نتایج جستجو

31512

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3152

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  14
تعامل: 
 • بازدید: 

  3360
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, THE FINITE ELEMENT METHOD (FEM) IS USED TO STUDY THE DELAMINATION GROWTH AND POST BUCKLING OF COMPOSITE LAMINATES CONTAINING embedded DELAMINATION UNDER THE COMPRESSIVE LOADING. DELAMINATION DECREASES AN ELASTIC BUCKLING LOAD OF THE COMPOSITE STRUCTURES AND LEADS UNEXPECTED STRUCTURAL FAILURE AT LOADS BELOW THE DESIGN LEVEL. THE INVESTIGATED COMPOSITE LAMINATES WHICH ARE MADE OF CARBON FIBER/EPOXY HAVE THE STACKING SEQUENCE OF [90/ (0/90) 3// (0/90) 14] CONTAINING A CIRCULAR AS WELL AS SQUARE DELAMINATION. THE SYMBOL // ILLUSTRATES THE POSITION OF DELAMINATION IN THE LAMINATE. FOR MODELING AND ANALYSIS THE LAMINATE, THE THREE-DIMENSIONAL CONTINUUM SHELL ELEMENTS HAVE BEEN USED VIA THE ABAQUS 6.12 SOFTWARE. FURTHERMORE, THE surfaceBASED COHESIVE BEHAVIOR IS UTILIZED TO SIMULATE COHESIVE ZONE MODEL (CZM) WHICH IS APPLIED FOR DAMAGE PROPAGATION. IN ADDITION, THE surface TO surface CONTACT HAS BEEN APPLIED IN THE DELAMINATION ZONE TO PREVENT OVERLAPS BETWEEN ELEMENTS THROUGH SIMULATION. TWO DIFFERENT APPROACHES HAVE BEEN ADOPTED TO SOLVE BUCKLING PROBLEM: LINEAR, BASED ON THE SOLUTION OF EIGENVALUES PROBLEM, AND NONLINEAR. THE RIKS METHOD WAS USED TO SOLVE THE NONLINEAR SYSTEM. THE LOAD/DISPLACEMENT BEHAVIOR OF embedded DELAMINATION GROWTH FOR COMPOSITE LAMINATES IS PRESENTED. RESULTS REPORTED IN THIS STUDY ARE FOCUSED ON THE EFFECTS OF THE SHAPES AND GEOMETRY IMPERFECTIONS ON POST BUCKLING RESPONSE AS WELL AS. VALIDATION OF THE CIRCULAR DELAMINATION SPECIMEN HAS BEEN PERFORMED WITH EXPERIMENTAL AND PREVIOUS NUMERICAL DATA.

آمار یکساله:  

بازدید 3360

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  52-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

پوشش سنگ ریزه سطحی عاملی مهم در کنترل فرسایش شیاری خاک در مناطق کم آب و خشک، به ویژه در مناطقی که امکان استقرار پوشش گیاهی در اثر شوری و یا خشکی بیش از حد امکان پذیر نیست، شناخته می شود. بدین منظور، اثر پوشش های مختلف سنگ ریزه سطحی بر میزان رواناب و رسوب بررسی شد. به این منظور، 36 کرت با طول و عرض به ترتیب 20 و نیم متر در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد با شیب سه درصد احداث گردید. تیمارها شامل چهار سطح پوشش سنگ ریزه (صفر، 10، 20 و 30 درصد) و سه شدت جریان سطحی (5/2، 5 و 5/7 لیتر در دقیقه) در سه تکرار بودند، که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، میزان رواناب و رسوب با افزایش پوشش سنگ ریزه ای سطحی به ترتیب به صورت خطی و نمایی کاهش یافت (001/0˂ P). همچنین، نتایج نشان داد که، مقدار پوشش سنگ ریزه سطحی موثر در کاهش میزان رواناب و رسوب با افزایش مقدار جریان های سطحی متفاوت می باشد، به طوری که در جریان سطحی با دبی 5/2 و 5 لیتر در دقیقه، 20 درصد و برای جریان سطحی 5/7 لیتر در دقیقه، 30 درصد سنگ ریزه سطحی مناسب بود.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NAZEMNEZHAD R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS C: Aspects)
 • صفحات: 

  495-503
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10941
 • دانلود: 

  3578
چکیده: 

In this paper, surface energy and elastic medium effects on torsional vibrational behavior of nanorods are studied. The surface elasticity theory is used to consider the surface energy effects and the elastic medium is modeled as torsional springs attached to the nanorod. At the next step, Hamilton’ s principle is utilized to derive governing equations and boundary conditions. Then, with the aid of an analytical method, natural frequencies are obtained and effects of various parameters on torsional frequencies are studied in details. It is concluded from the present study that the surface energy can make nanorods unstable depending on the nanorod dimension and frequency number. Results of the present study can be useful in design of nanoelectromechanical systems like drive shafts.

آمار یکساله:  

بازدید 10941

دانلود 3578 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  735-756
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

شرایط شناوری در خاک مخلوط شن و ماسه ای، به حالتی اطلاق می شود که شن دانه ها درصد اندکی از مخلوط را تشکیل داده، در بخش ماتریس ماسه شناور بوده و تماس اندکی بین آن ها برقرار است. در این حالت، مقاومت و خصوصیات تغییر شکل خاک تحت تاثیر بخش ریزتر یعنی ماسه خواهد بود. با افزایش مقدار شن تماس بین ذرات شن دانه ایجاد شده و ماسه فقط فضای خالی ما بین آن ها را پر خواهد نمود. این وضعیت حالت غیرشناوری شن دانه ها را نشان می دهد. مقاومت و خصوصیات تغییر شکل خاک در این حالت توسط بخش درشت تر مخلوط یعنی شن کنترل می شود. در تحقیق حاضر برای ارزیابی رفتار مقاومت برشی مخلوط های شن و ماسه در شرایط غیرشناوری شن دانه ها، از دستگاه آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس با ابعاد جعبه برش 160 ×300×300 میلی متر استفاده شده است. شن با دانه بندی یک نواخت و حداکثر اندازه 5/12 میلی متر با شکل گردگوشه به عنوان بخش درشت تر به کار رفته است. برای قسمت ریزتر نیز از ماسه بد دانه بندی شده سواحل بابلسر استفاده شده است. نمونه های مخلوط شن و ماسه به صورت کاملا خشک در چهاردرصد وزنی شن متفاوت 70، 80، 90 و 100 و در سه تراکم نسبی 35، 60 و 85 درصد آماده و تحت سربار های 100، 200 و 300 کیلو پاسکال آزمایش شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ازدیاد تراکم نسبی و درصد شن دانه سبب افزایش مقاومت برشی خاک های مخلوط شن و ماسه می شود. همچنین نرخ تغییرات مقاومت برشی یا زاویه اصطکاک خاک با درصد شن دانه، در مقادیر پایین تر از حد شناوری که رفتار توسط ماتریس ماسه ای ریزتر کنترل می شود شدیدتر از مقادیر نظیر در بالاتر از حد شناوری است که رفتار خاک مخلوط به وسیله بخش درشت تر شنی کنترل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله اثرات سطح و مقیاس کوچک طول برارتعاشات جانبی نانولوله کربنی تک جداره حاوی جریان سیال که در آن یک اتصال Y شکلی در انتهای جریان قرار گرفته بر اساس مدل تیر اویلر مورد بررسی قرار می گیرد. برای در نظر گرفتن اثر مقیاس کوچک طول، تئوری الاستیسیته غیرموضعی به دلیل سادگی وقابلیت آن بکار گرفته شده است. برای استخراج معادلات حرکت معادل از روش انرژی و اصل هامیلتون و نبز جهت جداسازی و حل معادلات حاکم بر حرکت از روش گالرکین استفاده شده است. همچنین در این تحقیق اثر کوچک طول، زاویه اتصال قسمت Y شکل، لایه سطحی و نیز محیط الاستیک نوع پاسترناک مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفته است. در رابطه با اثرات حرکت سیال می توان نتیجه گرفت که جریان سیال معیار مهمی در افزایش ناپایداری Y-SWCNT می باشد. نتایج نشان می دهد که افزایش زاویه اتصال قسمت Y شکل باعث بهبود و بالا رفتن سرعت پدیده تشدید ناشی از روی هم افتادگی مودهای اول و دوم می شود. این کار میتواند برای کاربردهای پزشکی و طراحی وسایل و ابزارهای نانو الکترومکانیکی مانند اندازه گیری چگالی خون در حال جریان درون نانولوله مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  215-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  580
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

مطالعه دقیق و کمی در مورد بستر های زبر از اهمیت بسیاری برخوردار است. بدون تردید کمتر مثالی از حرکت سیال در طبیعت و پیرامون سازه های هیدرولیکی می توان یافت که جداره پیرامونی آن در شرایط بستر زبر قرار نداشته است. اگرچه رویکرد سنتی در تعیین زبری بستر بر اساس منحنی توزیع اندازه سنگ دانه ها استوار است، اما در رویکرد نوین، تعیین زبری بر اساس ارتفاع نقطه به نقطه بستر استوار می باشد که تعیین آن خود به سادگی میسر نیست. لذا با وجود مطالعات بسیار در زمینه جریان با بستر زبر و نیز توسعه روش ها و ابزارهای گوناگون جهت تعیین مدل رقومی و خصوصیات آماری چنین بسترهایی، فقدان یک روش ساده، کم هزینه و با دقت بالا احساس می گردد. در مطالعه حاضر به بررسی قابلیت های یکی از روش های فتوگرامتری بُرد نزدیک با عنوان روش ساختار ناشی از حرکت دوربین (اصطلاحاً SFM) در تعیین اندازه ذرات سطحی بستر پرداخته شده است. به منظور صحت سنجی، موقعیت رقومی اشیای مختلفی با شکل هندسی منظم مانند کره و مکعب با این روش تعیین گردید و با مقادیر تئوری حاصل از معادله ریاضی آنها مقایسه شدند. صحت سنجی نتایج مدل حاصل از روش ساختار ناشی از حرکت برای اشکال هندسی نامنظم با استفاده از دستگاه لیزر اسکنر و کولیس انجام شد که بیانگر دقت بالای روش ساده و کم هزینه SFM بود. نتایج نشان داد که این روش قادر است با دقت مناسبی (19/0 تا 1 میلی متر) یک مدل رقومی بستر سنگ دانه ای و شنی مصنوعی را شبیه سازی کند. سپس این روش در محیط واقعی بستر رودخانه کردان بکار برده شد و توزیع اندازه نقطه به نقطه ذرات بستر بر اساس ابر نقاط حاصل از مدل رقومی توسعه یافته بدست آمد که نشان دهنده قابلیت مناسب این روش برای تعیین زبری طبیعی بستر رودخانه ها بر اساس مفاهیم روش های آماری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 580

دانلود 323 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1543
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در میان فرایندهای مختلف تخریب اراضی، فرسایش خاک تهدیدی جدی برای منابع خاک و آب کشور است. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تاثیر مهمی بر تولید رواناب و رسوب دارند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر برخی از این خواص در تولید رواناب، رسوب، و همچنین غلظت رسوب در شرایط صحرا انجام شد. آزمایش ها روی خاک های منطقه گل آباد اردستان با متوسط بارندگی سالیانه حدود 170 میلی متر اجرا شد. به این منظور از یک باران ساز قابل حمل در صحرا و در 9 واحد همگن از منطقه با 3 تکرار (جمعا در 27 پلات آزمایشی) استفاده شد. بارشی با شدت 35 میلی متر در ساعت به مدت 40 دقیقه روی پلات هایی با سطح یک مترمربع، شبیه سازی و نمونه های رواناب و رسوب در انتهای هر بارش جمع آوری شد. همچنین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شامل بافت خاک، سنگریزه در دو موقعیت (سطح و داخل خاک)، رطوبت اولیه و رطوبت در مکش های صفر، 0.03 و 1.5 مگاپاسکال، pH، EC، آهک و ماده آلی اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش میزان رس تولید رسوب و همچنین غلظت رسوب افزایش می یابد در حالی که بخش شن، تولید رواناب و رسوب را کاهش می دهد. با افزایش سنگریزه سطحی و سنگریزه داخل خاک، رواناب به ترتیب افزایش و کاهش می دهد. سنگریزه سطحی نقش مهم تری نسبت به سنگریزه داخل خاک نشان داد به طوری که افزایش آن افزایش تولید رسوب را نیز به دنبال داشت. با افزایش رطوبت در مکش های 0.03 و 1.5 مگاپاسکال، تولید رسوب و غلظت آن افزایش معنی داری نشان داد. افزایش pH باعث کاهش تولید رواناب شد. آهک به دلیل تشکیل سله سطحی، افزایش فرسایش را به دنبال داشت. در مجموع، از میان خصوصیات بررسی شده، توزیع اندازه ذرات مهم ترین عامل در کنترل رواناب و رسوب در خاک های مورد مطالعه معرفی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1543

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  361-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  628
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

با توجه به ضعف پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک، پوشش سنگریزه سطحی از اهمیت ویژه ای در مهار فرسایش خاک برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پوشش سنگریزه سطحی و شیب بر شدت فرسایش پاشمانی و بین شیاری در دو نمونه خاک مختلف انجام شد. به این منظور، بر روی دو خاک ماسه ای و زراعی با توزیع اندازه ذرات متفاوت، در چهار شیب 0.5، دو، پنج و 10 درصد و پنج سطح سنگریزه سطحی شامل صفر، پنج، 10، 20 و 40 درصد، هر یک در سه تکرار آزمایش شبیه سازی باران انجام شد.با ایجاد باران با شدت ثابت 35 میلی متر در ساعت و مدت 35 دقیقه در یک سینی به ابعاد60 در 60 سانتی متر، شدت فرسایش بین شیاری و نیز پاشمان ذرات به سمت پایین دست و بالادست و نیز متوسط پاشمان کل اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش پوشش سنگریزه سطحی در هر دو خاک، شدت پاشمان پایین دست و بالادست و همچنین، متوسط پاشمان کل به طور معنی داری کاهش می یابد، البته شدت پاشمان پایین دست بیشتر از پاشمان بالادست بود. با افزایش درصد پوشش سنگریزه از صفر (شاهد) به پنج، 10، 20 و 40 درصد، متوسط شدت پاشمان به سمت پایین دست در نمونه خاک ماسه ای به ترتیب 12.9، 25.3، 35.7 و47.7 درصد و در نمونه خاک زراعی به ترتیب 13.9، 25.4، 0.37 و 49.44.49 درصد کاهش یافت.با افزایش درصد پوشش سنگریزه از صفر درصد (شاهد) به پنج، 10، 20 و 40 درصد، متوسط شدت فرسایش بین شیاری در نمونه خاک ماسه ای به ترتیب 5.13، 26.4، 33.3 و 46.4 درصد و در نمونه خاک زراعی به ترتیب 12.9، 30.7، 37.3 و 45.9 درصد کاهش یافت. همچنین، با افزایش شیب در هر دو خاک، شدت فرسایش پاشمانی و بین شیاری به طور غیر خطی افزایش پیدا کرد.شدت پاشمان و نیز فرسایش بین شیاری در خاک ماسه ای به دلیل چسبندگی کمتر و جدایش پذیری بیشتر ذرات آن، بیشتر از نمونه خاک زراعی بود. یافته های این پژوهش نشان داد که وجود پوشش سنگریزه در سطح خاک می تواند شدت فرسایش پاشمانی و بین شیاری را به طور معنی داری کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 628

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALEHI M.I. | MARASHI P. | SALEHI M.A. | GHANNAD R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13436
 • دانلود: 

  6149
چکیده: 

Anodic aluminum oxide (AAO) fabricated by two step anodization technique, is used as a template to synthesize FeCo nanowire arrays by AC electrodeposition technique. Response surface methodology (RSM) is applied to design the experiments, fit an empirical model and optimize the conditions to achieve the best magnetic properties. The magnetic properties, pore dimensions, composition and structure of the nanowires are characterized through alternating gradient force magnetometer (AGFM), scanning electron microscopy (SEM), scanning probe microscopy (SPM), energy dispersive spectoroscopy (EDS) and X-ray diffraction (XRD), respectively. The effects of annealing temperature (Ta), Fe concentration (C), the pH of the deposition solution (pH) and electrodeposition temperature (Td) on the magnetic properties are investigated. Maximum experimental coercivity field (Hc=191.4 KA/m) is obtained in the following conditions: Ta=550oC; C=50 wt%; pH=6; Td=40oC. The optimum values to obtain maximum predicted coercivity field (Hc=195.5 KA/m) are predicted with a statistical technique as: Ta=575 °C; C=50.3 wt%; pH=6; Td=39oC. Moreover, the results show that Td2 and Ta are the most important parameters affecting coercivity field. XRD results show that the crystal structure of nanowires is BCC with (1 1 0) preferred orientation along the nanowire axis.

آمار یکساله:  

بازدید 13436

دانلود 6149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (مسلسل 70)
 • صفحات: 

  33-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  546
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

زمینه و هدف: استرس ناشی از پلیمریزه شدن کامپوزیت تمایل به ایجاد فضاهایی در سطح بین دندان و ترمیم دارد. این امکان وجود دارد که surface sealantها مشکلات مربوط به ریزنشت در نواحی مارجینال را کاهش و یا از ایجاد آنها جلوگیری کنند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر دو نوع(Fortify and Optiguard) surface sealant  بر ریزنشت ترمیم های کلاس V کامپوزیتی بود.روش بررسی: 23 دندان مولر سالم جمع آوری و در سطوح باکال و لینگوال دندان ها 45 حفره کلاس V ایجاد شد، به گونه ایی که مارجین های اکلوزال در مینا و مارجین های سرویکال در سمان قرار گرفتند. نمونه ها به طور تصادفی به سه گروه 15 تایی تقسیم و با رزین کامپوزیت ترمیم شدند. بعد از مراحل Finishing and Polishing، ترمیم ها به جز گروه کنترل با یک surface sealant سیل شدند. پس از تحمل شوک حرارتی، نمونه ها به مدت 4 ساعت در محلول نیترات نقره 50% قرار گرفتند. سپس نمونه ها به صورت طولی و در جهت باکولینگوال برش داده و توسط استریومیکروسکوپ چشمی به صورت Blind آنالیز شدند. ریزنشت لبه ای در لبه های اکلوزال و سرویکال مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور مقایسه ریزنشت در سه گروه از آزمون کروسکال والیس و برای مقایسه دو به دو از آزمون من ویتنی استفاده شد.یافته ها: در تمام گروه ها، در لبه اکلوزال و سرویکال درجاتی از ریزنشت مشاهده شد. در لبه سرویکال به طور معنی داری ریزنشت بیشتر از لبه اکلوزال بود (P=0.005). همچنین در لبه اکلوزال، گروه های مورد مطالعه اختلاف معنی داری با هم نداشتند (P=0.66). فقط در لبه سرویکال،Fortify  به طور معنی داری کمترین میزان ریزنشت را نشان داد (P=0.003).نتیجه گیری: سیلانت های ارزیابی شده تاثیرات مختلفی نشان دادند و Fortify به طور معنی داری ریزنشت لبه ای را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 546

دانلود 172 استناد 0 مرجع 2
litScript