نتایج جستجو

146

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

15

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  91-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1634
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بررسی چرخه زیستی تریپس پیاز thrips tabaci Lind در انسکتاریوم در شرایط دمایی27±1°C  رطوبت نسبی 0.57±5 و طول دوره روشنایی و تاریکی 12:12 انجام گرفت. به منظور دستیابی به ویژگی های زیستی تریپس پیاز و تعیین طول دوره های مختلف زندگی آن از قفسهای انفرادی که برروی برگهای پیاز قرار داده می شد، استفاده گردید. در طول انجام این بررسی، حشرات نر مشاهده نگردید و نتایج بدست آمده نشان داد که این آفت تحت شرایط یاد شده بدون وقفه و به روش بکرزایی ماده زایی تولیدمثل می کند. تخمها در درون بافت گیاهی و کاملا در زیر اپیدرم قرار داده می شوند و اکثرا بصورت انفرادی و یا گروه های 2 تا 3 عددی مشاهده می شوند. میانگین طول دوره های مختلف زیستی این حشره به ترتیب برای سن اول لاروی 2.08±0.56 سن دوم لاروی0.80 ±2.11، پیش شفیره 0.47±1.24 و شفیره 0.59±2.23 روز محاسبه گردید. میانگین طول دوره نشو و نمای جنینی 0.53±4.18 روز، میانگین طول دوره قبل از تخمریزی 3.60±1.28 روز بود. حشرات کامل با میانگین طول عمر 16.15±7.58 روز، بطور متوسط 31.63±18.86 عدد تخم تولید کردند و میانگین تعداد تخم گذاشته شده توسط هر حشره ماده در روز 2.04±0.84 عدد محاسبه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1634

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  251-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2759
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

تریپس پیاز یکی از آفات مهم پیاز و دیگر محصولات گیاهی در جهان می باشد به طوری که هر سال چندین نوبت در طول فصل علیه آن سم پاشی می شود. در این تحقیق به منظور یافتن حشره کش های موثر از روش زیست سنجی تماسی استفاده گردید. از فرمولاسیون تجارتی حشره کش های اسپینوساد SC240، دلتامترین EC %2.5، سایپرمترین EC %40، دیازینون EC %60 و اکسی ماترین AS %0.6 برای تهیه غلظت ها استفاده شد. در این آزمایش کاغذ صافی با غلظت های مختلف حشره کش ها آغشته شد. سپس حشرات بالغ چهار روزه در داخل پتری رها گردید. ارزیابی ها برای تعیین درصد تلفات تریپس 24 ساعت بعد از رها سازی به داخل پتری انجام شد. مقادیر LC 50 محاسبه شده برای هریک از حشره کش ها به ترتیب 4.8، 3.08، 38.08، 47046، 2.43 میکروگرم برمیلی لیتر بود. نتایج حاصل از مقایسه LC50 حشره کش های شیمیایی علیه تریپس پیاز نشان داد که حشره کش اکسی ماترین با داشتن کمترین LC50، بیشترین سمیت را در بین سایر حشره کش ها برای تریپس داراست. بنابراین می توان آن را به عنوان حشره کش جدید در کنترل تریپس پیاز معرفی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2759

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45 (ب)
 • صفحات: 

  721-730
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

تریپس پیاز (thrips tabaci Lind) یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده رشد پیاز (Allium cepa L.) در رسیدن به عملکردهای مطلوب می باشد. بنابراین دست یابی به ارقام متحمل پیاز به تریپس از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه برای بررسی تراکم جمعیت و میزان آسیب تریپس پیاز از بذور حاصل از خودگشنی و پلی کراس 9 ژنوتیپ پیاز انتخابی استفاده شد. برای تهیه بذر به روش پلی کراس، غده های 9 ژنوتیپ پیاز، با توجه به پژوهش های قبلی در اصفهان انتخاب، و در سـال اول به شکل طرح لاتیس متعادل 9 تیمـاری کشـت گردیدند و اجازه داده شد تلاقی آزاد بین آنها صورت گیرد. پس از برداشت بذر هـای پلی کراس حاصل از تلاقـی های آزاد بیـن ژنوتیپ ها و بذور خودگشن شده 9 ژنوتیپ اولیه (جمعا 18 ژنوتیپ)، در سال دوم در دو آزمایش جداگانه (سمپاشی شده و سمپاشی نشده) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرارکاشته شدند و عملیات زراعی معمول صورت گرفت. سمپاشی یک هفته در میان در قطعه مربوط به تیمار سمپاشی با استفاده از حشره کش دی متوات به میزان 1 در هزار انجام شد. از اوایل مرداد تا اواخر مهر ماه هر دو هفته یک بار، نمونه برداری برای اندازه گیری تعداد تریپس و میزان آسیب در بوته انجام شد. نتایج نشـان داد که در بین ژنوتیـپ های خودگشن شده، ژنوتیپ قرمـز آذرشهر دارای بیشـترین تراکم آفت (22.24) و بالاترین مـیزان آسیب بود، ولی ژنوتیپ های خودگشن شده سفید قم و سفید ابرکوه دارای کمترین تراکم (به ترتیب 2.65 و 5.68) و حساسیت نسبت به جمعیت تریپس پیاز در مقایسه با سایر ژنوتیپ های مورد آزمایش بودند. بین ژنوتیپ های پلی کراس شده، ژنوتیپ های سفید قم و سفید کاشان کمترین تراکم آفت (به ترتیب 4.3 و 4.24) و میزان آسیب را داشتند و برعکس ژنوتیپ های قرمز آذر شهر و محلی طارم بیشترین تراکم (به ترتیب 20.66 و 19.84) و میزان آسیب آفت را دارا بودند. در مجموع عمـل پلی کراس باعث کاهش معنی دار جمعیت تریپس و میزان آسیب تریپس در برابر ژنوتیپ های خودگشن شده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 27 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AHMADI B. | ASHOURI A. | GOLDANSAZ S.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2 (47)
 • صفحات: 

  13-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14382
 • دانلود: 

  9584
چکیده: 

Food choice in omnivorous animals is influenced by the balance of nutritional needs, food availability, and quality of a particular food items. Here, we study whether omnivorous onion thrips thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae) feed on the eggs of its competitor Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) when an alternative supplemental source is, or is not, available. thrips were either fed a cucumber leaf alone, or this diet was supplemented with pollen, mite eggs, or both. We demonstrated that the supplemental food sources improved several fitness-determining traits of thrips with pollen being nutritionally superior to mite eggs. Pollen reduced the development time and increased the population growth of thrips compared to mite eggs. When both pollen and mite eggs were available, thrips fed on both; pollen to improve nutritional status and eggs to eliminate the opponent, despite the latter’s consisting lower of nutritional benefit. In all, this study showed that omnivorous thrips benefit from a cucumber leaf diet that is supplemented with other food sources and that pollen and mite eggs increase several fitness traits and positively affect the dynamics of future thrips generations.

آمار یکساله:  

بازدید 14382

دانلود 9584 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1487
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

به منظور تعیین حداقل آستانه و نیازهای حرارتی رشد و نمو تریپس پیاز، طول دوره رشد و نمو حشرات جمع آوری شده از مزارع پنبه شهرستان کاشمر در چهار دمای ثابت و رطوبت نسبی 70-60 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 16 به 8 ساعت روی برگ پنبه رقم ورامین مورد مطالعه قرار گرفت. طول یک نسل این گونه از مرحله تخم تا حشره کامل ماده نو ظهور در هر یک از دماهای 20، 23.5، 26 و 34 درجه سانتی گراد به ترتیب 27.1، 21.0، 15.3 و 11.3 روز به دست آمد. کوتاه ترین طول نسل در دمای 34 درجه سانتی گراد مشاهده گردید و با کاهش دما طول نسل به صورت خطی افزایش یافت. از میان مراحل زیستی مختلف، طولانی ترین زمان رشد و نمو مربوط به مراحل لاروی بود که 41 درصد زمان توسعه در یک نسل را دارا بود. مراحل تخم، شفیره و پیش شفیره با دارا بودن 28، 18 و 13 درصد مدت زمان سپری شدن یک نسل (از تخم تا حشره کامل نوظهور)، در درجات بعدی قرار داشتند. بیشترین سرعت رشد و نمو و حساسترین مرحله به دما در مرحله پیش از شفیرگی دیده شد. در دمای 26 درجه سانتی گراد که دمایی نزدیک به شرایط متعارف است، طول هر مرحله زیستی شامل مرحله جنینی، لاروی، پیش شفیرگی و شفیرگی به ترتیب 4.3، 5.6، 2.0 و 3.4 روز به دست آمد. حداقل آستانه حرارتی برای رشد و نمو 9.89 درجه سانتی گراد محاسبه شد و متوسط مجموع حرارت موثر برای سپری شدن یک نسل از تخم تا حشره کامل نوظهور 269.6 درجه - روز به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1487

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOUND L.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  15-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2027
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2027

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

پارامترهای شکارگری سن Orius niger Wolff در دو تراکم 1 و 4 عدد، گنجایش معده و نرخ ثابت خالی بودن معده شکارگر، روی الرو سن دوم تریپس پیاز thrips tabaci Lind در شرایط آزمایشگاهی (دما 26 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±65 درصد) مطالعه گردید. همچنین نحوه شکار لارو تریپس توسط شکارگر و واکنش شکار نسبت به حمله شکارگر بررسی شد. میانگین پارامترهای، میزان شکارگری در تراکم 1 و 4 به ترتیب، 1.18±6.22 و 6.8±0.76 شکار شده در ساعت، نرخ برخورد 0.8±0.525 و 0.14±0.973 کسر از زمان (ساعت)، نسبت موفقیت 0.41±0.852 و 0.029±0.724 و زمان دستیابی 0.520±3.006 و 4.095±0.672 لارو در دقیقه بود. مقایسه آمای این پارامترها نشان داد که پارامترهای نرخ برخورد و نسبت موفقیت، بین دو تراکم 1 و 4 اختلاف معنی داری داشتند. در مجموع عملکرد شکارگر در تراکم 4 بهتر از تراکم 1 عدد بود. گنجایش معده و نرخ ثابت خالی بودن معده شکارگر به ترتیب 0.059 میلی گرم و 0.151 کسر از زمان (ساعت) بود. در این بررسی تاثیر تداخل روی رفتار شکارگرها نیز مورد بحث قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 45 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

تریپس پیاز thrips tabaci Lindeman یکی از آفات مهم طیف وسیعی از محصولات اقتصادی کشاورزی در بسیاری از مناطق دنیا می باشد. در استان لرستان لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) یکی از مهم ترین میزبان های گیاهی این آفت محسوب می شود. این تحقیق در سال 1393 و به منظور بررسی مقاومت ده ژنوتیپ لوبیا قرمز به تریپس پیاز در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد استان لرستان انجام گرفت. در این تحقیق عکس العمل ده ژنوتیپ لوبیا قرمز نسبت به تراکم جمعیت این حشره در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آزمایش کرت های خرد شده در زمان با سه تکرار و در شرایط مزرعه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ ها در تاریخ های مختلف از نظر تعداد تریپس اختلاف معنی داری وجود داشت. بر اساس میانگین تعداد لارو سن اول و دوم تریپس پیاز از بین ده ژنوتیپ مورد بررسی، KS31285 و KS31169 به ترتیب با میانگین 0.323 و 0.331 تریپس/گیاه به عنوان ژنوتیپ حساس، KS31288، KS31286، KS31290،KS31292 وKS31287 به ترتیب با میانگین 0.210، 0.206، 0.262، 0.241 و 0.208 تریپس/ گیاه به عنوان ژنوتیپ نیمه حساس و KS31289،KS31291 و گلی به ترتیب با میانگین 0.196، 0.179 و 0.191 تریپس/گیاه به عنوان ژنوتیپ های مقاوم به این آفت بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2 (پیاپی 74)
 • صفحات: 

  257-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گونة thrips praetermissus Priesner برای نخستین بار از ایران گزارش می شود. نمونه های این گونه از روی گل های قاصد در منطقة باجگاه، شیراز، استان فارس جمع آوری شدند. ویژگی های ریختی همراه با شکل های مربوطه ارایه شده-اند. این گونه شباهت زیادی با گونه thrips pillichi Priesner دارد، اما با وجود موهای بلند روی پیش گُرده و ترژیت بند نهم از آن جدا می شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  359-364
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript