نتایج جستجو

893

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

90

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 26
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  7
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  4-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6498
 • دانلود: 

  3968
چکیده: 

Different parts of pistachio are precious sources for preparing new candidates for bio-molecule drugs to manage diseases such as cancer, obesity and diabetes. According to our previous study, the protein hydrolysates of pistachio kernels (PHPK) are capable of inhibiting the mechanism of the diabetes. The aim of this study was to investigate the effect of PHPK on kidney biochemical and histopathological indices in stz induced diabetic and high-sugar diet-fed rats. Materials and Methods: Ninety-six Wistar male rats weighing approximately 250-300g were randomly divided into 12 groups of eight: three control groups and nine target groups (including rats with normal diet, rats with high-sugar diet and streptozotocin-diabetic rats with a normal diet), which were fed with different doses of PHPK for 8 weeks. Then the kidney function was measured using biochemical and histopathological assays. Results: The results demonstrated a reduction in the level of creatinine due to recovery in the glomerular filtration and repair of the cell damage caused by stz. The PHPK and the ingredients showed therapeutic potential for kidney injuries preceded by stz. In all dosages of PHPK, urea and creatinine levels decreased significantly, which is possibly correlated with the better protection of the kidneys (P≤ 0. 05). After PHPK treatment, the levels of urea and creatinine decreased and the renal function improved. Conclusions: Treatment with PHPK demonstrated a potential diabetes mellitus therapeutic effect. Specifically, higher treatment with dose corresponds to better renal function and better activity through the mechanistic action to reduce creatinine and urea levels in stz-injected Wistar rats.

آمار یکساله:  

بازدید 6498

دانلود 3968 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

USE OF MEDICINAL PLANTS FOR ATTENUATION OF HYPERGLYCEMIA TO NORMAL LEVEL IS CLINICALLY VERY IMPORTANT. WE DECIDED TO ASSESS ANTIDIABETIC EFFECT OF ROSA DAMASCENA IN stz-INDUCED DIABETIC RATS. FORTY FIVE MALE RATS WERE RANDOMIZED INTO 9 GROUPS …

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقا فیبرو نکتین برای معالجه زخم ارایه می شده است. این مطالعه تحقیق می کند که آیا کاربرد موضعی PFn می تواند معالجه زخم و جراحات در موش های دیابتی را بهبود ببخشد یا خیر؟ مواد و روش ها: ابتدا زخم های عمیق پوستی روی پشت موش هایی که بوسیله استرپتوزوتوکسین (stz) دیابتی شده اند، بوجود می آوریم و بلافاصله PFn انسانی را به درون بستر زخم وارد می کنیم. در حالیکه در دو گروه دیگر از موش ها بعنوان شاهد از سرم آلبومین انسانی در یکی و نرمال سالین در دیگر استفاده می کنیم. بند آمدن (انعقاد) زخم نشان دهنده استفاده درست از پارامترهای معالجه زخم یعنی گسترش و گرفتگی سطح پوششی، رگ دار شدن، ته نشین شدن کلاژن و انتقال فیبروبلاست ها در آزمایشات بافت شناسی است. تغییر شکل یافتن فاکتور رشد TGF - b 1 نیز بوسیله علم ایمنی شیمیایی اندازه گیری می کنیم. همچنین لایه های هیدروکسی پرولین را در زخم پوست ارزیابی می نماییم. نتایج: انعقاد (بسته شدن) سریع زخم ناشی از کاربرد موضعی PFn می باشد. بعلاوه استفاده از PFn نشان دهنده افزایش فیبروبلاست رگی، تولید کلاژن و پوشیده شدن سطح زخم است. میزان تراوش سریع فیبروبلاست های 1 TGF- b و لایه های هیدروکسی پرولین در زخم های دریافت کننده PFn،مشخص تر از زخم موش های شاهد می باشد. نتیجه: PFn می تواند معالجه زخم های دیابتی را بهبود ببخشد و افزایش فعالیت فیبروبلاست ها و رها شدنTGF - b 1 را باعث گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  49-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16401
 • دانلود: 

  8172
چکیده: 

Diabetes mellitus is a metabolic disease characterized by hyperglycemia resulting from either defect in insulin secretion, insulin action, or both. Postprandial hyperglycemia is a prime characteristic of diabetes mellitus and has been a focus in the therapy for diabetes. One of the therapeutic approaches which involve decreasing hyperglycemia aims at lowering blood glucose by decreasing insulin resistance, raising insulin sensitivity at the tissues and inhibiting the carbohydrate absorbance in the intestine. Plants contain different chemical constituents with potential for insulin mimetic action, decrease in insulin resistance and of α-amylase inhibitory activity may be used as therapeutic agents in the treatment of diabetes mellitus. The present study investigates the hypoglycemic activity and insulinomimetic action of aqueous and ethanolic extracts of Citrullus colocynthis by invitro α-amylase enzyme inhibition and by histopathological studies in streptozotocin (stz) induced diabetic rats. Male Wistar rats weighing about 180-250g were taken and divided into fifteen groups. Diabetes was induced by giving streptozotocin (stz) (30-50mg/kg) intraperitoneally. Rats that showed blood glucose levels > 250mg/dl were selected for the study. Metformin (45mg/kg) was given as standard oral hypoglycemic agent. The aqueous and ethanolic extracts of Citrullus colocynthis (AECC and EECC) at 100mg/kg, 200mg/kg and 300mg/kg were administered to the normal and diabetic rats. The invitro α – amylase inhibitory activity was done by spectrophotometric method. Blood glucose levels were measured by glucose oxidase method. Estimation of glycogen in the lever was carried out with anthrone method. Liver and pancreas were isolated and subjected to histopathological studies. Serum insulin was monitored through chemiluminescence assay. Oral administration of both extracts showed significant inhibition of α-amylase enzyme in-vitro and decrease in blood glucose also. Glycogen and Insulin levels too were found to increase in extract treated groups which attributed for its insulinomimetic activity. The findings revealed that Citrullus colocynthis possess a very strong anti-hyperglycemic potential justifying the use of the drug for the treatment of diabetes mellitus.

آمار یکساله:  

بازدید 16401

دانلود 8172 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (پی در پی 52)
 • صفحات: 

  34-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: PREVIOUS STUDIES INDICATED THAT DIABETES AFFECTS SYNAPTIC TRANSMISSION IN THE HIPPOCAMPUS, LEADING TO IMPAIRMENTS OF SYNAPTIC PLASTICITY AND DEFECTS IN LEARNING AND MEMORY…

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نشریه: 

PHARMACEUTICAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12952
 • دانلود: 

  20775
چکیده: 

Background: Type 2 diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder with prominent vascular injuries. In this condition, the levels of multiple pro-and anti-angiogenic factors have been shown to change. This study aimed to investigate the possible effect of metformin on proangiogenic factor, endocan levels, via the modulation of p-AMPK/AMPK axis in diabetic mice. Methods: Mice were randomly assigned to one of 4 groups (n=6): Control (normal saline) and the diabetic group was injected streptozotocin and two groups were given 50 and 100 mg/kg metformin orally, once daily for two weeks after diabetes induction. Endocan protein levels were detected in the liver and kidneys by ELISA and immunofluorescence analysis. Phosphorylation of AMPK was assessed using western blotting. Histological examination was performed to follow the metformin effect on Von Willebrand factor expression and diabetes-related pathologies. Results: ELISA assay showed an elevated levels of endocan in the renal and hepatic tissues of diabetic mice following treatment with metformin (p<0. 05). Immunofluorescence and immunohistochemistry examination of kidneys showed that the increase of endocan protein coincided with the promotion of vWF factors in mice treated with metformin (p<0. 05). We did not find endocan factor in hepatic tissue of diabetic mice pre-and post-treatment with metformin. Western blotting confirmed the phosphorylation of AMPK by metformin in kidneys (p<0. 05), but these changes did not reach statistically significant levels in hepatic tissues (p>0. 05). Conclusion: Metformin could change the endocan levels during diabetic condition possibly by the modulation of p-AMPK/AMPK axis.

آمار یکساله:  

بازدید 12952

دانلود 20775 استناد 0 مرجع 0
litScript