نتایج جستجو

3521

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

353

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  180-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

برای تولید نیازهای غذایی جمعیت در حال رشد جهان، لازم است بهره وری آب کشاورزی افزایش یابد. بخش عمده این افزایش باید به واسطه سرمایه گذاری های مرتبط با بهبود عملیات های آبیاری و زهکشی در اراضی کشاورزی موجود حاصل شود. هزینه بالای اجرای طرح های زهکشی و محدودیت های مالی، اجرای این طرح ها را با چالش روبرو می کند، لذا به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود، اولویت بندی مکانی اجرا، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این پژوهش اولویت بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه آبیاری و زهکشی البرز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفت. اولویت بندی بر مبنای داده های هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک و فاصله تا سطح ایستابی (عمق سطح ایستابی)، انجام شد. پس از تعیین حدود آستانه برای هر یک از عوامل موثر، مکان یابی انجام و نقشه های پهنه بندی استخراج شد. بعد از ترکیب نقشه های پهنه بندی شده، نقشه اولویت اجرای زهکشی زیرزمینی به دست آمد. برای انجام میان یابی از ابزار آنالیز زمین آمار نرم افزار ArcGIS استفاده شد. با توجه به نتایج، روش کریجینگ نتایج قابل قبولی را در در میان یابی ارایه داد. پس از پهنه بندی موقعیت های با اولویت های مختلف برای زهکشی، مشخص شد مساحتی در حدود 10300 هکتار (حدود 55 % از مجموع اراضی) در اولویت های اول و دوم اجرا قرار گرفت. این اراضی عموما در نیمه شمالی محدوده در نزدیکی دریای خزر بودند. مشکل اصلی در این مناطق شوری، ماندابی بودن اراضی یا تلفیقی از این دو عامل بود. با توجه به تاثیر زهکشی بر بهبود عملکرد برنج به عنوان یکی از اصلی ترین محصولات محدوده مورد مطالعه، اجرای سیستم های زهکشی برای اولویت های بالا توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1257-1267
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

به منظور ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی، از مدل شبیه سازی شرایط غیرماندگار زهکشی، SWAP، استفاده شد. این مدل با استفاده از داده های روزانه اندازه گیری شده به مدت 120 روز طی سال 1385، در شبکه زهکشی ران بهشهر که شامل عمق سطح ایستابی، دبی خروجی از زهکش، شوری عصاره اشباع خاک و شوری زه آب خروجی از زهکش بود، مورد واسنجی قرار گرفت. واسنجی مدل SWAP به روش مدل سازی معکوس و از طریق اتصال آن به مدل WinPEST انجام شد. به منظور واسنجی پارامترهای کمی، دو تابع هدف به طور همزمان به منظور حداقل کردن اختلاف مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده عمق سطح ایستابی و شدت زهکشی در نظر گرفته شد. همچنین برای واسنجی پارامترهای کیفی، تابع هدف کمینه کردن اختلاف بین مقادیر شبیه سازی و اندازه گیری شده شوری عصاره اشباع خاک تعریف شد. مقادیر شبیه سازی شده شدت تخلیه زهکش و سطح ایستابی تطابق خوبی با مقادیر اندازه گیری شده داشت. مقدار خطای مطلق برآورد سطح ایستابی و شدت زهکشی به ترتیب 7 و 4 درصد به دست آمد. زهکشی تجمعی اندازه گیری شده حدود 7.5 درصد (5.3 میلی متر) بیشتر از مقدار شبیه سازی شده بود. مدل SWAP همچنین توانست با دقت قابل قبولی شوری خاک و زه آب خروجی از زهکش را شبیه سازی نماید. نتایج این تحقیق نشان داد که با مدل سازی معکوس، عملکرد مدل SWAP به طور قابل توجهی بهبود یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 39 استناد 0 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  371-381
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  832
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

با ارزیابی عملکرد سیستم های زهکشی اجرا شده و بررسی نقاط قوت و ضعف آن ها، می توان نگاهی جامع تر برای طراحی و اجرای بهینه در طرح های آینده در اختیار برنامه ریزان و طراحان قرار داد. در همین راستا تحقیق حاضر در اراضی تحت زهکشی شرکت ران بهشهر به منظور ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با پوشش پوسته برنج انجام شده است. برای مطالعات صحرایی 11 عدد پیزومتر بین دو خط زهکش زیرزمینی S3PD14 و S3PD15 نصب گردید. درطی فصول بارندگی در سال های 1383 و 1385، پارامترهای عمق سطح ایستابی و شدت تخلیه زهکش ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داده است که عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی در کنترل سطح ایستابی و شدت تخلیه به دلیل گرفتگی پوشش اطراف لوله زهکش ضعیف بوده است زیرا در این تحقیق با این که عمق سطح ایستابی کمتر از حدکنترل سطح ایستابی مشاهده شد، اما شدت تخلیه کمتر از ضریب زهکشی طرح بود. همچنین زمانی که مقاومت جریان نزدیک شونده زیاد باشد نمی توان از معادله هوخهات جهت ارزیابی پارامترهای طراحی استفاده کرد، زیرا این معادله برای شرایط نرمال (بدون گرفتگی پوشش) صادق است.

آمار یکساله:  

بازدید 832

دانلود 217 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  775
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

با ارزیابی عملکرد سیستم های زهکشی اجرا شده و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها، می توان زمینه ای به وجود آورد تا برنامه ریزان و طراحان نگاهی جامع تر برای طراحی بهینه در طرح های آینده داشته باشند. این مطالعه، روی شبکه زهکشی در حال بهره برداری در منطقه بهشهر اجرا شد. محل اجرای آ‍زمایش شامل سه واحد است. برای ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی، دبی و سطح ایستابی بین زهکش ها به مدت سه ماه در فصل پاییز سال 1383 اندازه گیری شد. برای ایجاد رابطه بین بار هیدرولیکی و دبی برای هر واحد از یک معادله درجه دوم مشابه فرمول هوخهات استفاده شد. با استفاده از این رابطه، هدایت هیدرولیکی و عمق معادل واقعی مزرعه به دست آمد. مقدار هدایت هیدرولیکی محاسبه شده برای هر سه واحد بین 1.4 تا 2.4 متر در روز بود که بیشتر از مقدار هدایت هیدرولیکی طراحی 0.6) متر در روز) است. همچنین مقادیر عمق معادل به دست آمده نشان داد که ظاهرا زهکش روی لایه غیرقابل نفوذ قرار گرفته است. با استفاده از رابطه گلوور- دام، معادله افت سطح ایستابی نسبت به زمان به دست آمد. با استفاده از این رابطه، ضریب عکس العمل و آبدهی ویژه واقعی مزرعه محاسبه شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار متوسط ضریب عکس العمل واقعی مزرعه 0.08 و بیشتر از مقدار در نظر گرفته شده در مرحله طراحی (0.04) است، در حالی که مقدار متوسط آبدهی ویژه محاسبه شده 5.7 درصد و کمتر از مقدار در نظر گرفته در هنگام طراحی 7.7) درصد) است. فاصله زهکش ها از یکدیگر بر اساس نتایج به دست آمده بین 30 تا 39 متر تخمین زده شد که از فاصله زهکش های اجرا شده 75) متر) کمتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 775

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1 (پیاپی 98)
 • صفحات: 

  34-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

هدف از این تحقیق انتخاب عمق و فاصله مناسب بین زهکش ها است بطوریکه هزینه احداث شبکه لوله های زهکش در واحد سطح کاهش یابد. به این منظور مدلی جهت برآورد هزینه های اجرائی شبکه های زهکشی زیرزمینی با استفاده از داده های مربوط به خاک و گیاه استخراج و برای منطقه بهشهر اجرا شد. این مدل هزینه ها را بر اساس عمق و فاصله نصب لوله های زهکش و با در نظر گرفتن پارامترهای طراحی شبکه های زهکشی محاسبه نمود. نتایج نشان داد، با افزایش عمق نصب زهکش ها، هزینه در واحد سطح کاهش می یابد، اما این کاهش هزینه همواره یکنواخت نیست و در اعماق کمتر ( 1.8متر >) با شدت بیشتر و در اعماق بیشتر ( 1.8متر<) با شدت کمتر رخ می دهد. در شرایطی که علاوه بر کاهش هزینه های نصب زهکش، اثرات زیست محیطی ناشی از تخلیه حجم زیاد زه آب هم در نظر گرفته شود، فاصله 1.6 تا 1.8 را می توان به عنوان عمق بهینه در نظر گرفت، اما اگر بخواهیم عمقی را در نظر بگیریم که معادل با حداقل هزینه های احداث شبکه لوله های زهکش باشد، بایستی عمق 2.8 متر را انتخاب کرد. علاوه بر این، برآورد کم یا زیاد هر یک از پارامترهای طراحی و نیز مسافت حمل مواد پوششی تاثیر بسزائی بر هزینه های اجرائی دارد که میزان تاثیر آن در عمق های کم نصب لوله های زهکش شدیدتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

به منظور بررسی عملکرد باگاس نیشکر در حذف نیترات از زه آب زهکش های زیرزمینی، تحقیقی در آزمایشگاه مدل های فیزیکی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز از تابستان 1392 تا تابستان 1393 انجام شد. برای انجام این آزمایش از یک مدل فیزیکی به ابعاد40×120×150 سانتی متر که ترانشه زهکشی را شبیه سازی می کرد استفاده شد سی درصد حجمی باگاس با هفتاد درصدحجمی خاک ترکیب شد و به عنوان فیلتر در کنار لوله زهکش کارگذاری شد. در این مطالعه از محلول نیترات با غلظتی در حدود 160 میلی گرم در لیتر به عنوان زهاب ورودی استفاده شد. جریان ورودی از ابتدای مطالعه تا انتها به صورت پیوسته از سیستم عبور می کرد. در ابتدا هر دو روز یک بار و در ادامه هر چهار روز یکبار از خروجی لوله زهکش نمونه برداری شد.نمونه برداری از محلول ورودی و خروجی مدل زهکشی از طریق بطری های پلاستیکی انجام گرفت. سپس نیترات، آمونیوم، میزان اسیدیته، میزان هدایت الکتریکی نمونه های تهیه شده، تعیین گردید.نتایج نشان دادوجود باگاس نیشکر به عنوان ماده کربنی در خاک میزان نیترات را از 160 میلی گرم درلیتر به 60 میلی گرم در لیتر یعنی در حدود بیش از 60 درصد کاهش داد. دراین تحقیق میزان آمونیوم به میزان خیلی ناچیز افزایش یافت. استفاده از باگاس نیشکر به عنوان فیلتر زهکشی، باعث کاهش میزان اسیدیته در زهاب خروجی شد و تاثیری بر میزان هدایت الکتریکی نداشت. نتایج مدل فیزیکی نشان داد که گرفتگی این فیلتر در این مدت نسبتا کم بوده و فیلتر کربنی عملکرد مناسبی داشته است. در ابتدای آزمایش میزان سرعت آب خروجی بالا بودولی با گذشت زمان سرعت خروجی آب کاهش یافت. طبق تحلیل های صورت گرفته، اختلاف بین پارامتر ورودی و خروجی در سطح پنج درصد برای میزان اسیدیته و هدایت الکتریکی معنادار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  151-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

روش تحلیل پویایی سیستم یکی از روش های شبیه سازی است که به صورت شی گرا و مبتنی بر روابط بازخورد است. این روش علاوه بر تشریح پویایی سیستم های پیچیده، می تواند قابلیت مدل سازی ساده و راحت را برای کاربر ایجاد کند و به عنوان ابزاری مفید در تصمیم گیری در مسائل مهندسی به کار رود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پویایی سیستم و به کمک معادلات بیلان آبی در سطح خاک و ناحیه غیر اشباع، عملکرد یک سیستم زهکشی زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار به طور کامل مدل سازی شد؛ و به منظور بررسی نتایج مدل، علاوه بر آنالیز حساسیت و آزمون شرایط حدی، مطالعه موردی روی مزرعه 25 هکتاری ARC 2-5 واقع در اراضی تحقیقاتی مرکز تحقیقات نیشکر واحد امیرکبیر که یکی از واحدهای هفتگانه طرح توسعه نیشکر است، صورت گرفت. آبیاری این مزرعه در اوایل سال 1383 شروع شد و 5 ماه طول کشید. با اجرای مدل فوق، تاثیر هر یک از عوامل موثر بر مدیریت تراز سطح آب و مقدار خروجی زه آب به صورت روزانه بررسی شد. تجزیه و تحلیل آماری بین مقادیر مشاهده ای و شبیه سازی شد نشان داد که انحراف معیار برای سطوح ایستابی و شدت زه آب خروجی به ترتیب 10.2 سانتی متر و 0.13 سانتی متر بر روز است. نتایج حاکی از آن است که مدل حاضر می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای طراحی و مدیریت سیستم های زهکشی برای مشاوران، کارفرمایان، پیمانکاران، و سایر علاقه مند این رشته به کار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DARZI A. | EJLALI F. | ZIA TABAR M. | NAJAFI G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (SPECIAL ISSUE IN WATER & SOIL)
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10162
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Different subsurface drainage scenarios including controlled drainage, subirrigation and conventional drainage were studied in a 52 ha. field in northern Iran paddy fields at Amol region using DRAINMOD. The soil texture in the site generally was loam in different layers. In model simulations, 30 year climatic data were used.In each case, different combinations of drain depth and spacing were simulated (drain depth of 1.5, 1.2, and 1.1m and drain spacing of 50, 40, and 30 m for conventional drainage, controlled drainage, and subirrigation, respectively). The results were investigated based on following 8 factors: sum of excess water (SEW), depth of water table, surface runoff, drainage volume, number of working days, relative yield, number of wet days and periods.To compare different scenarios, one combination of the drain depth and spacing was selected. The results showed that sub irrigation is not suitable because of high rainfall in the region. conventional controlled drainage system can be used for these fields, so that in wet season the system acts like a conventional or free drainage system and in paddy rice growh periods, it operates as controlled drainage by installing a weir setting in outlet drain. In all simulations, the excess soil moisture was the main factor for yield reduction and the best conditions of controlled drainage and subirrigation were obrained when the depth of weir setting was the same as Grain depth and these systems acted as conventional drains.

آمار یکساله:  

بازدید 10162

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1 (ب)
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1422
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

زهکشی میان فصل و پایان فصل در مرحله برداشت برنج دو عملیات مهم مدیریت آبیاری در شالیزار است که به ترتیبسببافزایشعملکردمحصولوشرایط مناسب-تربرایبرداشتبرنجمی شوند. به دلیل شرایط منحصربه فرد اراضی شالیزاری استان گیلان، تصمیم گیری در مورد فاصله (L) و عمق (D) مناسب زهکش های زیرزمینی و معادله مناسب برای تعیین فاصله زهکش ها در اراضی شالیزاری در مرحله زهکشی میان فصل و پایان فصل نیازمند تحقیقات می باشد. بنابراین، در این پژوهش، کارایی فاصله و عمق های مختلف زهکش های زیرزمینی در کنترل سطح ایستابی و همچنین دقت معادلات ماندگار و غیرماندگار در دو مرحله زهکشی میان فصل و پایان فصل در اراضی شالیزاری گیلان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای مورد مطالعه شامل شش سیستم زهکشی زیرزمینی معمولی (L7. 5D0. 8، L10D0. 8، L15D0. 8، L7. 5D1، L10D1، L15D1، زهکش سطحی و شاهد (بدون سیستم زهکشی زیرزمینی و سطحی)) بودند. طول کلیه زهکش های زیرزمینی 40 متر و جنس لوله ها پی وی سی موج دار با قطر 125 میلی متر بود. از پوسته برنج به عنوان پوشش اطراف لوله های زهکش استفاده شد. نتایج نشان داد که زهکش زیرزمینی با فاصله 15 متر و عمق 80 سانتی متر (به دلیل ایجاد عمق سطح ایستابی مناسب و عملکرد بیشتر) در مرحله زهکشی میان فصل و در زمان برداشت برنج زهکش های با فاصله 10 متر و عمق 80 سانتی متر (به دلیل بیشترین مقاومت به نفوذ پنترومتر و کمترین رطوبت وزنی خاک) به عنوان بهترین تیمار زهکشی در مرحله زهکشی پایان فصل قابل پیشنهاد هستند. معادله داگان، هوخهات و معادله ترکیبی باور و ون شیلفگارد با معادله هوخهات به عنوان معادلات مناسب برای تعیین فاصله زهکش ها در مرحله زهکشی میان فصل به دست آمد. همچنین، برای زهکشی در زمان برداشت برنج، معادله هوخهات، کرکهام، داگان، گلوور-دام و معادله ترکیبی باور و ون شیلفگارد با معادله هوخهات به عنوان فرمول مناسب برای تعیین فاصله زهکش های زیرزمینی انتخاب شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1422

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
litScript