نتایج جستجو

9965

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

997

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

جهت بررسی پره والانس عفونت با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیمارانی که پیوند کلیه شده اند و نیز بررسی علائم و نشانه های سل در این بیماران و همچنین تاثیر عفونت بر روی کلیه پیوندی و میزان survival این بیماران تمام موارد پیوند کلیه که از سال 1363 لغایت 1377 در دو مرکز بیمارستان شهید لبافی نژاد و بیمارستان بقیه الله الاعظم «عج» تحت پیوند کلیه قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفت در این مدت تعداد 1661 نفر تحت پیوند کلیه قرار گرفتند که از این تعداد 1510 نفر وارد مطالعه شدند. در بررسی فوق 21 مورد (1.4 درصد) توبرکلوزیس تشخیص داده شد. متوسط سن بیماران فوق ±15 39 (از 19 تا 65 سال) و متوسط زمان بروز بیماری تا پیوند 35 ±  31ماه (1 تا 108 ماه) بود تعداد 15 مورد درگیری ریوی، 2 مورد مننژیت، 1 مورد لنفادنیت سلی، 1 مورد سل دستگاه تناسلی سرویکس، 2 مورد درگیری مفاصل و استخوان و 6 مورد درگیری بصورت میلیری بود. در انتهای مطالعه 6 نفر از بیماران فوت نمودند که 4 مورد آن به دلیلی غیر از توبرکلوز بود. یک نفر بدنبال هپاتیت دارویی ناشی از داروهای ضد TB فوت نمود و یک نفر بدلیل مننژیت TB مزمن و مننژیت حاد باکتریال فوت نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  960-966
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  558
 • دانلود: 

  321
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: برای شروع همودیالیز در بیماران (ESRD) end -stage ranal disease نیاز به (VA) vascular access  می باشد. شیوع و طول عمر انواع VA در جوامع مختلف، متفاوت است. ما این مطالعه رابرای رسیدن به این اطلاعات انجام دادیم. مواد و روش ها: مطالعه توصیفی، retrospective  در مرداد و شهریور1382 در4 مرکز همودیالیز شهر اصفهان انجام شد. کلیه بیمارانی که حداقل یک ماه تحت همودیالیز بودند از نظر تعداد و انواع VA و بعضی متغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه قرار گرفتند، پرسشنامه بر بالین بیماران تکمیل گردید. یافته ها: کل تعداد بیماران 320 نفر بود که از این تعداد 199 نفر مرد و 121 نفر زن بودند. میانگین سن بیماران 16.99 ±50.64 سال بدست آمد. تعداد کلVA دائمی گذاشته شده 412عدد بود که تنها 4 مورد گرافت و 7 عددpermcath  بودند و سایر موارد همگی (AVF) arterio venous fistula  بوده اند. میانگین تعداد VA دائمی ایجاد شده در زنان بیشتر از مردان بود. با افزایش مدت همودیالیز میانگین تعدادVA دائمی ایجاد شده افزایش می یابد. هر چه فاصله زمانی بین گذاشتن اولین VA دائمی تا شروع همودیالیز کمتر باشد، میانگین تعدادVA دائمی ایجاد شده بیشتر است ولی این افزایش از نظر آماری معنی دار نیست 1survival ساله، 2ساله و 3ساله و 5 ساله AVF به ترتیب 80%، 78%، 73% و 69% بود. میزان primary failure در AVF 13% بود. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به آمار سایر نقاط جهان طول عمر AVF در اصفهان کمتر است. میزان گرافت و permcath کمتر می باشد و اکثر بیماران از AVF به عنوان VA دائمی استفاده می کنند. هر چه زودتر بیمار به ایجاد VA دائمی قبل از شروع همودیالیز تشویق گردد، AVF survival  بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 558

دانلود 321 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

الگوریتم پس انتشار خطای استاندارد، فقط در فضای وزنهای شبکه با توپولوژی ثابت، عمل جستجو را انجام می دهد. تعداد لایه ها، نرونها و وزنهای شبکه، تاثیر بسزایی بر روی کارایی شبکه دارد. شبکه های خیلی کوچک قادر به یادگیری مساله نبوده و شبکه های با ابعاد بزرگ دچار Overfitting شده و قدرت تعمیم پایینی خواهند داشت، علاوه بر این بسیار کند بوده و پیاده سازی آنها هزینه بالایی خواهد داشت. بنابراین نیاز به الگوریتم هایی داریم که بتوانند بطور اتوماتیک ساختار مناسب شبکه را تعیین کنند. الگوریتم هایی را که تاکنون توسط افراد مختلف، برای تعیین اندازه مطلوب برای شبکه های عصبی ارایه شده است می توان به پنج گروه عمده تقسیم کرد. الگوریتم های هرس، الگوریتم های سازنده الگوریتم های ترکیبی، الگوریتم های تکاملی و الگوریتم های مبتنی بر اتوماتانهای یادگیر. توسط آقایان میبدی و بیگی الگوریتم جدیدی با استفاده از اتوماتان یادگیری مهاجرت اشیا برای تعیین تعداد وزنها طراحی گردیده است. این الگوریتم با حذف وزنهایی که دارای تاثیر کمتری هستند نه تنها باعث کاهش پیچیدگی شبکه می شود، بلکه قدرت تعمیم شبکه را نیز افزایش می دهد. الگوریتم تعیین وزنها با خاموش و روشن کردن وزنها سعی در پیدا کردن وزنهای مناسب دارد. در این الگوریتم ابتدا همه وزنهای موجود در شبکه روشن بوده و به همه وزنها مدتی اجازه داده می شود تا در آزمون شبکه شرکت نمایند. وزنهای روشنی که قدر مطلق مقدار آنها از یک مقدار آستانه ای کمتر باشد جریمه شده و وزن های روشنی که قدر مطلق آنها از یک مقدار آستانه ای دیگر بیشتر باشد پاداش می گیرند. وزنهای روشنی که قدر مطلق مقدار آنها بین دو مقدار آستانه ای قرار بگیرد تغییری در وضعیت آنها ایجاد نمی شود. در مورد وزنهای خاموش نیز وضع بهمین منوال است، وزنهای خاموشی که قدر مطلق آنها کمتر از یک مقدار آستانه ای باشد پاداش می گیرند و وزنهای خاموشی که قدر مطلق آنها بیشتر از یک مقدار آستانه ای باشد، جریمه می شوند. وزنهایی که بین دو مقدار آستانه ای قرار می گیرند تغییری در وضعیت آنها ایجاد نمی شود. مقادیر آستانه ای که در تصمیم گیریها مورد استفاده قرار می گیرد بسیار تعیین کننده بوده و تاثیر چشمگیری در عملکرد شبکه دارد. تعیین مقادیر این بازه ها کار ساده ای نبوده و معمولا با روشهای سعی و خطا و یا با استفاده از تجربیات گذشته تعیین می شود. در این مقاله با استفاده از اتوماتان یادگیر، بازه های تصمیم گیری را تطبیق داده ایم. در الگوریتم پیشنهادی برای پاسخ دادن به اتوماتان مربوط به تنظیم بازه های تصمیم گیری، از معیار خطا کمک گرفته ایم. الگوریتم پیشنهادی بر روی مسایل مختلفی پیاده سازی شده است. نتایج مشابه سازیها نشان می دهد. شبکه های تولید شده توسط الگوریتم بقا موقعیکه بازه های تصمیم گیری تطبیق داده می شوند، دارای تعداد کمتری وزن و نرون در مقایسه با شبکه ایجاد شده توسط اولین نسخه الگوریتم که قبلا گزارش شده است می باشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد الگوریتم بقا تطبیقی دارای همان قدرت تعمیم نسخه غیر تطبیقی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحات: 

  28-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1779
 • دانلود: 

  679
چکیده: 

سابقه و هدف: به دلیل دشواری تشخیص، بیماری سرطان های مری و معده موقعیت ویژه ای دارند. در استان مازندران سرطان معده از مهمترین عوامل مرگ و میر محسوب می شود، بنابراین مطالعه حاضر برای بررسی بقا بیماران مبتلا به سرطان معده در استان مازندران انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه یک کهورت تاریخی می باشد. جامعه آماری، بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به یک مرکز دانشگاهی در فاصله زمانی 1386 تا 1389 می باشند. یک مدل پارامتری بر داده ها برازش داده شد. از روش Kaplan-Meier و Life tables برای برآورد احتمالات بقا و بررسی اثر متغیرهای مختلف استفاده شده است. با استفاده از مدل Cox اثر متغیرهای کمکی بر مدت زمان بقا بیماران بررسی شده است.یافته ها: میانگین سنی بیماران 64 سال و 68.3 درصد از بیماران مورد مطالعه مرد بودند. 48.2 درصد بیماران در مرحله چهارم که پیشرفته ترین مرحله بیماری می باشد قرار داشته اند. احتمال بقا بیشتر از 2 سال با روش کاپلان- مایر در بیماران مورد بررسی برابر 27.7 درصد بدست آمد. با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس ملاحظه شد که متغیرهای مرحله بیماری، وضعیت متاستاز، وضعیت جراحی و سن بر شانس زنده ماندن بیماران تاثیرگذار بوده اند.استنتاج: طول عمر پایین بیماران مطالعه حاضر می تواند به علت تاخیر در تشخیص و کمبود امکانات درمانی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1779

دانلود 679 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1004-1014
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  3178
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3178

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (پیاپی 74)
 • صفحات: 

  271-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

هدف: بقای بیماران در بیماری مزمن کلیوی، به دلیل وابستگی آن ها به همودیالیز حائز اهمیت می باشد. لذا، هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان بقای 5 ساله و عوامل موثر بر بیماران تحت درمان با همودیالیز مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان سینای شهرستان کامیاران بود. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت هم گروهی تاریخی و بر روی 60 بیمار مراجعه کننده به بخش دیالیز بیمارستان سینای شهرستان کامیاران انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از روش منحنی کاپلان مایر، آزمون لگ رتبه ای جهت مقایسه بقاء گروه ها و هم چنین از رگرسیون کاکس به منظور تعیین عوامل موثر بر بقای بیماران استفاده شد. یافته ها: میانگین و میانه بقا به ترتیب 31 و 34 ماه حاصل شد. میزان بقای 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله و 5 ساله برای بیماران به ترتیب 84%، 60%، 49%، 25% و 10% به دست آمد. رگرسیون کاکس نشان داد که متغیر میانگین آلبومین از لحاظ آماری معنی دار است. (05/0>p). نتیجه گیری: نتایح حاصل از رگرسیون کاکس نشان می دهد متغیر میانگین آلبومین به عنوان مهم ترین عامل تاثیر گذار، دارای اثر محافظتی برای بیماران همودیالیزی است. اگر این مقدار افزایش یابد بقای بیمار نیز افزایش خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SIUTA CRUCE P. | GOULET J.

نشریه: 

FOOD TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  36-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2864
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2864

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

DARABI MOHAMMAD REZA | SAEIDI MASUMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

SEVERAL STUDIES HAVE SHOWN THE ABILITY OF MICROORGANISMS TO SURVIVE ON HANDS FOR DIFFERING TIMES.MUSA AND COLLEAGUES DEMONSTRATED IN A LABORATORY STUDY THAT ACINETOBACTER CALCOACETICUS SURVIVED BETTER THAN STRAINS OF A. ...

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
عنوان: 
نویسندگان: 

ANTONY J. | BANUELAS R.

نشریه: 

MANUFACTURING ENGINEER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  80
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  119-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10444
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10444

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  123
 • صفحات: 

  61-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  1038
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

مقدمه و هدف: سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش در ایران نیز می باشد. در سال های اخیر میزان بقای این سرطان افزایش داشته است؛ بنابراین هدف این مطالعه برآورد بقا و تعیین عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری است.مواد و روش ها: در این تحقیق از اطلاعات 1060 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال ثبت سرطان مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سال های 83 تا 94 به صورت یک مطالعه گذشته نگر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل ریسک رقابتی پارامتری بر اساس توزیع وایبل صورت گرفت. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها R و سطح معنی داری نیز 0.05 در نظر گرفته شد.نتایج: درپایان پیگیری مشخص شد که به ترتیب تعداد 380 نفر (35.8 درصد) مرگ در اثر سرطان کولورکتال، 49 نفر (4.6 درصد) مرگ در اثر سایر وقایع و 631 نفر (59.5 درصد) تا پایان مطالعه زنده مانده بودند. میانگین مدت زمان بقا برای 1060 بیمار برابر با 56.96±1.46 ماه با میانه 45.5 ماه بود. تحلیل چند متغیره این داده ها نشان داد که عواملی همچون سن حین تشخیص و شاخص توده بدنی (BMI) بر مرگ در اثر سرطان کولورکتال اثر معنی داری دارند (P<0.001).نتیجه گیری: بر اساس مدل ریسک رقابتی پارامتری تنها متغیرهای سن در زمان تشخیص و شاخص توده بدنی بر زمان بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال این پژوهش تاثیرگذار بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1038

دانلود 227 استناد 489 مرجع 7
litScript