نتایج جستجو

68

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

رحمتی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  776
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: طیف سنجی محصول تجزیه حرارتی، یکی از روش های آزمایشگاهی است که قابلیت تعیین سریع خصوصیت میکروارگانیسم ها را دارد. تجزیه حرارتی میکروارگانیسم ها، یک سری مواد فرار با وزن ملکولی کم تولید می کنند که می توان آنها را به صورت کیفی و کمی با دستگاه طیف سنجی تجزیه و تحلیل کرد. مواد و روش: در این بررسی سلول تام و غشای خارجی 42 سویه استنوتروفوموناس مالتوفیلیای رشد یافته، در 30 و 37 درجه سانتی گراد، به وسیله دستگاه طیف سنجی محصول تجزیه حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: بر اساس نتایج حاصل اطلاعاتی که از طیف ها با مشاهده چشمی به دست می آید، بسیار محدود است ولی دندروگرام و دیاگرام رتبه ای این طیف ها اختلالات فاحشی را بین ترکیبات شیمیایی سلول های تام و غشا خارجی و بین ترکیب شیمیائی ارگانیسم های رشد یافته در 30 و 37 درجه سانتی گراد نشان داد. بحث: از این فن آوری، به عنوان ابزاری جهت مطالعات اپیدمیولوژیکی، طبقه بندی، افتراق و تعیین هویت باکتری های مختلف استفاده می شود، این روش در تعیین خصوصیات و طبقه بندی میکروارگانیسم ها در مقایسه با روش های مرسوم تطابق خوبی را نشان داده است در این بررسی، اختلاف ترکیبات شیمیایی غشا خارجی با سلول تام و اختلاف ترکیبات شیمیایی سلول تام ارگانیسم های رشد یافته در 30 و 37 درجه سانتی گراد مورد بحث قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 776

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  73-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  877
 • دانلود: 

  480
چکیده: 

سابقه و هدف: فلزات سنگین از آلاینده های پایدار و با دوام محیط زیست هستند که به یک مشکل جهانی تبدیل شده اند. با توجه به این که میکروارگانیسم ها مقاومت بالایی نسبت به فلزات دارند و موجب پاک سازی محیط زیست و تولید نانو ذرات می شوند، پژوهش حاضر به منظور تولید نانو ذره مس از باکتری های مقاوم به این فلز از پساب دو کارگاه مسگری در اصفهان برنامه ریزی شد. مواد و روش ها: از پساب دو کارگاه مسگری در شهر اصفهان به صورت مقطعی نمونه برداری شد. عوامل فیزیکوشیمیایی پساب ها، حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد باکتری ها (MIC) به مس و مقاومت آنها نسبت به چند آنتی بیوتیک بررسی گردید. در ادامه آزمون های شناسایی مورفولوژی، بیوشیمیایی و مولکولی بر روی نمونه ها انجام شد. سپس به منظورارزیابی ساخت نانوذرات مس، بیومس باکتری مقاوم به مس به محلول ذخیره سولفات مس افزوده شد و نتایج توسط دستگاه طیف سنج فرابنفش-مرئی (UV-VIS)، تفرق اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: از میان باکتری های مورد بررسی، باکتری باسیلوس تویوننسیس سویه NE2 با mM 3/5 MIC=و آرتروباکتر آژیلیس سویه NE1 با mM 4 MIC=از پساب مسگری شماره 2 و باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه 5633 با mM 6 MIC=از پساب مسگری شماره 1 جداسازی شدند. از این میان تنها باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه 5633 قادر به سنتز نانوذرات مس بود. پیک های ایجاد شده در محدوده 430-250 نانومتر، تایید کننده ذرات مس (Cu) و اکسید مس (CuO) بودند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که باکتری جداسازی شده می تواند کاندید مناسبی به منظور حذف مس از پساب ها و همچنین تولید کننده زیستی نانو ذره مس باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 877

دانلود 480 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رحمتی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  509
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

استنوتروفوموناس مالتوفیلیا از میکروارگانیسم های مهم کلینیکی و عامل بعضی از عفونتها بخصوص عفونتهای بیمارستانی در افراد با ایمنی سرکوب شده است. ترکیبات شیمیایی این ارگانیسم با تغییر درجه حرارت رشد تغییر می کند. در این مطالعه تغییرات اسیدهای چرب، پروتیینها و لیپوپلی ساکارید (LPS) این ارگانیسم مورد بررسی قرار گرفت.در بررسی استرهای متیله اسیدهای چرب، 11اسید چرب i –17:0, 16:1, 16:0, 15: 0 ,i –15:0, 14:0, 12:0  i –17.1,, 17:0 18:0 و 18:1 مشخص شد. بیشترین اسید چربi –15: 0  بود اسیدهای چرب ,16: 0 16.1  i – 17: 0,و i –17: 1 از مقدار قابل توجهی برخوردار بودند.در بررسی الکتروفورزی پروتیین های سلول تام، باندهای پروتیینی 21.5 ,26 ,42.5 ,55 ,65 کیلودالتون با افزایش درجه حرارت و شدت باندهای 30.5 و 24 کیلودالتون با کاهش درجه حرارت، افزایش یافتند.در الکتروفورزی لیپوپلی ساکارید، وزن مولکولی زنجیره های جانبی O در الگوی پلکانی لیپوپلی ساکارید با افزایش درجه حرارت  کاهش پیدا کرد. نقش افزایش اسیدهای چرب غیر اشباع در درجه حرارتهای پایین در حفظ سیال بودن غشا و نقش بعضی از پروتیین ها در نفوذ پذیری بعضی از آنتی بیوتیک ها و نیز تغییرات LPS با تغییر درجه حرارت مورد بحث قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 509

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2460
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2460

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  53-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

سابقه و هدف: استنوتروفوموناس مالتوفیلیا، به عنوان باکتری نوظهور جهانی شناخته شده است که با محدوده وسیعی از بیماری ها در ارتباط است. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل بیماری زای باکتری شامل آنزیم های خارج سلولی این باکتری، توانایی تشکیل بیوفیلم و ژن rpfF دخالت کننده در کروم سنسینگ می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی نمونه ها ادرار، خون و خلط، نمونه های سواب از سیستم مانومتر اکسیژن و شیر آب بیمارستان ها، همچنین ساکشن دندانپزشکی انجام شد. ابتدا، شناسایی باکتری با روش کشت و تست های بیوشیمیایی انجام و برای تایید قطعی باکتری، بررسی وجود ژن 23S rRNA به روش real-time PCR انجام شد. جدایه ها از نظر آنزیم های ژلاتیناز، همولیزین، هیالورونیداز، لسیتیناز، لیپاز و پروتئاز به روش فنوتیپی و تشکیل بیوفیلم به روش میکروپلیت بررسی شدند. همچنین وجود ژن rpfF جدایه ها به روش PCR مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: 100% جدایه ها، دارای ژن rpfF بودند. بیشتر جدایه ها دارای آنزیم های ژلاتیناز (90%)، همولیزین (85%)، پروتئاز (75%)، لسیتیناز (90%)، لیپاز (75%) و هیالورونیداز (100%) بودند. تشکیل بیوفیلم در 15% جدایه ها، دیده نشد، 45% جدایه ها، قدرت تشکیل بیوفیلم ضعیف، 40% جدایه ها، قدرت تشکیل بیوفیلم متوسط و هیچ کدام از جدایه ها، قدرت تشکیل بیوفیلم قوی نداشتند. همبستگی بین متغیرهای همولیزین و لیپاز، همولیزین و لسیتیناز و لسیتیناز و لیپاز، معنی دار بودند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه جدایه های باکتری، واجد عوامل بیماری زای متعددی شامل ژن rpfF بودند، همچنین، توانایی تولید آنزیم های خارج سلولی و تشکیل بیوفیلم را به میزان بالا داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Biswas Suvayu | Berwal Anupam | Chawla Kiran

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  313-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11891
 • دانلود: 

  7737
چکیده: 

Background and Objectives: stenotrophomonas maltophilia is a multidrug resistant opportunistic pathogen, which is normally present in hospital settings and has very high mortality rates. Materials and Methods: A prospective study was conducted over a period of two years. The specimens were processed by Gram staining and aerobic culture. The bacteria were isolated using standard protocols. The extent of antibiotic resistance of commonly used antimicrobials and biofilm production were studied in the isolates. Results: A total of 80 strains of stenotrophomonas maltophilia were isolated. The maximum sensitivity (93. 8%) of these isolates was noticed for cotrimoxazole. 63. 7% of strains were strong biofilm producers. The group given pathogen specific antibiotic showed better prognosis (P value ≤ 0. 05). Conclusion: Early diagnosis and proper management of cases infected with stenotrophomonas maltophilia is important to avoid therapeutic failures.

آمار یکساله:  

بازدید 11891

دانلود 7737 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  40
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 40

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  4200
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: STENOTRPHOMONAS MALTOPHILIA IS AN OPPORTUNISTIC NOSOCOMIAL PATHOGEN WITH HIGH MORTALITY RATE IN IMMUNEDEFICIENT CASES. DUE TO THE SUSCEPTIBILITY OF PEDIATRICS, INFECTION MAY OCCUR MORE FREQUENTLY IN HOSPITALIZED CHILDREN. THE AIM OFTHIS STUDY WAS TO EVALUATE THE GENETIC RELATEDNESS OF S.MALTOPHILIA IN A PEDIATRIC WARD OF TEHRAN HOSPITAL BY PULSED-FIELD GELELECTROPHORESIS (PFGE) METHOD. ...

آمار یکساله:  

بازدید 4200

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  97
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  185-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2332
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2332

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  383-387
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17333
 • دانلود: 

  8185
چکیده: 

Purpose: We report three cases of stenotrophomonas maltophilia endophthalmitis after uneventful extracapsular cataract extraction with intraocular lens implantation‑related to surgical equipment contamination.Case report: All patients developed acute, culture-positive endophthalmitis in a period ranging from 2 to 13 days. Cultures from vitreous tap, as well as those obtained from the hand-piece of the irrigation-aspiration system, revealed S. maltophilia as the causing infectious agent. All patients received intravitreal antibiotic treatment as initial therapy, nevertheless, visual disturbance continued to be present, hence pars plana vitrectomy was required.Conclusion: Contamination of surgical‑reusable equipment should be considered in addition to the well-known risk factors associated with development of endophthalmitis by S. maltophilia.

آمار یکساله:  

بازدید 17333

دانلود 8185 استناد 0 مرجع 0
litScript