نتایج جستجو

1387

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

139

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

T-2 toxin، یک مایکوتوکسین تریکوتسنی، از جمله سمی ترین ترکیباتی می باشد که توسط قارچ ها بویژه گونه فوزاریوم تولید می شوند. آلودگی غلاتی مانند جو، گندم، برنج و ذرت با مایکوتوکسین های فوزاریومی در سرتاسر دنیا گزارش شده است.در این مطالعه از مدل کبد پرفیوز شده موش صحرایی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که T-2 toxin باعث تغییراتی در مشخصه های بیوشیمیایی و مورفولوژی در مدل کبد پرفیوز شده موش صحرایی می گردد. نتایج نشان می دهد T-2 toxin موجب افزایش معنی دار فعالیت آنزیم های آمینوترانسفراز در مقایسه با گروه کنترل شده است (p<0.01 وp<0.05). همچنین T-2 toxin باعث افزایش معنی دار در میزان فعالیت آنزیم کربوکسیل استراز کبدی شد (p<0.001). در این مطالعه نشان داده شد T-2 toxin باعث افزایش معنی داری در میزان پراکسیداسیون لیپیدی در مقایسه با گروه کنترل گردیده است (p<0.001). از طرفی ذخایر گلوتاتیون هم در کبد و هم در ترشح صفراوی بطرز معنی داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته اند (بترتیب، p<0.01 و p<0.05). میزان TBARs (عوامل واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید) به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی بعد از دو ساعت پرفیوژن با T-2 toxin به حدود شش برابر (در دوز 21 پیکومول در لیتر) و هفت برابر (در دوزهای 9 و 43 پیکومول در لیتر) میزان آن در گروه کنترل رسید (p<0.001). مطالعات هیستوپاتولوژی در این تحقیق نشان داد T-2 toxin بعد از 2 ساعت پرفیوژن در روندی تقریبا وابسته به دوز باعث تغییرات مورفولوژی در کبد شامل: افزایش اتساع، آماس هپاتوسیت ها، التهاب و نکروز بافتی شده است. گلوتاتیون و پراکسیداسیون لیپیدی هر دو شاخص های حساسی برای استرس اکسیداتیو می باشند. شاخص TBARs بعد از دو ساعت در معرض قرار دادن کبد با T-2 toxin در سیستم پرفیوژن به بالاترین میزان خود رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  125-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

زمینه و هدف: توجه به ظاهر به طور روز افزونی مورد توجه قرار می گیرد و مشاهده های متخصصان در مطب های خصوصی حاکی از نارضایتی بیش از پیش مراجعان نسبت به ظاهر فیزیکی خود است. هم زمان برای اعمال زیبایی به منظور بهبود ظاهر فیزیکی تقاضای بالایی پیش روی متخصصان پوست و پلاستیک وجود دارد. فرض بر این است که میزان رضایت شخص از ظاهر و پذیرش محیط اجتماعی فرد در ایجاد انگیزش برای مداخله های زیبایی موثر است. مطالعه اخیر با هدف تعیین ویژگی های جمعیت شناسی و میزان رضایت از ظاهر افراد متقاضی تزریق بوتولینوم توکسین صورت گرفته است که به متخصصان پوست مراجعه می کنند.روش اجرا: 116 مراجعه کننده به کلینیک های متخصصان پوست از طریق پر کردن پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: میزان تحصیلات دانشگاهی و اشتغال خانم های متقاضی بیش از متوسط جامعه است. 49.1 درصد مراجعان از ظاهر خود ناراضی بودند. 44 درصد سابقه جراحی زیبایی داشتند که با جراحی زیبایی در یکی از بستگان درجه اول، ارتباط معناداری داشت. شیوع گروه سنی 20 تا 35 سال دو برابر گروه سنی مشابه در آمریکا است.نتیجه گیری: آمار بالای گروه سنی پایین مورد توجه است و به نظر می رسد که میزان تحصیلات و پذیرش اجتماعی محیط زندگی فرد بیش از عوامل اقتصادی در ایجاد انگیزش برای مداخله های زیبایی مورد توجه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SMITH D.C. | LORD J.M. | ROBERTS L.M. | JOHANNES L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  397-408
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4181
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4181

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Anaerobe

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  55-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2340
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2340

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YOTSU YAMASHITA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  51-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5998
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5998

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

KALANTARI H. | MOUSAVI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102767
 • دانلود: 

  31374
چکیده: 

T-2 toxin is a member of the fungal metabolites known as trichothecene mycotoxin. The major attribute of T-2 toxin is that it inhibit protein synthesis which is followed by a secondary disruption of DNA and RNA synthesis. T-2 toxin affects the actively dividing cells such as those lining the gastrointestinal tract, skin, lymphoid and erythroid cells. It can decrease antibody levels, immunoglobolines and certain other humoral factors. In addition, in this review article acute and chronic effects on health, toxicokinetics, regulatory matters related to its use as a potential warfare and treatment strategies that may be undertaken will be briefly covered.

آمار یکساله:  

بازدید 102767

دانلود 31374 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DRESSLER D. | SABERI F.A. | BARBOSA E.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  180-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7228
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7228

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: E. COLI IS ON INTESTINAL NORMAL FLORA, WHICH PRODUCE VITAMIN AND INHIBIT HARMFUL MICROORGANISMS IN HUMAN INTESTINE. E. COLI CAUSE TWO CATEGORIES OF DISEASE CONSIST OF ENTRIC AND NON-ENTERIC INFECTIONS. ENTRO TOXIGENIC E. COLI (ETEC) HAVE ABILITY TO …

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
نویسندگان: 

HAGHBIN S. | ZAREEIFAR S. | MOHAMMADI M.H.

نشریه: 

SHIRAZ E MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28926
 • دانلود: 

  15892
چکیده: 

Introduction: Propanil is a pesticide with medium to low toxicity for mammals, but heavy ingestion of the poison can produce significant clinical manifestation. However, it has been reported rarely worldwide.Case report: A 15year old girl ingested propanil in a suicide attempt. The patient developed methaemoglobinemia, respiratory distress and decreased level of consciousness which needs intubation and paediatric intensive unit management.Discussion: Since the mechanisms responsible for the clinical manifestation of propanil are tissue hypoxia and methaemoglobinemia, the diagnosis and treatment of them could be lifesaving for the patient.

آمار یکساله:  

بازدید 28926

دانلود 15892 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پی در پی 31)
 • صفحات: 

  31-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  898
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سابقه و هدف: هیپرهیدروزفوکال، بیماری شایع با پاتوژنز نامشخص است. درمانهای مختلفی برای این بیماری وجود دارد که معمولا بی تاثیر می باشد و با عوارض جانبی زیادی همراه است. از حدود 4 سال قبل، سم بوتولینوم - آ به عنوان عاملی جهت کاهش تعویق در این بیماران مطرح شده است. با توجه به عدم اطلاع از نتایج آن در کشور و به منظور تعیین اثر سم بوتولینوم - آ داخل جلدی بر هیپرهیدروزیس، این مطالعه روی مراجعین به بیمارستان لقمان در سال 1380 انجام گرفت. مواد و روشها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی روی 32 بیمار مبتلا به هیپرهیدروز در ناحیه کف دست (20 نفر)، کف پا (5 نفر) و زیر بغل (7 نفر)، با تزریق داخل جلدی (Dysport) BTX-A انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با آماره مک نمار و آزمون دقیق فیشر صورت گرفت. یافته ها: 31 نفر (96.6%) به درمان با این روش پاسخ دادند (P<0.001). در 9 بیمار (1/28%) مبتلا به هیپرهیدروز کف دست، ضعف موقتی در دستها ایجاد شد. نتیجه گیری و توصیه ها: تزریق داخل جلدی سم بوتولینوم - آ می تواند به عنوان یک روش درمانی موثر و پایدار و کم عارضه، در درمان هیپرهیدروز فوکال مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات بیشتر در این خصوص توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 898

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript