نتایج جستجو

22413

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2242

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

وحدانی فریدون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور)
 • صفحات: 

  101-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

در انگلستان یک مستمع مودب با دقت کامل به صاحب سخن خیره می شود و گهگاه پلک بر هم می زند تا اشتیاق خود را به موضوع صحبت نشان دهد. این گونه پلک زدن برای آمریکاییها بی معناست. آمریکایی انتظار دارد مستمع سر خود را به علامت تایید تکان دهد و گاهی زیر لب بگوید: آها، آها. در مناطقی از خاور دور هیچ نگاهی به طرف مقابل در حین صحبت جایز نیست.در آموزش زبان خارجی ، معمولا گفته می شود که فرهنگ با زبان آمیخته است و در تدریس زبان حذف عامل فرهنگ امکان پذیر نیست . اما این مهم چندان در کتابها و کلاسهای آموزش زبان ملموس نبود تا اینکه روش ارتباطی با گرایشی جامعه شناسانه پا به عرصه آموزش زبان گذاشت. این روش سعی داشته تا آنجا که ممکن است زبان را به شکل واقعی و طبیعی آن که توسط گویشوران زبان هدف مورد استفاده قرار می گیرد در کلاس درس ارایه کند.با این حال مساله فرهنگ به همین جا ختم نمی شود. امروزه زبانهای خارجی با اهداف متفاوت و متنوع آموخته می شود. آیا همه زبان آموزان نیازمند آن اند که با فرهنگ بیگانه آشنا شوند؟ آیا یادگیری زبان، آن طور که شومن مدعی است، بدون ترک فرهنگ خودی و پذیرش فرهنگ گویشوران زبان هدف امکان پذیر نیست؟ اصولا فرهنگ در حیطه آموزش زبان چگونه تعریف می شود؟ در کشورمان، ایران، این مساله چه شکلهایی پیدا می کند؟ اینها برخی از سوالاتی است که مقاله حاضر به آن پرداخته ولی لزوما جوابی قطعی به آنها ارائه نمی شود. بلکه حیطه هایی برای تحقیق در مقوله فرهنگ و آموزش زبان خارجی مطرح می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STAFFAN W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8765
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8765

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  62-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  843
 • دانلود: 

  1048
چکیده: 

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش مهارت های فراشناختی به دانشجو- معلم دانشگاه فرهنگیان، بر مهارت های فراشناختی آنهاست.روش: روش این پژوهش شبه آزمایشی با طرح دوگروهی پیش آزمون- پس آزمون بود. مهارت های فراشناختی با استفاده از پرسش نامه ی خودارزیابی مهارت های فراشناختی با 70 گزاره و a=0.94 ارزیابی شد. هر یک از دو گروه آزمایش و گواه شامل 12 دانشجوی نیم سال پنجم دانشگاه بودند. نخست دو گروه به وسیله ی پرسش نامه ارزیابی شدند و پس از هشت جلسه آموزش مهارت های فراشناختی به گروه آزمایش، مجددا هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: آموزش مهارت های فراشناختی به گروه آزمایش، مهارت های فراشناختی آنها را نسبت به گروه گواه بهبود بخشید و آموزش اثری معادل h2=0.360 ایجاد کرد. این تغییرات در سطح 0.01 معنادار بود. در پی بررسی کلی تغییرات مهارت های فراشناختی، به تغییرات هر یک از مولفه های سه گانه پرداخته شد.آموزش، دانش شناختی گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه بهبود بخشید و اثری معادل h2=0.327 ایجاد کرد که در سطح 0.01 معنادار بود. تنظیم شناختی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه نیز بر اثر آموزش مهارت های فراشناختی بهبود یافت که با تاثیری معادل h2=0.296 در سطح 0.01 معنادار بود. هر چند میانگین نمرات باورهای شناختی گروه آزمایش بیشتر از گروه گواه بود، نتایج آموزش مهارت های فراشناختی به دانشجویان نشان داد که تاثیر این آموزش ها بر باورهای شناختی معنادار نبوده است.نتیجه گیری: یافته ها نشان دادند که آموزش مهارت های فراشناختی به بهبود مهارت های فراشناختی می انجامد و به ویژه بر دانش شناختی و تنظیم شناختی تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 843

دانلود 1048 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2475
 • دانلود: 

  1402
چکیده: 

مقدمه: این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش مهارت های هیجانی- اجتماعی به معلمین زن و مرد در رشد مهارت های هیجانی- اجتماعی آنان پرداخت.روش: مطالعه از نوع طرح های آزمایشی است که در آن 68 معلم پایه های چهارم و پنجم ابتدایی با حداقل 10 سال سابقه تدریس و مدرک لیسـانس به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (18 زن و 16 مرد) و آزمایش (20 زن و 14 مرد) قرار گرفتند. ابزار سنجش مهارت های هیجـانی- اجتمـاعی، پرسش نامه هوش هیجانی- اجتماعی بار- ان بود که دارای 90 گویه و 5 عامل درون فردی، بین فردی، سازگاری، مدیریت استرس و خلق عمومی است که توسط سموعی هنجاریابی شده است. مهارت های هیجانی- اجتماعی در 10 جلسه 2 ساعته در حوزه مهارت های درون فردی و بین فردی آموزش داده شد.یافته ها: عملکرد گروه آزمایش در مهارت های هیجانی- اجتماعی کلی و خرده مولفه های آن نسبت به عملکرد گروه کنترل بیشتر و تفاوت بین دو گروه معنی دار است. این نتایج پس از 4 ماه در مهارت های هیجانی- اجتماعی کلی و خرده مولفه های آن، کاهش معنی داری نشان نداد.نتیجه گیری: طراحی برنامه هایی برای آموزش معلمان می تواند کمک بالقوه سودمندی برای رسیدن به ابعاد گوناگون هوش هیجانی- اجتماعی نماید. نخستین گام در اجرای برنامه های یادگیری هیجانی- اجتماعی، درگیر نمودن معلمان با این مهارت ها و رشد توانمندی های هیجانی- اجتماعی آنان است.

آمار یکساله:  

بازدید 2475

دانلود 1402 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SNYDER L.G. | SNYDER M.J.

نشریه: 

DELTA PI EPSILON JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  90-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14439
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14439

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CAVE J. | WASHER P. | SAMPSON P. | GRIFFIN M. | NOBLE L.

نشریه: 

MEDICAL TEACHER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  317-322
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5199
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5199

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  117-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه: امروزه عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیأت علمی و عوامل مؤثر بر رشد آن در نظام آموزش عالی، از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. پژوهش حاضر باهدف، تعیینتأثیر آموزش مهارت های دیالوژیکی به اعضای هیأت علمی بر عملکرد تدریس اثربخش آنها انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر در نیمسال اول سال تحصیلی96-1395 با روش نیمه تجربی از نوع دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون، انجام گردید. نمونه آماری مشتمل بر 43 نفر از اعضایهیأت علمی دانشگاه اصفهان بود که به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. سپس آموزش استفاده از مهارت های دیالوژیکی در فرایند تدریس به عنوان مداخله بر روی گروه آزمایش اعمال شد و مداخله ای در گروه کنترل صورت نگرفت. جهت تعیین میزان کاربست مؤلفه های تدریس اثربخش توسط اعضایهیأت علمی، از پرسشنامه محقق ساخته خودارزیابی استادان در زمینه تدریس اثربخش در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار در دو سطح توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(آزمونTمستقل و زوجی) انجام شد. نتایج: در مرحله پیش آزمون و قبل مداخله، میانگین نمره کلی عملکرد تدریس اثربخش استادان گروه شاهد با (51/10± 26/100) وگروهتجربی با (78/11± 84/96) ازمجموع 120 نمره، تفاوتآماری معناداری (548/0=P) با یکدیگر نداشت؛ اما بعد از مداخله و آموزش مهارت های دیالوژیکی به استادان، ارتقای میانگین نمرات تدریس اثربخش استادان در گروه تجربی(با11/14± 77/107) نسبتبهگروهشاهد(28/14± 66/95)معنادار (028/0=P) بود. نتیجه گیری: استفاده از مهارت های دیالوژیکی در فرایند تدریس و یادگیری می تواند به اعضایهیأت علمی در اجرای مطلوب تدریس اثربخشکمک نماید و زمینه ای در جهت اثربخشی تدریس آنها فراهم نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شفیعی اسماعیل | یزدی نرگس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (Pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  169-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از راه های افزایش کیفیت سلامت روانی-اجتماعی و کاهش تنش های زندگی اجتماعی و شغلی، کمک به افراد برای رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای ایجاد یک زندگی مطلوب است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی به زندانیان است. روش­ شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده­ ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 60 نفر از زندانیان و 30 نفر از کارکنان(مدیران ارشد و رؤسای ادارات) اداره کل و زندان های بوشهر بودند که به پرسشنامه­ ارزیابی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی را که در یک بازه 2 ساله اجرا شده بود پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمونt تک نمونه­ ای، تحلیل واریانس و آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. یافته­ ها: یافته­ های پژوهش نشان داد که آموزش­ مهارت­ های زندگی به زندانیان بر اساس مدل پاتریک در ابعاد واکنش مثبت به مهارت­ های زندگی (478/39t=)، افزایش دانش مهارت­ های زندگی (505/49t=)، بهبود قابلیت کاربست مهارت­ های زندگی (700/36t=) و تحقق اهداف مهارت­ های زندگی (694/33t=) اثربخش بوده است. همچنین بین دیدگاه کارکنان مرد و زن در خصوص اثربخشی آموزش مهارت­ های زندگی به زندانیان (130/2t=) تفاوت معنی دار بود، اما به لحاظ وضعیت تأهل (933/0t=)، تفاوت معنی دار نبود. بر اساس نتایج تحلیل واریانس، بین دیدگاه کارکنان در خصوص اثربخشی این آموزش ها به لحاظ میزان تحصیلات (951/2F=)، تفاوت معنادار بود، اما به لحاظ وضعیت استخدامی (017/0F=) و سابقه کار (214/0F=)، تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه­ گیری: شرکت در دوره آموزش مهارت های زندگی به زندانیان در واکنش مثبت به مهارت­ های زندگی، افزایش دانش مهارت­ های زندگی، بهبود قابلیت کاربست مهارت­ های زندگی درجهت کاهش رفتارهای نابهنجار و پرخطر و تحقق اهداف مهارت­ های زندگی مؤثر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهاجر یحیی | زنده دل محیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  17-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  303
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی (شاخه سلامت روان در روابط دختر و پسر) بر نگرش دختران دبیرستانی نسبت به رابطه دوستی با جنس مخالف صورت گرفت. به این منظور پژوهشی در قالب یک طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع دو گروهی همراه با پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستان های منطقه دو تهران بود. نمونه آماری شامل شصت دانش آموز بود که از میان دو پایه تحصیلی از یک مدرسه انجام شد؛ به این صورت که دو کلاس از پایه نهم و دو کلاس از پایه دهم به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. افراد گروه نمونه به طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته (نگرش به ارتباط قبل از ازدواج) با سی سوال بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس مکرر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی (شاخه سلامت روان در روابط دختر و پسر) بر متغییر وابسته نگرش دختران دبیرستانی نسبت به رابطه دوستی با جنس مخالف تاثیر داشته و بررسی داده های آماری نیز بیانگر معنی دار بودن تغییرات در شاخص نگرش دختران دبیرستانی نسبت به رابطه دوستی با جنس مخالف است.

آمار یکساله:  

بازدید 303

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
litScript