نتایج جستجو

2003

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

201

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  43-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

TTV یک ویروس DNA دار تک رشته ای بدون پوشش بوده که اخیرا کشف شده است. این ویروس بیشتر از طریق خون و فرآورده های آن منتقل شده و جزو ویروسهای non-A-G تقسیم بندی می گردد. هدف این مطالعه اندازه گیری شیوع TTV در بیماران همودیالیزی بوده که جزو گروه پرخطر در مورد این ویروس می باشند. روش کار: مجموعا از 55 بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان اکباتان شهر همدان نمونه تهیه شده و بوسیله روش PCR وجود TTV_DNA را ارزیابی نمودیم. نتایج: شیوع TTV در بیماران 8 مورد (14.5%) بود. 6 نفر (75%) از بیماران TTV مثبت، سابقه دریافت خون داشتند در حالیکه در سایر بیماران همودیالیزی 15.6% این سابقه را داشتند. آنزیمهای کبدی در هیچکدام از بیماران TTV مثبت افزایش نیافته بود و همچنین کلیه بیماران از نظر HBV و HCV منفی بودند. نتیجه نهایی: شیوع TTV بدست آمده در بیماران همودیالیزی نسبت به سایر مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر پایین تر بوده است. تغییرات آنزیمهای کبدی در بیماران TTV مثبت با سایر تحقیقات همخوانی داشته ولی فراوانی HBV و HCV در مطالعات دیگر بیشتر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  49-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سابقه و هدف: TTV یک ویروس DNA دار تک رشته ای بدون پوشش بوده که اخیرا کشف شده است. این ویروس بیشتر از طریق خون و فراورده های آن منتقل شده و جزو ویروسهای non-A-G تقسیم بندی می گردد. هدف از این مطالعه اندازه گیری شیوع TTV در بیماران همودیالیزی بوده که جزو گروه پرخطر در مورد این ویروس می باشند. روش کار: مجموعا از 55 بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان اکباتان شهر همدان نمونه تهیه شده و به وسیله روش PCR وجود TTV-DNA را ارزیابی نمودیم. نتایج: شیوع TTV در بیماران 8 مورد (14.5%) بود. 6 نفر (75%) از بیماران TTV مثبت، سابقه دریافت خون داشتند در حالیکه در سایر بیماران همودیالیزی 15.6% این سابقه را داشتند. آنزیمهای کبدی در هیچکدام از بیماران TTV مثبت افزایش نیافته بود و هم چنین کلیه این بیماران از نظر HBV و HCV منفی بودند. نتیجه نهایی: شیوع TTV به دست آمده در بیماران همودیالیزی نسبت به سایر مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر پایین تر بوده است. تغییرات آنزیمهای کبدی در بیماران TTV مثبت با سایر تحقیقات همخوانی داشته ولی فراوانی HBV و HCV در مطالعات دیگر بیشتر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  109-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

مقدمه: تعویض خون روش موثری در درمان افزایش بیلیروبین می باشد، اما در 5-10 درصد موارد با عوارض جدی به خصوص در نوزادان نارس همراه است. مهم ترین این عوارض شامل ترومبوسیتوپنی، اسیدوز، هیپوکلسمی، هیپوگلیسمی، هیپوناترمی و انتقال عوامل عفونی می باشد.هدف: در این مطالعه به بررسی برخی عوارض ناشی از تعویض خون در نوزادان مبتلا به ایکتر که در این مرکز بستری و تحت تعویض خون قرار گرفته اند می پردازیم تا در جهت کاهش عوارض و ایمنی بیشتر این روش درمانی در نوزادان بیمار گام های موثرتری برداریم.مواد و روش ها: در این مطالعه پرونده نوزادانی که در طی سال های 84-87 در این مرکز به علت هیپربیلیروبینمی تعویض خون شده اند بررسی و اطلاعات لازم توسط پرسش نامه استخراج و تحت بررسی آماری قرار گرفت.نتایج: در مجموع 28 نوزاد نیاز به تعویض خون داشته اند که در سه بیمار (10.7%) بیش از یک مرتبه تعویض خون انجام شده است. 24 بیمار (85.7%) به دنبال تعویض خون دچار عوارض شده اند که اسیدوز متابولیک (67.9%) و ترومبوسیتوپنی (50%) شایع ترین این عوارض بوده اند.نتیجه گیری: با توجه به عوارض تعویض خون مانند ترومبوسیتوپنی و اسیدوز، کنترل شمارش پلاکت و انجام گازومتری پس از تعویض خون ضروری است تا با شناخت به موقع عوارض ناشی از تعویض خون، اصلاح آن ها را مد نظر قرار دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

ROWLEY M.

نشریه: 

MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  49-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11145
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11145

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

VANDERLINDE E.S. | HEAL J.M. | BLUMBERG N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  324
 • شماره: 

  7340
 • صفحات: 

  772-775
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5060
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5060

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

COHEN H. | LOVE E. | TODD A. | JONES H. | SOLDAN K. | WILLIAMSON L.

نشریه: 

CLINICAL RISK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  155-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5840
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5840

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

TASAKI T. | SUWABE A.

نشریه: 

RINSHO BOYRI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  800-808
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2539
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2539

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DASARARAJU R.

نشریه: 

CANCER CONTROL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5030
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5030

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ANTI-HLA AND ANTI PLATELET ANTIBODIES IN BLOOD RECIPIENTS ARE PRODUCED DURING ALLOIMMUNIZATION, BUT IN SOME RECIPIENTS CONTINUE TO GRADUALLY DISAPPEAR, THAT SHOWING SUPPRESSION OF THE IMMUNE RESPONSE DUE TO transfusion RELATED IMMUNOMODULATION. IN THIS STUDY ANTIBODIES AGAINST HLA-I AND PLATELET ANTIGENS WERE DETECTED BY FLOWCYTOMETRY, IN 33 PATIENTS WITH AML (CANDIDATE FOR HSCT) AND 24 PATIENTS WITH ITP. THE PATIENTS WERE TRANSFUSED BY PACKED RED CELLS AND PLATELET CONCENTRATES.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسنده: 

ALLAHBAKHSHIAN FARSANI MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE BENEFITS OF BLOOD transfusion MUST BE CONSIDERED IN THE TERMS OF SERIOUS OR TROUBLESOME COMPLICATIONS. ABOUT 20% OF ALL transfusionS RESULT IN SOME TYPE OF ADVERSE EFFECTS. ALTHOUGH THE MEDIA AND THE PUBLIC ARE WORRIED ABOUT THE THE RISK OF transfusion-ASSOCIATED HIV INFECTION, HEMOVIGILANCE REPORTS SHOW THAT OTHER REACTIONS ARE RESPONSIBLE FOR THE VAST MAJORITY OF transfusion REACTIONS. SERIOUS SIDE EFFECTS OF BLOOD transfusion, WHICH COULD BE ACUTE OR DELAYED, ARE RANKED IN ORDER OF APPROXIMATE FREQUENCY.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
litScript