نتایج جستجو

29967

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2997

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  97-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1110
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

مقدمه: تاثیر فیزیولوژیک روزه داری در ورزشکاران مورد توجه پژوهشگران بوده و نتایج متفاوتی نیز حاصل شده است. در پژوهش های انجام شده تاثیر تمرین بر عوامل خونی، مایعات و الکترولیت ها بررسی شده است به طوری که حجم پلاسما کاهش و غلظت خون و الکترولیت ها افزایش می یابد.هدف: هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر تمرین با وزنه بر عوامل هماتولوژی در شرایط روزه داری و غیر روزه داری بوده است.مواد و روش ها: جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بودند که از بین داوطلبان، 15 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. سه روز قبل از ماه رمضان و یک نوبت نیز روز بیست و هفتم ماه رمضان (قبل و بعد از تمرین)، آزمایش های لازم انجام گردید. برنامه تمرینی به صورت یک جلسه تمرین با وزنه انجام شد. برای تحلیل داده ها از آنالیز واریانس دو عاملی (آزمون (F در حد آلفا 5 درصد استفاده گردید.نتایج: الف) روزه داری اثر معنی داری بر وزن بدن، قندخون، هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول های قرمز، پلاکت ها و گلبول های سفید خون دارد. ب) تمرین اثر معنی داری بر وزن بدن، هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول های قرمز، پلاکت ها و گلبول های سفید دارد اما اثر معنی داری بر قند خون ندارد. ج) روزه داری و تمرین اثر متقابل معنی داری بر وزن بدن، قند خون، پلاکت ها و گلبول های سفید داشته و اثر معنی داری بر هموگلوبین، هماتوکریت و گلبول های قرمز ندارد.نتیجه گیری: تمرین در شرایط روزه داری به دلیل کاهش آب بدن احتمالا می تواند تغییرات بیشتری را در عوامل هماتولوژیک ایجاد نماید اما این تغییرات در مورد قندخون بارزتر است. لذا توصیه می شود برای جلوگیری از مشکلات کاهش قند، شدت تمرین در شرایط روزه داری، کمتر از حد معمول باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1110

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (مسلسل 73)
 • صفحات: 

  383-393
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

زمینه و هدف: شیوع بالای عارضه پیچ خوردگی مچ پا در جامعه انسانی و به خصوص در ورزشکاران و عوارض ناشی از مزمن شدن عارضه منجر به کاهش حضور آنان در صحنه های مختلف زندگی (ورزش و ...) می گردد. لذا یک آزمون عملکردی مطمئن برای بازگشت به فعالیت های ورزشی لازم می باشد. هدف، بررسی تاثیر تمرین تعادلی بر فاصله reach  شده توسط پای غیر درگیر و تاثیر آن بر تعادل پویای مبتلایان به بی ثباتی مزمن یک طرفه مچ پا بوده که از طریق آزمون عملکردی Agility hop تعیین گردید.روش بررسی: دو گروه 12 نفری شاهد و مورد از بیماران مبتلا به بی ثباتی مزمن یک طرفه مچ پا تشکیل شد و برای آنها از برنامه های مداخله فیزیوتراپی رایج و نوین استفاده گردید. یافته ها با آمار توصیفی و تحلیلی (t زوج) و با استفاده از نرم افزار SPSS 15 تحلیل شدند.یافته ها: مقایسه امتیازات مربوط به آزمون تعادلی SEBT در اعضای گروه مورد، نشان دهنده بهبود تعادل پویای این بیماران بود. منتها این بهبودی که از طریق افزایش فاصله reach شده پای غیر درگیر حین stance روی پای درگیر بوده، در 4 جهت قدامی، قدامی- داخلی، خلفی، و خلفی- خارجی از جلسه 10 الی 12 تفاوت معنی داری در بین دو روش مداخله دیده شد (P<0.05).نتیجه گیری: هر دو روش مداخله فیزیوتراپی در بهبود تعادل پویای مبتلایان به بی ثباتی مزمن یک طرفه مچ پا موثر بوده اند، اما چون در 4 جهت از 8 جهت reach شده، از جلسه 10 تا 12، تفاوت معنی داری در بین دو روش مداخله دیده شده، لازم است تا تعداد جلسات درمان، به بیش از 12 جلسه ارتقاء یابد تا شاید تفاوت معنی داری بین آنها ملاحظه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

منظمی تبار جواد

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 37)
 • صفحات: 

  33-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

هدف این پژوهش مقایسه تاثیر آموزش های عمومی و تخصصی دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در ایجاد مهارت ها و تخصص های شغلی در افسران فارغ التحصیل است. روش تحقیق، علی- مقایسه ای است. ابزار گردآوری داده های پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته است؛ همبستگی پرسشنامه اول (0.83) و ضریب آلفای دومی (0.86) بوده است. نمونه آماری 500 نفر از افسران فارغ التحصیل مرکب از 250 افسر فارغ التحصیل دوره های عمومی و 250 نفر از افسران فارغ التحصیل دوره های تخصصی ورودی سال های 1370 تا 1381 شاغل در کلیه معاونت ها، ادارات، کلانتری ها و پاسگاه های مرزی استان های تهران، خراسان، کرمانشاه و ایلام است که به صورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انجام گرفت. نتایج پژوهش در سطح احتمال خطاپذیری 5 درصد را نشان می دهد که اگرچه مهارت افسران گروه آموزش تخصصی بهتر از افسران آموزش عمومی است، لکن میزان مهارت هر دو گروه افسران فارغ التحصیل دانشگاه می تواند ارتقا یابد. همچنین در مقایسه آماری امتیازهای افسران فارغ التحصیل گروه آموزش عمومی (در زمینه های ویژگی های اساتید، فضای آموزشی، میزان انطباق برنامه های درسی با نیازهای شغلی دستگاه های اجرایی ناجا، محتوای آموزش های ارایه شده، دوره های کارورزی، میزان شکوفایی استعدادها و خلاقیت های شغلی و میزان انعطاف پذیری افسران نسبت به تحولات فناوری) در سطح احتمال خطاپذیری 5 درصد تایید شد؛ که افسران گروه آموزشی تخصصی، وضعیت آموزشی خویش را در زمینه های فوق بهتر ارزیابی کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 64 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  221-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

مقدمه: پوکی استخوان، از شایع ترین بیماری های زندگی امروزی است. امروزه اثر فعالیت های ورزشی بر افزایش BMD استخوان، در تمام سنین و حفظ آن در کهنسالی، به خوبی ثابت شده است.هدف: مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی و هوازی بر تغییرات دانسیته معدنی استخوان موضعی دختران غیرورزشکار.مواد و روش ها: آزمودنی های این پژوهش 36 دختر غیرورزشکار با میانگین سنی 22.58± 1.65 سال و شاخص توده  22.85±2.71در سه گروه مقاومتی، هوازی و کنترل انتخاب شدند. تمرین های گروه هوازی شامل 36 جلسه دویدن (3 جلسه در هفته)، به مدت 40 دقیقه و با شدت 70 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب بود. گروه مقاومتی نیز در 36 جلسه، تمرین های خود را به صورت دایره ای و با شدت 70 تا 80 درصد یک تکرار بیشینه (6 تا 8 تکرار در 3 نوبت و 2 دقیقه استراحت بین نوبت ها)، انجام دادند.نتایج: هر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی، سبب ایجاد تغییرات معنی داری در دانسیته معدنی استخوان ناحیه های کمر، گردن استخوان ران و مچ دست شدند (0.05>P). در مورد کمر، تمرینات مقاومتی نسبت به تمرینات هوازی اثر بهتری داشت، در حالی که در مورد گردن استخوان ران، فقط تمرین هوازی اثر بهتری ایجاد کرد (0.05>P).نتیجه گیری: نتایج کلی این تحقیق نشان داد که در مقایسه اثر تمرینات مقاومتی و هوازی بر دانسیته مواد معدنی استخوان، تفاوت های برجسته ای وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  575
 • صفحات: 

  317-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: شایع ترین علل مرگ و میر بیماران مبتلا به دیابت، اختلالات قلبی-عروقی است که یکی از دلایل آن، عوامل التهابی می باشد. با توجه به این که فعالیت بدنی قادر به کاهش التهاب است، مطالعه ی حاضر، با هدف بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی فزاینده و تمرین تناوبی شدید (High-intensity interval training یا HIIT) بر بیان ژن Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κ B) عضله ی قلبی و Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α ) سرمی موش های صحرایی مبتلا به دیابت نر انجام شد. روش ها: در این تحقیق تجربی، 72 سر Rat نر نژاد Wistar 6 هفته ای به 6 گروه 12تایی شامل موش های صحرایی مبتلا به دیابت (12 = n)، شاهد (12 = n)، تمرین تناوبی شدید (High-intensity interval training یا HIIT) (12 = n)، مبتلا به دیابت با تمرین تناوبی شدید (Diabetic + intensity interval training یا DIIT) (12 = n)، مبتلا به دیابت با تمرین مقاومتی شدید (Diabetic + resistance training یا DRT) (12 = n) و تمرین مقاومتی (Resistance training یا RT) (12 = n) تقسیم شدند. تمرین RT در 6 هفته ی 3 جلسه ای بالا رفتن از نردبان عمودی، همراه با وزنه های 50، 75، 90 و 100 درصد وزن بدن حیوان، انجام شد. سپس، 30 گرم به وزنه ها اضافه می شد، تا جایی که Ratها نتوانند نردبان را طی کنند. HIIT نیز در 6 هفته ی 3 جلسه ای، با شدت 110-50 درصد بیشینه ی اکسیژن مصرفی صورت گرفت. 24 ساعت بعد از اتمام تمرین آزمون عملکردی، قدرت مچ دست و زمان رسیدن به درماندگی سنجش شد و 48 ساعت بعد از آزمون، حیوانات تشریح شدند. در نهایت، بیان ژن NF-κ B با استفاده از روش Real-time polymerase chain reaction (Real-time PCR)، مقدار سطوح TNF-α سرمی با استفاده از روش Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) و آزمون ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: میزان بیان ژن NF-κ B در گروه HIIT نسبت به گروه RT افزایش بیشتری داشت (0007/0 = P) و میزان سرمی TNF-α پس از هر دو نوع تمرین کاهش معنی داری داشت که در گروه HIIT (13/6) بارزتر بود. نتیجه گیری: هفته تمرین HIIT و RT، می تواند نقش مهمی در کاهش معنی دار التهاب و سازگاری های مربوط به قدرت و استقامت داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Heidary Diako | Mehdipour Aref

نشریه: 

DEPICTION OF HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  286-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

The aim of this study was to understand the role of sports on covid-19 through reviewing the published literature. This was a narrative review that used valid keywords for searching the related scholarly articles. The search for the related keywords on Pubmed, Scopus, Science Direct library and Google Scholar yielded 1158 articles in 2020. After screening, we found 28 articles eligible to be included in the review. The results indicated that physical activity and exercise play a role in preventing novel coronavirous infection and strengthening the immune system against covid-19.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 176 استناد 0 مرجع 20
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  435-445
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اهمیت روزافزون بررسی اثربخشی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی، مطالعه حاضر با هدف مرور جنبه های مختلف ارزشیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در آموزش علوم پزشکی انجام شد. روش ها: در این مطالعه مروری با استفاده از کلمات کلیدی آموزش/توسعه اعضای هیأت علمی، آموزش/توسعه اساتید، آموزش ضمن خدمت، ارزشیابی برنامه و معادل انگلیسی آن ها شامل staff training/development، in-service training، medical faculty، faculty training/development، program evaluation و ادغام این عبارات، موتورهای جستجو، پایگاه های اطلاعاتی، سایت ها و مجلات معتبر مانند Google scholar، Medline، Eric، Scopus، Ovid، Science direct، Medical education، Medical teacher، PubMed، BMC، SAGE، Magiran مورد جستجو قرار گرفت و جنبه های مختلف ارزشیابی برنامه های توانمندسازی در مقالات به دست آمده، بررسی شد. نتایج: از مجموع 62 مقاله مرتبط به دست آمده در نهایت 29 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. جنبه های مختلف ارزشیابی برنامه های توانمندسازی، در چهار دسته: مدل نظری ارزشیابی، روش گردآوری اطلاعات ارزشیابی، منبع ارائه اطلاعات ارزشیابی و یافته های ارزشیابی دسته بندی شد. بیش تر مطالعات انجام شده در زمینه ارزشیابی برنامه های توانمندسازی براساس مدل کرک پاتریک (Kirk Patrick) انجام شده است. پرسشنامه شایع ترین روش جمع آوری داده ها بوده است. منبع جمع آوری اطلاعات در بیش تر ارزشیابی ها، مشارکت کنندگان (اعضای هیأت علمی) در دوره بودند و نتایج ارزشیابی های انجام شده نشان دهنده رضایت بالای اعضای هیأت علمی از برنامه های توانمندسازی بوده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر توصیه می شود در ارزشیابی برنامه های توانمندسازی از روش های ارزشیابی ترکیبی استفاده شود و تغییرات حاصل از برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در سطح سازمان و میزان استفاده از آموخته ها در محیط کار مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  97-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

هدف: سندرم درد کشککی-رانی زانو اختلالی شایع عضلانی-اسکلتی زانو با رویکردهای درمانی متفاوتی مانند جراحی، کنزیوتیپ، تمرین درمانی، فیزیوتراپی، ارتز و پروتز می باشد. هدف: این تحقیق بررسی مداخلات تمرینی تقویتی صورت گرفته بر سندرم درد کشککی-رانی زانو با نگاه به ضعف عضلانی عضلات کمربند کمری-لگنی و چهار سر رانی می باشد. روش بررسی: مقاله حاضر از نوع مروری روایتی بوده با یک جست و جوی سیستماتیک جامع الکترونیک در پایگاه های اطلاعاتی (Google Scholar, Magiran PubMed, Springer, Taylor & Francis, ISC) مقالات مرتبط از سال 2010 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. کلید واژه های جست و جو شامل: Patellofemoral Pain Syndrome"، Strength training، "Proximal training for PFPS بود. یافته ها: پس از بررسی 324 مقاله، تعداد 64 مقاله براساس معیارهای ورود مرتبط در زمینه تمرینات تقویتی پیدا شد. پس از بررسی کیفیت مقالات، 17 مقاله که برنامه تمرینات تقویتی را با نگاه به ضعف عضلانی بر مبتلایان به درد کشککی-رانی بررسی کرده بودند، انتخاب و اثر آن ها بر بهبود درد و عملکرد مبتلایان به درد کشککی-رانی سنجیده شد. نتیجه گیری: تمرینات تقویتی به عنوان یک روش تمرین موثر در بهبود میزان درد و افزایش عملکرد افراد مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی بوده، ولی تمریناتی که علاوه بر تقویت عضلات ناحیه زانو، به تقویت عضلات در ناحیه کمربند کمری-لگنی پرداخته اند، اثرات بیشتری بر بهبود سندرم کشکی-رانی نسبت به تمرینات متمرکز شده بر تقویت عضلات مفصل زانو به تنهایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 25 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3
 • دانلود: 

  4
چکیده: 

زمینه و هدف: فرآیند بیماری های مزمن و پیری با کاهش طول تلومر مرتبط است. هدف از انجام این تحقیق تعیین اثر تمرینات تناوبی شدید و کم شدت بر بیان ژن های عامل تکرار اتصال تلومری 1 و 2 (Telomere repeat binding factor 1 and 2,TRF1 and TRF2) در عضلات اسکلتی کند انقباض و تند انقباض موش بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 24 سر موش نر نژاد C57BL/6 به صورت تصادفی به چهار گروه 6تایی شامل: کنترل پایه، کنترل، تمرینات تناوبی شدید (High-intensity interval training,HIIT) و تمرینات تناوبی کم شدت (Low-intensity interval training,LIIT) تقسیم شدند. تمرینات برای 8 هفته (5 جلسه در هفته) انجام شد. اندازه گیری بیان ژن های بافت های عضلانی به روش Real-time PCR انجام شد و داده ها با آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون تعقیبی Tukey تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: با مقایسه عضلات کند و تند انقباض (791/0=P)، مقایسه گروه های HIIT و LIIT (164/0=P) و نیز اثر تعاملی نوع عضله و شدت تمرین (929/0=P) در میزان بیان ژن TRF1 تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین میزان بیان ژن TRF2 عضلات کند و تند انقباض در شدت های مختلف اثر متقابل معنارداری مشاهده نشد (868/0=P)، اما از نظر میزان بیان ژن TRF2، گروه HIIT (031/0=P) و LIIT (035/0=P) در مقایسه با گروه کنترل افزایش بیش تری داشت. نتیجه گیری: انجام تمرینات تناوبی HIIT و LIIT به طور مشابه موجب بهبود سیستم تلومری در عضلات اسکلتی هر دو نوع عضله شد و این سیستم، بیش تر از اثر طویل کنندگی طول تلومر توسط TRF2 تاثیر پذیرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 3

دانلود 4 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  801-814
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

زمینه و هدف امروزه اثر ضددیابتی تمرینات ورزشی و مکمل آلوئه ورا مشخص شده است، اما تاثیر ترکیبی آنها بر دیابت مشخص نیست. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر ترکیبی تمرین تناوبی شدید (High intensity interval training; HIT) و متوسط (Moderate intensity interval training; MIT) با مصرف آلوئه ورا بر سطوح کمرین، گلوکز و انسولین در موش های صحرایی دیابتی بود. مواد و روش ها در این پژوهش تجربی، 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین به صورت تصادفی در چهار گروه دیابتی، آلوئه ورا (300 میلی گرم بر کیلوگرم)، HITمکمل آلوئه ورا و MITمکمل آلوئه ورا تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت هشت هفته انجام شد. هر جلسه تمرینی شامل 12-6 مرحله دو دقیقه ای (40 متر بر دقیقه در گروه HIT و 25 متر بر دقیقه در گروه MIT) بود که هر مرحله با یک دقیقه استراحت فعال ادامه می یافت. سطوح کمرین و انسولین به روش الایزا اندازه گیری و داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها سطوح کمرین در گروه MIT در مقایسه با گروه دیابتی و HIT کاهش معنی داری داشت (001/0>p). افزایش معنی داری در سطوح انسولین گروه HIT در مقایسه با سایر گروه ها مشاهده شد (001/0>p). هم چنین افزایش انسولین در گروه آلوئه ورا نیز در مقایسه با گروه دیابتی و MIT معنی دار بود (001/0>p)، اما تغییرات گلوکز از نظر آماری معنی دار نبود (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
litScript