نتایج جستجو

2897

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

290

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  2191
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

زمینه و هدف: پرفشاری خون مهم ترین عامل خطرزای بیماریهای قلبی عروقی در سالمندان می باشد که هزینه درمانی و مراقبتی بالینی را به خود اختصاص می دهد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ به روش استروک سطحی بر فشار خون سالمندان مبتلا به پرفشاری خون انجام شده است.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی می باشد که در سال 1385 در مرکز خیریه سالمندان کهریزک انجام شده است. در این مطالعه میزان فشار خون سالمندان قبل و بلافاصله بعد از مداخله در دو گروه سالمندان با همدیگر مقایسه شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مقیم سرای سالمندان بودند. نمونه پژوهش (102 نفر) بر اساس معیارهای ورودی انتخاب و با روش بلوک های تبدیل شده تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. مداخله شامل 5 دقیقه ماساژ به روش استروک سطحی به مدت 5 روز متوالی بین ساعات 7-3 بعدازظهر بوده است. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، چک لیست، فشارخون، دستگاه فشارسنج جیوه ای و گوشی پزشکی بودند.یافته ها: نتایج نشان داد، میانگین فشارخون سیستول و دیاستول دو گروه مداخله و کنترل قبل از شروع ماساژ درمانی اختلاف معنی داری نداشته اند (P>0.05). ولی بعد از مداخله اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود داشت (P<0.05). آزمون های فریدمن و آنالیز واریانس تکراری نیز تفاوت معنی داری را بین میانگین فشارخون دو گروه در 5 روز مداخله نشان دادند (P<0.05).نتیجه گیری: یافته های مطالعه موید آن است که ماساژ به روش استروک سطحی در کاهش فشارخون سالمندان موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 2191

دانلود 275 استناد 489 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  3497-3503
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  626
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

یکی از روش های ارزیابی سیستم عصبی خودمختار، بررسی پاسخ سمپاتیکی پوست (SSR) می باشد، که در حقیقت اندازه گیری تغییر در ولتاژ سطحی پوست به علت فعالیت اعصاب سودوموتور سمپاتیکی است. این پروسه، مرکزی و پلی سیناپتیک بوده و سیستم فعال کننده رتیکولارمدولاری و مغز میانی و هیپوتالاموس و ساختمان های لیمبیک را درگیر می کند. به منظور مشخص شدن نقش CNS در ایجاد SSR در این تحقیق پارامترهای پاسخ های سمپاتیکی افراد سالم و بیماران مبتلا به سکته مغزی مقایسه شد.میانگین مدت پاسخ، شدت پاسخ و زمان نهفته در دو گروه فوق اختلاف آماری معنی داری دارد. (P£0.000). شکل منحنی های ثبت شده در افراد سالم و بیمار اکثرا بای فازیک می باشد. در افراد مبتلا به سکته مغزی پاسخ ها به علت درگیری مسیرهای آوران و وابران و کاهش فعالیت هسته های مرکزی معمولا در سال اول ضایعه کوچکتر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 626

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  537
 • صفحات: 

  910-915
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  356
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

مقدمه: نارسایی قلبی، یک بیماری شایع و تهدید کننده ی جدی سلامتی در افراد مسن است که ضمن وارد کردن آسیب اقتصادی به جامعه، سبب کاهش چشم گیر در کیفیت زندگی و مرگ زودرس می شود. این مطالعه، با هدف ارزیابی کارایی شاخص E Velocity of mitral inflow/E’ wave of mitral annular velocity/stroke volume (E/e’ /SV) برای پیش گویی پیامد بیمارستانی در بیماران با نارسایی حاد جبران نشده ی قلبی انجام شد. روش ها: این مطالعه ی مقطعی-توصیفی، بر روی 59 بیمار که با تشخیص نارسایی سیستولی جبران نشده ی قلبی بستری شدند، انجام گرفت. قبل از شروع درمان، از بیماران اکوکاردیوگرافی گرفته شد و شاخص E/e’ /SV در آن ها اندازه گیری گردید. سپس، داده های دیگر نظیر مدت زمان بستری، نوع درمان حین بستری، نیاز به تهویه ی مکانیکی و مرگ داخل بیمارستانی و سایر یافته ها: ی اکوکاردیوگرافی شامل Tricuspid regurgitation gradient (TRG)، Right ventricle size (RV size)، RV function، size (LA) Left atrium، Pro-brain natriuretic peptide (ProBNP) و نیز Cardiac troponin I (cTnI) اندازه گیری شد و سپس، ارتباط این یافته ها: با شاخص E/e’ /SV بررسی شد. یافته ها: از بررسی ارتباط بین شاخص E/e’ /SV و عوامل Ejection fraction (EF) و Functional capacity (FC) و نیز دفعات بستری و عملکرد RV و Left ventricle (LV) نتایج آماری معنی داری به دست آمد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها: ی این مطالعه، مقدار شاخص E/e’ /SV، رابطه ی معنی داری با طول مدت بستری و نوع درمان مورد نیاز جهت بهبود بیماران ندارد، اما با تعداد بستری قبلی بیمار و FC در ارتباط می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 356

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  ویژه نامه ششمین کنگره اپیدمیولوژی ایران
 • صفحات: 

  39-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: اطلاع از مقدار بار قابل انتساب به عوامل خطر سکته مغزی به دلیل نقش آن در تدوین راه کارهای پیشگیری و اولویت بندی مداخلات ضروری است. مطالعه حاضر با هدف برآورد بار قابل انتساب به برخی از عوامل خطر سکته مغزی شامل فشارخون بالا، اضافه وزن، چاقی، مصرف سیگار و فعالیت بدنی ناکافی در ایران انجام شده است.مواد و روش ها: به منظور محاسبه سهم تاثیر بالقوه (Potential Impact Fraction) و درصد بار قابل انتساب به عوامل خطر سکته مغزی از متدولوژی ارزیابی خطر مقایسه ای (Comparative Risk Assessment) سازمان جهانی بهداشت استفاده گردید. اطلاعات مربوط به شیوع عوامل خطر از پنجمین دوره بررسی کشوری عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سال 1388 استخراج گردید. سهم تاثیر بالقوه در دو حالت حداقل سطح خطر تئوریک و امکان پذیر محاسبه گردید و از رویکرد شبیه سازی (Simulation) برای برآورد عدم قطعیت (Uncertainty) درصد بار قابل انتساب استفاده گردید.یافته ها: با کاهش شیوع فشارخون بالا از 16 درصد در مردان و 16.1 درصد در زنان به 10 درصد، به ترتیب 15.7 درصد و 15.8 درصد از کل سال های از دست رفته تعدیل شده با ناتوانی (DALYs) بدلیل سکته مغزی در مردان و زنان را می توان کاهش داد. به طور کلی با حذف مواجهه مردان بالای 15 سال کشور با عوامل خطر فشارخون بالا، اضافه وزن، چاقی، مصرف سیگار و فعالیت بدنی ناکافی به ترتیب 41.6، 12، 4.8، 3.4 و 2.8 درصد از کل سال های از دست رفته تعدیل شده با ناتوانی به دلیل سکته مغزی در مردان قابل اجتناب خواهد بود. این مقدار برای زنان به ترتیب 41.7، 10.9، 10.9، 0.2 و 4.8 درصد است.نتیجه گیری: اگرچه در این مطالعه شیوع عوامل خطرساز سکته مغزی از گزارش پنجمین دوره نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سال 1388 گرفته شده است، با این وجود به منظور تصمیم گیری بهتر و متقاعد نمودن سیاستگزاران نظام سلامت پیشنهاد می گردد گزارش بار قابل اجتناب (Avoidable Burden) بر اساس مطالعات بروز شده محاسبه بار بیماری در سطح ملی و به صورت تعداد سال های از دست رفته تعدیل شده با ناتوانی بجای درصد بار قابل انتساب انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHANDEHARI K. | IZADI MOUD Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  327-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53182
 • دانلود: 

  56602
چکیده: 

Background: The hospital-based stroke registry is useful for understanding diverse clinical characteristics of stroke related to geographical, racial, or environmental differences. Methods: The Khorasan stroke Registry was established for evaluation of incidence, clinical manifestations, risk factors, topography, and etiology of ischemic stroke in Southern Khorasan, Iran, during 2001 – 2005. Consecutive stroke patients underwent a standard battery of diagnostic investigations by a stroke neurologist. Topography and etiology of brain infarction was determined based on the Practical Iranian Criteria classification. Results: The incidence of ischemic stroke in Khorasan population is 43.17 cases per 100,000 people per year. During a 5-year period 1,392 ishemic stroke patients (738 females, 654 males) were evaluated in the Khorasan stroke Registry. Atherosclerosis constituted 53.6% of etiologies followed by uncertain causes (19.9%), cardioembolism (11.8%), and miscellaneous etiologies (2.9%). Eleven point seven percent of our patients had both atherosclerosis and cardioembolic mechanisms. Rheumatic valvular disease was present in 44.8% of cardioembolic strokes and caused 4.31 preventable stroke cases per 100,000 Iranian population per year. Hypertension and history of ischemic cerebrovascular events were the most frequent risk factors, 53.1% and 22.3% respectively. In-hospital mortality of our ischemic stroke patients was 7.3%. Conclusion: High frequency of atherosclerotic etiology in the Khorasan stroke Registry is because of its classification criteria, which does not separate small vessel territory infarcts as a different etiologic subtype. Rheumatic valvular disease is an important cause of stroke in Khorasan population.

آمار یکساله:  

بازدید 53182

دانلود 56602 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

BOUCHAMA A. | JAMES P.KNOCHEL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  346
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  1978-1987
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5493
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5493

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسنده: 

STROKE CRYPTOGENIC

همایش: 

IRANIAN STOKE CONGRESS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

CRYPTOGENIC stroke IS DEFINED AS BRAIN INFARCTION THAT IS NOT ATTRIBUTABLE TO A SOURCE OF DEFINITE EMBOLISM, LARGE ARTERY ATHEROSCLEROSIS, OR SMALL ARTERY DISEASE DESPITE A THOROUGH VASCULAR, CARDIAC, AND SEROLOGIC EVALUATION. DESPITE MANY ADVANCES IN OUR UNDERSTANDING OF ISCHEMIC stroke, CRYPTOGENIC strokeS REMAIN A DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC CHALLENGE...

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  213-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2236
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2236

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  195-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2915
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2915

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  103
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1335-1344
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
litScript