نتایج جستجو

11413

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1142

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

اندازه گیری و ارزیابی بهره وری مقدمه برنامه ریزی برای بهبود آن به شمار می رود. وقتی بهبود مستمر مورد نظر باشد، اندازه گیری و ارزیابی بهره وری می تواند نقطه شروع و بخشی از آن باشد. برای اینکه ارزیابی درست باشد، بهتر است به جای یک دوره روند دوره ها و به جای یک شاخص چند شاخص مهم بررسی شوند در این مقاله سعی شده تا با ارایه مدلی در این زمینه به اندازه گیری و بررسی چندین شا خص بهره وری طی سالهای گذشته پرداخته در این مقاله پنج شاخص بهره وری در نظر گرفته شده و با در نظر گرفتن اطلاعات عملکرد راه آهن طی سالهای 1370الی1383 روند کلی بهره وری نعیین و مورد تحلِل قرار گرفته است. با استفاده از نتایج حاصله، پیشنهاداتی برای افزایش بهره وری راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سالهای آینده ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 20
نویسندگان: 

MAHBOOBI LADAN

نشریه: 

FINANCIAL MARKET trendS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  76
 • صفحات: 

  43-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4523
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4523

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  644-659
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1772
 • دانلود: 

  895
چکیده: 

تغییرات اقلیمی در عصر حاضر یکی از چالش های مهم زیست محیطی می باشد. درک ما از تاثیرات بشر روی محیط، به ویژه آن هایی که در ارتباط با گرم شدن ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای هستند، نشان می دهد که تعدادی از پارامترها به احتمال زیاد در حال تغییر می باشند. بنابراین بررسی روند تغییرات زمانی بارش در برنامه ریزی و طراحی دقیق تر پروژه های آبی در آینده از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.در این مطالعه روند تغییرات بارش حوضه دریاچه ارومیه در دو مقیاس سالانه و ماهانه با استفاده از آزمون ناپارامتری من - کندال اصلاح شده با حذف کامل ساختار خودهمبستگی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 42 ایستگاه بارانسنجی (24 ایستگاه در استان آذربایجان غربی و 18 ایستگاه در استان آذربایجان شرقی) در حوضه دریاچه ارومیه انتخاب و پس از تکمیل دوره آماری 1392-1363 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی بارش حوضه دریاچه ارومیه نشان داد که حوضه دریاچه ارومیه در طی سال های مورد بررسی ترکیبی از روند کاهشی و افزایشی را تجربه کرده است. روند کاهشی بارش اغلب در ایستگاه های مناطق غربی حوضه و مناطق غرب و جنوب غرب دریاچه ارومیه دیده شد. روند افزایشی بارش نیز در مناطق جنوبی و شمال شرقی حوضه دریاچه ارومیه مشاهده گردید. نتایج بررسی زمان تغییر روند در سری بارش حوضه دریاچه ارومیه نشان داد که شکست در سری بارش در اکثر ایستگاه هایی که کاهش روند بارش را تجربه کرده اند بین سال های 1371 تا 1377 بوده است. هم چنین نتایج پهنه بندی آماره Z آزمون من – کندال اصلاح شده نشان داد که در مقیاس سالانه مناطق تحت تاثیر توده هوای قطبی – قاره ای ورودی به ایران از روند کاهشی در بارش سالانه برخوردار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1772

دانلود 895 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  185-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

در این پژوهش با استفاده از داده های فراوانی وقوع ماهانه ی روزهای توأم با توفان تندری 25 ایستگاه سینوپتیک کشور در طی بازه ی زمانی 1960تا 2010 و روش های تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی وارد با مجذور فاصله اقلیدسی و آزمون ناپارامتری من کندال روند تغییرات زمانی مخاطره توفان های تندری در ایران مورد بررسی قرار داده شده است. با توجه به بررسی های حاصل از تحلیل خوشه ای 3 ناحیه ی اقلیمی با روندهای مشابه از نظر فراوانی وقوع توفان های تندری، شامل منطقه شمال غرب و شمال میانی؛ نیمه ی غربی و شمال شرق؛ نیمه ی جنوبی، سواحل دریای خزر، بخش های مرکزی و شرقی کشور شناسایی گردید. نتایج حاصل از بررسی توزیع زمانی توفان های تندری ایران نشان داد که بیشترین فراوانی رخداد این مخاطره در ماه های می، آوریل، ژوئن و اکتبر می باشد. در بازه ی زمانی فصلی نیز اوج فعالیت توفان های تندری در فصول بهار و پاییز متمرکز شده است. علاوه بر این از نظر مکانی در بازه های زمانی ماهانه، فصلی و سالانه حداکثر فراوانی وقوع توفان های تندری در مناطق شمال غرب و غرب بسیار بیشتر از سایر مناطق ایران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SALMANI TEHRANI EHSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  14
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

SINCE 2001, GLOBAL MARITIME INDUSTRY RAN INTO A BIG CHALLENGE CREATED BY TERROR ATTACKS OF 9/11. THIS LED TO A DRAMATIC DECLINE IN DEMAND FOR SHIPBUILDING IN EUROPEAN COUNTRIES. IN THE OTHER HAND, THANKS TO GROWING PRICE OF THE OIL, TENDENCY TO USE NEW ENERGIES HAS INCREASED. IN THIS RESPECT, DEMAND FOR CONSTRUCTION OF LGN AND LPG SHIPS HAS ALSO INCREASED.PORTS ARE A PART OF MARITIME TRANSPORTATION AND ARE MOVING TOWARD CONTAINERIZATION CREATING THE NEED FOR CONTAINER FACILITIES AND HANDLING EQUIPMENT. FURTHERMORE, WILLINGNESS FOR OIL AND GAS EXPLORATION OFFSHORE HAS INCREASED WHICH HAS LED TO HIGHER DEMAND FOR OFFSHORE FACILITIES IN THE MARKET. THIS IMPLIES THAT MARITIME TRANSPORTATION IN IRAN COULD RESPOND AFFIRMATIVELY TO THESE DEMANDS.

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

THAPA K. | SHRESTHA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  177
 • صفحات: 

  10-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3695
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3695

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

پلیس زن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  43-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DADKHAH ASGHAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  4-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16040
 • دانلود: 

  6380
کلیدواژه: 
چکیده: 

Current understanding of disability and impairment has led to new approaches in Rehabilitation. In this issue of Iranian Rehabilitation Journal, a variety of articles introduces a new trend in rehabilitation."Emotion pitch" of each vowel sound and Percentage of vowel correct is the subject which Talie Zarifian and her colleagues discussed in their article. Persian speaking children can get benefit from the results of this paper. This paper reminds the readers for family empowerment and family based rehabilitation.Preschool children were the target of another paper related to Perceptual Motor Training on Motor Skills.Dr. Sajedi discussed the improvement of perceptualmotor training on skills level of preschool children and motivation of preschool centers. Motor disorder and motor activity are the main concern in children rehabilitation.

آمار یکساله:  

بازدید 16040

دانلود 6380 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MATTESINI F. | NISTICO S.

نشریه: 

JOURNAL OF MACROECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  797-815
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8235
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8235

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript