نتایج جستجو

230383

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23039

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

صمدی معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  15 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  122-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی دیدگاه دبیران علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مجری طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی پیرامون محتوای کتاب کارمایه معلمان در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی از نوع بررسی محتوا است. جامعه مورد مطالعه دبیران علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مجری طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی پایه دوم راهنمایی در استان های گلستان و سیستان و بلوجستان و شهر تهران است. از معلمان مجری طرح که تعداد آنها 82 نفر بود و محتوای کتاب کارمایه های معلمان نمونه گیری به عمل نیامد و دیدگاه های کلیه معلمان مجری طرح پایه دوم درباره کل محتوای کتاب کارمایه های معلمان در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مورد مطالعه قرارگرفت. ابزار جمع آوری داده ها فهرست وارسی محتوای محقق ساخته کتاب کارمایه معلمان در درس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی بود که روایی آن با استفاده از روش محتوایی و قضاوت متخصصان و پایایی آن بر اساس درصد توافق بین ارزیابان مورد تایید قرار گرفت. واحد تحلیل محتوای درس با توجه به اهداف طرج بود. نتایج حاصل حاکی از این است که به اعتقاد دبیران علوم تجربی وتعلیمات اجتماعی پایه دوم مجری طرح محتوای کتاب کارمایه معلمان درحوزه هایی از قبیل کیفیت بخشی به تدریس معلمان، ارتقای فعالیت گروهی دانش آموزان در کلاس درس، تلفیق محتوا با آموزه های دینی، برجسته سازی نکات تربیتی موفق بوده است. اما در حوزه هایی از قبیل برخورداری از اهداف روشن و واضح، نظم منطقی، پوشش دادن محتوای کتاب های درسی، ارتقای نگرش ملی، تلفیق محتوا با آموزه های ملی، ارتقای دانش تخصصی معلم و ارتقای تعامل مثبت بین معلمان دروس مورد مطالعه با دانش آموزان موفقیت لازم را کسب نکرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  28 (دوره جدید)
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  205-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و شناسایی رویکرد تربیت اخلاقی طرح کرامت در مدرسه است. برای دستیابی به این هدف، از سه روش کاوشگری فلسفی انتقادی، تحلیل مفهومی و تحلیلی تطبیقی استفاده شده است. پژوهش حاضر، حاوی دو قسمت عمده است؛ در بخش نخست، به بیان رویکردهای مهم تربیت اخلاقی ازحیث مبانی، اهداف و روش و ارزیابی آنها پرداخته می شود. بخش دوم، ناظر به مقایسه طرح کرامت با هر کدام از این رویکردها و شناسایی رویکرد تربیت اخلاقی حاکم بر آن است. یافته اصلی این مطالعه نشان می دهد که در زمینه مبانی، اهداف و روش ها، طرح کرامت در مدرسه با مبانی، اهداف و روش های دو رویکرد تربیت منش و رویکرد دینی اسلامی به تربیت اخلاقی قابل انطباق است. همچنین، مطالعه حاضر، امکان قراردادن دو رویکرد تربیت منش و رویکرد دینی اسلامی در ترکیبی سازوار را اثبات کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عیدی اکبر | عبدالهی بیژن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  634
چکیده: 

در سال های اخیر استفاده از مدیریت استراتژیک در حوزه های مختلف و از جمله حوزه منابع انسانی و آموزش سازمانی از اقبال گسترده ای برخوردار بوده و بسیاری از شرکت ها تلاش می نمایند با شناسایی آینده مطلوب مورد نظر و تمرکز برآن، زمینه تحقق هر چه بیشتر اهداف خود را فراهم آورند. هدف این مقاله تدوین برنامه استراتژیک آموزشی شرکت ره آرتین با بکارگیری روش تحقیق آمیخته بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی مدیران ستادی و صفی، کارشناسان و مدیر آموزش به تعداد 35 نفر بود که با روش نمونه گیری هدفمند (غیر احتمالی) تعداد 9 نفر به عنوان اعضاء کمیته راهبردی و تعداد 25 نفر به عنوان اعضاء تیم اجرایی مدیریت استراتژیک آموزشی انتخاب شدند. شرکت کنندگان در بخش کمی کلیه ذینفعان آموزشی به تعداد 90 نفرمی باشند که تعداد 70 نفر مطابق جدول مورگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه گروه های کانونی و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. و از روش کدبندی گزاره های بیانی، آزمون توافق نظر کاپای کوهن، روش تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده از سوال اول تحقیق بعد از کدگزاری نتایج حاصل از مصاحبه های کانونی، 10 نکته اصلی را نشان داد که بعد از انجام آزمون توافق نظر، سه نکته پایانی حذف و سایر موارد جهت قرار گرفتن در چشم انداز آموزشی مطرح گردید. همچنین، نتایج تحلیل سوال دوم و سوم به ترتیب حاکی از پیشی داشتن فرصت ها بر تهدیدها و بالا بودن میزان ضعف ها بر قوت ها داشت که این موضوع بیانگر آن است که موقعیت استراتژیک واحد آموزش شرکت ره آرتین در خانه استراتژی های محافظه کارانه (WO) قرار گرفته است. با توجه به موقعیت مذکور از طریق تشکیل ماتریسSWOT ،16 استراتژی شناسایی و بعد از مشخص شدن جذابیت هریک بوسیله ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک، پنج استراتژی با اولویت «توسعه زیرساخت های آموزشیIT ، بازگشت سرمایه گذاری مالی آموزشی، هدفمندی آموزش های شغلی، تعاملات هدفمند فرآیندی و بهبود مشارکت خبرگان درون سازمانی» توسط کمیته راهبردی و اجرایی مدیریت استراتژیک آموزشی انتخاب و جهت تدوین برنامه های عملیاتی معرفی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 634 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (پیاپی 81)
 • صفحات: 

  12-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  416
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

مقدمه: ارزیابی عملکرد به عنوان یک ابزار کنترلی همواره مورد توجه مدیران بوده است از این رو این مطالعه با هدف به کارگیری رویکرد کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت (1392 و 1396 ) انجام گردید. مواد و روش­ ها: این مطالعه توصیفی-مقایسه ای است که در سالهای 1392 و 1396 با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن انجام شد و جامعه آماری شامل کلیه مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد می باشد و با استفاده از نرم افزار SPSS22 عملکرد بیمارستان ها براساس ابعاد و شاخص های مورد مطالعه، مورد بررسی قرار گرفت. یافته ­ ها: بین عملکرد مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد در بعد مشتری مداری و فرآیندهای داخلی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت تفاوت معنا داری وجود داشت (p<0/05) و در ابعاد رشد و یادگیری و مالی تفاوت معنا داری وجود نداشت (p>0/05). بحث و نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش نشان داد که دو بعد از ابعاد کارت امتیازی متوازن پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز آموزشی درمانی شهر خرم آباد ارتقا یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 416

دانلود 202 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

GANJIAN N. | ASKARI FARAJ ELAH | FARZANEH O.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  66-C
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15740
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

This paper proposes a rigorous method of three-dimensional slope stability analysis for convex slopes in plan view based on the upper-bound theorem of limit analysis approach and discusses about the effect of plan curvature on the stability of convex slopes. A rigid-block 3-D translational collapse mechanism is considered, with energy dissipation taking place along planar velocity discontinuities. This mechanism is optimized to obtain the minimum factor of safety for stability of the slope or to obtain the bearing capacity of rectangular foundations located on such slopes. based on comparisons with the known solutions, the method was generally found to be accurate in predicting the stability of convex slopes. The results show that the stability of convex slopes in plan view is more than the stability of slopes obtained by 2D analysis. Dimensionless diagrams for various parameters are also presented.

آمار یکساله:  

بازدید 15740

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمودی محمدهادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  317-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  245
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

نقد به معنای جدا کردن خوب از بد و پرداختن به نقاط ضعف و قوت چیزی است. نقد و ارزیابی کتاب های آموزشی، به عنوان حلقه کوچکی از زنجیره مراحل و اجزاء فرایند آموزش و یادگیری، می تواند به مخاطبان آثار علمی، بویژه استادان و دانشجویان، برای انتخاب کتاب متناسب با نیازها و علایق شان کمک کند. در مقاله حاضر کتاب ویراست سیزدهم روان شناسی تربیتی (نسخه جهانی) نوشته آنیتا وولفوک مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. این مقاله تحلیلی است کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و بر اساس تجربه چندین ساله نویسنده در تدریس این کتاب در مقاطع تحصیلات تکمیلی و بر مبنای بررسی مشخصات شکلی و محتوایی اثر و میزان کامیابی آن در رسیدن به اهدافی است که نویسنده در مقدمه کتاب روی آنها تاکید کرده است. با توجه به نتایج این تحلیل نقادانه، امید است این نقد باعث آشنایی بیشتر علاقمندان این حوزه با این کتاب و استفاده بیشتر از آن در جامعه علمی ایران بشود.

آمار یکساله:  

بازدید 245

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

عباسی حجت اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی، اهداف و اصول تربیت دینی در دو دهه اول انقلاب اسلامی، با محوریت «طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران»، با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. بررسی اسناد بالادستی با هدف ریشه یابی اشکالات گذشته و همچنین اشکالات احتمالی بعدی در حوزه تربیت دینی، از مهم ترین ضرورت های این پژوهش است. بعد از انقلاب اسلامی، با تغییر فلسفه حاکم بر آموزش و پرورش، خانواده ها امر تربیت دینی فرزندان خود را به تنها نهاد تربیت رسمی و عمومی در کشور سپردند. در حالی که گزارش ها حاکی از ضعف تربیت دینی در سطوح مختلف دانش آموزی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تربیت دینی برگرفته از آموزه های اسلامی در دو حوزه اعتقادی و عبادی است، در حالی که سند مورد بررسی، تربیت دینی را مساوی با تربیت اسلامی لحاظ داشته و این نگاهی غیرتخصصی به حوزه تربیت دینی است. همچنین در حوزه تربیت اعتقادی به صورت کلی و مبهم برخی از مبانی، اصول و اهداف را مطرح نموده است؛ اما در حوزه تربیت عبادی، توجه چندانی صورت نگرفته است. از بررسی و جمع بندی یافته های پژوهش به دست می آید که رویکرد آموزش دین در سند فوق، رویکردی تلفیقی نیست؛ که این خود از مهم ترین علل ریشه ای در ضعف تربیت دینی دانش آموزان است.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آرمان مانی | خسروی محبوبه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  49-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 74 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

کرمی مرتضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  89-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  994
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف مقاله حاضر ارزشیابی اثربخشی کاربست رویکرد نوین آموزشی در آموزش های صنعتی است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه آماری متشکل 60 نفر از کارگران شرکت ایران خودرو خراسان بوده که بصورت تصافی انتخاب و به گروه های آزمایش و کنترل انتصاب تصادفی یافتند. ابزارهای پژوهش شامل سه پرسش نامه جهت سنجش رضایت، نگرش و تغییر رفتار فراگیران و آزمون پیشرفت تحصیلی برای سنجش یادگیری بود. نتایج نشان داد که بکارگیری رویکرد برنامه درسی مساله محور در آموزش های صنعتی موجب افزایش اثربخشی دوره های آموزشی می شود (p>0.000). همچنین در خصوص مولفه های تشکیل دهنده اثربخشی نتایج نشان داد که فراگیران در گروه یادگیری مساله محور رضایت بیشتر (p>0.000) نگرش مثبت تر (p>0.000) یادگیری بهتر (p<0.036) و تغییر عملکرد شایسته تری (p<0.022) در قیاس با فراگیران گروه موضوع محور داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 994

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7 (پیاپی 59)
 • صفحات: 

  159-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در عصر ارتباط فرهنگ های متکثر با یک دیگر یکی از مسئولیت های فیلسوفان اخلاق جلوگیری از نزاع های اخلاقی است تا فرهنگ های مختلف، با به رسمیت شناختن یک دیگر و با تکیه بر اشتراکات بشری، روابطی اخلاقی و عدالت محورانه را در سراسر جهان نظریه پردازی کنند. در مراودات فرهنگیِ فراگیر ازطریق فضای مجازی، تبعیض های نژادی، قومی، و جنسیتی امنیت جهانی را به خطر خواهد انداخت؛ ازاین رو باید به نگرش های وحدت بخش اخلاقی اعم از دینی و غیر دینی اندیشید که مداراگر، بردبار، و اهل تعامل با دیگران هستند. در این مقاله، کتاب فلسفة اخلاق: رویکردی تکثرگرا به نظریة اخلاقی، اثر لارنس ام هینمان، در سه بخش جداگانه، تبیین، تحلیل، و نقادی شده است. دیدگاه علمی و غیرجانب دارانة نویسنده، روش منطقی وی در پاسخ به مسائل موردبحث، و نظام سؤالاتی که در پایان هر فصل اطلاعات خوانندگان را ارزیابی می کند از مزایایی است که نگارندة مقاله به دلیل وجود آن ها این کتاب را منبعی مناسب برای واحدهای دانشگاهیِ فلسفة اخلاق معرفی می کند و ترجمة این اثر را به فارسی پیش نهاد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
litScript