نتایج جستجو

9914

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

992

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CARINI R.M. | KUH G.D. | KLEIN S.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  17336
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17336

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

BULTE C. | BETTS A. | GARNER K.

نشریه: 

MEDICAL TEACHER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  583-590
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3063
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3063

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

JAMEIE SEYED BEHNAMEDIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  6-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15569
 • دانلود: 

  6028
چکیده: 

Among the myriad of schools of research, institutional investments and individual ventures have long been led to clinical and fundamental experimentation in disciplinary fields of "Medical Sciences" which in turn call forth the groundbreaking developments in recent decades.Meanwhile, research predecessors and organizers have drawn careful attentions to the experimentation and research. Researchers, faculty members, research centers, and graduate students have always been the center of attention as integral parts of experimentations.From this point of view, perspective manipulations and effectiveness of basic and clinical research by the mentioned potentialities have consequential influence on research process, science production, and operations research enhancement in interdisciplinary fields...

آمار یکساله:  

بازدید 15569

دانلود 6028 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

FIRTH COZENS J.

نشریه: 

MEDICAL EDUCATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  6-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9526
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9526

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MAHMOUDI S.M. | FARZIN B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  32-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19291
 • دانلود: 

  40892
چکیده: 

One hundred fifty six medical students (90 female, 66 male) of the Gulf Medical College, Ajman 77 of them from 4th year and 79 from 5th year; participated totally in a series of learning style investigation consisting of the Gregorc style delineator. The R. Felder index of learning style and the Long/Dziuban learning style inventory was consisted of 18 different nationalities, and the mean age of the students was 22.3 years.There was no significant difference in learning style type of the medical students in the Gregorc style delineator and R. Felder index of learning style, demonstrating a great diversity in their learning style and showing the necessity of individualization of the students training. Female medical students demonstrated meaningful aggressive dependent general behaviour (P<0.03) in Long/Dziuban learning style inventory. Also 21, 22 and 23 years old students showed a significant aggressive dependent behaviour in the same inventory (P<0.005). The medical students did not show any significant auxiliary trait in the Long/Dziuban learning style inventory.The female medical students’ reason for choosing medicine was significantly due to knowledge acquisition, obtaining degrees and career development (P<0.005). U.A.E., Indian and Pakistani students selected Gulf Medical College because of quality of courses.Sub grouping the students to 4th and 5th years did not change the statistical results of the study.

آمار یکساله:  

بازدید 19291

دانلود 40892 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SLEIGH M.J. | RITZER D.R.

نشریه: 

APS OBSERVER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  19-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8895
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8895

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SEIFRET T.L.

نشریه: 

EDUCATIONAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8377
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8377

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FELDER R. | BRENT R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  94
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5716
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5716

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEN Y. | HOSHOWER L.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3317
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3317

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

شکورنیا عبدالحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  84-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  587
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

مقدمه: بررسی نظرات اساتید نسبت به ارزشیابی های دانشجویی می تواند موجب شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم ارزشیابی شده و در دستیابی به اهداف ارزشیابی و ارتقای کیفیت مفید واقع گردد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نمره ارزشیابی استاد توسط دانشجویان بر نگرش اساتید نسبت به ارزشیابی های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 88-1378 انجام گرفته است.روش ها: در یک مطالعه توصیفی - مقطعی، تمامی اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور (تعداد 205 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه نظرسنجی از اساتید درباره ارزشیابی های دانشجویی و پرسشنامه ارزشیابی استاد توسط دانشجویان استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.نتایج: بین میانگین نظرات گروه اساتید با نمره ارزشیابی پایین نسبت به ارزشیابی های دانشجویی (2.98±0.45) و اساتید گروه بالا (3.45±0.38) تفاوت معنادار آماری مشاهده شد (p>0.001). محدوده میانگین نظرات اساتید گروه پایین از 2.42 تا 3.79 و گروه بالا از 2.23 تا 4.55 بود.نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد بین نظرات گروه اساتید با نمره ارزسیابی پایین و گروه اساتید با نمره ارزشیابی بالا تفاوت معنادار آماری وجود دارد و در این ارتباط میانگین نظرات اساتید گروه بالا بیشتر است. یعنی اساتید با نمره ارزشیابی بالا در مقایسه با اساتید با نمره ارزشیابی پایین نگرش مثبت تری درباره ارزشیابی های دانشجویی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 587

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
litScript