نتایج جستجو

235397

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23540

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MOMANI M. | NAILL P.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  599-604
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9047
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9047

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GREENBERG D.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  291-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2999
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2999

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TSAUR R.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15854
 • دانلود: 

  17184
چکیده: 

In this paper, we propose a new residual analysis method using Fourier series transform into fuzzy time series model for improving the forecast- ing performance. This hybrid model takes advantage of the high predictable power of fuzzy time series model and Fourier series transform to t the esti- mated residuals into frequency spectra, select the low-frequency terms, lter out high-frequency terms, and then have well forecasting performance. Two numerical examples are given to show that our proposed model can be applied with the best forecasting performance than the other models.

آمار یکساله:  

بازدید 15854

دانلود 17184 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PLATE TECTONICS STUDIES USING GPS REQUIRE PROPER analysis OF time series, IN WHICH ALL FUNCTIONAL EFFECTS ARE UNDERSTOOD AND ALL STOCHASTIC EFFECTS ARE CAPTURED USING AN APPROPRIATE NOISE ASSESSMENT TECHNIQUE.BOTH ISSUES ARE ADDRESSED IN THIS CONTRIBUTION. AFTER APPLICATION OF A MULTIVARIATE OFFSET DETECTION METHOD, THE RESULTS OF time CORRELATED NOISE FOR A LARGE NUMBER OF CGPS STATIONS ARE PRESENTED. IT IS SHOWN THAT THE UNDETECTED OFFSETS CAN MIMIC RANDOM WALK NOISE, IN AGREEMENT WITH THE PREVIOUS WORK. RANDOM WALK NOISE WHICH WAS NOT CORRECTLY DETECTED IN CASE OF AN INEFFECTIVE OFFSET DETECTION METHOD RESULTED IN OBTAINING INCORRECT RATE UNCERTAINTIES. THIS ISSUE, IF NOT IMPLEMENTED CORRECTLY, WILL BIAS BOTH THE RATES AND THEIR UNCERTAINTIES. FURTHERMORE, APPLYING A NOISE ASSESSMENT METHOD INDICATES THAT FLICKER NOISE HAS THE LARGEST CONTRIBUTION TO THE TOTAL NOISE STRUCTURE OF THE series. THE NOISE AMPLITUDES OF THE UP COMPONENT ARE LARGER THAN THOSE OF THE NORTH AND EAST COMPONENTS BY A FACTOR OF 2.5. IN ADDITION, IN ORDER TO OBTAIN CORRECT RATES, THE ANNUAL AND SEMI-ANNUAL SIGNALS ARE TO BE TAKEN INTO CONSIDERATION IN THE FUNCTIONAL MODEL. THIS COULD ALSO HOLD TO A LESSER EXTENT FOR THE GPS DRACONITIC HARMONICS, ESPECIALLY FOR SHORT time series.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1047
 • دانلود: 

  350
چکیده: 

گرچه مطالعات مختلفی روی رابطه آلودگی هوا و عوارض مرتبط با سلامتی انجام شده اند. فقدان یک مطالعه دقیق و منظم با استفاده از روش مناسب در کشور ما احساس می شود. بخصوص ضعف متدولوژی در مطالعات موجود محققین را بر آن داشت تا به انجام یک مطالعه بر مبنای داده های time series اقدام نمایند.سطح متوسط روزانه هر یک از آلاینده های PM10, SO2 , O3, CO, NOX ,NO2 ,NO (ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون) که در یکی از ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اندازه گیری و ثبت شده بودند به عنوان متغیر مستقل و دما، رطوبت نسبی، روز هفته، ماه سال و فصل سال به عنوان متغیر مخدوش کننده بالقوه در نظر گرفته شدند. تعداد مرگهای روزانه شهر تهران که در افرا مسن تر از 64 سال رخ داده بود متغیر وابسته این طرح را تشکیل داد (داده های فوق از دفاتر بهشت زهرا استخراج گردیدند). کلیه موارد فوق در فاصله 1/1/77 لغایت 30/9/78 اندازه گیری و ثبت شده اند.متغیر های PM10 ,CP ,SO2 در مدل نهایی ارتباط معنی داری با متغیر وابسته نشان دادند (P<0.05)؛ بدین ترتیب که به ازای افزایش هر یک از آلاینده های فوق از صدک 25 به صدک 75 (به شرط ثابت بودن غلظت سایر آلاینده ها و متغیر های مخدوش کننده) به ترتیب 3.4%، 2.6%، 3.36% به تعداد مرگ های روزانه افزوده می گردد. در مدل نهایی بین "مقادیر باقیمانده (Residuals)" همبستگی متوالی(Autocorrelation)  مشاهده نشد (ضریب همبستگی پیرسون بین مقادیر متوالی= 0.059-).بین آلاینده های PM10 ,CP ,SO2 و تعداد مرگ در افراد مسن تر از 64 سال رابطه وجود دارد. در ضمن آب و هوا و متغیرهای تقویمی باید در بررسی چنین رابطه ای مدنظر قرار بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1047

دانلود 350 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SARIG O.

نشریه: 

REVIEW OF FINANCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  513-536
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1967
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1967

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  145-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

امروزه بیشینه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در کشور به عمل می آید. همچنین عمده منابع آب قابل استحصال، مورد بهره برداری قرار گرفته اند و مدیریت منابع آب در آینده به استحصال بیشتر از منابع آب زیرزمینی موجود وابسته است. پیش بینی نوسانات عمق آب زیرزمینی جهت برنامه ریزی مناسب به ویژه در مناطق خشک ضروری است. در این پژوهش جهت پیش بینی عمق آب زیرزمینی دشت چمچمال از تحلیل طیفی سری های زمانی استفاده شده است. برای این منظور از سری های ماهانه عمق آب زیرزمینی طی سال های 88-1374 برای دوره واسنجی استفاده گردید و منحنی تناوب نگار داده ها ترسیم گردید. با استفاده از روش تحلیل طیفی بسط فوریه، دوره تناوب داده ها مورد بررسی قرار گرفت و جزء قطعی تناوب داده ها حذف گردید. در گام بعد نرمال بودن و ایستایی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مدل های مختلف سری زمانی بر داده ها برازش داده شد و کارائی و دقت مدل های برازش داده شده با معیار آکائیک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین مدل های کلاسیک سری زمانی، در پیزومترهای قشلاق آباد، بزن آباد و گاوکل به ترتیب مدل هایARMA(1, 1)، ARMA(2, 1) و ARMA(1, 1) بهترین برازش را بر داده ها دارند. نهایتاً برای تشخیص درستی الگوی برازش داده شده از آزمون فرض ایستایی باقیمانده ها استفاده گردید. نتایج این پژوهش با به کارگیری ضریب همبستگی 78/0و شاخص پراکندگی 4 تا 14 درصدی پیزومترها، کارآیی و دقت بالای تکنیک سری زمانی را در پیش بینی عمق آب زیرزمینی پیزومترهای منطقه نشان داد. نحوه به کارگیری تحلیل طیفی به فرم مطرح شده در این تحقیق در پیش بینی عمق آب زیرزمینی بسیار سودمند می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  147-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

روش قطع تراز یک راهکار بسیار سودمند جهت تجزیه و تحلیل سریهای زمانی تصادفی است. ما در این مقاله با معرفی این روش به تحقیق در مورد نوفه های بتا و سریهای زمانی فواصل ضربان قلب (RR) پرداخته و تمایز قابل توجهی را بین نوفه l/f و نوفه سفید و همچنین قلب سالم و بیماری نارسایی قلبی (Chf) نشان می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  299-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  323
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

هر مجموعه از ضرایب موجک بخشی از سری زمانی را در مقیاس های زمانی متفاوت در بر دارد. پیاده سازی تبدیل موجک، با بهره گیری از بهترین موجک ها در سطوح مناسب تاثیر بسزایی در نتایج تحلیل های مالی خواهد داشت. در این پژوهش هدف، بیان اهمیت مفهوم مقیاس - زمان و به کارگیری فواصل زمانی متفاوت در بررسی رفتار بازارهای مالی است تا مشخص شود که آیا حذف نوفه از سری زمانی می تواند دقت تصمیم گیری ما برای آینده را بالا ببرد؟ بدین منظور ابتدا 16 شاخص انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران به کمک نرم افزار R و با استفاده از تبدل موجک تا پنج سطح برای 250 داده تجزیه کرده وسپس از تمامی آن ها نوفه زدایی نمودیم. در مرحله بعد دو روش برای سنجش نوفه زدایی بکار بردیم یکی خوشه بندی شاخص های منتخب به روش دندروگرام و دیگری پیش بینی سری زمانی شاخص کل با 500 داده و با استفاده از داده های نوفه زدایی شده به دو روش موجک هار و دابشیز. نتایج هر دو روش حکایت از عملکرد بهتر نوفه زدایی با استفاده از موجک دابشیز در این سری های زمانی داشت. هدف اصلی ما به نوعی استفاده از آنالیز موجک و نوفه زدایی از سری های زمانی با استفاده از آن در مباحث مالی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 323

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LINEESH M.C. | JOHN C.J.

نشریه: 

NATURE AND SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9047
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9047

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript