند (گروه 7 و 14 و 21 روز). پس از خاتمه هر دوره ی زمانی در هر گروه، پوست موضع زخم پس از آسان کشی هر موش، به همراه 0.5 سانتی متر از پوست اطراف برداشته شد و به آزمایشگاه هیستوپاتولوژی ارسال شد. در پایان مطالعه میزان سلول های تک هسته ای، چند هسته ای، فیبروبلاست و عروق زایی در گروه درمان کم تر از سایر گروه ها بود (P<0.001). علی رغم کم تر بودن انقباض زخم در گروه درمان، این روند در روز 14 نسبت به سایر گروه ها بیش تر بود (P<0.001). علی رغم این که در گروه درمان روند انقباض زخم با شدت کم تری آغاز شد ولی در ادامه شدت بیش تری نسبت به سایر گروه ها داشت (P<0.001). بهبودی کامل زخم در روز 21 در تمامی گروه ها مشاهده شد. در این مطالعه، کاربرد موضعی عصاره ی دانه ی گرده ی لوئی تاثیر مثبتی بر مراحل ترمیم زخم در موش داشت و بنابراین شاید نقش سودمندی بر ترمیم زخم داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 729

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  53-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  1186
 • دانلود: 

  283
چکیده: 

فلزات سنگین از عوامل مهم آلاینده محیط زیستی به شمار می روند که از طریق مناطق ساحلی و رودخانه ها وارد دریا و از طریق زنجیره غذایی در بدن آبزیان تجمع می یابند. گیاهان آبزی به عنوان حلقه ای از زنجیره غذایی به واسطه جذب فلزات سنگین می توانند نشانگر افزایش نسبی غلظت این عناصر در آب یا رسوبات اکوسیستم های موردنظر باشند. در این تحقیق به منظور تعیین میزان غلظت فلزات سرب، روی، مس و کادمیم و نقش گیاهان آبزی در جذب و تجمع آنها از سه گونه گیاهیPhragmites australis،  typha angustifoliaو Potamogeton crispus و رسوبات منطقه، 6 ایستگاه در تالاب بین المللی میانکاله مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نتایج حاصل نشان داد که میزان متوسط سرب در رسوبات 19.83ppm، در گیاه 0.53ppm (Phargmites australis)، در گیاه ((typha angustifolia  4ppmو در گیاه 5.4ppm (Potamogeton crispus) ست. میزان متوسط روی در رسوبات 274.33ppm، در گیاه (Phragmites australis) 290.83ppm، در گیاه (typha angustifolia) 203.33ppm و در گیاه (Potamogeton crispus) 141.55ppm است. میزان متوسط مس در رسوبات 23.3ppm، در گیاه (Phragmites australis) 7.63ppm، در گیاه (typha angustifolia) 5.4ppm، و در گیاه (Potamogeton crispus) 4.58ppm است. میزان متوسط کادمیم در رسوبات1.33ppm، در گیاه (Phragmites australis) 0.45ppm، در گیاه (typha angustifolia) 0.45ppm و در گیاه (Potamogeton crispus) 0.5ppm بود. در گیاهان حاشیه ای (Phragmites australis) و (typha angustifolia) بیشترین تجمع فلزات در ریشه دیده شد و در گیاه (Potamogeton crispus) تجمع در اندام های مختلف یکسان بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1186

دانلود 283 استناد 9 مرجع 1
نویسندگان: 

HEGAZY A.K. | ABDEL GHANI N.T. | ELCHAGHABY G.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (31)
 • صفحات: 

  639-648
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30362
 • دانلود: 

  65454
چکیده: 

Phytoremediation is increasingly receiving attention as a cost effective technique that uses plants to remediate contaminants from wastewater, soil and sediments. In this study, the ability of typha domingensis to uptake heavy metals as well as its potential application for phytoremediation was assessed. Pollutant elements concentrations were measured in samples of wastewater, sediments and typha domingensis collected from industrial wastewater ponds, El-Sadat city, Egypt. This study specifically focused on the capacity of typha domingensis to absorb and accumulate aluminum, iron, zinc and lead. Results indicated thattypha domingensis was capable of accumulating the heavy metal ions preferentially from wastewater than from sediments. The accumulation of metals in plant organs attained the highest values in roots, rhizomes and old leaves. Rhizofiltration was found to be the best mechanism to explain typha domingensis phytoremediation capability.

آمار یکساله:  

بازدید 30362

دانلود 65454 استناد 0 مرجع 6660
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

جنس typha در ایران دارای 12 گونه است، از این تعداد دو گونه بوم زاد ایران هستند. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه ساختار تشریحی گونه های جنس typha و ارزیابی این صفات در تاکسونومی جنس مورد مطالعه است. در این تحقیق، ساختار تشریحی برگ با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، صفات تشریحی برای هر گونه شرح داده شده است. مشخص شد که صفات تشریحی مختلف برگ در بین گونه ها متغیر بوده و گونه های این جنس را می توان به کمک این صفات از یکدیگر جدا نمود. تصاویر رنگی برای هر گونه، همچنین صفات ثابت و متغیر، جدول های نشان دهنده صفات جداکننده گونه ها ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAIF UR REHMAN M. | HAN J.I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  865-870
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20951
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The objective of this study was to investigate the biosorption of an azo dye (Methylene blue) by a wetland phytomass (typha angustata) under post-phytoremediation scenario. Thus, the phytomass was used without any chemical modification. The batch adsorption experiments were conducted to evaluate the effects of contact time and temperatures (25–45oC) on the adsorption of methylene blue (MB) from aqueous solution by cattail phytomass (CP). More than 80% of MB dye was removed from the aqueous solution within first 10 min of the experiment. Langmuir isotherm was modeled to describe the monolayer adsorption of MB dye (R2=0.995) with the maximum adsorption capacity of 8.1 mg/g at 25oC. Pseudo-second-order kinetic model adequately described the kinetics of absorption process (R2=0.999). The adsorption of MB on the cattail phytomass was a spontaneous and endothermic process that was governed by chemisorption. Hence, CP could be applied as a potential low cost biosorbent to treat dyeing wastewater.

آمار یکساله:  

بازدید 20951

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  59-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  291
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

پژوهش حاضر در سال 1397 با هدف تاثیر گیاه پالایی جهت کاهش پارامترهای فسفات، نیترات، اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) و اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD) فاضلاب شهر اهواز طی 90 روز زمان ماند انجام شد. برای انجام آزمایشات این پژوهش از طرح کاملا تصادفی در قالب 4 تیمار و 3 تکرار استفاده گردید و مراحل انجام تحقیق آزمایشگاه خاک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز انجام شد. گیاهان لویی (typha Latifolica) و علف هفت بند (Polygonum aviculare) با توجه به آب و هوای منطقه گرمسیری استان خوزستان انتخاب شدند. در این پژوهش درصد حذف پارامترهای اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، اکسیژن خواهی شیمیایی، نیترات، فسفات به وسیله گیاه لویی به ترتیب 40/55، 13/59، 35/57، 38/52 درصد به دست آمد. همچنین راندمان حذف پارامترهای مورد مطالعه به وسیله گیاه علف هفت بند نیز به ترتیب 89/25، 80/61، 98/73، 04/59 درصد بوده است. راندمان حذف نیترات، فسفات در علف هفت بند بیشتر از گیاه لویی بود. بر اساس نتایج به دست آمده گیاه لویی و علف هفت بند در تیمارهای دوم و چهارم بر مقادیر اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، اکسیژن خواهی شیمیایی، فسفات، نیترات تاثیر داشته و طی زمان ماندهای مورد مطالعه طی 90 روز سبب کاهش این پارامتر شده است. مقادیر اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، اکسیژن خواهی شیمیایی، اسیدیته، هدایت الکتریکی در مقایسه با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران و آمریکا جهت کاربری آبیاری کشاورزی پایین تر بود، اما میزان نیترات بالاتر به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 291

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پی در پی 56)
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  2101
 • دانلود: 

  1359
چکیده: 

داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های اعصاب ضمن تنوع گسترده دارای اثرات جانبی و مضرات غیرقابل انکاری هستند. تلاش برای یافتن جایگزینی مناسب موجب شده تا موجی در سرتاسر دنیا برای استفاده از درمان های طبیعی به راه بیفتد. همین امر اهمیت افزایش دانش را در این زمینه بیشتر می کند. گیاه اسطوخودوس بر اکثر ارگان ها و سلول های بدن اثر می گذارد. این گیاه اثر گسترده بر سیستم اعصاب مرکزی و محیطی نظیر اثرات آرامبخشی، ضدتشنجی، ضدصرعی، ضداضطراب، ضدافسردگی و محافظت از اعصاب دارد. همچنین دارای اثرات ضد دردی و ضدالتهابی است و موجب کاهش تحمل و وابستگی به مرفین می گردد. همچنین گیاه اسطوخودوس بر مکانیسم های سلولی نظیر واکنش های اکسیداسیون (کاهش واکنش های اکسیداتیو)، مرگ برنامه ریزی شده سلولی (ضد آپوپتوز) و تولید نیتریک اکساید (کاهشNO ) اثر می گذارد و بر سلامت ژنتیکی سلولی اثرگذار است. به نظر می رسد اثرات گیاه اسطوخودوس از طریق کلسیم کالمودولین و کینازهای وابسته به آن اعمال می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2101

دانلود 1359 استناد 490 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE PRESENT STUDY EXPLAIN THE EFFECT OF PH, METAL ION CONCENTRATION, AND CONTACT TIME ON THE ADSORPTION OF CR (III) IONSFROM AQUEOUS SOLUTIONS BYtypha LATIFOLIA L. ROOT, AS A BIOMASS. FOR THIS PURPOSE, THE ROOT SECTION OFtypha LATIFOLIA L. BIOMASS WAS PRETREATED CHEMICALLY WITH SODIUM HYDROXIDE. THE MAXIMUM ADSORPTION CAPACITY WAS OBSERVED AT PH 5, WHEN THE INITIAL CONCENTRATION OF METAL ION WAS 100 MG/L. IT WAS FOUND THAT THE ADSORPTION PROCESS WAS REACHED EQUILIBRIUM DURING 60 MIN CONTACT TIME WITH FIXED BIOMASS DOSE OF 1 G/L. THE KINETIC STUDIES SHOWED THAT THE ADSORPTION RATE CONSTANTS COULD BE CALCULATED BETTER BYPSEUDOSECOND ORDER EXPRESSION WHICH MORE COMMONLY APPLIED AS A LAGERGREN EQUATION. THE ADSORPTION DATA COULD BE FITTED WELL TO LANGMUIR AND FREUNDLICH ADSORPTION ISOTHERM WITH COEFFICIENT OFDETERMINATION VALUES GREATER THAN 0.96. THE VALUES OF SEPARATION PARAMETER WERE IN THE RANGE OF 0–1WHICH THIS INDICATED THAT THE ADSORPTION PROCESS IS FAVORABLE [1, 2]. IT HAS BEEN SUGGESTED THAT PRETREATEDtypha LATIFOLIA L. ROOT CAN BE SUCCESSFULLY APPLIED FOR THE REMOVAL OF TOXIC HEAVY METAL IONS SUCH AS CR (III) FROM AQUEOUS SOLUTIONS [3].

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  265-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  900
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

مقدمه: روش های طبیعی تصفیه فاضلاب از جمله وتلندها برای کشورهای در حال توسعه به خصوص شهرهای کوچک و دور افتاده ساده، ارزان و قابل قبول می باشد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی گیاه لویی در تالاب مصنوعی زیرسطحی در تصفیه فاضلاب شهری یزد بود.روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش آزمایشگاهی است. در آن کارایی گیاه لویی به روش تالاب زیرسطحی در حذف پارامترهای PO4-P، NH3-N، NO3-N، TSS (Total suspended solids)،(Biochemical oxygen demand) BOD5 ، COD (Chemical oxygen demand)، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار 2 راکتور به صورت پایلوت (بدون گیاه و حاوی گیاه لویی) به روش تالاب مصنوعی با جریان زیرسطحی به ابعاد 2 متر طول، 1.5 متر عرض و عمق 60 سانتیمتر و با زمان ماند چهار روز ساخته شد. نمونه برداری طی 2 ماه از ورودی و خروجی راکتورها انجام شد و مطابق روش های استاندارد آنالیز گردید.نتا یج: راندمان حذف پارامترهای PO4-P، NH3-N، NO3-N، TSS، BOD5، COD، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی در تالاب گیاه لویی به ترتیب 40، 25، 31، 85، 72، 72، 94 و 59 درصد و در تالاب شاهد به ترتیب 1، 0.3، 15، 77، 34، 44، 17 و 29 درصد بود. همه نتایج به جز کلیفرم مدفوعی و NH3-N اختلاف معنی داری داشتند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه، گیاه لویی در حذف مواد آلی و جامدات معلق راندمان بالایی دارد. همچنین این گیاه قادر به دستیابی به استانداردهای زیست محیطی ایران برای مصارف کشاورزی و آبیاری است.

آمار یکساله:  

بازدید 900

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

تالاب بین المللی فریدون کنار در جنوب شرقی مناطق کم ارتفاع دریای خزر قرار دارد و با وسعتی معادل 5427 هکتار در محدوده جغرافیایی 52 درجه و 31 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 45 دقیقه عرض شمالی واقع شده است. نمونه های گیاهی از 6 ایستگاه جمع آوری و به طریق علمی خشک و پرس و با کمک کلیدهای تخصصی شناسایی و شکل زیستی و کوروتیپ آن ها مشخص گردید. در این مطالعه که در سال های 91 تا 92 و در چهارفصل سال انجام گردید، 67 گونه گیاهی متعلق به 62 جنس و 32 خانواده جمع آوری و شناسایی گردید. غنی ترین خانواده های گیاهی در این مطالعه به ترتیب Poaceae با 14 گونه (20 درصد)، Asteraceae با 7 گونه (10 درصد) و Papilionaceae با 5 گونه (7 درصد) می باشند. بررسی اشکال زیستی گونه ها در منطقه موردمطالعه نشان می دهد که بیش ترین تعداد مربوط به تروفیت ها با 44 درصد، همی کریپتوفیت ها با 22 درصد و ژئوفیت ها با 13 درصد می باشد. هم چنین مجموعه هیدروفیت (9 درصد)، هلوفیت (6 درصد) و هیگروفیت و فانروفیت (3 درصد) گیاهان آبزی منطقه را تشکیل می دهند. ازلحاظ کورولوژیکی نیز 64 درصد گیاهان، چند ناحیه ای هستند. گونه های Phragmites australis، Nympha alba و typha angustifolia فراوانی بالایی را در منطقه موردمطالعه دارا می باشند. تراکم زیاد گیاهانی چون Phragmites australis و typha angustifolia بیانگر آلودگی بالای منطقه می باشد چراکه این گیاهان قابلیت جذب آلاینده ها رادارند و می توانند در محیط های آلوده زندگی کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
litScript