نتایج جستجو

6263

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

627

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

در این پژوهش، اثر استرس شنا بر tolerance حاصل از تجویز مرفین توسط فرمالین تست مورد بررسی قرار گرفت. تجویز دوزهای مختلف مرفین بصورت زیرجلدی با دوزهای 9 mg/kg و 6، 3 در موشها باعث ایجاد بی دردی وابسته به دوز در هر دو فاز فرمالین تست (حاد و مزمن) میگردد. استرس شنا دو یا سه بار در مدت سه روز متوالی به منظور ایجاد tolerance ناشی از استرس شنا موجب کاهش اثر ضددردی مرفین گشت. همچنین استفاده از مرفین سولفات با دوز 25 mg/kg بمدت سه روز متوالی در حضور دو یا سه بار استرس شنا باعث تقویت اثر tolerance نسبت به اثر ضد دردی مرفین در هر دو فاز فرمالین تست گردید. تجویز مرفین با دوز 50 mg/kg در مدت سه روز متوالی و همزمان با استرس شنا تغییری در tolerance نسبت به مرفین ایجاد ننمود. از سوی دیگر تزریق مرفین 50 mg/kg در طول سه روز و بدون استرس شنا، اثر ضد دردی ناشی از مرفین را در هر دو فاز فرمالین تست کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 26 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  9
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 9
عنوان: 
نویسندگان: 

ZHU J.K.

نشریه: 

TRENDS IN PLANT SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  66-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  2835
 • بازدید: 

  12097
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12097

دانلود 9195 استناد 2835 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

مظفری محمدحسین

نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1 (پیاپی 105)
 • صفحات: 

  62-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

بحث تخطئه و تصویب از مسائل مترقی علم کلام و اصول فقه است. هرچند موضوع شکیبایی دینی گفتمان دوره ی مدرن است، متکلمان مسلمان در قرن دوم هجری با این نظریه مبانی نظری شکیبایی مذهبی را در علم کلام و اصول فقه تبیین کرده بودند. متکلمان مسلمان با درانداختن بحث تخطئه و تصویب به این نتیجه رسیدند که می توان به رغم اعتقاد به باطل بودن یک عقیده، صاحب آن را مأجور یا معذور دانست. در این صورت، همزیستی پیروان ادیان مختلف بر مبانی معرفتی استوار می شود. با این حال، رواج تفسیری سطحی از این نظریه در دهه های اخیر سبب گسترش خشونت ورزی در جهان اسلام شده است. این مقاله با روش تحلیل تاریخی و بازخوانی مبانی کلامی و اصولی مسئله نشان می دهد که متکلمان مسلمان موضوع شکیبایی دینی را بر مبانی معرفتی در علم کلام استوار ساخته بودند. نویسنده نتیجه می گیرد بازخوانی نظریه ی تخطئه می تواند نقش مهمی در مقابله با خشونت های فزاینده ای ایفا کند که در دهه های اخیر در بخش های مختلف جهان اسلام گسترش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  579-589
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

تنش شوری یکی از مهم ترین تنش های غیر زنده است که همه ساله کشت گیاهان زراعی را در مناطق وسیعی از کشور تحت تأثیر قرار می دهد. به منظور بررسی تحمل به شوری اکوتیپ های مختلف یونجه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال 93 در گلخانه پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. 25 اکوتیپ یونجه در بستر هیدروپونیک (تغذیه با محلول هوگلند) و اعمال سطوح شوری صفر، 100 و 200 میلی مولار کلرید سدیم همراه با آب آبیاری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد برهمکنش شوری و اکوتیپ های مختلف بر وزن خشک اندام هوایی، غلظت سدیم و پتاسیم اندام هوایی و نسبت آنها معنی دار شد. جهت تعیین اکوتیپ های متحمل و حساس از شاخص های تحمل به تنش استفاده شد که نتایج نشان داد عملکرد در شرایط بدون تنش با شاخص های MP، TOL و STIو در شرایط تنش با MH و STI و YIدارای هم بستگی مثبت و بالایی می-باشد که بر این اساس اکوتیپ های 5 و 21 به عنوان متحمل ترین و 20 و 8 حساس ترین معرفی شدند. نتایج تجزیه بای پلات نشان داد، دو مؤلفه اول و دوم 15/87 درصد از تغییرات کل عملکرد را توجیه کردند. لذا، انتخاب بر اساس مؤلفه اول و دوم به ترتیب موجب گزینش اکوتیپ های متحمل و حساس به شوری شد.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  185-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

سابقه و هدف: عملکرد دانه زیره سبز در اکثر مناطق ایران به علت بروز تنش رطوبتی کاهش می یابد. تاکنون عمده ارزیابی ها بر روی تعداد محدودی اکوتیپ زیره سبز و یا عمدتا در شرایط آبیاری نرمال در کشور صورت گرفته است؛ لذا این آزمایش با هدف ارزیابی توام متنوع-ترین اکوتیپ های زیره سبز رایج و مورد کشت در نقاط عمده زیره کاری کشور از نظر عملکرد دانه و تعیین اثر تنش خشکی در مرحله گلدهی بر عملکرد آن ها، شناسایی ارقام متحمل به تنش برای یافتن منابع ژنتیکی متحمل جهت تشکیل جمعیت های در حال تفرق با استفاده از شاخص های تحمل و حساسیت به تنش و نوع واکنش اکوتیپ ها به شرایط تنش خشکی و آبیاری نرمال در اکوتیپ های زیره سبز صورت گرفت.مواد و روش ها: به منظور بررسی اثر تنش رطوبتی بر عملکرد دانه 49 اکوتیپ بومی زیره سبز آزمایشی در قالب طرح لاتیس 7×7 با دو تکرار در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان – دانشگاه تهران در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. اعمال تنش رطوبتی در مرحله 50 درصد گلدهی به صورت 30 درصد ظرفیت زراعی صورت گرفت. تجزیه واریانس در قالب طرح لاتیس و سنجش کارایی نسبی آن نسبت به طرح بلوک های کامل تصادفی صورت گرفته و پس از اعمال تصحیح لاتیس تجزیه واریانس در قالب طرح بلوک های تصادفی ادامه یافت. محاسبه 11 شاخص تحمل به تنش براساس عملکرد در شرایط تنش خشکی و نرمال، محاسبه همبستگی بین مقادیر شاخص ها با یکدیگر و عملکرد دانه و نیز تجزیه به مولفه های اصلی با استفاده از ماتریس ضرایب همبستگی انجام گرفت.یافته ها: کارایی نسبی طرح لاتیس نسبت به طرح بلوک های کامل تصادفی برای شرایط نرمال برابر 153 درصد و در شرایط تنش 148 درصد بود. بر اساس میزان عملکرد اکوتیپ های مورد بررسی در شرایط بدون تنش و تنش، 11 شاخص تحمل و حساسیت به تنش برآورد گردید. نتایج تجزیه همبستگی، تجزیه به مولفه های اصلی و ترسیم بای پلات شاخص ها نشان داد که بین شاخص های محاسبه شده شاخص های MP، GMP، STI، Harm، K1STI، K2STI مناسب ترین شاخص ها برای انتخاب اکوتیپ های با پتانسیل و پایداری عملکرد بالا می باشند. تجزیه خوشه ای بر اساس شاخص های تحمل، اکوتیپ ها را در سه گروه جداگانه قرار داد به طوری که اکوتیپ های متحمل در گروه مشترکی قرار گرفتند. توزیع اکوتیپ ها در فضای بای پلات، وجود تنوع ژنتیکی بین اکوتیپ ها را نسبت به تنش خشکی نشان داد.نتیجه گیری: اکوتیپ های کرمان (بافت)، خراسان جنوبی (درمیان)، یزد (صدوق) متحمل ترین و اکوتیپ های خراسان شمالی (اسفراین)، اصفهان (اردستان)، خراسان رضوی (کاشمر) به عنوان حساس ترین اکوتیپ ها به تنش خشکی مرحله گلدهی شناسایی شدند. لذا استفاده از این اکوتیپ ها به عنوان والدین تلاقی در برنامه های اصلاحی ارقام متحمل به خشکی توصیه می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21/2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  119-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

به منظور بررسی تحمل خشکی در کنجد و نیز ارزیابی شاخص های تحمل تنش، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. در این آزمایش آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح (100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه) و ده رقم کنجد به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه نیاز آبی گیاه از نرم افزار CROPWAT (روش پنمن مانتیث) مطابق روش فائو-56 استفاده شد. تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح تنش و ارقام از نظر عملکرد در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی دار وجود دارد، ولی اثر متقابل دو عامل غیر معنی دار بود. بنابرین، شاخص های تحمل بر مبنای عملکرد ارقام در شرایط تنش و بدون تنش محاسبه شد. تجزیه واریانس شاخص ها نشان داد که ارقام از نظر شاخص های میانگین حسابی (MP)، میانگین هندسی (GMP)، تحمل به تنش (STI) و میانگین هارمونیک (HARM) اختلاف معنی دار دارند. با در نظر گرفتن همبستگی آنها با عملکرد در شرایط تنش و غیر تنش، این شاخص ها به عنوان بهترین شاخص ها در جداسازی ارقام متحمل انتخاب گردیدند. شاخص های تحمل (TOL) و حساسیت به تنش (SSI) در تمایز ارقام نقش زیادی نداشتند. گروه بندی ارقام با روش تجزیه خوشه ای نشان داد که ارقام کرج 1، IS و اولتان، پرمحصول و متحمل به تنش آبی بوده و ارقام هندی 14 و یلووایت به عنوان حساس ترین ارقام نسبت به تنش آبی بودند. گروه بندی ارقام با ترسیم نمودار سه بعدی بر اساس عملکرد در شرایط تنش، بدون تنش و شاخص STI و همچنین، تجزیه به مولفه های اصلی، نتایج تجزیه خوشه ای را تایید کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 34 استناد 0 مرجع 8
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  543-562
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  672
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

به منظور بررسی واکنش پانزده هیبرید ذرت به سطوح مختلف تنش و ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 1385 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل قائمشهر اجرا شد. سطوح مختلف تنش در کرت اصلی و هیبریدهای ذرت در کرت فرعی قرار داده شدند. شش شاخص تحمل به خشکی برای صفات عملکرد در هکتار محاسبه شد. در شرایط نرمال، تنش ملایم و تنش شدید هیبرید OSGT14 به ترتیب با عملکرد 9.445، 9.270، 8.352 تن در هکتار و در شرایط تنش خیلی شدید هیبرید SPGT12 با عملکرد 7.455 تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد بودند. شاخص های MP، GMP، Harm و STI که دارای بیشترین همبستگی با عملکرد در شرایط نرمال و سطوح مختلف تنش بودند به عنوان شاخص های برتر معرفی شدند. پس از رسم نمودار بای پلات، هیبریدهای OSGT14، KSC 710GT و KSC-mog84-062 در منطقه A واقع شدند و به عنوان ارقام متحمل به خشکی و مناسب در شرایط نرمال و هیبریدهای BGT10، KSC708GT، BGT15 و KSC712GT در منطقه D واقع شدند و به عنوان ارقام حساس به خشکی شناسایی شدند. تجزیه خوشه ای به کمک شاخص ها در شرایط تنش ملایم و شدید، ارقام را به پنج گروه و در تنش خیلی شدید، ارقا را به شش گروه تقسیم بندی کرد. شاخص های MP، GMP، Harm و STI که مقادیر بالای آن ها نشان دهنده تحمل به تنش است. هیبریدهای OSGT14 و KSC710GT را به عنوان ارقام متحمل و BGT15 و KSC708GT را به عنوان ارقام حساس به خشکی مشخص کردند. از طرفی شاخص های TOL و SSI هیبریدهای KSC700 و KSC720 را متحمل ترین و KSC712GT و BGT10 را حساس ترین هیبریدها نسبت به تنش خشکی نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 672

دانلود 192 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  174-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

خشکی یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی در اکثر نقاط جهان و ایران شناخته می شود و به عنوان یک تنش چند بعدی گیاهان را در سطوح مختلف تحت تأثیر قرار می دهد. به منظور بررسی تحمل به خشکی 10 ژنوتیپ گندم دوروم، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شرایط تنش و بدون تنش با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی شهرستان کوهدشت انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده واکنش متفاوت ژنوتیپ های مورد مطالعه برای عملکرد دانه و امکان انتخاب ژنوتیپ ها بر اساس هر کدام از صفات بود. مقایسه مقادیر عددی و رتبه هر ژنوتیپ بر اساس شاخص های تحمل به خشکی نشان داد که براساس شاخص های تحمل به خشکی مبتنی بر عملکرد دانه ژنوتیپ های 1 (Omrab3)، 2 (Hana) و 3 (Aria(stork)) به عنوان ژنوتیپ های متحمل به خشکی و سایر ژنوتیپ ها به عنوان ژنوتیپ های حساس شناسایی گردیدند. نتایج ضرایب همبستگی بین شاخص ها نشان داد که شاخص های MP، GMP، HAM، STI، دارای همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال 1% با عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش بودند در ضمن بین شاخص های مذکور همبستگی مثبت و معنی داری نیز وجود داشت پس می توان این گونه بیان کرد که شاخص های مذکور، بهترین شاخص ها برای شناسایی ژنوتیپ های برتر می باشند. نتایج تجزیه به مؤلفه های اصلی نشان داد که، دو مؤلفه اول حدود 99 درصد از تغییرات داده ها را توجیه نمودند. بر اساس نمودار بای پلات به روش گابریل ژنوتیپ های مورد مطالعه در دو ناحیه پتانسیل عملکرد بالا و ناحیه پتانسیل عملکرد پایین قرار گرفتند به طوری که ژنوتیپ های 1 (Omrab3)، 2 (Hana) و 3 (Aria(stork)) با قرارگیری در مجاورت بردارهای تحمل به تنش خشکی به عنوانژنوتیپ های برتر شناسایی شدند. تجزیه خوشه ای بر اساس شاخص های برتر، ژنوتیپ های مورد مطالعه را در سه گروه کلی تفکیک کرد که این نتایج با نتایج حاصل از ترسیم بای پلات گابریل مطابقت کامل نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  27-1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

به منظور ارزیابی لاین های تحمل کننده تنش خشکی گندم دوروم، تعداد 49 لاین به همراه رقم آریا به عنوان شاهد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار در دو شرایط تنش و بدون تنش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی شش شاخص تحمل خشکی شامل شاخص حساسیت به تنش، شاخص تحمل، شاخص بهره وری متوسط، شاخص تحمل تنش، شاخص میانگین هندسی بهره وری و میانگین هارمونیک بر اساس عملکرد دانه لاین ها در محیط تنش و بدون تنش محاسبه شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش نشان داد که اختلاف معنی داری بین لاین های مورد بررسی وجود داشت. بیشترین میانگین عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش به ترتیب متعلق به لاین های SULA/AAZ-5//CHEN/ALTAR….  (445 گرم در مترمربع) و LIRO-3/LOTAIL-6 (529گرم در مترمربع) بود. بیشترین میانگین بهره وری، شاخص تحمل تنش، میانگین هندسی بهره وری و میانگین هارمونیک متعلق به لاین SULA/AAZ-5//CHEN/ALTAR… و بیشترین شاخص تحمل و حساسیت به تنش به ترتیب متعلق به لاین های CNDO/PERIMADUR//HAI-OU-17/3/SNITAN و  R143/RUFF//STIL/3/YAV79/4/SHAWA/MALD/…  بود. نتایج حاصل از مطالعه همبستگی بین شاخص  ها و میانگین عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش نشان داد که مناسب ترین شاخص ها برای غربال کردن لاین ها در شرایط تنش و بدون تنش شاخص های بهره وری متوسط، تحمل تنش، میانگین هندسی بهره وری و میانگین هارمونیک هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
litScript